Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 9 trọn bộ_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Ngµy so¹n:02/01/2013 TiÕt 1 Häc h¸t bµi: bãng d¸ng mét ng«i trêng Nh¹c & lêi: Hoµng Long I- Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t . Bãng d¸ng mét ng«i trêng, tËp h¸t ®óng nh÷ng chç ®¶o ph¸ch vµ nh÷ng dÊu luyÕn trong bµi. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh: H¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. - Qua néi dung bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em cã nh÷ng t×nh c¶m yªu mÕn vµ g¾n bã víi m¸i trêng. II- ChuÈn bÞ cña GV - §µn phÝm ®iÖn tö - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi. Bãng d¸ng mét ng«i trêng. - Tranh bµi h¸t III- TiÕn tr×nh d¹y häc 1/ Tæ chøc. 2/ KiÓm tra bµi cò: Em h·y thÓ hiÖn bµi h¸t “ Mïa thu ngµy khai trêng” ®· häc ë líp 8 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV 1/Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi h¸t vµ t¸c gi¶ - N¨m 1985, nh¹c sÜ Hoµng L©n s¸ng t¸c bµi. Bãng d¸ng mét ng«i trêng, dùa vµo nh÷ng kÝ øc vÒ mét m¸i trêng mµ «ng tõng g¾n bã th©n thiÕt. §ã lµ trêng THPT NguyÔn HuÖ (ThÞ x· Hµ §«ng , TØnh Hµ T©y). Hai Nh¹c sü Hoµng Long, Hoµn Ng©n lµ t¸c gi¶ cña c¸c ca khóc quen thuéc nh: Em ®i th¨m miÒn Nam (1959); B¸c Hå ngêi cho em tÊt c¶ (1975) 2-Nghe h¸t mÉu bµi h¸t. 3- Chia ®o¹n, chia c©u. + Bµi h¸t cã mÊy ®o¹n? + Mçi ®o¹n gåm mÊy c©u? + Bµi h¸t viÕt ë mÊy lo¹i nhÞp? + Bµi h¸t cã sö dông nh÷ng dÊu g×? + C¶m nhËn cña em khi nghe bµi h¸t? 4- LuyÖn thanh: 1-2 phót 5- TËp h¸t tõng c©u + TËp h¸t ®o¹n a: §o¹n a chia lµm 4 c©u h¸t, c©u 1 vµ c©u 3 cã 4 nhÞp cïng chung ©m h×nh tiÕt tÊu. - GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2- 3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. Nh÷ng chçn ®¶o ph¸ch, dÊu lÆng vµ nèt hoa mÜ gi¸o viªn h¸t mÉu, yªu cÇu häc sinh cã n¨ng khiÕu h¸t cho c¸c b¹n nghe. - TiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp ( 1-2 ) Ho¹t ®éng cña trß 1- Giíi thiÖu bµi h¸t vµ t¸c gi¶ Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lân Họ và tên: Nguyễn Hoàng Long Ngày sinh: 18/6/1942 Quê quán: Hà Tây Nơi ở hiện nay: Hà Nội Sáng tác chính: ca khúc trữ tình, ca khúc thiếu nhi + Bµi h¸t gåm hai ®o¹n. + §o¹n a gåm hai c©u + Mçi c©u 8 nhÞp tõ ®Çu ®Õn. Trong lßng chóng ta ®o¹n nµy viÕt ë nhÞp 4/4. - §o¹n b lµ phÇn cßn l¹i viÕt ë nhÞp 2/4 2/ Häc h¸t: 1 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch cho HS h¸t cïng víi ®µn. - GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i c©u nµy - TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. => H¸t nèi liÒn c©u 1 vµ 2 víi nhau. GV h¸t 2 c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. TiÕn hµnh d¹y c©u 3, 4 theo c¸ch t¬ng tù => Cho tõng d·y h¸t ®o¹n a, GV nhËn xÐt + TËp h¸t ®o¹n b: TËp tõng c©u t¬ng tù ®o¹n a, HS cÇn thÓ hiÖn ®óng cao ®é, chç ®¶o ph¸ch vµ dÊu lÆng ®¬n, dÊu lÆng ®en trong ®o¹n b. §o¹n b träng ©m c¸c c©u h¸t lu«n thay ®æi, yªu cÇu HS ®¸nh dÊu träng ©m ®Ó h¸t ®óng nhÞp. - GV yªu cÇu HS h¸t nèi toµn bµi. 6- H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi - GV h¸t ®o¹n 1, nöa líp h¸t ®o¹n 2 råi ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy, Y/c khi GV h¸t HS cÇn l¾ng nghe tù kiÓm tra phÇn h¸t cña m×nh. - Y/c HS thÓ hiÖn s¾c th¸i ®o¹n a s«i næi linh ho¹t; §o¹n b tha thiÕt vµ l«i cuèn; Lu ý c¸ch ph¸t ©m, lÊy h¬i, söa chç HS h¸t sai. 7- Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh - H¸t toµn bµi h¸t vµ nh¾c l¹i c©u kÕt 1 lÇn