Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 9 trọn bộ_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 Bµi 1 TiÕt 1 N¨m häc 2013-2014 - Häc h¸t bµi : Ngµy so¹n: 17/08/2013 Ngµy d¹y: 20/08/2013 Bãng d¸ng mét ng«i trêng Nh¹c vµ lêi : Hoµng L©n I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - BiÕt h¸t ®óng chç ®¶o ph¸ch. - HS vËn dông bµi h¸t vµo sinh ho¹t tËp thÓ. 2. KÜ n¨ng. - H¸t víi t×nh c¶m s«i næi, nhiÖt t×nh. - H¸t víi tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch. 3. Th¸i ®é - Gi¸o dôc t×nh yªu m¸i trêng, t×nh c¶m g¾n bã víi thÇy c« gi¸o vµ bÌ b¹n. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô - Su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng ®Ò tµi. 2. Häc sinh. - T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t. - Su tÇm mét sè bµi h¸t cïng ®Ò tµi. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung I. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng ChuÈn kiÕn thøc * .æn ®Þnh líp: 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *häc h¸t : a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Gv giíi thiÖu : Nh¹c sÜ Hoµng L©n lµ ngêi anh sinh ®«i cïng nh¹c sÜ Hoµng Long. Sinh ngµy 18 - 6 - 1942 tai S¬n T©y - Hµ T©y. Lµ nh¹c sÜ g¾n bã víi tuæi th¬, ©m nh¹c cña «ng gi¶n dÞ, trong s¸ng, cã søc l«i cuèn víi løa tuæi TNN§ v× vËy ®· ®îc c¸c em ®ãn nhËn víi t×nh c¶m ch©n thµnh. - Mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu : §i häc vÒ , Tõ rõng xanh ch¸u vÒ th¨m l¨ng B¸c, mïa hÌ íc mong….. - 1- ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o - Nghe giíi thiÖu Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 II. Häc h¸t III. Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. N¨m häc 2013-2014 - Bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng n»m trong chïm ca khóc viÕt vÒ chñ ®Ò m¸i trêng vµ thÇy c« gi¸o. íi giai ®iÖu t¬i trÎ, lêi ca giµu h×nh ¶nh, bµi h¸t gîi cho chóng ta nhiÒu kØ niÖm ®Ñp, khã phai cña mét thêi c¾p s¸ch. - H : B»ng hiÓu biÕt cña m×nh em h·y kÓ tªn t sè cac khóc viÕt vÒ ®Ò tµi trªn ? ( ChiÒu thu nhí trêng, Mïa thu ngµy khai trêng, m¸i trêng mÕn yªu…….). - Cho HS quan s¸t bµi h¸t trªn b¶ng phô. - H : X¸c ®Þnh sè chØ nhÞp vµ c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c cã trong bµi h¸t. ( NhÞp C, 2/4, dÊu b, - Quan s¸t bµi h¸t dÊu nèi, dÊu luyÕn, dÊu nh¾c l¹i, lÆng ®en , - HS tr¶ lêi lÆng ®¬n.) b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: Bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng gåm 2 ®o¹n a vµ b, ®o¹n b gäi lµ ®iÖp khóc vµ ®îc - HS nghe h¸t nh¾c l¹i 2 lÇn. - HS ®äc lêi ca bµi §o¹n a: §· bao mïa………lßng chóng ta. h¸t §o¹n b: H¸t m·i………hÕt bµi. - Quan s¸t b¶n nh¹c d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp - HS luyÖn thanh HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS nÕu cã ). - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.(Thùc hiÖn - HS tr¶ lêi tríc hÕt ë lêi 1 sau ®ã ®Õn lêi 2) - Sau mçi c©u, Gv gäi HS h¸t l¹i. - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 2- - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 h¸t. GV - Gv chØ huy cho HS h¸t ®µy ®ñ bµi h¸t - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t - H¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t - Tr¶ lêi c©u hái H: Bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng cña nh¹c sÜ Hoµng L©n nãi lªn néi dung g× ? (..............) 