Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

¢m nh¹c 8 Gi¸o ¸n ©m nh¹c 8 - n¨m häc 2012-2013 Häc kú i Ngµy so¹n: /8/2013 Ngµy d¹y: /8/2013 TiÕt 1 Häc h¸t bµi : Mïa thu ngµy khai trêng NguyÔn ThÞ BÝch Nh¹c vµ lêi : Vò Träng Têng I. Môc tiªu: - HS biÕt t¸c gi¶ bµi h¸t “Mïa thu ngµy khai trêng” lµ nh¹c sÜ Vò Träng Têng. - Häc sinh biÕt h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t - Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn th¸ng n¨m ®i häc, ®Ó nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vÒ m¸i trêng sÏ kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em. II. ChuÈn bÞ: 1.GV: Nh¹c cô. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Mïa thu ngµy khai trêng” 2.HS: thanh ph¸ch ,s¸ch vë III.TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc:1p: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC:3p GV kiÓm tra §DHT cña HS 3.Bµi míi: Bµi ®Çu tiªn cña n¨m häc, c« sÏ giíi thiÖu víi c¸c em trong fhocj h«m nay lµ bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng H§ cña GV Néi dung H§ cña HS Giíi thiÖu bµi Häc sinh ghi bµi ND1:Häc h¸t bµi : Mïa thu ngµy khai trêng: 35p 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶ : Nh÷ng th¸ng n¨m ®i Gi¸o viªn thuyÕt häc lµ thêi gian rÊt ®Ñp trong cuéc ®êi mçi chóng ta. Khi HS l¾ng nghe tr×nh thêi gian ®ã tr«i qua, chóng ta míi nhËn thÊy ®iÒu ®ã. H×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, vÒ thÇy c« gi¸o, kû niÖm vÒ nh÷ng 1 ¢m nh¹c 8 GV ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn hái GV híng dÉn chia c©u Gi¸o viªn ®µn GVhíng dÉn Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn yªu cÇu Gi¸o viªn chØ ®Þnh GV ®iÒu khiÓn Gi¸o viªn thao t¸c vµ yªu cÇu Gi¸o viªn híng dÉn NguyÔn ThÞ BÝch ngêi b¹n th©n sÏ l¾ng ®äng trong t©m trÝ mçi ngêi. Bµi h¸t ®Çu tiªn trong n¨m häc sÏ lµm ta nhí vÒ m¸i trêng th©n thuéc trong mét ngµy khã quªn -®ã lµ ngµy khai trêng. 2. Nghe b¨ng h¶t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh bµy. 3. Chia ®o¹n : Bµi h¸t cã mÊy ®o¹n ? Chia c©u: §o¹n 1 gåm 2 c©u, mçi c©u 8 nhÞp. §o¹n 2 (§iÖp khóc) gåm 4 c©u, mçi c©u còng cã 8 nhÞp. 4. LuyÖn thanh : 1- 2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u : GV h¸t mÉu 1 c©u, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2- 3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo GV tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp (®Õm 1- 2) cho HS h¸t cïng víi ®µn. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u th× gi¸o viªn cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau.HS thùc hiÖn -1- 2 häc sinh h¸t l¹i hai c©u nµy, tiÕn hµnh d¹y ®o¹n 2 theo c¸ch t¬ng tù. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa kia h¸t ®o¹n 2, råi ®æi ngîc l¹i.KÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe vµ sña sai. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh : tèc ®é = 124. §o¹n ®Çu dïng tiÕt tÊu Cha cha, ®o¹n ®iÖp khóc chuyÓn sang tiÕt tÊu rumba. ThÓ hiÖn s¾c th¸i : §o¹n 1 bµi h¸t lµ h×nh ¶nh mïa hÌ cßn v¬ng l¹i; c¸c em h¸t víi sù s«i næi, nhiÖt t×nh. §o¹n 2 lµ h×nh ¶nh mïa thu, cÇn thÓ hiÖn sù tha thiÕt, mªnh mang. L1: § 1 h¸t ®èi ®¸p theo 2 d·y. §2 c¶ líp h¸t hoµ giäng. L 2: §o¹n 1 häc sinh n÷ lÜnh xíng. §o¹n 2 h¸t hoµ giäng. 4.Cñng cè, DÆn dß : 6p -Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö 1 HS b¾t nhÞp. -VN häc thuéc g® bµi h¸t vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc cho tèt, - Lµm BTVN trong VBT. 2 HS nghe vµ c¶m nhËn HS tr¶ lêi theo HS luyÖn thanh TËp h¸t tõng c©u Häc sinh tËp h¸t Häc hiÖn sinh HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy thùc ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngµy soan : 01/9/2013 Ngµy d¹y : /9/2013 TiÕt 2 ¤n tËp bµi h¸t :Mïa thu ngµy khai trêng TËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 I. Môc tiªu: - HS h¸t thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng, thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i t×nh c¶m . TËp tr×nh bµy ®¬n, song, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm. - Häc sinh ®äc ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi T§N sè 1 chiÕc ®Ìn «ng sao ë nhÞp 2/4 II. ChuÈn bÞ: 1.GV. Nh¹c cô quen dïng. -B¶ng phô chÐp nh¹c 2.HS:thanh ph¸ch ,s¸ch vë. III. tiÕn tr×nh Lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC:3p Nhãm 2-3 HS lªn thùc hiÖn bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: Giê tríc c¸c em ®· häc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng h«m nay chóng ta sÏ «n l¹i vµ T§N sè 1. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng ND1.¤n tËp bµi h¸t : 12’ GV ghi lªn b¶ng Häc sinh ghi bµi “Mïa thu ngµy khai trêng” Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ thÓ hiÖn bµi h¸t, Häc sinh Gi¸o viªn thùc hiÖn nghe ®Ó so s¸nh vµ söa nh÷ng chç cßn h¸t sai. Mét vµi häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t, gi¸o viªn tiÕp tôc HS tr×nh bµy Gi¸o viªn chØ ®Þnh chØ ra nh÷ng chç cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa TÊt c¶ tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. Gi¸o viªn ®Öm ®µn - H¸t lÇn 1: §o¹n 1 HS nam, n÷ h¸t ®èi ®¸p. §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng. Vµ híng dÉn HS thùc hiÖn - H¸t lÇn 2: §o¹n 1, GV lÜnh xíng. §o¹n 2 c¶ líp hoµ giäng . -LuyÖn tËp theo nhãm khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch ®Ó Chia nhãm bµi h¸t thªm sinh ®éng Nhãm thùc hiÖn Gi¸o viªn ghi lªn ND2.TËp ®äc nh¹c:“ChiÕc ®Ìn «ng sao”25p Häc sinh ghi bµi 1. Ghi nhí cao ®é c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng b¶ng GV «n l¹i kiÕn thøc Son La Si §« Rª Mi Pha Son 2. T×m hiÓu vÒ ®o¹n nh¹c : - §o¹n nh¹c sö dông nh÷ng kÝ hiÖu nµo ? (s¾c th¸i võa ph¶i, dÊu nh¾c l¹i, dÊu chÊm d«i, dÊu luyÕn). Gi¸o viªn hái Häc sinh tr¶ lêi - §o¹n nh¹c nµy cã thÓ chia lµm mÊy c©u ? (4 c©u) 3. TËp ®äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. Häc sinh ®äc tªn Gi¸o viªn chØ ®Þnh 4. §äc gam §« trëng. nèt 3 ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn híng dÉn 5. T§N tõng c©u : DÞch giäng = -7 - Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu c©u 1kho¶ng 3 lÇn, yªu cÇu häc sinh l¾ng nghe vµ T§N nhÈm theo - Gi¸o viªn tiÕp tôc ®µn giai ®iÖu c©u mét 3 lÇn, yªu Gi¸o viªn ®µn cÇu häc sinh ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N: ®µn giai ®iÖu mét sè Gi¸o viªn ®iÒu nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, yªu cÇu häc sinh nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy vµ h·y T§N ®Çy ®ñ . khiÓn 6. TËp h¸t lêi ca : Chia líp häc thµnh 2 phÇn, mét Vµ híng dÉn nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ theo nhÞp. GV nghe vµ söa sai nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 7.T§N vµ h¸t lêi:Chia líp thµnh 2 nhãm mét nhãm Gi¸o viªn ®µn ®äc nh¹c vµ mét nhãm h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.GV nghe vµ söa chç sai . Häc sinh ®äc gam HS nghe vµ thùc hiÖn -HS nghe vµ nhËn biÕt c©u h¸t HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy 4.Cñng cè, dÆn dß:5p *TËp h¸t ®èi ®¸p-HS n÷ h¸t c©u 1 vµ 3 -HS nam h¸t c©u 2vµ 4 -VN häc bµi , lµm BTVN trong VBT vµ tmf hiÓu vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. Ngµy so¹n: 9/9/13 Ngµy d¹y : 12/9/13 TiÕt 3 ¤n tËp bµi h¸t:Mïa thu ngµy khai trêng ¤n tËp tËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sĩ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá I. Môc tiªu : - HS h¸t thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng vµ thÓ hiÖn ®óng nhÞp ®é, s¾c th¸i kh¸c nhau gi÷a 2 ®o¹n cña bµi. - HS ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè1kÕt hîp gâ ®Ñm theo ph¸ch - Qua bµi Mét mïa xu©n nho nhá, HS biÕt ®îc vµi nÐt vÒ th©n thÐ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ mét vµi s¸ng t¸c cña «ng. II. ChuÈn bÞ. 1.GV- Nh¹c cô quen dïng. M¸y nghe - Tranh ¶nh cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ b¨ng ®Üa 4 ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ? 2.KTBC:5p a.Nhãm 3 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. b.1 HS lªn ®äc bµi T§N sè 1 3.Bµi míi: Bµi «m nay c« trß ta cïng «n l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N sè1 råi t×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn qua phÇn ¢NTT. H§ cña GV Néi dung H§ cua HS GV ghi lªn b¶ng Häc sinh ghi bµi ND1 : ¤n tËp bµi h¸t :8p Mïa thu ngµy khai trêng 8’ Gi¸o viªn ®Öm Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh h¸t l¹i c¶ bµi. C¶ ®µn líp tr×nh bµy kÕt hîp gâ ph¸ch GV söa sai vµ h¸t l¹i Häc sinh h¸t c¶ cho ®óng. GV kiÓm tra bµi LuyÖn tËp theo nhãm tæ khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ Thùc hiÖn nhãm Gi¸o viªn kiÓm tra mét vµi häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t. Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ HS lªn kiÓm tra 5 ¢m nh¹c 8 GV ghi lªn b¶ng ND2 : ¤n tËp ®äc nh¹c :T§N sè 1: 10p -LuyÖn ®äc gam C Gi¸o viªn ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi GV híng dÉn T§N sè 1. Häc sinh nghe vµ ®äc theo. Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh kh¸ tr×nh bµy GV chØ ®Þnh vµ h- bµi. íng dÉn Gi¸o viªn chØ ra chç cßn cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. GV ®Öm ®µn Chia líp lµm 2 nhãm 1 nhãm ®äc nh¹c mét nhãm h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i Chia nhãm - LuyÖn tËp theo nhãm tæ GV söa sai ®¸nh gi¸ C¶ líp cïng tr×nh bµy l¹i bµi kÕt hîp gâ ph¸ch ND3 ; ¢NTT : Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t. Mét mïa xu©n nho nhá. 20p GV ghi lªn b¶ng a.T¸c gi¶: - Giíi thiÖu nh¹c sÜ TrÇn Hoµn : HS ®äc bµi viÕt. GV chØ ®Þnh ?- Nªu vµi nÐt vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña nh¹c sÜ ? GV hái (Tªn thËt NguyÔn T¨ng hÝch, bót danh Hå ThuËn An, sinh 1928 ë H¶i L¨ng Qu¶ng TrÞ. Nguyªn lµ Bé trëng BVH-TT) ?- KÓ tªn mét sè t¸c phÈm næi tiÕng cña «ng? Sau ®ã cho häc sinh nghe mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn qua b¨ng ®Üa hoÆc gi¸o viªn thÓ hiÖn. Gi¸o viªn ®iÒu b.T¸c phÈm: khiÓn GV tù tr×nh bµy bµi h¸t hoÆc më ®Üa cho HS nghe vµ c¶m nhËn bµi h¸t. GV ®iÒu khiÓn ?Sau khi nghe bµi h¸t em cã c¶m nhËn g× Gi¸o viªn hái NguyÔn ThÞ BÝch 4.Cñng cè, DÆn dß :2p -KÓ tªn 2 bµi h¸t tiªu biÓu cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn? -VN «n l¹i bµi cho tèt vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc,tr¶ lêi c©u hái trong SGK. - Lµm BTVN sè 1,2. Ngµy so¹n:16/9/13 Ngµy d¹y:19/9/13 TiÕt 4: Häc bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß D©n ca Nam Bé – I. Môc tiªu: - HS biÕt bµi LÝ dÜa b¸nh bß lµ 1 bµi d©n ca Nam Bé HiÓu ®îc vµi nÐt sinh ho¹t v¨n hãa Quan hä 6 HS ghi bµi HS nghe vµ ®äc theo HS tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn nhãm Häc sinh ghi bµi HS ®äc SGK Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh tr¶ lêi HS nghe, c¶m nhËn Häc sinh ghi bµi Häc sinh theo dâi HS nªu c¶m nhËn ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca vµ thÓ hiÖn ®îc tÝnh ch¸t vui t¬i nhÝ nh¶nh cña bµi h¸t. - HS biÕt yªu quý, gi÷ g×n c¸c lµn ®iÖu d©n ca VN II. ChuÈn bÞ: 1. GV : Nh¹c cô quen dïng. §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Lý dÜa b¸nh bß” 2. HS : Thanh ph¸ch, s¸ch vë III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®inh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC:5p a.Nhãm 4 HS lªn biÓu diÔn bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. b.2 HS lªn ®äc bµi T§N sè 1 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng Häc sinh ghi bµi ND1:Häc h¸t bµi : Lý dÜa b¸nh bß 38p -D©n ca Nam BéGV thuyÕt tr×nh 1. Giíi thiÖu bµi h¸t : Lý dÜa b¸nh bß ®îc h×nh thµnh tõ hai c©u th¬ : Hai tay bng dÜa b¸nh bß Häc sinh theo dâi GiÊu cha, giÊu mÑ cho trß ®i thi. Lêi bµi h¸t gîi lªn h×nh ¶nh c« g¸i tèt bông, th¬ng anh häc trß nghÌo ë trä, nªn giÊu cha mÑ, mang dÜa b¸nh bß tíi cho anh. Ch¾c h¼n ®©y lµ lÇn ®Çu lµm viÖc nµy nªn c« g¸i cßn lóng tóng, ch©n bíc ngËp ngõng. Nhng víi t×nh th¬ng ch©n thËt, c« g¸i ®ang vît lªn sù rôt rÌ ®Ó thùc hiÖn mong muèn cña m×nh. 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh HS nghe vµ c¶m bµy. nhËn 3.luyÖn thanh 4.Chia ®o¹n chia c©u.(2c©u) _?Trong bµi cã nh÷ng kÝ hiÖu g×?(dÊu nh¾c l¹i ,khung thay ®æi,dÊu luyÕn 4©m) Gi¸o viªn híng 5. TËp h¸t : V× bµi h¸t ng¾n, dÔ thuéc vµ dÔ häc, TËp h¸t dÉn tiÕn hµnh theo c¸ch d¹y sau : Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy bµi 4 lÇn, c¨n dÆn häc sinh : lÇn thø nhÊt c¸c em chØ l¾ng nghe, lÇn Nghe, h¸t nhÈm thø hai h¸t nhÈm theo, lÇn thø ba h¸t hoµ cïng råi h¸t hoµ theo Gi¸o viªn ®µn gi¸o viªn, lÇn cuèi chØ cßn häc sinh h¸t. Gi¸o viªn nghe vµ ph¸t hiÖn chç sai, híng dÉn c¸c Gi¸o viªn híng em söa l¹i, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç cã chÊm ®«i vµ 7 ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch dÉn söa chç cha h¸t luyÕn bèn nèt nh¹c. ®¹t Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh h¸t l¹i bµi 2 lÇn. Häc sinh tËp h¸t Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1 - 2 häc sinh h¸t l¹i 2 lÇn bµi cho ®óng nh¹c nµy. 6. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. Gi¸o viªn ®Öm ®µn DÞch giäng = -5 (thùc tÕ lµ h¸t giäng Son trëng) tèc Häc sinh tr×nh bµy ®é = 112. H¸t c¶ bµi 2 lÇn.ThÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i giai ®iÖu bµi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. 