n÷a. - §o¹n 1HS n÷ lÜnh xíng; ®o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng. Giáo án âm nhạc lớp 9 + Néi dung bµi h¸t nãi lªn nh÷ng kØ niÖm ®Ñp, nh÷ng kÝ øc vÒ m¸i trêng, t×nh c¶m b¹n bÌ, thÇy c« gi¸o díi m¸I trêng mµ m×nh th©n yªu. 4/ cñng cè: - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét b¹n b¾t nhÞp - C¸ nh©n HS tr×nh bµy bµi h¸t, GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 5/ DÆn dß: - Tõng cÆp, c¸ nh©n tËp h¸t song ca, h¸t bÌ, tËp h¸t thuéc lêi bµi h¸t thÓ hiÖn s¾c th¸i cña bµi. Rót kinh nghiÖm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …… Thanh Th¹ch, ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2013 Tæ Trëng KÝ DuyÖt Hoµng ThÕ HiÕn 2 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Ngµy so¹n : 08/01/2013 TiÕt 2 nh¹c lý: giíi thiÖu vÒ qu·ng TËp ®äc nh¹c : giäng son trëng - T§N sè 1 I- Môc tiªu: - HS t×m hiÓu vÒ qu·ng trong ©m nh¹c. KiÕn thøc nµy ®îc cñng cè vµ n©ng cao h¬n so víi líp 7. - HS biÕt c«ng thøc giäng Son trëng, tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N sè1 C©y s¸o. ThÓ hiÖn ®óng trêng ®é mãc ®¬n chÊm d«i, mãc kÐp trong bµi T§N. II- ChuÈn bÞ cña GV: - §µn phÝm ®iÖn tö - §µn, ®äc vµ h¸t thuÇn thôc bµi C©y s¸o - TËp ®µn vµ h¸t c¶ bµi C©y s¸o III- TiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ Tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: Em h·y thÓ hiÖn bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña trß 3 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Néi dung 1 : Nh¹c lý: Giíi thiÖu vÒ qu·ng. - ë líp 7 (TiÕt 19), chóng ta ®· t×m hiÓu s¬ lîc vÒ qu·ng trong ©m nh¹c. Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch vÒ cao ®é gi÷a 2 ©m thanh, ©m thÊp gäi lµ ©m gèc, am cao gäi lµ ©m ngän. - Tªn cña mçi qu·ng ®îc c¨n cø theo sè bËc vµ sè lîng cung gi÷a hai ©m thanh. VD: Qu·ng 2 t: Mi - Pha Qu·ng 2T: §å - Rª Qu·ng 3t: Rª - Pha Qu·ng 3T: §å - Rª Qu·ng 4§: §å Pha Qu·ng 4T: §å Pha # ?Thùc hiÖn mét sè bµi tËp vÒ qu·ng? +> LÊy VD vÒ c¸c qu·ng: 2,3,4,5,6..? +> Cho ©m gèc lµ nèt Mi, h·y t×m ©m ngän ®Ó cã qu·ng 3,4,5,7? +> Cho ©m ngän lµ nèt Si, h·y t×m ©m gèc ®Ó t¹o thµnh qu·ng 4,6,8? Néi dung 2 : TËp ®äc nh¹c: Giäng Son trëng T§N sè 1 C©y s¸o * Giäng Son trëng cã ©m chñ lµ g× ?cã 1 hãa biÓu ë vÞ trÝ nèt g× ? - HS ghi c«ng thøc giäng Son trëng. - H·y so s¸nh giäng G vµ giäng C? (hai giäng nµy cã c«ng thøc gièng nhau nhng ©m chñ kh¸c nhau, cao ®é kh¸c nhau) - GV ®µn gam C vµ gam G ®Ó HS nghe vµ c¶m nhËn sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a hai giäng. GV ®µn gam G 2 3 lÇn HS nghe vµ ®äc cïng ®µn. * TËp ®äc nh¹c: C©y s¸o - B¶n nh¹c C©y s¸o cã mÊy c©u? H·y nhËn xÐt vÒ c¸c c©u nh¹c cã trong bµi. - T§N tõng c©u: - Bµi §N ®îc viÕt ë nhÞp g× ? - Trong bµi cã sö dông dÊu g× ? - Trêng ®é gåm nh÷ng h×nh nèt g× ? - Cao ®é gåm nh÷ng nèt g× ? + GV chØ ®Þnh 1 2 HS ®äc tªn nèt nh¹c + §µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2->3 lÇn cho HS nghe. + GV b¾t nhÞp ®Ó HS tù ®äc. Híng dÉn HS ®äc ®óng trêng ®é mãc ®¬n chÊm d«i vµ mãc kÐp. + §äc nh¹c c©u 2,3,4, t¬ng tù nh c©u 1 => GV ®µn giai ®iÖu b¾t nhÞp cho HS tù ®äc, ®µn l¹i nh÷ng c©u h¸t sai cho HS nghe vµ Giáo án âm nhạc lớp 9 1/ Nh¹c lý: Giíi thiÖu vÒ qu·ng. + Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch tõ ©m nµy ®Õn ©m kia gäi lµ qu·ng. VD: Qu·ng 2 t: Mi - Pha Qu·ng 2T: §å - Rª Qu·ng 3t: Rª - Pha Qu·ng 3T: §å - Rª Qu·ng 4§: §å - Pha Qu·ng 4T: §å - Pha # 2/ TËp ®äc nh¹c: Giäng Son trëng - §N sè 1 C©y s¸o * Giäng Son trëng cã ©m chñ lµ Son vµ cã ho¸ biÓu 1 dÊu # ë vÞ trÝ nèt fa. * TËp ®äc nh¹c sè 1: C©y s¸o 4 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch söa l¹i. - GhÐp c©u 1 vµ 2, c©u 3 vµ 4 cho HS ®äc 2 lÇn => §äc hoµn chØnh c¶ bµi. - GV ®Öm ®µn Y/c HS tr×nh bµy hoµn chØnh toµn bµi. - TËp ghÐp lêi ca: Y/c nöa líp ®äc nh¹c, nöa líp h¸t lêi ca sau ®ã ®æi bªn. - C¶ líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi C©y s¸o kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, gâ ®Öm v¬i 2 ©m s¾c Giáo án âm nhạc lớp 9 - Bµi ®äc viÕt ë nhÞp 2/4. Cã 4 c©u vµ mçi c©u gåm 4 nhÞp c©u 1 3 cã h×nh tiÕt tÊu gièng nhau c©u 2 4 cã ©m h×nh tiÕt tÊu gièng nhau. - Trong bµicã sö dông dÊu th¨ng ë vÞ trÝ nèt fa. 4/ Cñng cè bµi: - Tõng tæ, c¸ nh©n tr×nh bµy bµi tËp ®äc nh¹c - Cho HS thùc hiÖn lµm phiÕu häc tËp theo tæ sau ®ã ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy tõng phÇn + Nãi tªn qu·ng 2,3,4,5,6,7,8 cã ©m gèc lµ nèt Mi? + Nãi tªn qu·ng 2,3,4,5,6,7,8 cã ©m ngän lµ nèt RÕ? + Sù kh¸c nhau gi÷a qu·ng 3t vµ 3T? Nªu VD? + Sù kh¸c nhau gi÷a qu·ng 6t vµ 6T 5/ DÆn dß: - VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t, T§N sè 1 cho thµnh thôc - H·y chØ ra c¸c qu·ng 2,3,4,5,6 trong bµi T§N sè 1 Rót kinh nghiÖm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………… Thanh Th¹ch, ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2013. Tæ Trëng KÝ DuyÖt Hoµng ThÕ HiÕn 5 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Ngµy so¹n:13/01/2013 Tiết 3 «n bµi h¸t: bãng d¸ng mét ng«i trêng ¤n TËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc: ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ I- Môc tiªu: -HS h¸t ®óng giai ®iªô vµ thuéc lêi ca bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng. TËp tr×nh bµy bµi h¸t qua c¸ch h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. - ¤n tËp bµi T§N sè 1 C©y s¸o ®Ó HS ®äc nh¹c ®óng vµ thuÇn thôc h¬n. - HS cã thªm kiÕn thøc ©m nh¹c phæ th¬ hiÓu biÕt s¬ qua vÒ mét ph ¬ng thøc s¸ng t¸c bµi h¸t vµ gi¸ trÞ cña nh÷ng bµi h¸t phæ th¬ thµnh c«ng. II- ChuÈn bÞ cña GV: - §µn phÝm ®iÖn tö - Su tÇm mét sè ®Üa nh¹c bµi h¸t thiªu nhi phæ th¬: H¹t g¹o lµng ta, §i häc, Cho con - TËp tr×nh bµy mét sè ca khóc phæ th¬ ®Ó giíi thiÖu cho HS. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ Tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: Em h·y ®äc vµ gâ ph¸ch bµi T§N sè 1 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1: ¤n h¸t - HS luyÖn thanh theo mÉu ©m Ma-MiM« - GV ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t. - HS ®øng t¹i chç h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹ - Chia líp thµnh 2 nhãm, GV cho HS tËp h¸t lÜnh xíng, 1 nhãm h¸t lÜnh xíng ®o¹n a, 1 nhãm h¸t hoµ giäng ®o¹n b vµ ®æi l¹i - HS nghe, nhËn biÕt c¸c tiÕt tÊu sau ®©y ë c©u h¸t nµo? vµ y/c h¸t c¶ ®o¹n nh¹c ®ã Ho¹t ®éng cña trß 1/ ¤n bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng TiÕt tÊu trªn ë c©u h¸t . Vµ t×nh yªu Êy s¸ng lªn trong lßng chóng ta. - 2 c¸ nh©n tr×nh bµy bµi h¸t thÓ hiÖn 2/ ¤n tËp ®äc nh¹c sè 1: phong c¸ch biÓu diÔn Néi dung 2: ¤n tËp ®äc nh¹c: C©y s¸o : T§N sè 1 - HS ®äc gam §« trëng vµ luyÖn ©m trô, cao ®é theo bµi T§N - HS ®äc giai ®iÖu kÕt hîp gâ ph¸ch, GV nghe söa sai - Tõng d·y ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch, d·y 6 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 kia nghe nhËn xÐt - C¸ nh©n HS lªn chØ huy cho c¶ líp ®äc nh¹c - C¸ nh©n HS lªn ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. - ThÕ nµo lµ ca khóc phæ th¬? - §Æc ®iÓm cña nh÷ng ca khóc thiÕu nhi phæ th¬? + Giai ®iÖu vµ lêi ca thÓ hiÖn sù g¾n kÕt nhuÇn nhuyÔn, ©m nh¹c t¹o ®iÒu kiÖn cho bµi th¬ bay bæng. + Lêi ca cã chÊt lîng nghÖ thuËt tèt, bëi b¶n th©n nã lµ bµi th¬ cã gi¸ trÞ. + Ngêi phæ th¬ ®«i khi ph¶i thay ®æi lêi bµi th¬ cho phï hîp víi cÊu tróc bµi h¸t hay ®êng nÐt cña giai ®iÖu. - Nªu nh÷ng c¸ch phæ th¬ kh¸c nhau? - H·y kÓ tªn nh÷ng ca khóc phæ th¬ mµ em biÕt? Cho HS nghe b¨ng vµ ph©n tÝch, so s¸nh c¶m nhËn qua c¸c t¸c phÈm cô thÓ + Bµi: H¹t g¹o lµng ta, t¸c gi¶ TrÇn ViÕt BÝnh khi phæ nh¹c ®· gi÷ nguyªn lêi th¬. + Bµi : B¸c Hå ngêi cho em tÊt c¶ ®o¹n ®Çu nh¹c sÜ khi phæ nh¹c ®· thay ®æi, bá bít mét sè c©u trong bµi th¬. Cho em cña Phong Thu cho phï hîp - Yªu cÇu c¸c tæ t×m vµ tr×nh bµy c¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ theo tæ ; GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 3/ ¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ + Mét sè ca khóc phæ th¬: + Bµi: H¹t g¹o lµng ta t¸c gi¶ TrÇn ViÕt BÝnh khi phæ nh¹c ®· gi÷ nguyªn lêi th¬. + Bµi : B¸c Hå ngêi cho em tÊt c¶ ®o¹n ®Çu nh¹c sÜ khi phæ nh¹c ®· thay ®æi, bá bít mét sè c©u trong bµi th¬. Cho em cña Phong Thu cho phï hîp - Yªu cÇu c¸c tæ t×m vµ tr×nh bµy c¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ theo tæ ; GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 4/ Cñng cè - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc - Gv h¸t minh ho¹ thªm mét sè bµi h¸t cho HS nghe - NhËn xÐt u, khuyÕt ®iÓm. 5/ DÆn dß: - Häc vµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t, t×m thªm c¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ Rót kinh nghiÖm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………… 7 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Thanh Th¹ch, ngµy 18 th¸ng 01n¨m 2013 Tæ Trëng KÝ DuyÖt Hoµng ThÕ HiÕn Ngµy so¹n:.......................... TiÕt 4 häc bµi h¸t: nô cêi Nh¹c : Blante- Nga Lêi ViÖt : Ph¹m Tuyªn I- Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t: Nô cêi. HS thùc hiÖn ®óng viÖc chuyÓn ®iÖu tõ giäng C®ur sang giäng Cmol trong bµi h¸t. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t b»ng h×nh thøc ®¬n ca, song ca, tèp ca. - Qua néi dung cña bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em biÕt gi÷ g×n sù hån nhiªn cña tuæi häc trß, biÕt mang niÒm vui vµ tiÕng cêi ®Õn víi mäi ngêi vµ t×nh th©n ¸i h÷u nghÞ gi÷a thiÕu nhi hai níc ViÖt Nga. II- ChuÈn bÞ cña GV: - §µn phÝm ®iÖn tö - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - B¶n ®å thÕ giíi - Su tÇm 1 sè ®Üa nh¹c cã c¸c bµi h¸t cña níc Nga nh: ChiÒu Mat xc¬ va; Cuéc sèng ¬i ta mÕn yªu ngêi; §«i bê. - Mét vµi h×nh ¶nh níc Nga: Thñ ®« Mat xc¬ va, Cung ®iÖn Krem li, Qu¶ng trêng ®á III- TiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ Tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: Em h·y h¸t mét ca khóc thiÕu nhi mµ em biÕt 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña trß 8 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch 1. Giíi thiÖu bµi h¸t vµ t¸c gi¶ - Níc Nga lµ mét ®Êt níc réng lín cã vÞ trÝ quan träng trªn thÕ giíi, thñ ®« lµ Mat xc¬ va. Níc Nga lµ quª h¬ng cña cuéc c¸ch m¹ng Th¸ng mêi vÜ ®¹i víi vÞ l·nh tô thiªn tµi Lª - Nin. §©y còng lµ ®Êt níc cã nÒn v¨n ho¸ cao víi nh÷ng tªn tuæi lÉy lõng thÕ giíi nh: + V¨n häc cã Pus kin, Sª khÝp, Lep t«ns t«i.. + VÒ mü thuËt cã Lª vi tan + VÒ ©m nh¹c cã Trai cèpxki, Pr«c«phi ep vµ nhiÒu danh nh©n v¨n ho¸ næi tiÕng kh¸c ViÖt Nam vµ Nga ®· cã quan hÖ h÷u nghÞ tõ nhiÒu n¨m nay vµ ngµy cµng ph¸t triÓn tèt ®Ñp. + Bµi h¸t ®îc viÕt ë nhÞp g× ? + Bµi h¸t gåm cã mÊy ®o¹n ? + Mçi ®o¹n gåm cã mÊy c©u ? + Bµi h¸t cã sö dông nh÷ng dÊu g×? 