Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC TÀI LIỆU GIÁO ÁN MẪU GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ ********************************* PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……….. TRƯỜNG THCS ……….. GIAÙO AÙN Giaùo vieân: …………………………… Naêm hoïc 2013 - 2014 ÂM NHẠC 8 MỚI (GIẢI NÉN ) GIÁO ÁN CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 2013 ĐÃ GIẢM TẢI CÓ ĐẦY ĐỦ NỐT NHẠC ( GIẢI NÉN) ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC 2013-2014 ĐÃ GIẢM TẢI (GIẢI NÉN )LỚP 8 Học kì I: 19 tuần = 18 tiết Học kì II: 18 tuần = 17 tiết Cả năm: 37 tuần = 35 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường Tiết 2: - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ Tiết 4: Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò Tiết 5: - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Tiết 6: - Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo Tiết 7: Ôn tập Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Tiết 9: Học hát: Bài Tuổi hồng Tiết 10: - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng - Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Tiết 11: - Ôn tập bài hát: Tuổi hồng - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia Tiết 12: Học hát: Bài Hò ba lí Tiết 13: - Ôn tập bài hát: Hò ba lí - Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Tiết 14: - Ôn tập bài hát: Hò ba lí - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc Tiết 15-16: Ôn tập Tiết 17- 18: Kiểm tra Học kì I HỌC KÌ II Tiết 19: Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân Tiết 20: - Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân - Nhạc lí: Nhịp 6/8 - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Tiết 21: - Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu Tiết 22: Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi! Tiết 23: - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 24: - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 - Âm nhạc thường thức: Hát bè Tiết 25: Ôn tập Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết Tiết 27: Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta Tiết 28: - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 Tiết 29: - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn Tiết 30: Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông Tiết 31: - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Tiết 32: - Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn Tiết 33-34: Ôn tập Tiết 35: Kiểm tra học kì II Tieát :1 Ngaøy soaïn: Hoïc baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng .Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” . 2.Kó naêng - HS bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng , haùt lónh xöôùng , ñoái ñaùp . 3.Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt , höôùng caùc em ñeán tình caûm yeâu meán thaùng naêm ñi hoïc , ñeå nhöõng kó nieäm ñeïp veà maùi tröôøng seõ khaéc saâu trong trí nhôù caùc em . II. Chuaån bò Gv vaøHs 1. Chuaån bò cuûa Gv - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu , luyeän taäp . - Nhaïc cuï – ñaøn organ - Baêng nhaïc, baûng phuï baøi haùt “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” - Ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” 2.Chuaån bò Hs - Saùch, vôû, vaø duïng cuï hoïc taäp . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: -Giôùi thieäu baøi: ( 2 phuùt ) -Nhöõng thaùng naêm ñi hoïc laø thôøi gian raát ñeïp trong cuoäc ñôøi moãi chuùng ta, khi thôøi gian troâi qua , chuùng ta môùi nhaän thaáy ñieàu ñoù . Hình aûnh veà maùi tröôøng , veà thaày coâ giaùo kỷ nieäm veà nhöõng ngöôøi baïn thaân ….seõ laéng ñoïng trong moãi taâm trí cuûa moãi con ngöôøi . Baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ ñöôïc nhöõng kó nieäm treân . T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS l Noäi dung kieán thöùc Hoaït ñoäng 1 - Gv:Vieát leân baûng - Gv: giôùi thieäu vaø theå hieän baøi haùt . -Gv:Giôùi thieäu veà taùc giaû Vuõ Troïng Töôøng vaø haùt moät soá baøi tieâu bieåu cuûa oâng nhö : Lôøi ru cuûa meï; Caây baøng muaø haï . . . - Gv:Treo baûng phuï -Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? -Hoûi : Baøi haùt söõ duïng nhöõng kí hieäu gì ? -Gv: Chæ ñònh - Gv:Ñaøn vaø höôùng daãn - Gv:Theå hieän baøi haùt hoaëc môû baêng -Gv: Höôùng daãn chia caâu cho baøi haùt -Baøi haùt ñöôïc chia thaønh 6 caâu . Ñoaïn 1 goàm 2 caâu , moãi caâu 2 goàm 8 oâ nhòp . Ñoaïn 2 0’ goàm 4 caâu , moãi caâu goàm 8 oâ nhòp . -Gv: Höôùng daãn taäp haùt töøng caâu . - Gv: Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi theo loái moùc xích . -Gv: chæ ñònh-höôùng daãn -Gv: höôùng daãn cho HS nhöõng choå coù daáu 5’ - Hs: Vieát baøi -Hs:Nghe vaø caûm nhaän . - Hs:Laéng nghe vaø cho bieát theâm 1 vaøi baøi haùt cuûa Vuõ Troïng Töôøng . - Hs: Quan saùt . - Hs: Traû lôøi : Vieát ôû nhòp 2/4 - Hs: Traû lôøi- Daáu luyeán; daáu noái . - Hs:Ñoïc lôøi baøi haùt - Hs: Luyeän thanh - Hs: Laéng nghe vaø caûm nhaän baøi haùt - Hs: Chuù yù vaø nhaéc laïi -Hs: Taäp haùt . -Hs: Haùt theo söï höôùng daån cuûa GV -Hs: töøng toå , nhoùm trình baøy baøi haùt -Hs: Theå hieän nhöõng choå GV höôùng daãn . Hoïc haùt Baøi : Muøa thu ngaøy khai tröôøng Nhaïc vaø lôøi : Vuõ Troïng Töôøng luyeán nhö : “ Tieáng” 8 “Naéng”, “ Taâm” . . . p - Gv: ñeäm ñaøn vaøñieàu h khieån haùt toaøn baøi - Gv:Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai (Neáu coù ) -Gv:höôùng daãn - Gv: thöïc hieän -höôùng daãn : Haùt laàn 1 : Ñoaïn 1 Ñoaïn 2 caû lôùp haùt hoøa 2 gioïng p * Cuûng coá : h -Gv: chæ ñònh-höôùng daãn -Hs: thöïc hieän - Hs:Söûa nhöõng choå sai GV vöøa höôùng daãn . -Hs:Trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn chænh . - Hs:thöïc hieän - Hs: 1 HS nöõ lónh xöôùng ñoaïn 1; ñoaïn 2 caû lôùp haùt hoøa gioïng . -Hs: Caùc toå theå hieän baøi haùt , toå tröôûng cöû 1 baïn baéc gioïng . - Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung .................................................................................................................. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ................. Tieát 2 Ngaøy soaïn : Baø i haù t : MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Tập đọc nhạc I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa . - HS ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi Chieác ñeøn oâng sao. 2. Kó naêng - Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. - Cuûng coá cho HS naém vöõng vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng . 3. Thaùi ñoä - Laïc quan hôn vaø töï tin hôn trong hoïc taäp ñoàng thôøi taïo nieàm vui trong hoïc taäp cho caùc em, töø ñoù giuùp caùc thích ñöôïc ñi hoïc – haïn cheá tình traïng boû hoïc nöûa chöøng. II. Chuaån bò Gv vaø Hs 1.Chuaån bò cuûa Gv - Phöông phaùp : thöïc haønh , Giaûng giaûi , thuyeát trình - Nhaïc cuï- ñaøn organ - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 - Moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa . 2.Chuaån bò cuûa Hs - SGK + vôû ghi cheùp -cheùp baøi TÑN soá 1 III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 3 phuùt ) - Goïi HS trình baøy baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” ? - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong baøi hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ . Ñeå giuùp caùc em theå hieän baøi haùt toát hôn vaø hoaøn chænh , trong tieát hoïc naøy caùc em oân laïi baøi haùt vaø laøm 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt . Phaàn taäp ñoïc nhaïc chuùng ta seõ ñoïc baøi TÑN soá 1 trích baøi haùt “ Chieát ñeøn oâng sao” cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân. T Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc L Hoaït ñoäng 1 I.OÂn baøi haùt: 1 Muøa thu ngaøy khai 0’ - Gv: vieát leân baûng - Hs: vieát baøi tröôøng *Hoûi : Em naøo nhaéc - Hs: nhòp 2/4 – gioïng Nhaïc vaø lôøi : Vuõ laïi cho lôùp baøi haùt Ñoâ tröôûng, coù hai TroïngTöôøng . naøy ñöôïc vieát ôû nhòp ñoaïn maáy, gioïng gì vaø coù caáu truùc nhö theá naøo ? -Gv: ñeäm ñaøn vaø theå -Hs: theo doõi nghe ñeå hieän baøi haùt . so saùnh vaø söûa nhöõng choã coøn sai . - Gv: ñaøn- höôùng -Hs: luyeän thanh daãn -Hs: OÂn luyeän baøi -Gv: Cho HS haùt laïi haùt theo phaàn nhaïc toaøn boä baøi haùt coù ñeäm, theå hieän ñoäng nhaïc ñeäm. taùc. - Gv:Phaùt hieän nhöõng -Hs: laéng nghe vaø söûa choå sai ñeå söûa sai sai do GV höôùng ( Neáu coù ) daãn . -Gv: Höôùng daãn cho -Hs: luyeän taäp 1 vaøi HS 1 vaøi ñoäng taùc ñoäng taùc phuï hoïa . phuï hoïa cho baøi haùt . - Gv:Chæ ñònh 1 vaøi -Hs: thöïc hieän theo caù nhaân hoaëc nhoùm söï chæ ñònh cuûa GV . leân bieåu dieãn tröôùc -Hs: taéng nghe . 2 lôùp . II. Taäp ñoïc nhaïc : 3’ - Gv:Ñaùnh giaù – -Hs: theo doõi , ghi TÑN soá 1 nhaän xeùt baøi . Chieác ñeøn oâng sao Hoaït ñoäng 2 Nhaïc vaø lôøi : Phaïm -Gv: vieát baûng vaø -Hs: ñoïc teân noát nhaïc Tuyeân Treo baûng phuï baøi . TÑN soá 1 - Gv: chæ vaøo baøi – baûng phuï. - Gv: chæ ñònh moät Hs Tb- yeáu *Hoûi : Baøi naøy vieát ôû nhòp maáy ? - Hoûi : Baøi TÑN naøy söû duïng nhöõng kí hieäu gì ? - Gv: ñaøn gam ñoâ tröôûng - Gv:ñaøn giai ñieäu baøi TÑN soá 1 . 2-3 laàn. -Gv: höôùng daãn va øtieán haønh chia baøi thaønh 4 caâu haùt nhoû -Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích. Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho Hs ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . -Gv: chæ ñònh- höôùng daãn -Gv: höôùng daãn gheùp lôøi ca . - Gv:ñaøn giai ñieäu 6’ baøi . - Gv: ñaøndaãn -Hs: traû lôøi Nhòp 2/4 ñöôïc - Hs: traû lôøi : Daáu luyeán; daáu nhaéc laïi . -Hs: ñoïc gam ñoâ tröôûng -Hs: nghe vaø ñoïc nhaåm theo -Hs: thöïc hieän -Hs: ñoïc baøi theo söï höôùng daãn cuûa Gv. - Hs: töøng toå, nhoùm laàn löôïc ñoïc baøi. -Hs: toå 1+2 haùt lôøi ;toå 3 +4 ñoïc nhaïc sau ñoù ñoåi laïi - Hs: haùt lôøi - Hs: ñoïc baøi TÑN + Gheùp lôøi ca . - Hs: thöïc hieän höôùng -Hs: caù nhaân hieän -Hs: laéng nghe . thöïc -Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai -Hs: ñöùng leân trình ( Neáu coù ) baøy hoaøn chænh baøi - Gv: Chæ ñònh 1 vaøi “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” caù nhaân ñoïc baøi . - Ñaùnh giaù – Nhaän - Hs: ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi TÑN soá 1 xeùt * Cuûng coá -Gv: ñeäm ñaøn–höôùng daãn -Gv: ñeäm ñaøn 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc lôøi baøi haùt, ñoïc nhieàu laàn baøi TÑN soá 1. + Soaïn baøi tieát sau. IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 Ngaøy soaïn : Tieát 3 Ôn baø i haù t : OÂ n taä p ñoï c nhaï c soá 1 MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG AÂm nhaïc thöôøng thöùc .Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” , Bieát haùt vôùi keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa . - HS ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi "Chieác ñeøn oâng sao” moät caùch thuaàn thuïc. 2. Kó naêng - Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. - Cuûng coá cho HS naém vöõng vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng, ñoïc nhaïc chính xaùc cao ñoä, nhòp,phaùch . 3. Thaùi ñoä -Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt “Moät muøa xuaân nho nho”û , caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam. II. Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs 1.Chuaån bò cuûa Gv - Phöông phaùp : thöïc haønh , Giaûng giaûi , thuyeát trình - Nhaïc cuï- ñaøn organ - baêng nhaïc baøi haùt “Moät muøa xuaân nho nho”û 2.Chuaån bò cuûa Hs - SGK + vôû ghi cheùp - Haùt vaø ñoïc nhaïc thuaàn thuïc hai baøi : “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” vaø"Chieác ñeøn oâng sao” III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 4. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 5. Kieåm tra baøi cuõ: ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra. 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) TL Hoaït ñoäng cuûa GV 12 Hoaït ñoäng 1: ph - Gv: vieát leân baûng -Gv: höôùng daãn HS luyeän thanh. -Gv: trình baøy laïi baøi haùt - Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. -Gv: Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. -Gv: Höôùng daãn -Gv: Chæ ñònh- Kieåm tra caù nhaân. Haùt dieãn caûm baøi haùt: “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng” ? - Gv: Ñaùnh giaù – ghi ñieåm Hoaït ñoäng 2: 8 ph - Gv: vieát leân baûng - Gv: Ñaøn gam ñoâ tröôûng -Gv: Ñaøn laïi baøi TÑNsoá 1 - Gv: Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca -Gv: Söûa sai, neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. Hoaït ñoäng 3: 17 Ph Gv: vieát leân baûng Traàn Hoaøn hoaït ñoäng aâm nhaïc töø nhöõng naêm ñaàu thaäp Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc I.OÂn baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai - Hs: vieát baøi -Hs: luyeän thanh tröôøng Nhaïc vaø lôøi: -Hs: Laéng nghe Vuõ -Hs: OÂn luyeän Troïng Töôøng baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. -Hs: Laøm theo höôùng daån cuûa GV -Hs: Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, toáp ca. - Hs: leân beân treân trình baøy - Hs: laéng nghe - Hs: vieát baøi -Hs:Ñoïc gam ñoâ II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 : tröôûng - Hs: Laéng nghe Chieác vaø nhôù laïi baøi ñeøn oâng sao TÑN. -Hs: ñoïc baøi vaø Nhaïcvaø lôøi : Phaïm gheùp lôøi ca. Tuyeân -Hs: Coù theå ñoïc kæ 40. Cho ñeán nay vaãn laøm caû lôùp, töøng daõy, xuùc ñoäng ngöôøi nghe qua soá caù nhaân. löôïng baøi haùt hay coù quaù III. AÂm nhaïc thöôøng nhieàu thöùc: -Gv: chæ ñònh - Hs: vieát baøi 5 ph -Gv: höôùng daãn - Hoûi: Haõy neâu vaøi neùt veà nhaïc só Traàn Hoaøn ? - Gv: Môû baêng nhaïc coù moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn : +”Sôn nöõ ca” + “Haø Noäi muøa thu” -Gv: Giôùi thieäu baøi “Moät muøa xuaân nho nhoû” cuûa nhaø thô Thanh Haûi ñöôïc oâng phoå nhaïc vaøo naêm 1980 . Vôùi chaát lieäu tröû tình cuûa daân ca Hueá vaø traøn ñaày tình caûm . -Gv: Môû baêng baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû -GV hoûi: em coù caûm nghó gì sau khi nghe baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû ? *Cuûng coá: -Gv: ñeäm ñaøn - Hs: Ñoïc baøi giôùi thieäu veà Traàn Hoaøn trong SGK. -Hs: caùc nhoùm thaûo luaän- neâu vaøi neùt veà nhaïc só. -Hs: Thöôûng thöùc moät soá taùc phaåm cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn -Hs: Laéng nghe - Hs: Thöôûng thöùc coù theå nhaåm theo. -Hs: Phaùt bieåu caûm nghó… Nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû +Nhaïc só teân thaät laø Nguyeãn Taêng Hích coøn coù buùt danh laøHoà Thuaän An , sinh 1928, queâ ôûhaûi Laêng , Quaûng Trò . +Moät soá taùc phaåm cuûa oâng:  Sôn nöõ ca  Haø noäi muøa thu  Lôøi ru treân nöông … - Ông ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi thöôûng HCM veà vaên hoïc ngheä thuaät . 2/ Baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû . +Baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû ñöôïc oâng phoå nhaïc vaøo naêm 1980 cuûa nhaø thô Thanh Haûi. Baøi haùt mang chaát lieäu daân ca Hueá vaø traøn ñaày tình caûm . - Hs: haùt laïi baøi haùt vaø ñoïc baøi TÑN soá 1 4/ Daën doø: (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt. + Ñoïc nhieàu laàn baøi TÑN. + Söu taàm moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn IV/ Ruùt kinh nghieäm-Boå sung Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
- Xem thêm -