4.Cñng cè, DÆn dß: 2p -LuyÖn tËp bµi h¸t theo nhãm kÕt hîp vâ tay theo ph¸ch. -VN häc thuéc bµi, lµm bµi tËp trong VBT vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc ®îc tèt. Ngµy so¹n:23/9/13 Ngµy d¹y: 26/9/13 TiÕt 5: Nh¹c lÝ : Gam Thø - Giäng Thø TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 I. Môc tiªu: - HS «n tËp bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß,thuéc lêi ca,thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸I t×nh c¶m cña bµi. - HS biÕt ®îc cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña gam thø, giäng thø. T×m mét vµi bµi h¸t viÕt ë giäng thø. - HS ®äc ®óng giai ®iÖu lêi ca bµi T§N sè 2. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc ®o¹n trÝch trong bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«”. 2.HS: thanh ph¸ch,S¸ch vë III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:4p: Nhãm 2 HS biÓu diÔn bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß.(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: thÕ nµo lµ gam thø giäng thø-bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu H§ cña GV Néi dung H§ cña HS Gi¸o viªn ghi lªn ND1.Nh¹c lý :Gam thø - Giäng thø:15p HS ghi b¶ng b¶ng HÇu hÕt c¸c bµi h¸t vµ b¶n nh¹c c¸c em biÕt ®îc viÕt trªn hai hÖ thèng Giäng Trëng vµ Giäng Thø. Bµi h¸t viÕt HS thùc hiÖn Giäng trëng thêng mang tÝnh chÊt s«i næi, t¬i s¸ng..., bµi Gi¸o viªn thuyÕt h¸t viÕt Giäng Thø thêng diÔn t¶ sù du d¬ng, tha thiÕt (®iÒu nµy còng cã tÝnh t¬ng ®èi v× cßn phô thuéc vµo tèc tr×nh 8 ¢m nh¹c 8 Gi¸o viªn minh ho¹ b»ng c¸ch ®äc nh¹c hoÆc h¸t Gi¸o viªn gi¶i thÝch NguyÔn ThÞ BÝch ®é cña b¶n nh¹c). Mét vµi vÝ dô vÒ bµi viÕt ë Giäng trëng : - Chó chim nhá dÔ th¬ng.. - Trêng lµng t«i. Giäng thø - Quª h¬ng. - Ca-chiu-sa Giäng Trëng vµ Giäng Thø kh¸c nhau ë c«ng thøc cÊu t¹o (biÓu hiÖn vÒ mÆt cao ®é). C«ng thøc Giäng Trëng lµ : I II III IV V VI VII I Gi¸o viªn viÕt lªn ⌣ ⌣  ⌣ ⌣ ⌣  b¶ng C«ng thøc Giäng Thø lµ : I II III IV V VI VII I ⌣ ⌣ Gi¸o viªn gi¶i ⌣ ⌣  ⌣  DÊu hiÖu ®Ó nhËn ra b¶n nh¹c viÕt giäng La thø lµ b¶n thÝch nh¹c kh«ng cã dÊu ho¸ biÓu vµ kÕt thóc ë nèt La. GV ghi b¶ng ND2TËp ®äc nh¹c :T§N sè 2 “Trë vÒ Su-ri-en-t«”: 22p Bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«” do nh¹c sÜ ngêi Italia tªn lµ E rnesto De Curtis viÕt vµo kho¶ng cuèi thÕ kû 17. Ngêi d©n GV thuyÕt tr×nh Italia yªu thÝch vµ coi nã nh mét bµi d©n ca. Víi giai ®iÖu tha thiÕt, bång bÒnh nh nh÷ng lµn sãng §Þa Trung H¶i, bµi h¸t diÔn t¶ t×nh yªu s©u nÆng cña con ngêi víi m¶nh ®Êt quª h¬ng. Bµi T§N lµ ®o¹n ®Çu cña bµi h¸t “Trë vÒ Su-ri-en-t«”. GV ®µn giai ®iÖu §o¹n nh¹c cã 4 c©u, mçi c©u hai « nhÞp. - §äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. Vµ híng dÉn - Gi¸o viªn ®äc vµ h¸t mÉu 1 lÇn. *TËp ®äc tõng c©u - Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu tõng c©u, häc sinh l¾ng nghe giai ®iÖu sau ®ã ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. CÇn tËp kü c©u 1, ®©y lµ c©u häc sinh thêng hay ®äc sai, ®Æc GV yªu cÇu biÖt ë nèt Rª, c¸c em hay ®äc kh«ng ®óng cao ®é. KÕt hîp *GhÐp 2 c©u TËp xong 2 c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn hai c©u, sau ®ã ghÐp lêi h¸t. TËp xong 2 c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn 2 c©u, sau ®ã GV chØ ®Þnh vµ ghÐp lêi h¸t. yªu cÇu Gi¸o viªn chØ ®Þnh 2 häc sinh ngåi gÇn nhau ®øng t¹i chç, 1 em ®äc nh¹c 2 c©u, em cßn l¹i h¸t lêi. GV nhËn xÐt vµ híng dÉn c¸c em thùc hiÖn l¹i chç cha ®¹t. Gi¸o viªn chØ 9 Nh Häc sinh nghe vµ c¶m nhËn tÝnh chÊt Giäng Trëng kh¸c víi tÝnh chÊt Giäng Thø. ãm h¸t Häc sinh theo dâi Häc sinh ghi c«ng thøc vµo vë Häc sinh nh¾c l¹i Häc sinh ghi bµi Häc sinh nghe HS ®äc tªn nèt nh¹c Häc sinh nghe Häc sinh tËp tõng c©u Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch ®Þnh TËp tiÕp 2 c©u vµ GV cho HS ®äc nèi 2 c©u *Tr×nh bµy hoµn chØnh:§äc nh¹c c¶ bµi. Mét nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi, sau ®ã Gi¸o viªn yªu cÇu ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. ¤n luyÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi theo nhãm GV nhËn xÐt söa Gi¸o viªn chØ sai Gi¸o viªn chØ ®Þnh 4 HS thùc hiÖn ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ®Þnh -GV cho c¶ líp «n l¹i bµi T§N mét lÇn kÕt hîp gâ ph¸ch. -VN «n tËp cho tèt chuÈn bÞ bµi giê sau,lµm bµi tËp. cÇu HS thùc hiÖn §äc