Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 14

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Ph©n phèi ch¬ng tr×nh Bé m«n: ¢m nh¹c líp 8 Phong .vni C¶ n¨m: 37 tuÇn = 35 tuÇn. Häc kú I TiÕt 1 Häc h¸t: Bµi: Mïa thu ngµy khai trêng. TiÕt 2 ¤n tËp bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 TiÕt 3 ¤n tËp bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t: Mét mïa xu©n nho nhá. TiÕt 4 Häc h¸t: Bµi: Lý dÜa b¸nh bß. TiÕt 5 ¤n tËp bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß Nh¹c lý: Gam thø, giäng thø. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. TiÕt 6 ¤n tËp bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. TiÕt 7 ¤n tËp TiÕt 8 KiÓm tra 1 tiÕt TiÕt 9 Häc h¸t: Bµi Tuæi hång TiÕt ¤n tËp bµi h¸t: Tuæi hång 10 Nh¹c lý: Giäng Song Song, giäng La thø hoµ thanh. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 TiÕt ¤n tËp bµi h¸t: Tuæi hång. 11 ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÒu vµ bµi h¸t: Bãng c©y k¬-nia.. TiÕt Häc h¸t: Bµi Hß ba lý 12 Nh¹c lý :Giäng cïng tªn TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4. TiÕt ¤n tËp bµi h¸t: Hß ba lý 13 ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 Nh¹c lý:Thø tù c¸c dÊu th¨ng ,gi¸ng ë ®Çu hãa biÓu-Giäng cïng tªn. TiÕt ¢m nh¹c thêng thøc: Mét sè nh¹c cô d©n téc 14 ¤n tËp Bµi h¸t Hß ba lý ¤n tËp ®äc nh¹c :T§N Sè 4. ¤n tËp vµ kiÓm tra 15 phót TiÕt 15,16 KiÓm tra häc kú I TiÕt Trang 1 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 17,18 TiÕt 19 TiÕt 20 TiÕt 21 TiÕt 22 TiÕt 23 TiÕt 24 TiÕt 25 TiÕt 26 TiÕt 27 TiÕt 28 TiÕt 29 TiÕt 30 TiÕt 31 TiÕt 32 TiÕt 33,34, TiÕt 35 häc kú II Häc h¸t: Bµi- Kh¸t väng mïa xu©n ¤n tËp bµi h¸t: Kh¸t väng mïa xu©n Nh¹c lý: NhÞp 86 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 5 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn vµ bµi h¸t: BiÕt ¬n Vâ ThÞ S¸u. Häc h¸t: Bµi- Næi trèng lªn c¸c b¹n ¬i! ¤n tËp bµi h¸t: Næi trèng lªn c¸c b¹n ¬i! TËp ®äc nh¹c : T§N sè 6 ¤n tËp bµi h¸t: Næi trèng lªn c¸c b¹n ¬i! ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 6 ¢m nh¹c thêng thøc: H¸t bÌ. ¤n tËp KiÓm tra 1 tiÕt Häc h¸t: Bµi Ng«i nhµ cña chóng ta. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 7. ¤n tËp bµi h¸t Ng«i nhµ cña chóng ta ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ S«-Panh vµ b¶n Nh¹c buån. ¤n tËp bµi h¸t :Ng«i nhµ cña chóng ta ¤n tËp .T¹p däc nh¹c sè 7 Häc h¸t Bµi Tuæi ®êi mªnh m«ng ¤n tËp bµi h¸t Tuæi ®êi mªnh m«ng TËp ®äc nh¹c: T§N sè 8 ¤n tËp bµi h¸t Tuæi ®êi mªnh m«ng ¤n tËp TËp ®äc nh¹c sè 8 ¢m nh¹c thêng thøc: S¬ lîc vÒ mét vµi thÓ lo¹i nh¹c ®µn. ¤n tËp KiÓm tra viÕt 15 phót KiÓm tra cuèi n¨m 18 Trang th¸ng 08 n¨m 2008 2 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 TiÕt 1: Häc h¸t: Bµi: Mïa thu ngµy khai trêng Nh¹c vµ lêi: Vò Träng Têng. I- Môc tiªu: 1 .KiÕn thøc : Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng, thÓ hiÖn ®óng ®¶o ph¸ch, ng©n ®ñ 3 ph¸ch. 2. .Kü n¨ng: Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng, h¸t ®èi ®¸p. 3. Th¸i ®é : Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn th¸ng