2. Nghe h¸t mÉu bµi h¸t. 3. HS luyÖn thanh 1-2 phót. 4. Häc h¸t tõng c©u. - GV h¸t mÉu c©u 1=>®µn c©u mét 2-> 3 lÇn - GV ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp ( 1-2) cho HS h¸t. - H¸t ®óng nh÷ng chç cã nèt mãc ®¬n chÊm d«i ®i ®«i víi mãc kÐp. - TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. - HS h¸t nèi c¶ ®o¹n a. - TËp t¬ng tù c¸c c©u ë ®o¹n b. - Nèi c¶ bµi h¸t, y/c HS thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i cña tõng ®o¹n. 5. H¸t hoµn chØnh c¶ bµi - HS h¸t tËp thÓ nhiÒu lÇn kÕt hîp gâ nhÞp, - LuyÖn tËp theo lèi h¸t ®èi ®¸p, nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa cßn l¹i h¸t ®o¹n 2 - ChØ ®Þnh c¸ nh©n HS h¸t, tõng bµn h¸t - HS ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng Giáo án âm nhạc lớp 9 1. §«i nÐt vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. + Bµi h¸t Nô cêi viÕt ë nhÞp 2/4- lµ 1 ca khóc quen thuéc cña thiÕu nhi níc Nga. Bµi h¸t ca ngîi niÒm l¹c quan trong cuéc sèng cña tuæi trÎ, ë ®ã tiÕng cêi ®em l¹i niÒm vui vµ h¹nh phóc. Bµi gåm 2 ®o¹n- §o¹n a viÕt ë giäng Cdur tÝnh chÊt ©m nh¹c trong sang, rén rµng diÔn t¶ cuéc sèng h¹nh phóc trµn ®Çy niÒm vui vµ tiÕng cêi - §o¹n b chuyÓn sang giäng Cmol, giai ®iÖu nh mét nÐt buån tho¸ng qua, råi trë nªn r¾n rái, nghÞ lùc , thÓ hiÖn niÒm tin tëng , t×nh ®oµn kÕt cña b¹n trÎ trong tiÕng cêi l¹c quan. 2/ Häc h¸t : 4/ Cñng cè 5/ DÆn dß: - Häc thuéc vµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t. ChuÈn bÞ tríc bµi tiÕt 5 9 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Rót kinh nghiÖm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………… Thanh Th¹ch, ngµy …..th¸ng…...n¨m……. Tæ Trëng KÝ DuyÖt Hoµng ThÕ HiÕn ........................................................................ 10 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Ngày soạn: ............................... TiÕt 5 «n tËp bµi h¸t: nô cêi TËp ®äc nh¹c: GIỌNG MI THỨ - T§N sè 2 I- Môc tiªu: - HS n¨m v÷ng bµi h¸t Nô cêi , h¸t thuéc lêi vµ thÓ hiÖn tèt s¾c th¸i t×nh c¶m trong mçi ®o¹n nh¹c. - HS nhËn biÐt s¬ lîc vÒ giäng Mi thø vµ ®äc ®óng cao ®é , trêng ®é bµi T§N sè 2 II- ChuÈn bÞ cña GV: - §µn phÝm ®iÖn tö - ChÐp bµi T§N sè 2 ra b¶ng phô III- TiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ Tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1 ¤n tËp bµi h¸t - HS luyÖn thanh 1-2 phót - GV ®µn vµ h¸t bµi h¸t HS nghe ®Ó so s¸nh vµ söa nh÷ng chç cßn h¸t sai - 1->2 HS tr×nh bµy bµi h¸t, GV nghe vµ chØ ra nh÷ng chç cha ®¹t vµ híng dÉn söa sai. - c¶ líp thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t - HS ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng - Híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ khi h¸t. Néi dung 2 Ho¹t ®éng cña trß 1/ ¤n tËp bµi h¸t Nô cêi Nh¹c Blente Nga Lêi ViÖt: Ph¹m Tuyªn 2/ Luyện gam mi thứ 11 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Néi dung 3 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 1- T×m hiÓu vÒ ®o¹n nh¹c: ? NhËn xÐt cao ®é cã trong b¶n nh¹c? ? Trêng ®é cã trong b¶n nh¹c? ? Bµi nh¹c viÕt ë giäng g×? ? Bµi nh¹c viÕt ë nhÞp g×? ? Trêng ®é gåm nh÷ng h×nh nèt g×? ? Trong bµi cã sö dông nh÷ng dÊu g×? Giáo án âm nhạc lớp 9 3/ TËp ®äc nh¹c sç 2: 2- HS luyÖn thang ©m Mi thø, luyÖn trô, luyÖn c¸c ©m cã trong bµi. 3- HS ®äc tªn nèt nh¹c. 4- TËp ®äc nh¹c tõng c©u. - GV ®µn c©u