Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 9 trọn bộ_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013Ngµy so¹n:13/8/2011 Ngµy dạy:16/8/2011 TiÕt 1: Häc h¸t bµi :BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long. I. Môc tiªu: 1. Kiến thức: - Häc sinh h¸t ®óng, chÝnh x¸c giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t. - C¸c em ph©n biÖt vµ h¸t chÝng x¸c chæ ®¶o ph¸ch ,nh÷ng chæ nµy t¹o nªn tÝnh chÊt nhÝ nh¶nh, hån nhiªn, trÎ trung trong giai ®iÖu. 2. Kỹ năng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng h¸t râ lêi, trßn tiÕng, h¸t hoµ giäng tËp thÓ, h¸t lÜnh xíng, h¸t ®èi ®¸p. 3. Thái độ: - Qua néi dung bµi híng dÉn c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn th¸ng n¨m ®i häc, ®Ó nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vÒ m¸i trêng sÏ kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em. II. ChuÈn bÞ: 1. Chuẩn bị của GV - B¶ng phô, tranh ¶nh minh ho¹. - §µn Organ. - §µi vµ ®Üa bµi h¸t mÉu. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SGK III. Phương pháp: - PP trực quan, PP thực hành, PP giảng giải III. TiÕn tr×nh d¹y häc: æn ®Þnh líp häc.Ho¹t Néi dung ®éng cña GV TrËt tù. Ho¹t ®éng cña HS HS ghi bµi Nghe vµ c¶m nhËn qua lêi giíi thiÖu. Quan s¸t nhËn xÐt: - Bµi h¸t viÕt ë nhÞp 4/4, cã 2 ®o¹n. - §o¹n 1 cã 2 c©u, mçi c©u cã 3 tiÕt nh¹c. - §o¹n 2 cã 3 c©u mçi c©u cã 3 tiÕt nh¹c GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -1- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- Nghe vµ c¶m nhËn LuyÖn thanh theo híng dÉn cña GV. H¸t tõng tiÕt nh¹c theo híng dÉn. Tõng nhãm h¸t. Nöa líp h¸t. C¶ líp h¸t. Tõng c¸ nh©n h¸t HS ghi nhí ®Ó söa sai LuyÖn h¸t vµ lu ý söa sai theo híng dÉn cña GV. Thùc hiÖn luyÖn tËp theo c¸c h×nh thøc GV híng dÉn. C¶ líp h¸t H¸t c¸ nh©n Ghi nhí, vµ ghi bµi vµo vë. §iÓm danh vµ ghi sü sè HS. KiÓm tra ®an xen trong bµi gi¶ng. Häc bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng Giíi thiÖu: (4p) Th¸ng n¨m ®i häc lµ thêi gian ®Ñp nhÊt cña mçi ®êi ngêi, chóng ta thêng chØ nhËn thÊy ®iÒu ®ã khi nã ®· qua ®i. H×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, vÒ thÇy c« gi¸o,kØ niÖm b¹n bÌ th©n th¬ng sÏ l¾ng ®äng trong t©m trÝ mçi ngêi. Bµi h¸t ®Çu tiªn trong n¨m häc sÏ lµm ta nhí vÒ m¸i trêng th©n thuéc trong mét ngµy khã quªn Ngµy khai trêng. Treo b¶ng phô bµi h¸t råi yªu cÇu HS quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ c¸c kÝ hiÖu cã trong b¶n nh¹c. ? Bµi h¸t viÕt ë nhÞp mÊy? GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -2- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- ? Cã nh÷ng kÝ hiÖu g×? ? Bµi h¸t chia lµm mÊy ®o¹n? mçi ®o¹n cã mÊy c©u? GV giíi thiÖu thªm: - Bµi sö dông ®¶o ph¸ch. - ViÕt giäng F dur. H¸t mÉu hoÆc dïng b¨ng cho HS nghe bµi h¸t. LuyÖn thanh: 1-2 phót MÉu: C D E D C D E D C. D¹y-Häc h¸t víi ph¬ng ph¸p truyÒn khÈu tõng c©u theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi. Mçi tiÕt nh¹c ®Öm ®µn 2 lÇn. Råi b¾t nhÞp HS h¸t theo Lu ý: - CÇn híng dÉn c¸c h×nh tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch xuÊt hiÖn