nh¹c c¶ bµi Häc sinh thùc hiÖn 4.Cñng cè, DÆn dß: 4p -ViÕt CTCT gam thø? -Bµi T§N viÕt ë nhÞp g×?. -VN häc thuéc bµi, lµm bµi tËp trong VBT vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc ®îc tèt. Ngµy so¹n: 30/9/13 Ngµy day: 3/10/13 TiÕt 6 ¤n tËp bµi h¸t : Lý dÜa b¸nh bß ¤n tËp tËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi Hß kÐo ph¸o I. Môc tiªu: - Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t thuéc bµi “Lý dÜa b¸nh bß” vµ T§N sè 2 ®óng lêi ca, giai ®iÖu. 10 ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch - HiÓu thªm vÒ tiÓu sö nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - b¨ng, ®Üa nh¹c : Bµi ca ngêi gi¸o viªn nh©n d©n, T×nh ca T©y Nguyªn, 2.HS:-Thanh ph¸ch ,S¸ch vë III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: (trong giê «n) 3.Bµi míi: H«m nay chóng ta «n l¹i bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß, bµi T§N sè 2 vµ T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng V©n H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng ND1:¤n bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß 8’ HS ghi bµi GV ®Öm ®µn HS luyÖn thanh -LuyÖn thanh. HS tr×nh bµy - GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i c¶ bµi. - Mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t 1 lît.khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch Nhãm thùc hiÖn GV yªu cÇu vµ thÓ hiÖn mét sè ®éng t¸c cho bµi h¸t thªm sinh ®éng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. GV kiÓm tra - Gi¸o viªn kiÓm tra mét vµi häc sinh tr×nh bµy bµi Häc sinh lªn h¸t.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ XL. kiÓm tra ND2.¤n T§N sè 2 :12’ -Gi¸o viªn ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N sè 2. Häc sinh nghe vµ ®äc theo. -NhËn biÕt tõng c©u : Gi¸o viªn dïng nh¹c cô ®µn giai ®iÖu mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, yªu cÇu häc sinh nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy råi T§N, h¸t lêi c¶ c©u. -Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nam ®äc nh¹c vµ h¸t c©u 1 3. Häc sinh n÷ ®äc nh¹c vµ h¸t c©u 2 - 4. Gv y/c -Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh häc kh¸ tr×nh bµy bµi, gi¸o viªn chØ ra chç cßn cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em GV chØ ®Þnh söa l¹i. -C¶ líp cïng tr×nh bµyl¹i bµi.®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch - Gäi 2 HS T§N, nhËn xÐt XL GV kiÓm tra GV ghi b¶ng ND3.¢m nh¹c thêng thøc : 20’ Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t “Hß kÐo ph¸o” C¸c em Gi¸o viªn yªu h·y tù nghiªn cøu phÇn giíi thiÖu nh¹c sü Hoµng V©n ë cÇu trang 16, sau ®ã ghi tãm t¾t vµo vë ®Ó giíi thiÖu vÒ nh¹c sü (4 phót). -GV chØ ®Þnh vµi HS ®äc kÕt qu¶ GV chØ ®Þnh - Nh¹c sü Hoµng V©n lµ ngêi cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn Gi¸o viªn GV ghi lªn b¶ng GV thùc hiÖn GV yªu cÇu 11 Häc sinh ghi bµi Häc sinh nghe vµ ®äc HS nghe vµ nhËn biÕt HS thùc hiÖn HS xung phong HS ghi bµi HS ®äc HS tr×nh bµy Häc sinh nghe vµ theo d ¢m nh¹c 8 tæng kÕt Gv tr×nh NguyÔn ThÞ BÝch ¢m nh¹c ViÖt Nam- Nh÷ng ca khóc næi bËt cña «ng gåm cã : Hß kÐo ph¸o, Qu¶ng B×nh quª ta ¬i, T×nh ca thuyÕt T©y Nguyªn,... Ca khóc thiÕu nhi cã Mïa hoa phîng në, ca ngîi Tæ quèc, - Nh¹c sü Hoµng V©n ®· ®îc Nhµ níc Häc sinh nghe phong tÆng gi¶i thëng HCM vÒ VHNT vµ cã thÓ h¸t -Sau khi nghe tp em cã c¶m nhËn g×? hoµ cïng 4.Cñng cè, DÆn dß: 5p - Bµi LÝ dÜa b¸nh bß d©n ca vïng miÒn nµo? - Bµi T§N sè 2 viÕt ë nhÞp g×? nh¹c níc nµo? - VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau häc bµi míi.Lµm BTVN Ngµy so¹n:7/10/13 Ngµy d¹y: 10/10/13 TiÕt 7 ¤n tËp I. Môc tiªu: -- HS h¸t thuéc bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng, LÝ dÜa b¸nh bß, thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i t×nh c¶m . BiÕt tr×nh bµy ®¬n, song, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm. - BiÕt cÊu t¹o cña gam thø, giäng thø. - Häc sinh ®äc ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi T§N sè 1,2,3 vµ ghi nhí c¸c h×nh tiÕt tÊu trong bµi . II. ChuÈn bÞ. 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - X©y dùng bé ®Ò kiÓm tra m«n ¢m nh¹c líp 8. 