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸ nh©n. GV ®Öm ®µn. - HS ghi nhí 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 2,chÐp bµi T§N sè1 vµo vë chÐp nh¹c. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 3- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: 23/08/2013 Ngµy d¹y: 27/08/2013 Bµi 1 TiÕt 2 - Nh¹c lÝ : - TËp ®äc nh¹c : Giíi thiÖu vÒ qu·ng Giäng son tëng - T§N sè 1 I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - BiÕt s¬ lîc vÒ Qu·ng - §äc ®óng bµi T§N sè 1 -Giäng son trëng. - VËn dông vµo viÖc häc T§N. 2. KÜ n¨ng. - T§N ghÐp lêi ë giäng Son trëng. 3. Th¸i ®é. - H×nh thµnh cho HS thãi quen ®äc giäng G vµ c¶m nhËn vÒ ®é cao cña giäng nµy, tõ ®ã cã sù so s¸nh gi÷a giäng nµy víi c¸c giäng kh¸c. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ ®äc thuÇn thôc bµi T§N - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô. 2. Häc sinh. - Thuéc bµi h¸t Bãng d¸ng mét ngéi trêng. - ChÐp bµi T§N sè 1 vµo vá TËp chÐp nh¹c. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 4- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 Néi dung I. Nh¹c lÝ : Giíi thiÖu vÒ Qu·ng. 1, Kh¸i niÖm Qu·ng 2. Tªn gäi, tÝnh chÊt. + C«ng thøc tÝnh qu·ng : - 1 cung _ 2T *.æn ®Þnh líp: 9A......... 9B…..... N¨m häc 2013-2014 ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o 1. KiÓm tra bµi cò: - Gv yªu cÇu HS lªn b¶ng h¸t bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng theo nhãm vµ c¸ nh©n. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt Gv ®¸nh gi¸ , cho ®iÓm. 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: nh¹c lÝ. - Gv gîi ý ®Ó HS nhí l¹i kiÕn thøc ®· häc vÒ Qu·ng trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 7. - H : Nªu kh¸i niÖm Qu·ng ?( SGK) - §Î HS ph©n biÖt gi÷a qu·ng giai ®iÖu vµ qu·ng hoµ ©m Gv ®µn cho HS nghe 2 qu·ng : Fa - Fa ;vµ Fa - Son . - Gv : Trong ©m nh¹c ta cã thÓ c¨n cø vµo kho¶ng c¸ch vÒ cao ®é gi÷a c¸c ©m thanh ®Î tÝnh ®îc sè cung ë mçi qu·ng, tuú theo sè lîng cung ë mçi qu·ng ®ã mµ x¸c ®Þnh tªn gäi vµ tÝnh chÊt c¸c qu·ng trëng hay thø, ®óng, t¨ng hay gi¶m. - Gv treo b¶ng phô yªu cÇu HS quan s¸t. - HS tr¶ lêi - Ghi nhí - HS quan s¸t - 2 cung _ 3T - 4.5cung _ 6T - 5.5cung _ 7T - 0.5cung _ 2t - 1.5 cung _ 3t - 4 cung _ 6t - 5 cung _ 7t - 0 cung _ 1§ - Gv ®µn mét sè qu·ng cho HS ph©n biÖt. * C«ng thøc vÒ qu·ng : - Gv cho HS ghi CT qu·ng vµ híng dÉn c¸ch tÝnh qu·ng . + Bµi tËp : TÝnh c¸c qu·ng sau ? - Ghi nhí c«ng thøc qu·ng. - 2.5 cung _ 4 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 5- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 § - 3.5cung _ 5§ - Lµm bµi tËp II.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 1 1, Giäng Son trëng. - VD 1 : - VD 2 2. T§N sè 1 - Gv gäi HS lªn b¶ng lµm bµi . - Gv yªu cÇu HS quan s¸t 2 VD trªn b¶ng a. T×m hiÓu bµi . H : Bµi T§N viÕt ë giäng g× ? Gi¶i thÝch t¹i sao ? H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp? Cao ®é ? trêng ®é bµi T§N sè 1 ? + Gv bæ sung : Bµi T§N sè 1 viÕt ë giäng Gdur , cã ©m chñ lµ ©m G, ho¸ biÓu cã dÊu Fa # H : X¸c ®Þnh c¸c h×nh nèt(trêng ®é) vµ kÝ hiÖu ©m nh¹c cã trong bµi T§N sè1 ? - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè1 (3 lÇn) b. Chia tõng c©u - Sè chØ nhÞp 2 4 - HS tr¶ lêi H : Cã thÓ chia bµi T§N thµnh mÊy c©u ?(4 c©u, ) - Yªu cÇu HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. - Cao ®é : §å, Rª , Mi , Fa , Son . - Trêng ®é : , , - HS tr¶ lêi c. LuyÖn ®äc gam Son trëng, trêng ®é , tiÕt tÊu. - §µn gam Son trëng vµ híng dÉn HS ®äc. - Gv ®µn trêng ®é võa t×m ®îc híng dÉn HS ®äc. - TËp gâ theo tiÕt tÊu : HS tr¶ lêi 2 4 d. §äc nh¹c tõng c©u - GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu mçi trong bµi T§N tõ 3 ®Õn 4 lÇn ( Y/c HS ®äc nhÈm theo ) - Yªu cÇu HS ®äc chËm tõng c©u -Gv ®µn - Gäi mèt sè HS ®øng t¹i chç ®äc bµi. (Gäi HS kh¸c nhËn xÐt, GV sö sai- nÕu cã) e. GhÐp lêi ca. - Híng dÉn HS tËp ghÐp líi ca cho phÇn nh¹c ®· GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 6- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 ®äc. (§Ñp nµo b»ng c©y s¸o bÐ bÐ nhá xinh xinh trªn tay ngêi.................) - Yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh. - §äc gam,gâ tiÕt tÊu - Chia líp lµm 2 nhãm (A vµ B). Nhãm A ®äc nh¹c, nhãm B h¸t lêi ca, 2 nhãm thùc hiÖn cïng mét lóc sau ®ã ®æi l¹i. 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : H : §äc bµi T§N sè 1 , ghÐp lêi vµ gâ ph¸ch b»ng vç tay? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 1 - T×m hiÓu vÒ Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. - §äc T§N - GhÐp lêi ****************************@@@**************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 7- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: 28 - 8 - 2012 Ngµy gi¶ng : 30 - 8 - 2012 Bµi 1 TiÕt 3 - ¤n tËp bµi h¸t : Bãng d¸ng mét ng«i trêng - ¤n TËp T§N : T§N sè 1 - C©y s¸o - ¢m nh¹c thêng thøc : Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - Yªu cÇu c¸ nh©n hoÆc nhom HS h¸t thuéc vµ cã thÓ ®øng biÓu diÔn bµi h¸t tríc líp. - ThÓ hiÖn ®óng t×nh c¶m : say sa, l«i cuèn, h¸t víi s¾c th¸i to , nhá kh¸c nhau ë mçi ®o¹n theo sù chØ huy cña Gv. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c bµi T§N sè 1. - Cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ mét ph¬ng thøc s¸ng t¸c bµi h¸t vµ gi¸ trÞ cña nh÷ng bµi h¸t phæ th¬ thµnh c«ng. 2. KÜ n¨ng. - T§N ghÐp lêi. - LuyÖn tËp c¸ch biÓu diÔn mét bµi h¸t tríc tËp thÓ. - Thêng thøc ©m nh¹c 3. Th¸i ®é . - HS thÊy ®îc sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a Th¬ vµ Nh¹c dÆc biÖt lµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt c¶u chóng trong ©m nh¹c. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô, b¨ng nh¹c. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N - Su tÇm mét sè bµi h¸t thiÕu nhi phæ th¬ nh : H¹t g¹o lµng ta, §i häc, cho con……….. - Su tÇm thªm mét vµi bµi th¬ ®îc phæ nh¹c. 2. Häc sinh. - Thuéc thï©n thôc bµi h¸t vµ bµi T§N. - Su tÇm mét vµi bµi h¸t ®îc phæ tõ th¬. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung GV: Ph¹m Xu©n D¬ng ChuÈn kiÕn thøc - 8- ChuÈn kÜ n¨ng Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 I. ¤n tËp bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng. N¨m häc 2013-2014 *.æn ®Þnh líp: 9A......... 9B…..... Líp trëng b¸o c¸o 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸i cña bµi h¸t) + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - C¸ nh©n vµ tËp thÓ h¸t. - H¸t kÕt hîp chØ huy. - H¸t ®èi ®¸p, h¸t cã lÜnh xíng. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i kh¸c nhau ë mçi ®o¹n. VÝ - HS ®äc bµi II.¤n tËp :T§N sè 1 dô: +H¸t: §· bao mïa thu khai trêng thay b»ng: - Ghi nhí "a" hoÆc "«". - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm - Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam Son trëng. - Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N sè 1. - Gv ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 1. - Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn chØnh bµi T§N sè 1. III.¢m nh¹c thêng thøc : Ca khóc thiÕu - Gv nghe vµ söa sai cho HS. - Gv kiÓm tra HS ®äc vµ ghÐp lêi kÕt hîp gâ nhi phæ th¬ . ph¸ch - gäi HS kh¸c nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 1, Giíi thiÖu vÒ ca GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 9- - HS nghe giíi thiÖu. Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 khóc TN phæ th¬. N¨m häc 2013-2014 * Ho¹t ®éng 3 :©m nh¹c thêng thøc. + GV Giíi thiÖu. - Trong kh¸ nhiÒu ca khóc mµ c¸c em ®· ®îc nghe, ®îc häc. Cã nh÷ng bµi h¸t do c¸c nh¹c sÜ trùc tiÕp s¸ng t¸c, còng cã nh÷ng ca khóc ®îc phæ nh¹c tõ c¸c bµi th¬ hoÆc tõ ý th¬ cña ngêi kh¸c. Ca khóc TN phæ th¬ còng cã rÊt nhiÒu. ViÖc t×m c¶m høng tõ c¸c bµi th¬ ®Ó s¸ng t¸c thµnh bµi h¸t phÇn nµo t¹o cho nh÷ng ca khóc Êy cã s¾c th¸i riªng, gîi c¶m ®îc biÓu hiÖn tõ nh÷ng ng«n tõ th¬ ca giµu h×nh ¶nh. - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi c©u hái H : Em hiÓu thÕ nµo lµ ca khóc TN phæ th¬ ? H : KÓ tªn mét vµi ca khóc TN phæ th¬ mµ em biÕt ? - GV bæ sung : Cã c¸c phong c¸ch phæ nh¹c kh¸c nhau : + Phæ nh¹c gi÷ nguyªn lêi th¬: Dµn ®ång ca mïa h¹, h¹t g¹o lµng ta…. - Nghe mét sè ca khóc Tn phæ th¬. - HS nªu c¶m nhËn + Phæ nh¹c thay ®æi lêi th¬ Ýt : §i häc, + Phæ nh¹c dùa theo ý th¬ hoÆc pháng theo ý th¬. - HS h¸t - GV cho HS nghe mét sè ca khóc TN phæ th¬ tiªu biÓu : §i häc, dµn ®ång ca mïa h¹, h¹t g¹o lµng ta….. H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c ca khóc TN phæ th¬ ? - HS ghi nhí 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp : - Gv ®µn,HS ®äc vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 1. H : H·y h¸t mét bµi h¸t nµo ®ã ®îc phæ tõ th¬ mµ em biÕt ? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - TiÕp tôc «n tËp bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c T§N sè 1 - T×m hiÓu bµi hat Nô cêi tiÕt 4. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 10- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 ***************************&&&************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 11- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: 4 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 6 - 9 - 2012 Bµi 1 TiÕt 4 - Häc h¸t bµi : Nô cêi Nh¹c : Nga DÞch lêi : Ph¹m Tuyªn I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS biÕt mét bµi h¸t cña TN níc Nga thÓ hiÖn qua giai ®iÖu rén rµng, trong s¸ng , vui t¬i , víi ®Ò tµi kh¸ ®éc ®¸o : Nô cêi . - Hat ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - VËn dông bµi h¸t vµo biÓu diÔn vµ sinh ho¹t tËpt hÓ. 2. KÜ n¨ng. - H¸t n¶y tiÕng : Allegato. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc HS t×nh c¶m l¹c quan, sù tin yªu cuéc sèng vµ t×nh th©n ¸I h÷u nghÞ gi÷a TN 2 níc ViÖt - Nga. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t Nô cêi - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô - Mét sè bµi h¸t Nga nh : ChiÒu Matxc¬va, §«i bê, cuéc sèng ¬i ta yªu ngêi. 2. Häc sinh. - T×m hiÓu tríc vÒ níc Nga qua phÇn giíi thiÖu SGK. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o 9A......... 9B…..... 