trong bµi. C¸c chç ng©n dµi: - TÝnh chÊt 2 ®o¹n kh¸c nhau. LuyÕn 3 nèt, 2 nèt. CÇn thÞ ph¹m cô thÓ, minh ho¹ vµ híng dÉn HS nh÷ng chæ khã nµy. Thùc hiÖn luyÖn h¸t cho HS theo c¸c c¸ch sau: H¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. H¸t ®uæi §1,h¸t ®ång thanh §2. - Chia c¸c nhãm thi ®ua. TiÕp tôc lu ý söa sai. B¾t nhÞp vµ chØ GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -3- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- huy cho HS h¸t l¹i toµn bµi. Chän nhãm HS kh¸ giái biÓu diÔn bµi h¸t. Híng dÉn lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch GK. Lµm bµi tËp: c¶m nhËn vÒ bµi h¸t võa häc? §¸nh gi¸, nhËn xÐt chung giê d¹y – häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc : (1p) 2. KiÓm tra bµi cò : 3. Bµi míi: GV ghi b¶ng GV giíi thiÖu GV thùc hiÖn GV nªu c©u hái GV thùc hiÖn GV ®µn vµ híng dÉn. GV d¹y h¸t. GV lu ý cho HS GV híng dÉn luyÖn h¸t GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -4- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- 4. Cñng cè: (4p) 5. Dặn dò: (1p) * Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Ngµy so¹n:20/8/2011 Ngµy gi¶ng:23/8/2011 TiÕt 2: ¤n bài h¸t: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ qu·ng TËp ®äc nh¹c sè 1: C©y s¸o I. Môc tiªu: 1. Kiến thức: - C¸c em tiÕp tôc biÓu diÔn tèt, ®óng s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng h¸t râ lêi, trßn tiÕng, h¸t hoµ giäng tËp thÓ, h¸t lÜnh xíng, h¸t ®èi ®¸p. - Cñng cè vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng. - HS ®äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 1. 2. Kỹ năng: - Hs n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc vÒ qu·ng,vËn dông lµm tèt c¸c bµi tËp liªn quan. 3. Thái độ: - Giúp các em có tinh thần ý thức tự giác để học tạp tôt hơn. II. ChuÈn bÞ: 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - B¶ng phô, tranh ¶nh minh ho¹ - §µn Organ, thanh ph¸ch, song loan. - C¸c bµi tËp vÒ qu·ng. 2. Chuẩn bị của HS: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -5- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- - Vở ghi chép, SGK III. Phương pháp: - PP trực quan, PP thực hành, PP giảng giải III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1. æn ®Þnh tæ chøc §iÓm danh vµ ghi sü sè HS. (1p) KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ HS. 2. KiÓm tra bµi cò Em h·y biÓu diÔn bµi h¸t Bãng d¸ng mét (3p) ng«i trêng. Ph¸t biÓu c¶m nhËn vÒ néi dung cña bµi h¸t? I. ¤n bµi h¸t: (10p) Bãng d¸ng mét ng«i trêng. 3. Bµi míi. Giíi thiÖu: GV ghi b¶ng Nªu râ yªu cÇu vµ híng dÉn HS th¶o luËn GV giíi thiÖu theo nhãm: - Thuéc vµ ®óng bµi. GV híng dÉn vµ yªu - DiÔn c¶m: ®óng s¾c th¸i, cÇu HS thùc hiÖn. KiÓm tra theo nhãm, ®¸nh gi¸ nhËn xÐt GV theo dâi vµ söa sai khÝch lÖ HS. nÕu cã TiÕp tôc k/tra mét sè c¸ nh©n. §Öm ®µn cho toµn thÓ HS h¸t l¹i toµn bµi mét vµi lÇn. II. TËp ®äc nh¹c sè 1 - C©y s¸o (15p) GV ghi b¶ng Bµi T§N sè 1 lµ trÝch ®o¹n trong bµi C©y GV giíi thiÖu s¸o nh¹c Ba Lan ®Æt lêi ViÖt - Hoµng Anh. Quan s¸t vµ nhËn xÐt T§N sè1? ? Bµi T§N viÕt ë nhÞp mÊy? GV nªu c©u hái ? ViÕt