2.HS:-Thanh ph¸ch,s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: (KT khi «n tËp) 3.Bµi míi H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi lªn b¶ng ND 1. ¤n l¹i bµi h¸t : 18p Häc sinh ghi bµi - “Mïa thu ngµy khai trêng”, “Lý dÜa b¸nh Gi¸o viªn ®iÒu bß” HS luyÖn khiÓn Häc sinh tr×nh -LuyÖn thanh. Chia nhãm bµy -Tr×nh bµy hoµn chØnh mçi bµi 1 lÇn.Khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch vµ vËn ®éng mét vµi ®éng t¸c phô GV chØ ®Þnh Thùc hiÖn nhãm ho¹ ho bµi h¸t thªm sinh ®éng vµ hÊp dÉn. -LuyÖn tËp theo nhãm thÓ hiÖn bµi h¸t kÕt hîp gâ 12 ¢m nh¹c 8 ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ . -KT mét vµi nhãm lªn biÓu diÔn bµi h¸t vËn ®éng ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t.(GV nhËn xÐt ®¸nh Gi¸o viªn ghi gi¸.) b¶ng ND2- ¤n nh¹c lý :10p GV híng dÉn Bµi tËp: H·y tù viÕt 1 ®o¹n nh¹c ë giäng La thø. §o¹n nh¹c gåm 4 «, nhÞp 2/4 Gi¸o viªn híng -ViÕt s¹ch sÏ ,®Ñp vµ ®óng sö dông méy sè kÝ hiÖu ¢N. dÉn,®Öm ®µn ND3. ¤n T§N : T§N sè 1, 2:13p GV ghi b¶ng - C¶ líp cïng tr×nh bµy tõng bµi, sau khi T§N ph¸t h¸t lêi cho hoµn chØnh.GV söa sai vµ ®äc cho Chia nhãm ®óng. -LuyÖn tËp theo nhãm ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca kÕt GV chØ ®Þnh hîp gâ ph¸ch.Gv nhËn xÐt -KiÓm tra mét sè c¸ nh©n ®äc bµi .(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸.) NguyÔn ThÞ BÝch HS lªn KT Häc sinh ghi bµi H S tËp viÕt HS ghi bµi Häc sinh thùc hiÖn Nhãm thùc hiÖn HS ®äc bµi 4.Cñng cè.DÆn dß:4p -GV nhËn xÐt giê «n tËp vµ nh¸c nhë c¸c em vÒ chuÈn bÞ bµi giê sau KT 1tiÕt cho tèt. -VN mçi b¹n chuÈn bÞ mét bµi h¸t vµ 1 bµi T§N mµ h«m nay ®· «n tËp. -Lµm BTVN trong VBT. Ngµy so¹n: 14/10/13 Ngµy d¹y: 17/10/13 13 ¢m nh¹c 8 TiÕt 8: KiÓm tra 1 tiÕt NguyÔn ThÞ BÝch I.Môc tiªu: - Qua KT ®Ó ®¸mh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS trong nh÷ng tuÇn qua - HS g¸p th¨m tr×nh bµy 1bµi h¸t vµ 1 bµi T§N ®· häc, tù chän h×nh thøc biÓu diÔn II.ChuÈn bÞ: 1.GV: -§Ò KT hoÆc phiÕu KT 2.GV: ChuÈn bÞ bµi tèt,thanh ph¸ch. III.TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓmt tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ. 2.KiÓm tra: A.§Ò bµi:(PhiÕu): Em h·y lªn b¶ng g¾p tham tr×nh bµy 1 bµi h¸t +bµi T§N ®· häc. -PhiÕu 1:-Mïa thu ngµy khai trêng + T§N sè 1 -PhiÕu 2:-LÝ dÜ b¸nh bß + T§N sè 2 -PhiÕu 3:-Mïa thu ngµy khai trêng + T§N sè 2 -PhiÕu 4:-LÝ dÜa b¸nh bß + T§N sè 1 B.§¸p ¸n(BiÓu ®iÓm): * XÕp lo¹i: § §èi víi häc sinh kh¸: - H¸t: Thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu vµ tr×nh bµy râ rµng. - §äc nh¹c: ®óng cao ®é trêng ®é, h¸t thuéc lêi ca. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t vµ bµi T§N kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp §èi víi häc sinh TB vµ yÕu: - Tr×nh bµy bµi h¸t vµ bµi T§N cßn sai sãt nhng ë møc ®é thÊp. * XÕp lo¹i: C§ - Kh«ng h¸t, kh«ng T§N. - Kh«ng thuéc bµi h¸t, tr×nh bµy kh«ng ®îc 1/2 phÇn néi dung cña bµi. 3.Cñng cè.DÆn dß : - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê kiÓm tra vµ rót kinh nghiªm cho nh÷ng g׬ sau. - VN chuÈn bÞ bµi Tuæi hång giê sau häc Ngµy so¹n:21/10/13 Ngµy d¹y: 24/10/13 TiÕt 9 Häc bµi h¸t : Tuæi hång - Nh¹c vµ lêi:Tr¬ng Quang LôcI. Môc tiªu: - HS biÕt vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ Tr¬ng Quang Lôc - t¸c gi¶ bµi Tuæi hång - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Tuæi hång. Häc sinh biÕt tr×nh bµy lèi h¸t liÒn tiÕng, h¸t n¶y. -Qua néi dung cña bµi h¸t híng c¸c em biÕt tr©n träng vµ g×n gi÷ nh÷ng th¸ng ngµy t¬i ®Ñp khi cßn c¾p s¸ch ®Õn trêng. 14 ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Tuæi hång”. 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè 2.KTBC: 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng Häc sinh ghi bµi ND1.Häc bµi h¸t : Tuæi hång: 40p -N vµ L:Tr¬ng Quang LôcGi¸o viªn thuyÕt Nh÷ng ngµy th¸ng c¾p s¸ch ®Õn trêng lµ kho¶ng thêi tr×nh gian thËt hån nhiªn, trong s¸ng. Chóng ta hay gäi thêi gian ®ã b»ng nh÷ng tõ thËt ®¸ng yªu nh : tuæi xanh, tuæi hång, thêi mùc tÝm, thêi ¸o tr¾ng hay tuæi thÇn tiªn. Lµ bµi h¸t ®Ó l¹i trong lßng c¸c em thiÕu niªn nh÷ng c¶m xóc thËt ®Ñp. Nh¹c sü viÕt 2 bµi h¸t ®Ó chóng ta nhí m·i vÒ chuçi kû niÖm trong nh÷ng Häc sinh theo dâi ngµy ngåi trªn ghÕ nhµ trêng. §ã lµ bµi “Mµu mùc tÝm” vµ “Tuæi hång”. 