1. KiÓm tra bµi cò: - Gäi 1 nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng, 1 nhãm ®äc bµi T§N sè 1 ghÐp lêi. - Gäi HS kh¸c nhËn xÐt , Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: I. Häc h¸t bµi: a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. Nô cêi. - Gv giíi thiÖu vÞ trÝ ®Þa lÝ cña níc Nga trªn b¶n ®å 1. Giíi thiÖu vÒ thÓ giíi. - Gv cho HS quan s¸t mét sè h×nh ¶nhvÒ níc Nga nh : t¸c gi¶ vµ bµi thñ ®« Matxc¬va, qu¶ng trêng §á, cung ®iÖn Kremli. h¸t. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 12- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 - GV giíi thiÖu : Níc Nga lµ mét ®Êt níc réng lín, cã vÞ trÝ quan träng trªn b¶n ®å thÕ giíi, víi thñ ®o Matx c¬va næi tiÕng. Lµ quª h¬ng cña cuéc CM T10 vÜ ®¹i g¾n víi tªn tuæi cña vÞ l·nh tô thiªn tµi Lª - nin. §ay còng kµ níc cã nÒn v¨n ho¸ lín víi tªn tuæi lÉy lõng TG nh :Puskin, Sª khèp,……..MÜ thuËt cã Lª Vi Tan, ¢m nh¹c : Trai cop xki, pro c« p¬hiep…. - ViÖt nam vµ Nga ®· cã quan hÖ h÷u nghÞ tõ nhiÒu n¨m nay vµ ngµy cµng ph¸t triÓn tèt ®Ñp. ¢m nh¹c nag vèn rÊt quen thuéc víi nh©n d©n ViÖt nam vµ nhiÒu níc trªnTG qua mét sè ca khóc nh : ChiÒu Matxcova, §«i bê… - Gv h¸t cho HS nghe 2 trÝch ®o¹n ng¾n : ChiÒu Mat xco va vµ §«i bê . ChiÒu Matxc¬va. - Bµi hat Nô cêi lµ mét ca khóc ®îc rÊt nhiÒu b¹n nhá ViÖt Nam yªu thÝch ®· ®îc nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn dich sang lêi ViÖt. - Gv cho HS quan s¸t bµi h¸t trªn b¶ng phô. b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: H : X¸c ®Þnh c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c xuÊt hiÖn trong bµi h¸t vµ gi¶i thÝch t¸c dông cña chóng ? H : Theo em bµi h¸t Nô cêi cã cÊu tróc thÕ nµo ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè chØ nhÞp ? - Gv bæ sung thªm : Bµi h¸t Nô cêi gåm 3 ®o¹n - HS quan s¸t tranh - Nghe giíi thiÖu - Quan s¸t bµi h¸t - HS nghe h¸t - HS ®äc lêi ca bµi h¸t - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi §o¹n1:Tõ ®Çu…………tiÕng cêi. §o¹n 2: §Ó lµn m©y…………hÕt bµi. . Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 13- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 II. Häc h¸t III.Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. - HS luyÖn thanh - Gi¸o viªn ®µn, thùc hiÖn mÉu tríc, b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 lÇn . - Bµi h¸t cã tÝnh chÊt ©m nh¹c trong s¸ng, rén rµng nªn khi h¸t yªu cÇu c¸c em thÓ hiÖn giäng h¸t khoÎ, ®o¹n 2 ph¶i thÓ hiÖn tr×u mÕn h¬n. - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS - nÕu cã. - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch. - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. - Yªu cÇu HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp C f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t. 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t Nô cêi theo nhãm vµ c¸ nh©n. GV ®Öm ®µn. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - BiÓu diÔn theo nhãm vµ c¸ nh©n - HS ghi nhí - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi Nô cêi. - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 5. ************************@@@*************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 14- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 Ngµy so¹n : 11 - 9 - 2012 Bµi 2 TiÕt 5 - ¤n tËp bµi h¸t : - TËp ®äc nh¹c : N¨m häc 2013-2014 Ngµy gi¶ng : 13 - 9 - 2012 Nô cêi Giäng mi thø - T§N sè 2 I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS n¾m v÷ng bµi h¸t Nô cêi, h¸t thuéc vµ thÓ hiÖn tèt s¾c th¸i t×nh c¶m trong mçi ®o¹n nh¹c. - Cã hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ giäng Mi thø vµ ®äc ®óng bµi T§N sè 2. 