ë giäng g×? ? Trêng ®é gåm nh÷ng h×nh nèt g×? ? Cao ®é gåm nh÷ng nèt g×? Híng dÉn luyÖn thanh. Giíi thiÖu vµ luyÖn thang ©m G dur. GV híng dÉn Híng dÉn luyÖn ©m h×nh tiÕt tÊu c¬ b¶n. GV giíi thiÖu GV híng dÉn GV ®µn tõng c©u mçi c©u 3 lÇn (4 c©u) råi b¾t nhÞp cho HS ®äc bµi, lÇn lît cho ®Õn hÕt. GV ®µn vµ híng dÉn Lu ý söa sai: - TiÕt tÊu mãc giËt. GV thùc hiÖn - Nhanh, nhÝ nh¶nh. TiÕp tôc h/dÉn HS ghÐp lêi: GV ®µn vµ híng dÉn. - Yªu cÇu HS kh¸ ghÐp tríc. - GhÐp lêi theo ®µn cho tËp thÓ HS. GV d¹y h¸t. LuyÖn ®äc cho HS theo c¸c c¸ch sau: GV híng dÉn luyÖn - §äc kÕt hîp gâ ph¸ch. ®äc - Nhãm 1 ®äc T§N, nhãm 2 ghÐp lêi vµ ngîc l¹i. GV chó ý söa sai - Chia c¸c nhãm thi ®ua. III. Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ qu·ng (10p) GV ghi b¶ng Yªu cÇu HS ®äc hiÓu SGK. Yªu cÇu HS ®äc hiÓu §a ra c¸c vÝ dô vÒ kho¶ng c¸ch ®Þa lÝ, tõ ®ã bµi liªn hÖ kho¶ng c¸ch vÒ cao ®é trong ¢N ®ã chÝnh lµ qu·ng.VËy: - Qu·ng lµ g×? GV nªu c©u hái - TÝnh chÊt cña nã nh thÕ nµo? - Nh÷ng lo¹i qu·ng nµo?Tªn gäi? - §¬n vÞ tÝnh lµ g× ? Treo b¶ng phô-HS lµm bµi tËp. Gäi tªn c¸c qu·ng sau: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -6- Ho¹t ®éng cña HS æn ®Þnh líp häc. HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS nghe híng dÉn. Th¶o luËn theo nhãm. HS biÓu diÔn theo nhãm vµ nghe nhËn xÐt cña GV. C¸ nh©n thùc hiÖn C¶ líp h¸t HS ghi bµi HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: -NhÞp 2/4 -Giäng G dur. HS ghi bµi HS ®äc gam HS thùc hiÖn HS ®äc HS lu ý söa sai HS ghÐp lêi vµ lu ý söa sai theo híng dÉn cña GV. HS thùc hiÖn luyÖn tËp HS luyÖh thang ©m HS ghi bµi HS ®äc hiÓu bµi HS tr¶ lêi - Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch vÒ ®é cao cña 2 ©m thanh. - Mçi Q mang tÝnh chÊt kh¸c nhau: Trëng, thø, ®óng, t¨ng, gi¶m. -Dùa vµo c¸c bËc ®Ó Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp 4. Cñng cè (5p) Năm học 2013- Bµi tËp: X¸c ®Þnh c¸c Q sau: x¸c ®Þnh tªn Q. HS lµm bµi tËp Toµn líp h¸t, ®äc vµ NhËn xÐt vµ söa sai §Öm ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t, ®äc vµ ghÐp c¶ bµi theo h/dÉn cña GV. ghÐp lêi toµn bµi . Nh¾c l¹i c¸c néi dung ®· häc vÒ qu·ng. §Öm ®µn, b¾t nhÞp cho HS h¸t, ®äc vµ ghÐp lêi toµn bµi . Nh¾c l¹i c¸c néi dung ®· häc vÒ qu·ng. HS thùc hiÖn GV híng dÉn lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch GK. HS ghi nhí 5. Dặn dò: (1p) §¸nh gi¸, nhËn xÐt chung giê häc-về nhà học bài và chuẩn bị bài mới * Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -7- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- Ngµy so¹n: 02/9/2013 Ngµy dạy :04/9/2013 TiÕt 3: ¤n tËp bµi h¸t: ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: ¢NTT: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG T§N sè 1 Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ I. Môc tiªu: 1. Kiến thức: - Häc sinh biÓu diÔn tèt, ®óng s¾c th¸i t×nh c¶m, biÕt kÕt hîp vËn ®éng minh ho¹ theo néi dung bµi h¸t. - HS ®äc vµ ghÐp lêi nhuÇn nhuyÔn bµi T§N sè 1. - HS hiÓu vµ n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. 