15 ¢m nh¹c 8 Bµi h¸t “Tuæi hång”, chóng ta sÏ häc h«m nay, Gv ®iÒu khiÓn 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh bµy. 3. Chia ®o¹n : Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n ?mÊy c©u? Gi¸o viªn hái Chia c©u : §o¹n 1 chia lµm 4 c©u. Hín dÉn §o¹n 2 chia lµm 2 c©u. 4. LuyÖn thanh : (1 - 2 phót) Gi¸o viªn ®µn 5. TËp h¸t tõng c©u : GV h¸t mÉu c©u 1 sau ®ã ®µn GV híng dÉn giai ®iÖu c©y nµy 2 - 3. Yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. -Gi¸o viªn tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp ®Õm 2/3 ®Ó HS h¸t tõ ph¸ch thø 4. -TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong 2 c©u GV ®µn vµ th× gi¸o viªn cho h¸t nèi liÒn 2 c©u víi nhau. híng dÉn -Gi¸o viªn h¸t 2 c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu häc sinh h¸t cïng víi ®µn. GV ®µn -Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1 - 2 häc sinh h¸t l¹i 2 c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y c¸c c©u cßn l¹i t¬ng tù. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : Mét nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa cßn l¹i h¸t ®o¹n 2. GV híng dÉn c¸ch ph¸t ©m vµ söa c¶ 2 ®o¹n Gi¸o viªn híng 7. Cñng cè : dÉn Tèc ®é = 132. Cö mét vµi häc sinh lÜnh xíng tõng c©u trong bµi. §iÖp khóc tÊt c¶ cïng h¸t.Khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch Gi¸o viªn yªu -Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t. Tæ trëng cö 1 cÇu vµ ®Öm ®µn. häc sinh b¾t nhÞp. 4.Cñng cèDÆn dß.5p - Tr×nh bµy l¹i bµi h¸t? Nªu c¶m nhËn? -VN häc thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SBT Ngµy so¹n: 28-10-2013 Ngµy d¹y: 31-10-2013 16 NguyÔn ThÞ BÝch Häc sinh nghe HS tr¶ lêi HS luyÖn thanh HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy ¢m nh¹c 8 TiÕt10. NguyÔn ThÞ BÝch ¤n tËp bµi h¸t : Tuæi hång Nh¹c lý : Giäng song song - Giäng La thø hoµ thanh TËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸I bµi h¸t Tuæi hång. BiÕt h¸t kÕt hîp c¸c h×nh thøc gâ ®Öm. - Häc sinh biÕt vÒ giäng song song vµ ph©n biÖt ®îc giäng La thø tù nhiªn víi giäng La thø hoµ thanh. - BiÕt ®äc ®óng cao ®é, trêng ®é vµ h¸t lêi bµi T§N sè 3“ H·y hãt, Chó chim nhá hay hãt. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - B¶ng phô chÐp bµi “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”. 2.HS: thanh ph¸ch.s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: Trong giê «n tËp. 3.Bµi míi H§ cña GV Néi dung H§ cña GV GV ghi lªn ND1.¤n tËp bµi h¸t :“ Tuæi hång” 10p HS ghi bµi b¶ng - Gi¸o viªn yªu cÇu c¸c em tù «n l¹i bµi trong 2 phót. HS «n l¹i bµi h¸t GV yªu cÇu -C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t 1 lÇnGi¸o viªn híng dÉn, chØnh söa nh÷ng chç cÇn thiÕt. Chia nhãm HS thÓ hiÖn -LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t biÓu diÔn ®éng t¸c phô ho¹ bµi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch ,GV HS theo dâi ChØ ®Þnh nhËn xÐt . -KT nhãm c¸ nh©n tr×nh bµy GV ®¸nh gi¸. HS tr×nh bµy ND2.Giängsong song, giäng La thø hßa thanh.14’ HS ghi bµi GV ghi b¶ng - GV ph©n tÝch VD:giäng C víi Am GV treo VD HS theo dâi GV hái GV giíi thiÖu GH hái GV ®iÒu khiÓn *KN: Giäng // lµ g×? _ Lµ 1 giäng trëng vµ 1 giäng HS tr¶ lêi thø cã chung hãa biÓu, c¸ch nhau 1q3. * CTCT gam la thø hßa thanh HS ghi bµi ? Giäng la thø hßa thanh lµ g×?- Lµ giäng la thø cã HS nªu KN bËc 7 t¨ng. HS nghe gam la thøc tù nhiªn vµ gam hßa thanh HS nghe. Ph©n 17 ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch biÖt Gi¸o viªn ®µn - TËp ®äc cao ®é giäng La thø tù nhiªn vµ giäng La HS ®äc theo ®µn thø hoµ thanh. GV ghi lªn ND2.TËp ®äc nh¹c 20p : HS ghi bµi b¶ng “H·y hãt Chó chim nhá hay hãt” Giíi thiÖu vÒ bµi : T§N sè 3 lµ 2 c©u ®Çu trong bµi h¸t : “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”. HS theo dâi GV giíi thiÖu Gi¸o viªn tr×nh bµy ®Çy ®ñ c¶ bµi h¸t. Chia c©u : Bµi T§N cã 2 c©u, mçi c©u 4 « nhÞp. - TËp ®äc nh¹c tõng c©u : Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu HS nghe GV tr×nh bµy mçi c©u 2 - 3 lÇn, häc sinh l¾ng nghe vµ ®äc nhÈm HS thùc hiÖn theo. Gi¸o viªn ®µn vµ b¾t nhÞp (®Õm 2/3) ®Ó tÊt c¶ HS tËp ®äc nh¹c GV yªu cÇu ®äc hoµ theo tiÕng ®µn. GV híng dÉn ¤ nhÞp sè 4 vµ 8, gi¸o viªn ®äc mÉu ®Ó häc sinh ®äc ®óng trêng ®é nèt mãc ®¬n chÊm ®«i vµ nèt mãc kÐp. - H¸t lêi ca : Nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia h¸t HS thùc hiÖn lêi ca, ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy.GV söa sai GV yªu cÇu - §äc nh¹c vµ h¸t lêi hoµn chØnh : Nöa líp ®äc nh¹c GV ®iÒu khiÓn vµ h¸t c©u 1, nöa kia ®äc vµ h¸t c©u 2. -LuyÖn ®äc theo nhãm thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi HS tr×nh bµy Chia nhãm ca kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ XL. nhãm 4.Cñng cè.DÆn dß1p: *VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi giê sau. Lµm BTVN 1,2 Ngµy so¹n: 3/11/2013 Ngµy d¹y: 6/11/2013 TiÕt 11 ¤n tËp bµi h¸t Tuæi hång ¤n tËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t Bãng c©y K¬-nia I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸I bµi h¸t Tuæi hång. ®äc ®óng lêi ca giai ®iÖu bµi T§N sè 3 kÕt hîp c¸c h×nh thøc gâ ®Öm. - Häc sinh cã hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp ¢m nh¹c cña nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu qua bµi Bãng c©y k¬-nia II. ChuÈn bÞ.: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu. NÕu kh«ng cã thÓ tËp tr×nh bµy mét vµi bµi h¸t sau : “ThuyÒn vµ biÓn”, “Nhí ¬n B¸c”. 