2 KÜ n¨ng. - LuyÖn tËp kÜ n¨ng T§N ghÐp lêi á giäng Mi thø. - tËp biÓu diÔn bµi h¸t tríc tËp thÓ. 3. Th¸i ®é. - Qua bµi T§N sè 2 giíi thiÖu cho HS vÒ sù phong phó cña ©m nh¹c Nga vµ sù giao lu ©m nhac gi÷a 2 níc ViÖt - Nga. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t,Bµi T§N sè 2 - ChÐp bµi T§N ra b¶ng phô. - LuyÖn tËp c¸ch h¸t bÌ kiÓu h¸t ®uæi bµi Nô cêi ®Ó d¹y cho HS. 2. Häc sinh. - Thuéc bµi h¸t Nô cêi. - T×m hiÓu tríc SGK vÒ bµi T§N sè 2. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 15- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 I. ¤n tËp bµi h¸t: Nô cêi. 9A................ ChuÈn kiÕn thøc 9B................ 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp 2. Bµi míi: *Ho¹t ®éng 1: - G híng dÉn HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng - MÉu ©m ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o N¨m häc 2013-2014 - HS luyÖn thanh - Thùc hiÖn «n tËp theo Gv híng dÉn. - G ®µn,lµm mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. - G chØ huy cho HS h¸t hoµn chØnh bµi h¸t - Gv nghe vµ s¶ sai cho HS - Gv ®Öm ®µn ho Hs h¸t bµi h¸t( lu ý s¾c th¸i - TËp bÓu diÔn bµi cña bµi h¸t). - GV híng dÉn HS c¸ch h¸t bÌ kiÓu h¸t ®uæi ë h¸t. ®o¹n 1, sang ®o¹n 2 c¶ hai nhãm vµo hoµ giäng tõ ®Ó lµn m©y …………………sau ®ã tiÕp tôc h¸t ®uæi ë châ TiÕng cêi vui ………..hÕt bµi. Nô cêi II.TËp ®äc nh¹c :T§N sè 1 1, Giäng Mi thø. + Giäng Mi thø tù nhiªn : - Kh¸i niÖm : SGK - CÊu t¹o. + Gv cÇn nhÊn m¹nh vÒ nhÞp,ph¸ch tríc khi cho HS h¸t. * GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó giê sau kiÓm tra. - Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm - Gv yªu cÇu HS nh¾c l¹i kiÕn thøc cò vÒ giäng song song . - Quan s¸t 2 VD vÒ giäng Mi thø tù nhiªn vµ - HS tr¶ lêi giäng la thø tù nhiªn.- 16GV: Ph¹m Xu©n D¬ng Trêng THCS §oµn X¸ - Ghi nhí H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a giäng Em vµ giäng Am ? Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: 18 - 9 - 2012 Bµi 2 TiÕt 6 Ngµy gi¶ng : 20 - 9 - 2012 - ¤n tËp T§N sè 2 : NghÖ sÜ víi c©y ®µn - Nh¹c lÝ : S¬ lîc vÒ hîp ©m - ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Trai - Cèp - Xki I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS ®äc tr«i ch¶y bµi T§N sè 2 vµ kÕt hîp ®¸nh nhÞp. - BiÕt s¬ qua vÒ hîp ©m, cã kh¸i niÖm vÒ thuËt ng÷ hîp ©m. - Lµm quen víi nh¹c sÜ Trai - cèp - xki vµ biÕt «ng lµ mét nh¹c sÜ thiªn tµi cña níc Nga, ®· cã nh÷ng cèng hiÕn to lín cho nÒn ©m nh¹c Nga vµ thÕ giíi. 2. KÜ n¨ng. - T§N ghÐp lêi ca. - TËp nghe vµ c¶m thô ©m nh¹c níc ngoµi. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc t×nh c¶m vµ thÈm mÜ ©m nh¹c cña HS víi nÒn ©m nh¹c vÜ ®¹i cña thÕ giíi mµ ®¹i diÖn tiªu biÓu lµ nh¹c sÜ Trai cèp xki. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô - §µn vµ ®äc thuÇn thôc bµi T§N sè 2 - ¶nh nh¹c sÜ Trai - cèp - xki vµ b¨ng nh¹c mét sè trÝch ®o¹n t¸c phÈm cña «ng. - H¸t ®îc bµi hat C« g¸i miÒn ®ång cá. 2. Häc sinh. - Thuéc bµi h¸t vµ ®äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 2. - Xem tríc phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ Trai cèp xki. III. TIÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 17- Trêng THCS §oµn X¸ Néi dung Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 I. ¤n tËp bµi T§N sè 2. - Gam Mi thø hoµ thanh. II. Nh¹c lÝ : S¬ lêc vÒ Hîp ©m . ChuÈn kiÕn thøc *.