2. Kỹ năng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng h¸t râ lêi, trßn tiÕng, h¸t hoµ giäng tËp thÓ, h¸t lÜnh xíng, h¸t ®èi ®¸p. 3. Thái độ: - §îc nghe vµ c¶m nhËn vÒ c¸c bµi h¸t thiÕu nhi phæ th¬, giúp các em thêm yêu các ca khúc thiếu nhi II. ChuÈn bÞ: 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - B¶ng phô , tranh ¶nh minh ho¹ vÒ ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. - §µn Organ, thanh ph¸ch, song loan. - §µi vµ ®Üa c¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SGK III. Phương pháp: - PP trực quan, PP thực hành, PP giảng giải III. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung 1. æn ®Þnh tæ chøc: LT b¸o c¸o sü sè vµ æn ®Þnh líp häc. HS thùc hiÖn (1p) H§ cña HS 2. Kiểm tra bài cũ: HS ghi bµi S theo dâi (3p) 3. Bµi míi: GV ghi b¶ng GV híng dÉn Thùc hiÖn GV yªu cÇu HS thùc hiÖn C¸ nh©n h¸t C¶ líp h¸t GV yªu cÇu HS ghi bµi GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -8- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 GV ®Öm ®µn Năm học 2013- HS tr¶ lêi GV ghi b¶ng GV hái HS nghe gam G GV ®µn GV híng dÉn GV yªu cÇu GV ghi b¶ng HS nghe vµ ®äc C¶ líp ®äc C¸ nh©n ®äc HS ghi bµi HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái Yªu cÇu HS ®äc bµi Yªu cÇu tr¶ lêi c©u hái HS nghe vµ c¶m nhËn bµi h¸t HS nghe GV thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS theo dâi vµ ghi nhí 4. Cñng cè : (5p) GV ®µn vµ yªu cÇu GV thùc hiÖn 5. NhËn xÐt-dặn dò: (1p) §iÓm danh vµ ghi sü sè HS. H·y nghe vµ nhËn biÕt giai ®iÖu cña c©u nh¹c nµo trong T§N 1? KiÓm tra, söa sai vµ ®¸nh gi¸ HS. I. ¤n bµi h¸t: Bãng d¸ng một ng«i trêng. ( 10p) Nªu râ yªu cÇu vµ híng dÉn HS th¶o luËn theo nhãm: H·y h¸t vµ ®äc nh¹c GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -9- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- cã kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ vµ gâ ph¸ch? - C¸ch s¾p xÕp ®éi h×nh. DiÔn c¶m: ®óng s¾c th¸i. KÕt hîp v/®éng minh ho¹. - KÕt hîp gâ ph¸ch, nhÞp. - KÕt hîp ghÐp lêi míi. KiÓm tra theo nhãm, ®¸nh gi¸ nhËn xÐt khÝch lÖ HS. TiÕp tôc k/tra mét sè c¸ nh©n. §Öm ®µn cho toµn thÓ HS h¸t l¹i toµn bµi mét vµi lÇn. Lu ý söa sai. II. ¤n tËp T§N sè 1 - C©y s¸o (10p) ? H·y giíi thiÖu vµ nªu mét sè ®Æc ®iÓm riªng cña bµi T§N sè 1. + Bµi T§N sè 1 lµ trÝch ®o¹n trong bµi C©y s¸o nh¹c Ba Lan ®Æt lêi ViÖt - Hoµng Anh. B¶n nh¹c viÕt ë giäng G trëng nhÞp 2/4. + Bµi T§N gåm 4 c©u. - Nghe l¹i gam G trëng vµ giai ®iÖu cña bµi T§N sè 1. - NhËn biÕt, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi tõng c©u: GV ®µn 4 nèt nh¹c ®Çu cña tõng c©u bÊt k× vµ yªu cÇu HS nghe nhËn biÕt ®ã lµ c©u nµo vµ ®äc l¹i c©u nh¹c ®ã. - C¶ líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi. - KiÓm tra: gäi HS ®äc bµi III. ¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. (10p) Yªu cÇu HS ®äc hiÓu bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ®©y. ? Ca khóc TNPT lµ g× ? ? Nªu tªn c¸c ca khóc TNPT? ? Ca khóc TNPT cã ®Æc ®iÓm g× ? ? Cã nh÷ng c¸ch phæ GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -10- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- th¬ nµo? Võa hái võa gîi ý ®Ó HS t×m hiÓu bµi: - Lµ nh÷ng ca khóc thiÕu nhi ®îc s¸ng t¸c nhng lÊy lêi tõ nh÷ng bµi th¬. - Mét sè ca khóc tiªu biÓu: H¹t g¹o lµng ta, bôi phÊn. - §Æc ®iÓm næi bËt: + Lêi vµ nh¹c g¾n kÕt nhuÇn nhuyÔn víi nhau. + Lêi cña ca khóc phæ th¬ ®¹t ®ưîc chÊt lîng nghÖ thuËt cao: c« ®äng, sóc tÝch. - Cã 2 c¸ch ®Ó cã ca khóc TNPT ®ã lµ: Phæ th¬ vµ pháng th¬. Giáo viên hát nh÷ng ®o¹n ca khóc tiªu biÓu cña thiÕu nhi. Më máycã bµi mÉu cho häc sinh nghe. Qua c¸c ca khóc ®ã ph©n tÝch s¬ lîc ®Ó HS c¶m nhËn. H¸t l¹i bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng Híng dÉn lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch GK. §¸nh gi¸, nhËn xÐt chung giê d¹y – häc. Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới * Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................ Ngµy so¹n:09/9/2013 Ngµy dạy: 11/9/2013 TiÕt 4: Häc h¸t bµi: NỤ CƯỜI Nh¹c : Nga. Pháng dÞch lêi: Ph¹m Tuyªn I. Môc tiªu: 1. Kiến thức: - Häc sinh h¸t ®óng, chÝnh x¸c giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t. 2. kỹ năng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng h¸t râ lêi, trßn tiÕng, h¸t hoµ giäng tËp thÓ, h¸t lÜnh xíng, h¸t ®èi ®¸p. 3. Thái độ: - Qua néi dung bµi híng dÉn c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn th¸ng n¨m ®i häc, vµ nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vÒ cuéc sèng híng tíi t¬ng lai t¬i ®Ñp. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -11- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - B¶ng phô, tranh ¶nh minh ho¹, ®µn Organ. - §µi vµ ®Üa bµi h¸t mÉu. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SGK III. Phương pháp: - PP trực quan, PP thực hành, PP giảng giải III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung Ho¹t ®éng cña HS §iÓm danh vµ ghi sÜ sè HS B¸o c¸o sÜ sè vµ æn 1. æn ®Þnh tæ chøc: ®Þnh líp häc (1p) ? §äc bµi T§N sè 1? GV gäi 2-3 em lªn b¶ng ®äc bµi, nhËn xÐt HS thùc hiÖn 2. KiÓm tra bµi cò: cho ®iÓm. (3p) HS ghi bµi Häc bµi h¸t Nô cêi 1. Giíi thiÖu: (6p) 3. Bµi míi: ? H·y nªu tªn c¸c bµi nh¹c Nga mµ chóng ta HS tr¶ lêi GV ghi b¶ng ®· häc? GV nªu c©u hái ? C¸c em cã nhËn xÐt ntn vÒ c¸c bµi nh¹c nµy? §ã lµ nh÷ng bµi h¸t rÊt ®Æc trng riªng, ®ã lµ HS nghe gi¶ng vµ nh÷ng giai ®iÖu ®i lªn hoÆc xuèng liÒn bËc. ghi nhí GV giíi thiÖu bµi ¢N Nga nãi chung kh«ng lÉn vµo ®©u ®îc (GV h¸t trÝch ®o¹n mét sè bµi: Ca-chiu-sa, C©y thuú d¬ng, s«ng Volga). Chóng ta tiÕp tôc lµm quen víi 1 bµi h¸t Nga n÷a ®ã lµ bµi h¸t Nô cêi. N¨m 1977, bé phim ho¹t h×nh “Chuét chòi £-nèt” cña ho¹ sÜ A. Xu-khèp ®· tr×nh chiÕu ë níc Nga vµ ®îc c¸c b¹n nhá rÊt yªu thÝch. Nô cêi lµ bµi h¸t chÝnh trong bé phim nµy. Víi h×nh tîng tiÕng cêi ®Çy vÎ trong s¸ng, hån nhiªn vµ nhÝ nh¶nh, bµi h¸t kh«ng chØ ®îc tuæi thiÕu niªn mµ c¶ ngêi lín còng yªu thÝch. Bµi Nô cêi ®îc dÞch sang nhiÒu thø tiÕng, lêi ViÖt do nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn pháng dÞch. 2. Nghe bµi h¸t mÉu: (3p) Nghe qua ®Üa nh¹c hoÆc tù gi¸o viªn tr×nh HS nghe bµy. GV thùc hiÖn 3. Chia ®o¹n, chia c©u: (2p) Bµi h¸t gåm 2 lêi vµ cã 2 ®o¹n. H·y chia HS theo dâi vµ tr¶ GV híng dÉn ®o¹n vµ nãi vÒ tÝnh chÊt ©m nh¹c cña tõng lêi ®o¹n? ? Bµi h¸t viÕt ë nhÞp mÊy? ? NhÞp 2/2 lµ lo¹i nhÞp nh thÕ nµo? 