2.HS. thanh ph¸ch. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV kiÓm tra sÜ sè líp HS b¸o c¸o 1.¤n ®Þnh 1p 18 ¢m nh¹c 8 2.KiÓm tra BC: 3.Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi: (-KiÓm tra ®an xen khi «n tËp.) ND1:¤n tËp bµi h¸t :“ Tuæi hång” 8p Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy l¹i bµi h¸t. Gi¸o viªn söa nh÷ng chç sai nÕu cã. LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t b.Bµi míi: Khi h¸t cã thÓ vËn ®«ng ®éng t¸c phô ho¹ . Gi¸o viªn ®Öm -GV nhËn xÐt vµ söa sai. ®µn vµ híng dÉn -KiÓm tra tr×nh bµy bµi h¸t cña 1 sè nhãm,c¸ nh©n kÕt hîp gâ ph¸ch.Gv ®¸nh gi¸. GV kiÓm tra ND2:¤n tËp ®äc nh¹c sè 4:10p “H·y hãt chó chim nhá hay hãt” GV ghi lªn b¶ng -C¶ líp ®säc nh¹c vµ h¸t lêi ca bµi T§N mét lÇn Gv nghe söa sai. -LÇn lît tõng tæ tr×nh bµy bµi T§N sè 3, GV nhËn GV tr×nh bµy xÐt hoÆc cho ®iÓm t¬ng ®¬ng. GV chØ ®Þnh vµ -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch ,GV nghe söa sai nhËn xÐt Gi¸o viªn kiÓm KiÓm tra mét sè häc sinh ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca tra kªt hîp gâ ph¸ch. GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. GV ghi lªn b¶ng GV chØ ®Þnh GV kÕt luËn GV ®iÒu khiÓn GV ®iÒu khiÓn 4.Cñng cè4p 5.DÆn dß1p ND3:¢m nh¹c thêng thøc20p: Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t“ Bãng c©y K¬-nia - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu phÇn giíi thiÖu vµi nÐt vÒ nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu theo c¶m nhËn cña c¸c em? Gi¸o viªn tæng hîp ý kiÕn : - Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu cã bót danh Quang Huy, sinh 11-11-1924, quª §µ N½ng, «ng s¸ng t¸c tõ tríc n¨m 1945 ®Õn nay. Bµi h¸t “Con chim hay hãt” ®îc gi¶i trong cuéc vËn ®éng s¸ng t¸c cho thiÕu nhi n¨m 2002. -Cho häc sinh nghe b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña «ng hoÆc gi¸o viªn tr×nh bµy. Gi¸o viªn më b¨ng hoÆc ®Öm ®µn, tr×nh bµy bµi h¸t “Bãng c©y K¬-nia” -Sau khi nghe xong bµi h¸t em cã c¶m nhËn g×? NguyÔn ThÞ BÝch Häc sinh ghi bµi Häc hiÖn sinh thùc Häc sinh kiÓm tra lªn HS ghi bµi HS l¾ng nghe thùc hiÖn HS lªn kiÓm tra HS ghi bµi Häc sinh tù nghiªn cøu SGK 2 - 3 em tr×nh bµy kh¸i qu¸t HS ghi nÐt chÝnh HS nghe vµ c¶m nhËn Häc sinh cã thÓ h¸t hoµ theo -GV ®µn g® 1 sè c©u h¸t ®Ó hs nhËn biÕt vµ thùc HS nhËn xÐt hiÖn -VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi tiÕt sau häc bµi HS nghe míi. µm BT sè 1,2. HS ghi nhí 19 ¢m nh¹c 8 NguyÔn ThÞ BÝch Ngµy so¹n: 11/11/2013 Ngµy d¹y: 14/11/2013 TiÕt 12 Häc bµi h¸t: Hß ba lÝ - D©n ca Qu¶ng Nam- I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Hß ba lý” d©n ca Qu¶ng Nam - Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng( x«, xíng). - Nh¾c c¸c em biÕt gi÷ g×n nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca b»ng c¸ch sö dông chóng thêng xuyªn trong sinh ho¹t ¢m nh¹c hµng ngµy. II. ChuÈn bÞ: 1.GV:- Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “ Hß ba lý” . 2.HS: -thanh ph¸ch,s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1.æn ®Þnh tc: KiÓm tra sÜ sè hs 2.KT BC:5p 1.nhãm HS T§N sè 3? 2. Nªu vµi nÕt vÒ nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu? 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng HS ghi bµi ND1.Häc bµi h¸t Hß ba lý 35p Hß lµ nh÷ng khóc h¸t d©n ca thêng h¸t khi lao GV thuyÕt tr×nh ®éng ®Ó thóc ®Èy nhÞp ®é lao ®éng ,®éng viªn cæ vò khi lµm viÖc mÖt nhäc. HS nghe vµ c¶m Hß ba lý ®îc h×nh thµnh tõ 2 c©u ca dao. nhËn TrÌo lªn trªn rÉy khoai lang ChÎ tre ®an sÞa cho nµng ph¬i khoai. GV hái vµ híng d·n -NhËn xÐt nh÷ng kÝ hiÖu ¢N ®îc sö dông trong bµi h¸t.? - chia c©u: 4c©u HS nghe vµ nxÐt C1:Ba lÝ……….t×nh tang C2.TrÌo lªn……..lang C3.Ba lÝ ....t×nh tang GV thùc hiÖn C4.ChÎ tre ……lµ hè 20
- Xem thêm -