n¨m ®i häc ®Ó kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em. II- Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - T×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ Vò Träng Têng. - TËp h¸t vµ ®Öm ®µn. - §Üa nh¹c, ®µn phÝm ®iÖn tö, ®µi. - Thanh ph¸ch, Song loan, tranh ¶nh III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1) æn ®Þnh tæ chøc: (1 phót ) Ho¹t ®éng cña HS Líp trëng b/c¸o Gv kiÓm tra sÜ sè. 2) Bµi cò: ? H·y h¸t mét bµi ®· häc ë líp 7? Gv ghi b¶ng Gv giíi thiÖu. Gv h¸t. Gv hái. Gv ®iÒu khiÓn. Gv treo b¶ng phô vµ ®Æt c©u hái. Gv híng dÉn. Gv ®µn. Gv híng dÉn. Trang 3) Néi dung bµi:Häc h¸t ( 25 phót ) Mïa thu ngµy khai trêng Nh¹c vµ lêi: Vò Träng Têng - Nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc lµ thêi gian rÊt ®Ñp trong cuéc ®êi mçi chóng ta, khi thêi gian ®ã tr«i qua chóng ta míi nhËn thÊy ®iÒu ®ã. H×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, vÒ thÇy c« gi¸o, kû niÖm vÒ nh÷ng ngêi b¹n th©n sÏ l¾ng ®äng trong t©m trÝ mçi ngêi. §ã lµ ngµy khai trêng. - H¸t trÝch ®o¹n bµi "Lêi ru cña mÑ" cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng. ? H·y kÓ tªn mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng mµ em biÕt? - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t "Mïa thu ngµy khai trêng" qua ®Üa. ? Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n? (2 ®o¹n) - Hs ghi bµi. - Hs theo dâi. - Hs nghe. - Hs tr¶ lêi. Hs nghe vµ nhËn biÕt. - Hs tr¶ lêi. - §o¹n 1 gåm 2 c©u, mçi c©u 8 nhÞp. - Hs nh¾c l¹i. - §o¹n 2 gåm 4 c©u, mçi c©u 8 nhÞp (®iÖp khóc) * LuyÖn thanh ©m: Mi-Ma-M« (1-2 phót) - Hs luyÖn thanh. * TËp h¸t tõng c©u: - TËp h¸t. - Gv h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu 3 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv ®µn. Gv yªu cÇu. Gv chØ ®Þnh. Gv híng dÉn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv thao t¸c vµ yªu cÇu. Gv híng dÉn. Gv chØ ®Þnh. Gv ®iÒu khiÓn. Gv chØ ®Þnh. Gv yªu cÇu. Gv gîi ý, híng dÉn Hs lµm bµi tËp. c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu Hs nghe vµ h¸t nhÈm theo. - Gv ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t cïng víi ®µn. - T¬ng tù víi c©u tiÕp theo. - Khi tËp xong hai c©u th× Gv cho Hs nèi tiÕp hai c©u víi nhau. - Gv h¸t hai c©u sau ®ã ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu Hs h¸t cïng víi ®µn. - Gv chØ ®Þnh 1-2 Hs h¸t l¹i hai c©u nµy. Khi tËp h¸t lu ý Hs nh÷ng chç cã ®¶o ph¸ch vµ c¸c tiÕng cã luyÕn 2-3 nèt nh¹c. - TiÕn hµnh d¹y ®o¹n 2 cã luyÕn theo c¸ch t¬ng tù. * H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa líp h¸t ®o¹n 2. §æi ngîc l¹i. Gv nhËn xÐt- söa sai(nÕu cã). - Tèc ®é: 124. §o¹n ®Çu dïng tiÕt tÊu cha cha cha, ®iÖp khóc Rum ba. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i: §o¹n 1 h¸t s«i næi, nhiÖt t×nh. §o¹n 2 h¸t tha thiÕt, mªnh m«ng. - H¸t lÇn 1: §o¹n 1 h¸t ®èi ®¸p theo hai d·y. §o¹n 2 c¶ líp cïng hoµ giäng. - H¸t lÇn 2: Hs n÷ lÜnh xíng ®o¹n 1. §o¹n 2 h¸t hoµ giäng. - Më phÇn ®Öm vµ giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t hai lÇn kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch. - Gäi mét sè Hs tr×nh bµi bµi h¸t. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i mét sè Hs. 4) Cñng cè (:18 phót ) - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét Hs b¾t nhÞp. - Mét sè bµi h¸t viÕt vÒ mïa thu nh: "ChiÒu thu nhí trêng, Hµ Néi mïa thu, Nhí mïa thu Hµ Néi…". 5) DÆn dß (:1 phót ) - Lµm bµi tËp ë SGK. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Ngµy 26 th¸ng 09 TiÕt 2 : Trang ¤n tËp bµi h¸t: - Hs tËp h¸t. - Hs thùc hiÖn. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs thùc hiÖn. - Hs ghi nhí. - Hs tr×nh bµy. - Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs thùc hiÖn. n¨m 2008 Mïa thu ngµy khai trêng. 4 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1. I- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc :Häc sinh biÕt h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹, biÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m bµi Mïa thu ngµy khai trêng 2. Kü n¨ng : Cñng cè cho Hs n¾m v÷ng vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c tRªn khu«ng. 3. Th¸i ®é : Qua bµi T§N, Hs bíc ®Çu lµm quen víi ©m h×nh tiÕt tÊu gåm mãc ®¬n ®øng tríc hai mãc kÐp. II- Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nghiªn cøu xö lý s¾c th¸i cña bµi h¸t. TËp thÓ hiÖn mét sè ®éng t¸c. - §µn phÝm ®iÖn tö. - ChÐp bµi T§N sè 1 ra b¶ng phô. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1) æn ®Þnh tæ chøc (1 phót) Gv kiÓm tra sÜ sè Ho¹t ®éng cña HS Líp trëng b/c¸o. 2) Bµi cò:( 3p )Gäi mét sè Hs h¸t bµi Mïa thu ngµy khai trêng? vµ cho biÕt nh¹c vµ lêi cña ai? 3) Néi dung bµi: Gv ghi lªn b¶ng. Néi dung 1: (15 phót) ¤n tËp bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng. Gv ®iÒu khiÓn. - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn vµ h¸t l¹i bµi h¸t 1 lÇn, Hs nghe ®Ó so s¸nh söa nh÷ng chç cßn h¸t sai. Gv chØ ®Þnh. - Gäi mét vµi Hs tr×nh bµy bµi h¸t, Gv tiÕp tôc chØ ra nh÷ng chç cha ®¹t vµ híng dÉn Hs söa ch÷a. - Hs ghi vë. Gv ®Öm ®µn. - Hs h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. - Hs thùc hiÖn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv chØ huy. Gv ®Öm ®µn. Gv chØ ®Þnh. Trang - B¾t nhÞp Hs h¸t bµi kÕt hîp gâ thanh ph¸ch theo nhÞp, theo ph¸ch. Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn chØ huy cho Hs h¸t ®o¹n a: Víi t×nh c¶m vui ho¹t; ®o¹n b tha thiÕt s©u l¾ng h¬n. - TÊt c¶ Hs tr×nh bµy bµi h¸t: H¸t lÇn 1: §o¹n 1 Hs nam vµ n÷ h¸t ®èi ®¸p. §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng. H¸t lÇn 2: §o¹n 1 Gv lÜnh xíng. §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng. - B¾t nhÞp cho Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng, phô ho¹ mét vµi ®éng t¸c tù s¸ng t¹o, phï hîp víi néi dung bµi. - Gäi 1-2 Hs tr×nh bµy bµi h¸t cã móa phô - Hs theo dâi vµ thùc hiÖn. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn theo sù chØ huy. - Hs h¸t kÕt hîp móa phô ho¹. - Hs tr×nh bµy. 5 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 ho¹. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. Gv ghi lªn b¶ng. Néi dung 2: (25 phót ) - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 ChiÕc ®Ìn «ng Sao Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn Gv híng dÉn. - Ghi nhí cao ®é nèt nh¹c trªn khu«ng: Gv treo b/phô. - B¶ng phô chÐp bµi tËp sè 1. Gv hái. Gv híng dÉn. Gv lµm mÉu vµ híng dÉn Hs. Gv chØ ®Þnh. Gv ®µn. Gv híng dÉn. Gv ®µn vµ yªu cÇu. Gv ®iÒu khiÓn. Gv híng dÉn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv ®µn. Gv híng dÉn. Gv ®iÒu khiÓn. Trang - T×m hiÓu vÒ ®o¹n nh¹c: ? §o¹n nh¹c sö dông nh÷ng ký hiÖu nµo? (s¾c th¸i võa ph¶i, sö dông dÊu nh¾c l¹i, dÊu chÊm d«i, dÊu luyÕn). ? §o¹n nh¹c nµy cã thÓ chia lµm mÊy c©u? (bèn c©u) - H×nh tiÕt tÊu cña bµi gåm: Mãc ®¬n ®øng tríc mãc kÐp. - TËp ®äc h×nh tiÕt tÊu nh sau: - Hs ghi vë. - Hs ghi bµi. - Hs quan s¸t. - Hs tr¶ lêi. - Hs ghi nhí vµ thùc hiÖn. - Hs thùc hiÖn. TiÕt tÊu : 24 Tay gâ: MiÖng ®äc: §¬n ®¬n ®¬n kÐp kÐp ®¬n ®¬n ®¬n Cho Hs ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u trong bµi T§N. - Hs ®äc gam §« trëng. - TËp ®äc nh¹c tõng c©u: - Gv ®µn c©u mét kho¶ng 3 lÇn, yªu cÇu Hs l¾ng nghe vµ tËp ®äc nh¹c nhÈm theo. Gv tiÕp tôc ®µn giai ®iÖu c©u mét 2-3 lÇn, yªu cÇu Hs ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. - Trong qu¸ tr×nh Hs ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn, nÕu chç nµo sai Gv híng dÉn vµ ®µn l¹i cho hs nghe ®Ó söa. - TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i. - NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N: Gv dïng nh¹c cô ®µn giai ®iÖu mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, yªu cÇu Hs nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy vµ h·y T§N ®Çu ®ñ c¶ c©u. - Gv ®µn vÝ dô: - Hs ®äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch theo nhÞp 24 . - Hs ®äc tªn nèt. - Hs ®äc gam - Hs thùc hiÖn. - Hs nghe vµ nhÈm theo - Hs ®äc c©u 1. - Hs thùc hiÖn. - Hs nhËn nhËn biÕt vµ ®äc. - Hs nghe. - Hs thùc hiÖn. * TËp h¸t lêi ca: - Chia líp thµnh 2 nöa: - Hs ghÐp lêi ca. Nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. TËp riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em n¾m v÷ng nhiÖm vô råi míi ghÐp hai bªn víi nhau. Sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy 6 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv híng dÉn. Gv ®Öm ®µn vµ b¾t nhÞp. cña mçi bªn. Gv nhËn xÐt vÒ u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña tõng bªn, nh¾c Hs T§N vµ h¸t lêi nhÑ nhµng. - TËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi: Gv chia líp thµnh - Hs tr×nh bµy. hai nöa, mét nöa T§N vµ h¸t lêi, nöa cßn l¹i - Hs thùc hiÖn. gâ ®Öm theo ©m h×nh tiÕt tÊu sau: - C¶ líp cïng nhau thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi kho¶ng 1-2 lÇn theo sù chØ huy cña Gv. 4) Cñng cè- d½n dß ( 5 phót ) * TËp lèi h¸t ®èi ®¸p: - Hs tËp h¸t ®/®¸p. - Hs n÷ h¸t c©u 1 vµ 3. - Hs nam h¸t c©u 2 vµ 4. - Chän hai Hs mét n÷ vµ mét nam lªn b¶ng - Hs tr×nh bµy. tr×nh bµy lèi h¸t ®èi ®¸p. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i 2 Hs. - Híng dÉn Hs lµm bµi tËp ë SGK. Gv híng dÉn. Gv ®µn. Gv chØ ®Þnh. Ngµy 03 TiÕt 3: th¸ng 09 n¨m 2008 ¤n tËp bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t: "Mét mïa xu©n nho nhá" I- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : TËp rÌn kü n¨ng h¸t theo tay chØ huy cña gi¸o viªn. 2. Kü n¨ng : ¤n luyÖn bµi T§N sè 1 "ChiÕc ®Ìn «ng sao". 