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót (2p) HS thùc hiÖn MÉu ©m : C D E D C D E D C. GV ®µn 5. TËp h¸t tõng c©u trong lêi 1(DÞch giäng HS tËp h¸t sang A dur vµ A moll) (15p) GV ®µn vµ híng dÉn §o¹n a chia lµm 4 c©u. GV ®µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t cïng víi ®µn. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i. Lu ý: HS chó ý söa sai - C¸c chç ng©n dµi: - TÝnh chÊt 2 ®o¹n kh¸c nhau. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -12- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 GV híng dÉn GV ®µn vµ híng dÉn 4. Cñng cè: (1P) 5. DÆn dß:( 1p) Năm học 2013- - Bµi h¸t viÕt ë giäng trëng vµ chuyÓn giäng thø ë ®o¹n 2. - Chó ý dÊu quay l¹i vµ khung thay ®æi. * Häc h¸t ®o¹n b: §o¹n b chuyÓn sang giäng thø lµ ®iÓm khã cña bµi h¸t, GV h¸t mÉu hoÆc chØ ®Þnh HS cã n¨ng khiÕu h¸t mÉu HS thùc hiÖn cho c¸c b¹n. HS tËp c¸ch h¸t nhanh thÓ hiÖn tÝnh ®oµn kÕt, niÒm tin, sù l¹c quan. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: (10) Thùc hiÖn luyÖn h¸t cho HS theo c¸c c¸ch sau: HS h¸t - H¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. - LÜnh xíng §1, H¸t ®uæi §2 - Chia c¸c nhãm thi ®ua. B¾t nhÞp vµ chØ huy cho HS h¸t l¹i toµn bµi. C¶ líp h¸t Chän nhãm HS kh¸ giái biÓu diÔn bµi h¸t. Híng dÉn lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch GK. C¸ nh©n h¸t Lµm bµi tËp: c¶m nhËn vÒ bµi h¸t võa häc? -§¸nh gi¸, nhËn xÐt chung giê d¹y – häc. HS ghi nhí -Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới * Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Ngµy so¹n:16/9/2013 Ngày dạy:18/9/2013 TiÕt 5: I. ¤n tËp bµi h¸t: TËp ®äc nh¹c: NỤ CƯỜI Giọng Mi thứ- TĐN sè 2 ( NghÖ sÜ víi c©y ®µn) Môc tiªu: 1. Kiến thức: - C¸c em tiÕp tôc biÓu diÔn tèt, ®óng s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi. - Hs biết cấu tạo giọng mi thứ và mi thứ hòa thanh 2. Kỹ năng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng h¸t râ lêi, trßn tiÕng, h¸t hoµ giäng tËp thÓ, h¸t lÜnh xíng, h¸t ®èi ®¸p. - Cñng cè vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng. - HS ®äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 2. 3. Thái độ: - Giúp các em có thêm hiểu về âm nhạc và yêu thích môn học này hơn. II. ChuÈn bÞ: 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - B¶ng phô, tranh ¶nh minh ho¹. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -13- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- - §µn Organ. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SGK III. Phương pháp: - PP trực quan, PP thực hành, PP giảng giải III. TiÕn tr×nh d¹y häc B¸o c¸o sÜ sè, æn ®Þnh.Ho¹t ®éng cña GV HS lªn b¶ng thùc hiÖn néi dung theo c©u hái. Néi dung Ho¹t ®éng cña HS HS ghi bµi Nghe híng dÉn. Th¶o luËn theo nhãm. BiÓu diÔn theo nhãm vµ nghe nhËn xÐt cña GV. TËp thÓ HS h¸t HS ghi bµi vµ nghe gi¶ng HS ghi bµi Hs đọc HS qan s¸t vµ nhËn xÐt LuyÖn thanh vµ ©m h×nh c¬ b¶n theo