æn ®Þnh líp: 9A......... 9B…..... 1. KiÓm tra bµi cò: - KÕt hîp phÇn «n tËp. 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng1: «n tËp T§N sè1 - Gv ®µn , HS ®äc cao ®é gam Mi thø hoµ thanh. - Gäi 1-2 HS gç l¹i tiÕt tÊu bµi T§N sè 2. - Gv ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 2. - Gv ®µn , HS ®äc vµ ghÐp lêi hoµn chØnh bµi T§N sè 2. - Gv nghe vµ söa sai cho HS. - Gv chia nhãm A - B, yªu cÇu 1 nhãm ®äc 1 nhãm ghÐp lêi. - Gv kiÓm tra HS ®äc vµ ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch - gäi HS kh¸c nhËn xÐt, Gv ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o N¨m häc 2013-2014 - Thùc hiÖn «n tËp theo gi¸o viªn híng dÉn. 1,XÐt vÝ dô. 2, Kh¸i niÖm Hîp ©m. - Kh¸i niÖm : SGK 3. Mét sè lo¹i Hîp ©m. - Hîp ©m 3 - Gv yªu cÇu HS quan s¸t VD trªn b¶ng . - Gv ®µn tõng ©m cho HS nghe sau ®ã ®µn c¶ 3 ©m cho HS nghe vµ yªu cÇu nhËn xÐt. H : Em cã nhËn xÐt g× vÒ ©m thanh vang lªn cña 1 ©m vµ 3 ©m ? - Gv bæ sung : ¢m thanh cña 1 ©m nhá, cña 3 ©m to h¬n. VËy sù vang lªn cña 3, 4, 5 ©m cïng mét lóc mµ mçi ©m c¸ch nhau 1 qu·ng 3 ta gäi ®ã lµ hîp ©m. - H : ThÕ nµo lµ hîp ©m ? . -Quan s¸t VD - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi + Hîp ©m 3 : - Gåm 3 ©m mçi ©m c¸ch nhau 1 qu·ng c¸ch nhau 1 qu·ng 5. Trêng THCS §oµn X¸ -GV: HîpPh¹m ©m 7 Xu©n D¬ng 3, 2 ©m ngoµi cïng - 18- Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 ************************&&&************************* GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 19- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: 25 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 27 - 9 - 2012 «n tËp TiÕt 7 I.Môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc líi ca 2 bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng vµ Nô cêi. - Cã kh¸i niÖm vÒ Qu·ng vµ hîp ©m. - BiÕt x¸c ®Þnh giäng Son trëng, Mi thø vµ ®äc ®óng 2 bµi T§N sè 1 vµ 2. - BiÕt giäng Son trëng vµ Mi thø lµ 2 giäng song song. 2. KÜ n¨ng. - LuyÖn tËp vµ cñng cè kÜ n¨ng biÓu diÔn bµi h¸t. - KÜ n¨ng thùc hµnh T§N. - TËp kÜ n¨ng x¸c ®Þnh cÆp giäng song song. 3. Th¸i ®é. - T¹o kh«ng khÝ giê häc s«i næi khÝch lÖ HS tù nhiªn biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vµ ®äc nh¹c ghÐp lêi chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn. - Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng vµ Nô cêi. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc 2 bµi h¸t - Cho HS tËp h¸t bµi Mïa xu©n trªn thµnh phè HCM hoÆc chuÈn bÞ b¨ng cho HS nghe. 2. Häc sinh. - Thuéc thuÇn thôc 2 bµi h¸t vµ ®äc , ghÐp lêi chÝnh x¸c 2 bµi T§N. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Néi dung 9A......... I. ¤n tËp 2 bµi h¸t : 1, Bãng d¸ng mét ng«i trêng. ChuÈn kiÕn thøc 9B................. 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: *ho¹t ®éng 1 :«n tËp 2 bµi h¸t : - Gv yªu cÇu HS luyÖn thanh , Gv ®µn. - MÉu ©m. - Nghe giai ®iÖu 2 bµi h¸t. - Hoµng L©n - -¤n luyÖn theo híng dÉn. 2, Nô cêi. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o - 20- Trêng THCS §oµn X¸
- Xem thêm -