mét 3 lÇn, y/c HS nghe vµ nhÈm theo; GV ®µn tiÕp tôc c©u mét 1 lÇn, y/c HS ®äc c©u nh¹c ®ã - GV ®µn c©u hai 3 lÇn, y/c HS nghe vµ nhÈm theo; GV ®µn tiÕp tôc c©u hai 1 lÇn, y/c HS ®äc c©u nh¹c ®ã + Bµi ®äc nh¹c viÕt ë nhÞp 3/4 - Nèi c©u mét vµ hai, y/c HS ®äc + Bµi gåm cã 3 c©u ng¾n. - TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i + Cao ®é gåm c¸c nèt: La, si ®«, rª, mi, pha + Trêng ®é gåm nh÷ng h×mh nèt Tr¾ng, 5- §äc hoµn chØnh toµn bµi tr¾ng chÊm, nèt ®en, nèt mãc ®¬n. + Bµi ®äc nh¹c viÕt ë giäng Mi thø hßa 6- GhÐp lêi ca thanh. - Chia líp thµnh 2 nöa, 1 nöa T§N vµ gâ ph¸ch, mét nöa h¸t lêi ca vµ ®æi bªn - C¶ líp cïng h¸t lêi 2 lît kÕt hîp ®¸nh nhÞp 3|4 4/ Cñng cè - GV ®µn c©u nh¹c hai, y/c HS nhËn biÕt vµ ®äc c©u nh¹c ®ã - C¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t Nô cêi - GV ®a ra mét vµi bµi h¸t viÕt ë giäng thø: Ai yªu B¸c hå ChÝ minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång (Rª thø), Chim s¬n ca ( Mi thø) , Ca- Chiu- Sa ( Rª thø)... 5/ DÆn dß: - Häc vµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t Nô cêi - TËp ®äc bµi T§N sè 2 Rót kinh nghiÖm : ……………………………………………………………………………………………… Thanh Th¹ch, ngµy …..th¸ng…...n¨m……. Tæ Trëng KÝ DuyÖt 12 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Hoµng ThÕ HiÕn Ngày soạn: ................................... TiÕt 6 : «n tËp tËp ®äc nh¹c: t®n sè 2 Nh¹c lý s¬ lîc vÒ HỢP ÂM ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ trai- cèp xki I/ Môc tiªu: - HS ®äc tèt bµi T§N s« 2, kÕt hîp víi ®¸nh nhÞp - HiÓu biÕt s¬ lîc vÒ hîp ©m - biÕt Trai- kèp xki lµ 1nh¹c sÜ thiªn tµi cña níc Nga- ®· cã nh÷ng ®ãng gãp , cèng hiÕn to lín cho nÒn ©m nh¹c Nga vµ thÕ giíi. II/ ChuÈn bÞ: - Tranh ¶nh vÒ nh¹c sÜ Trai cèp xiki - §µ , ®Üa nh¹c cã mét sè t¸c phÈm ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Trai cèp xiki. - §µn phÝm ®iÖn tö. III/ TiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ Tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: 3/ Bµi míi: 13 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Ho¹t ®éng cña GV I. ¤n tËp tËp ®äc nh¹c sè 2 - GV cho HS luyÖn gam Mmol . - §µn l¹i giai ®iÖu bµi T§N sè 2 cho HS nghe. - HS ®äc l¹i T§N sè 2 ba ®Õn bèn lît kÕt hîp gâ ph¸ch. - Häc sinh võa ®äc T§N sè 2 võa ®¸nh nhÞp 3/4 - Mét d·y ®äc nh¹c, mét d·y ghÐp lêi vµ ®æi l¹i. - C¸ nh©n lªn b¶ng ®äc. II- Nh¹c lÝ: S¬ lîc vÒ hîp ©m. - Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t mét sè bµi h¸t cã ghi s½n c¸c hîp ©m 3 vµ 7 ®Ó häc sinh quan s¸t. GV ®µn mét sè hîp ©m cho häc sinh nghe ®Ó c¸c em nh©n xÐt , so s¸nh, ph©n biÖt ©m hëng cña hîp ©m. VD: Hîp ©m 3T vµ 3t : khi nghe cÇn ph©n biÖt kh¸c nhau gi÷a 2 lo¹i . Hîp ©m 3Tvµ 3t thuËn tai . + Gi¸o viªn gi¶i thÝch vÒ hîp ©m trëng vµ hîp ©m thø cho HS nghe. + Nh thÕ nµo lµ hîp ©m trëng? + Nh thÕ nµo lµ hîp ©m thø? ->.T¸c dông cña hîp ©m: Giai ®iÖu cã hîp ©m nghe dÇy dÆn, ®Ëm ®µ vµ s©u s¾c. - VD: “Bµi gÆp nhau trêi thu Hµ Néi” Néi dung 3 ¢m nh¹c thêng thøc: Giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Trai Cèp Xki: Traicôpxki sáng tác hầu hết các thể loại âm nhạc. Ông là một trong những người đặt nền móng cho nhạc giao hưởng cổ điển Nga. Các vở Ôpêra của ông lấy đề tài trong các tác phẩm vǎn học Nga như vở kịch Epghênhi Ônhêghin lấy đề tài trong Giáo án âm nhạc lớp 9 Ho¹t ®éng cña trß 1/ ¤n tËp ®äc nh¹c sè 2 : 2/ Nh¹c lÝ : S¬ lîc vÒ hîp ©m. + Hîp ©m lµ sù vang lªn cïng mét lóc tõ 3 ®Õn 4 ©m gäi lµ hîp ©m. + Hîp ©m 3 trëng vµ hîp ©m 3 thø ®Òu cã 3 ©m vang lªn cïng mét