h/dÉn §äc vµ ghÐp theo híng dÉn cña GV. HS thùc hiÖn GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -14- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- Thùc hiÖn luyÖn tËp theo c¸c h×nh thøc GV híng dÉn. HS thùc hiÖn Toµn líp ®äc ghÐp. Nhãm HS biÓu diÔn theo yªu cÇu cña GV. Ghi nhí, vµ ghi bµi vµo vë. §iÓm danh vµ ghi sü sè HS. ? Em h·y biÓu diÔn bµi h¸t Nô cêi vµ ph¸t biÓu c¶m nhËn cña em vÒ néi dung vµ giai ®iÖu cña bµi h¸t? KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ HS. I. ¤n tËp bµi h¸t “Nô cêi” (10p) Giíi thiÖu chung. Nªu râ yªu cÇu vµ híng dÉn HS th¶o luËn theo nhãm: - Thuéc vµ ®óng bµi. - DiÔn c¶m: ®óng s¾c th¸i, - S¾p xÕp ®éi h×nh ®Ñp. KiÓm tra theo nhãm,®¸nh gi¸ nhËn xÐt khÝch lÖ HS. TiÕp tôc k/tra mét sè c¸ nh©n. §Öm ®µn cho toµn thÓ HS h¸t l¹i toµn bµi mét vµi lÇn. II. TËp ®äc nh¹c sè 2 (25p) Giíi thiÖu T§N sè2 lµ trÝch ®o¹n cña bµi h¸t trong phim “TiÕng h¸t tr¸i tim” nh¹c Nga. * Giíi thiÖu giäng E moll  Giäng Em cã chñ GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -15- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- ©m lµ E vµ ho¸ biÓu 1 dÊu th¨ng. -Gv đàn và hướng dẫn Hs đọc gam mi thứ Quan s¸t vµ nhËn xÐt T§N sè 2? ? Bµi T§N ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? ? Giäng g×? ? VÒ trêng ®é cã nh÷ng h×nh nèt g×? ? VÒ cao ®é cã nh÷ng nèt g×? - §o¹n nh¹c chia lµm 2 c©u thµnh 4 tiÕt nh¹c Híng dÉn luyÖn gam Em hoµ thanh. Híng dÉn luyÖn ©m h×nh tiÕt tÊu c¬ b¶n. * D¹y ®äc bµi T§N: GV ®µn tõng c©u, mçi c©u 3 lÇn råi b¾t nhÞp cho HS ®äc bµi, lÇn lît cho ®Õn hÕt. Lu ý - TiÕt tÊu mãc giËt. - TiÕt tÊu chïm 3 * TiÕp tôc h/dÉn HS ghÐp lêi: - Yªu cÇu HS kh¸ ghÐp tríc. - GhÐp lêi theo ®µn cho tËp thÓ. * LuyÖn ®äc cho HS theo c¸c c¸ch sau: - §äc kÕt hîp gâ ph¸ch. - Nhãm 1 ®äc T§N, nhãm 2 ghÐp lêi vµ ngươc lại - Chia c¸c nhãm thi ®ua. TiÕp tôc lu ý söa sai. - Híng dÉn HS lµm d¹ng bµi tËp ®Æt lêi míi cho tËp ®äc nh¹c. - KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chung. - B¾t nhÞp vµ chØ huy cho HS h¸t l¹i toµn bµi. - Chän nhãm HS kh¸ giái biÓu diÔn bµi h¸t. - Híng dÉn lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch GK. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -16- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- §¸nh gi¸, nhËn xÐt chung giê d¹y – häc Lµm bµi tËp: §Æt lêi míi cho bµi T§N võa häc, chñ ®Ò tù chän? -Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới 1. æn ®Þnh tæ chøc : (1p) 2. KiÓm tra bµi cò : (4p) 3. Bµi míi. GV ghi b¶ng GV thùc hiÖn GV kiÓm tra GV ®Öm ®µn GV thùc hiÖn GV ghi b¶ng GV giíi thiÖu bµi GV gi¶ng bµi GV kÕt luËn Gv đàn GV yªu cÇu GV ®µn GV híng dÉn gâ ©m h×nh TT GV ®µn vµ híng dÉn ®äc bµi Lu ý söa sai cho HS GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -17- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- Gv hướng dẫn 4. Cñng cè: (4p) GV yªu cÇu vµ híng dÉn 5. DÆn dß: (1p) * Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -18- Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- Ngµy so¹n: 23/9/2013 Ngµy dạy: 25/9/2013 TiÕt 6: ¤n tËp T§N : Nh¹c lÝ: ¢NTT: TĐN sè 2 S¬ lîc vÒ hîp ©m Nh¹c sÜ Trai-cèp-xki I. Môc tiªu 1. Kiến thức : - Häc sinh ®äc nh¹c, h¸t lêi tr«i ch¶y bµi T§N sè 2 - NghÖ sÜ víi c©y ®µn. - HS cã hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ hîp ©m, biÕt x©y dùng hîp ©m ba vµ hîp ©m b¶y. - T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Trai-cèp-xki, mét tªn tuæi lín cña nÒn ©m nh¹c Nga vµ thÕ giíi. 2. Kỹ năng: - Đọc bài TĐN và gõ tiết tấu một cách thuần thục 3. Thái độ: - Qua bài học giúp các em tinh thần thái độ học tập để nâng cao hiểu biết. II. Chuẩn bị: 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - B¶ng phô, tranh ¶nh minh ho¹ vÒ nh¹c sü Trai-cèp-xki. - §µn Organ, thanh ph¸ch, song loan. - §µi vµ ®Üa trÝch ®o¹n c¸c t¸c phÈm cña Trai-cèp-xki. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SGK III. Phương pháp: - PP trực quan, PP thực hành, PP giảng giải III. TiÕn tr×nh d¹y häc H§ cña GV 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1p) Néi dung H§ cña HS §iÎm danh sÜ sè HS Em h·y biÓu diÔn bµi h¸t, T§N? H·y nghe vµ nhËn biÕt giai ®iÖu cña c©u nh¹c 2. KiÓm tra bµi cò: nµo trong T§N 7? (4p) KiÓm tra, söa sai vµ ®¸nh gi¸ HS. I. ¤n tËp T§N sè 2: NghÖ sÜ víi c©y ®µn (10p) ? H·y giíi thiÖu vµ nªu mét sè ®Æc ®iÓm riªng GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -19- B¸o c¸o sÜ sè, æn ®Þnh. HS lªn b¶ng h¸t thùc hiÖn HS ghi bµi Âm nhạc lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- 3. Bµi míi: GV ghi b¶ng GV yªu cÇu cña bµi T§N sè 2 - NghÖ sÜ víi c©y ®µn. HS tr×nh bµy + Bµi T§N sè 2 lµ ®o¹n trÝch cña bµi h¸t trong bé phim Nga TiÕng h¸t tr¸i tim. B¶n nh¹c viÕt ë giäng Mi thø, sè chØ nhÞp 3/4. + Bµi T§N gåm 4 c©u, mçi c©u 3 nhÞp, riªng c©u 3 cã bèn nhÞp. Trong c©u 1 cã sö dông trêng ®é chïm 3 nèt mãc ®¬n. Khi chïm 3 nèt mãc ®¬n, gâ mét ph¸ch ph¶i HS cÇn nhí ®äc ®Òu 3 nèt nh¹c. GV kh¼ng ®Þnh - Nghe l¹i gam Mi thø vµ giai ®iÖu cña bµi T§N sè 2. GV ®µn - NhËn biÕt, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi tõng c©u: HS nhËn biÕt vµ GV ®µn 4 nèt nh¹c ®Çu cña tõng c©u bÊt k× vµ ®äc nh¹c GV híng dÉn vµ chØ yªu cÇu HS nghe nhËn biÕt ®ã lµ c©u nµo vµ ®äc ®Þnh l¹i c©u nh¹c ®ã. GV ®µn - C¶ líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi. HS thùc hiÖn - KiÓm tra: gäi HS ®äc bµi HS ghi bµi II. Nh¹c lÝ S¬ lùoc vÒ hîp ©m (10p) GV kiÓm tra ? Qu¶ng lµ g×? LÊy mét sè vÝ dô vÒ c¸c qu·ng HS tr¶ lêi GV ghi b¶ng ba? Sù kh¸c nhau gi÷a qu·ng 3 trëng vµ qu·ng 3 GV nªu c©u hái thø? - Kh¸i niÖm: Hîp ©m lµ sù kÕt hîp c¸c nèt nh¹c HS ghi bµi ®îc s¾p xÕp chång lªn nhau theo c¸c qu·ng ba. GV nªu kh¸i niÖm Hîp ©m ph¶i cã tõ 3 nèt trë lªn. - Giíi thiÖu 2 lo¹i hîp ©m thêng dïng: hîp ©m ba vµ hîp ©m b¶y. HS theo dâi GV giíi thiÖu + Hîp ©m ba cã 3 ©m : ©m 1, ©m 3 vµ ©m 5. + Hîp ©m b¶y cã 4 ©m: ©m 1, ©m 3, ©m 5 vµ ©m 7. GV thuyÕt tr×nh vµ Nghe ®µn hîp ©m ba, ®µn tõng ©m:1-3-5 råi ®µn nªu vÝ dô ®ång thêi ba ©m. T¬ng tù víi hîp ©m b¶y. + Hîp ©m ba cã hai lo¹i thêng dïng lµ hîp ©m HS nghe ba trëng vµ hîp ©, ba thø. GV ®µn hîp ©m VD: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -20- Âm nhạc lớp 9
- Xem thêm -