lóc. + Hîp ©m 7 cã 4 ©m vang lªn cïng mét lóc gäi lµ hîp ©m 7. + Hîp ©m trëng cã qu·ng 3 trëng n»m ®íi, qu·ng 3 thø n»m trªn. + Hîp ©m thø cã qu·ng 3 thø n»m díi vµ qu·ng 3 trëng n»m trªn. 3/ ¢m nh¹c thêng thøc : §«i nÐt vÒ nh¹c sÜ Trai cèp xiki Piốt Ilitsơ Traicôpxki sinh ngày 7-5-1840 Piốt Ilitsơ Traicôpxki là nhạc sĩ và là nhà soạn nhạc nổi tiếng nước Nga. Ông sinh ngày 714 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch bản trường ca của Puskin. Trong lịch sử âm nhạc thế giới, Traicôpxki được ghi nhận là người cách tân xuất sắc thể loại vũ kịch với các vở balê Hồ Thiên Nga, Người đẹp ngủ trong rừng... Ông còn sáng tác nhiều thể loại âm nhạc cổ điển khác cho dàn nhạc thính phòng cho hoà tấu, những bản dành riêng cho pianô, viôlông... Giữa lúc thiên tài âm nhạc của Traicôpxki đang nở rộ thì ông mắc bệnh tả và mất ở Pêtecxbua ngày 611-1893 thọ 53 tuổi - Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mét sè t¸c phÈm ©m nh¹c nh : C« g¸i vïng ®ång cá, vë nh¹c kÞch Hå thiªn nga, Vµ mét sè t¸c phÈm viÕt cho khÝ nh¹c kh¸c. - Em h·y kÓ mét sè t¸c phÈm ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Trai cop xki mµ em biÕt ? - Cµm nhËn cña em vÒ bµi h¸t C« g¸i miÒn ®ång cá ? Giáo án âm nhạc lớp 9 5-1840 trong một gia đình trí thức. Ông vào học trường luật và trở thành viên chức ở Bộ Tư pháp. Đến nǎm 21 tuổi ông mới vào học tại Nhạc viện Pêtecxbua và tốt nghiệp xuất sắc. - ¤ng mắc bệnh tả và mất ở Pêtecxbua ngày 6-11-1893 thọ 53 tuổI - Mét sè t¸c phÈm ©m nh¹c nh : Nh¹c - kÞch Hå thiªn nga, Ngêi ®Ñp ngñ trong rõng... 4/ Cñng cè - GV ®µn c©u nh¹c hai, y/c HS nhËn biÕt vµ ®äc c©u nh¹c ®ã - C¶ líp ®äc l¹i bµI ®äc nh¹c sè 2. 5/ DÆn dß: - TËp ®äc bµi T§N sè 2 - T×m hiÓu thªm vÒ nh¹c sÜ Trai cop xki Rót kinh nghiÖm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thanh Th¹ch, ngµy …..th¸ng…...n¨m……. Tæ Trëng KÝ DuyÖt Hoµng ThÕ HiÕn 15 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Ngày soạn:.............................. Tiết 7 «n tËp I/ Môc tiªu: - HS hát thuần thục bài Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười - HS ®äc tèt bµi T§N usố 1, 2, kÕt hîp víi ®¸nh nhÞp - HiÓu biÕt s¬ lîc vÒ hîp ©m II/ ChuÈn bÞ: - §µn phÝm ®iÖn tö. III/ TiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ Tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña trß I. ¤n tËp 2 bài hát I.Ôn hát: Bóng dáng một ngôi trường,Nụ - GV cho HS luyÖn thanh . cười - §µn l¹i giai ®iÖu bµi hát cho HS nghe. - HS hát l¹i t ba ®Õn bèn lît kÕt hîp gâ ph¸ch. II. Ôn Tập đọc nhạc II. Ôn tập 2 bài TĐN - GV cho HS luyÖn gam G dur , Mmol . - §µn l¹i giai ®iÖu bµi T§N sè 1, 2 cho HS nghe. - HS ®äc l¹i T§N sè 2 ba ®Õn bèn lît kÕt hîp gâ ph¸ch. - Häc sinh võa ®äc T§N sè 1, 2 võa gõ nhịp - Mét d·y ®äc nh¹c, mét d·y ghÐp lêi vµ ®æi l¹i. - C¸ nh©n lªn b¶ng ®äc 4/ Cñng cè - Gv cho HS hát 2 bài hát và đọc thuần thục 2 bài TĐN 5/ DÆn dß: - Ôn tập kĩ chuẩn bị kiểm tra 1 tiết 16 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Rót kinh nghiÖm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thanh Th¹ch, ngµy …..th¸ng…...n¨m……. Tæ Trëng KÝ DuyÖt Hoµng ThÕ HiÕn Ngày soạn:……………………… TiÕt 8 kiÓm tra I/ Môc tiªu: - KiÓm tra ®Ó cñng cè vµ ®¸nh gi¸ l¹i kiÕn thøc ©m nh¹c cña häc sinh. Tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm ®Ó bæ sung thªm kiÕn thøc ©m nh¹c cho häc sinh tiÕp theo, nh»m n©ng cao chÊt lîng bé m«n ©m nh¹c ë trêng THCS. Ii/ chuÈn bÞ cña gi¸o viªn: 17 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch - §µn phÝm ®iÖn tö. iii. tiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ Tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung kiÓm tra: Gi¸o viªn ®a ra h×nh thøc kiÓm tra cho häc sinh biÕt. + KiÓm tra theo nhãm mµ c¸c em ®· ®îc chän tríc. + C¸c bµi h¸t vµ bµi ®äc nh¹c c¸c em ®Òu ®îc tù chän. + Khi h¸t c¸c em ph¶i biÓu diÔn mét vµi ®éng t¸c phô häa ®¬n gi¶n cho bµi h¸t. + Bµi ®äc nh¹c c¸c em cã thÓ h¸t lêi ca míi mµ nhãm tù lµm lêi ca. + Khi kiÓm tra GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ u khuyÕt ®iÓm cña tõng nhãm vµ ghi ®iÓm. + GV chó ý ®éng viªn vµ khÝch lÖ tinh thÇn cña c¸c em. Giáo án âm nhạc lớp 9 Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh thùc hiÖn viÖc kiÓm tra 4/ Cñng cè - GV nhËn xÐt qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm tra cña c¶ líp, nh÷ng nhãm lµm tèt vµ nhãm lµm cha tèt. - Nh¾c nhë c¸c em trong viÖc häc nh¸c tiÕp ®ã. 5/ DÆn dß: Rót kinh nghiÖm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thanh Th¹ch, ngµy …..th¸ng…...n¨m……. Tæ Trëng KÝ DuyÖt Hoµng ThÕ HiÕn 18 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013 Trường THCS Thanh Thạch Giáo án âm nhạc lớp 9 Ngày soạn : ……………………… TiÕt 9: Häc h¸t bµi : Nèi vßng tay lín I. Môc tiªu: - Gióp HS h¸t chuÈn x¸c giai ®iÖu bµi h¸t ®Ó h¸t trong c¸c buæi sinh ho¹t, c¸c buæi tËp chç ®«ng ngêi. - Qua bµi h¸t gi¸o dôc t×nh ®oµn kÕt th©n ¸i cïng híng tíi mét lÝ tëng cao ®Ñp x©y dùng tæ quèc ViÖt Nam thèng nhÊt hoµ b×nh ii. chuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö. - TËp ®Öm, h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. - Tranh, ¶nh nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n - §µi ®Üa, ®Üa nh¹c cã bµ h¸t Nèi vßng t©y lín iii. tiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ Tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña trß 1/GV giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµ h¸t 1/ §«i nÐt -Nh¹c sü TrÞnh C«ng S¬n (1939vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t 2001)Lµ t¸c gi¶ cña rÊt nhiÒu ca khóc næi tiÕng ®îc tuæi trÎ yªu thÝch nh: HuyÒn tho¹i mÑ ®µn c©u mét 2-> 3 lÇn. - GV ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp ( 1-2) cho HS h¸t. - H¸t ®óng nh÷ng chç cã nèt mãc ®¬n chÊm d«i ®i ®«i víi mãc kÐp. - TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. - HS h¸t nèi c¶ ®o¹n a. - TËp t¬ng tù c¸c c©u ë ®o¹n b. - Nèi c¶ bµi h¸t, y/c HS thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i cña tõng ®o¹n. 5. H¸t hoµn chØnh c¶ bµi - HS h¸t tËp thÓ nhiÒu lÇn kÕt hîp gâ nhÞp, - LuyÖn tËp theo lèi h¸t ®èi ®¸p. Giáo án âm nhạc lớp 9 Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -Trịnh Công Sơn quê làng Minh Hương, tổng Vĩnh Tri, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.Ông sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939, tại Daklak. Ông mất vào ngày 1 tháng 4 năm 2001, tại Saigon. Ông an nghỉ tại nghĩa trang Gò Dưa chùa Quảng Bình, tỉnh Bình Dương bên cạnh mộ của thân mẫu. Néi dung bµi h¸t : Lµ tiÕng nãi t×nh c¶m cña nh÷ng ngêi ViÖt Nam yªu níc mong muèn cïng n¾m tay, kÒ vai s¸t c¸nh bªn nhau ®Ó t¹o dùng cuéc sèng yªn vui, thanh b×nh v¬n tíi môc tiªu cao c¶ v× mét ®Êt níc ViÖt Nam thèng nhÊt. 4/ Cñng cè - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét b¹n b¾t nhÞp - C¸ nh©n HS tr×nh bµy bµi h¸t, GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 5/ DÆn dß: Rót kinh nghiÖm : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 20 GV:Nguyễn Chí Thanh Năm học : 2012 - 2013
- Xem thêm -