3. Gi¸o dôc : Cho c¸c em nghe bµi Mét mïa xu©n nho nhá cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ biÕt ®îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi ho¹t ®éng ©m nh¹c cña t¸c gi¶. II- Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Ph©n chia c©u ®Ó Hs tËp h¸t ®èi ®¸p. - TËp thÓ hiÖn h¸t ®uæi bµi h¸t víi ®µn phÝm ®iÖn tö. - Mét vµi h×nh ¶nh vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. - §µn phÝm ®iÖn tö, b¨ng ®Üa, ®µi. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1) æn ®Þnh tæ chøc ( 1P) Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b/c¸o 2) Bµi cò: Gv ghi b¶ng. Trang Ho¹t ®éng cña HS KiÓm tra ®an xen. 3) Néi dung bµi: Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t. (10P) - Hs ghi bµi. 7 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv ®µn. Gv ®Öm ®µn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv híng dÉn. Gv kiÓm tra. Gv ghi b¶ng. Gv treo b/phô. Gv ®µn. Gv ®µn cao ®é. Gv ®µn g/ ®iÖu. Gv híng dÉn. Gv chØ ®Þnh vµ híng dÉn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv ®µn. Gv chØ ®Þnh. Gv ghi b¶ng. Gv ®iÒu khiÓn. Gv hái. Trang Mïa thu ngµy khai trêng - Cho Hs luyÖn thanh ©m Mi-Ma-Mi. - Gv ®Öm ®µn cho Hs h¸t l¹i c¶ bµi. - Më phÇn ®Öm vµ giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t kÕt hîp víi móa phô ho¹. - Chia líp thµnh 2 nhãm, híng dÉn h¸t ®uæi: §o¹n a: C¶ líp cïng h¸t. §o¹n b: H¸t ®uæi: BÌ 1: Mïa thu ¬i… BÌ 2: ……. Mïa thu… Khi kÕt thóc bµi, hai bÌ h¸t theo nh¹c ë hai khu«ng trªn (§«) - KiÓm tra mét vµi Hs h¸t. Gv nhËn xÐtcho ®iÓm . Néi dung 2: ¤n tËp T§N sè (12 P.) ChiÕc ®Ìn «ng sao. - Treo b¶ng phô vµ ®µn giai ®iÖu bµi T§N cho Hs nghe 1 lÇn. - Hs ®äc gam §« trëng. - Hs luyÖn cao ®é bµi T§N theo ®µn. - Hs ®äc giai ®iÖu bµi T§N kÕt hîp gâ ph¸ch. - §äc kÕt hîp ®¸nh nhÞp 24 . - ChØ ®Þnh mét vµi Hs kh¸ ®äc bµi T§N, Gv chØ ra chç cßn cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa sai (nÕu cã). - Chia líp thµnh 3 tæ: Tæ mét ®äc nh¹c, tæ hai h¸t lêi, tæ 3 gâ nhÞp. Sau ®æi ngîc l¹i. - C¶ líp cïng tr×nh bµy l¹i bµi h¸t kÕt hîp ®¸nh nhÞp. - Gäi mét sè Hs tr×nh bµy bµi T§N hoµn chØnh- Gv nhËn xÐtcho ®iÓm . Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc:( 16 P) Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t: Mét mïa xu©n nho nhá. - ¤n l¹i mét sè kiÕn thøc trong néi dung ©m nh¹c thêng thøc ë líp 7. ? B¶n giao hëng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam tªn lµ g×? Ai lµ t¸c gi¶? (§ã lµ b¶n Quª h¬ng cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt). ? Vë nh¹c kÞch ®Çu tiªn cña ViÖt Nam tªn - Hs luyÖn thanh. - Hs h¸t 2 lÇn. - Hs h¸t kÕt hîp móa phô ho¹. - Hs thùc hiÖn. - Hs tr×nh bµy. - Hs ghi bµi. - Hs nghe l¹i giai ®iÖu. - Hs ®äc gam. - Hs luyÖn. - Hs ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch. - Hs thùc hiÖn. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs ®äc nh¹c h¸t lêi. - Hs tr×nh bµy. - Hs ghi bµi. - Hs thùc hiÖn. - Hs tr¶ lêi. 8 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv ghi b¶ng. Gv chØ ®Þnh. Gv treo ¶nh vµ giíi thiÖu tãm t¾t. - Gv thùc hiÖn. Gv giíi thiÖu. Gv ®iÒu khiÓn. Gv gîi ý. Gv ®iÒu khiÓn. Gv ®µn. lµ g×? Ai lµ t¸c gi¶? (§ã lµ vë C« Sao cña nh¹c sÜ §ç NhuËn) ? Ai lµ t¸c gi¶ bµi h¸t §êng chóng ta ®i? (Nh¹c sÜ Huy Du). a) Giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. - §äc giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ ë SGK. - Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn tªn thËt lµ NguyÔn T¨ng HÝch (cßn cã bót danh lµ Hå ThuËn An). Sinh n¨m 1928 ë H¶i L¨ng- Qu¶ng TrÞ. NguyÔn lµ Bé trëng Bé VHTT. - Ca khóc næi tiÕng: Lêi ngêi ra ®i, Lêi B¸c dÆn…. xa, Gi÷a m¹c t khoa…..dÆm… - ¤ng ®îc Nhµ níc trao tÆng gi¶i thëng HCM. - Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn mÊt ngµy 23/11/2003 t¹i Hµ Néi. - Cho Hs nghe trÝch ®o¹n bµi "Lêi ngêi ra ®i, Lêi B¸c dÆn….xa. b) Bµi h¸t: Mét mïa xu©n nho nhá. - Bµi h¸t phæ nh¹c vµo n¨m 1980. ViÕt ë nhÞp 86 víi giai ®iÖu phãng kho¸ng, trong s¸ng vµ s©u l¾ng. - Cho Hs nghe ®Üa bµi h¸t "Mét mïa xu©n nho nhá. ? Hs ph¸t biÓu nh÷ng ®iÒu c¶m nhËn sau khi ®îc nghe bµi h¸t? 4) Cñng cè :( 6 p) - Cho Hs nghe l¹i bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá. - ¤n l¹i bµi h¸t Mïa thu … tr êng vµ ®äc T§N sè 1. 5) DÆn dß: (1 P)- ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· häc. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Ngµy 23 TiÕt 4: - Hs ghi bµi. - Hs ®äc. - Hs quan s¸t vµ ghi nhí. - Hs nghe. - Hs nghe ghi nhí. - Hs nghe h¸t thÇm. - Hs ph¸t biÓu. - Hs nghe. - Hs «n tËp th¸ng 09 n¨m 2008 Häc h¸t: Bµi: Lý dÜa b¸nh bß ( D©n ca Nam Bé ) I- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß. 2. Kü n¨ng: Th«ng qua bµi h¸t Hs hiÓu biÕt thªm vÒ d©n ca Nam Bé. Trang 9 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 3. Th¸i ®é : TËp cho Hs lµm quen víi c¸ch thÓ hiÖn tÝnh chÊt vui- dÝ dám cña bµi h¸t diÖu lý cña Nam Bé . II- Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Gv t×m hiÓu mét sè nÐt vÒ d©n ca Nam bé vµ néi dung bµi h¸t. - B¶n ®é hµnh chÝnh ViÖt Nam. - §Üa nh¹c, ®µn phÝm ®iÖn tö, m¸y nghe nh¹c. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1) æn ®Þnh tæ chøc: (1p) Gv kiÓm tra sÜ sè Ho¹t ®éng cña HS Líp trëng b/c¸o 2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê. Gv ghi b¶ng. Gv treo b¶n ®å Gv giíi thiÖu. Gv tr×nh bµy. Gv giíi thiÖu. Gv ®iÒu khiÓn. Gv chØ ®Þnh. Gv gi¶i thÝch. 3) Néi dung bµi: ( 25 p ) Häc h¸t bµi :Lý dÜa b¸nh bß - D©n ca Nam Bé - Treo b¶n ®å lªn b¶ng gäi Hs lªn chØ vïng Nam Bé tRªn b¶n ®å. - Giíi thiÖu mét sè nÐt vÒ d©n ca Nam bé. - H¸t trÝch ®o¹n bµi Lý c©y b«ng, Lý ngùa «, Lý con qu¹. * Giíi thiÖu bµi h¸t: Bµi Lý dÜa b¸nh bß ®îc h×nh thµnh tõ hai c©u th¬: Hai tay bng dÜa b¸nh bß GiÊu cha, giÊu mÑ cho trß ®i thi. - Lêi bµi h¸t gîi lªn h×nh ¶nh c« g¸i tèt bông, th¬ng anh häc trß nghÌo ë trä, nªn dÊu cha mÑ mang dÜa b¸nh bß tíi cho anh. - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t qua ®Üa 1-2 lÇn. - Gäi Hs ®äc lêi ca. Tõ "dÜa" lµ tiÕng Nam Bé, B¸nh bß lµ mét lo¹i b¸nh lµm b»ng bét g¹o. Gv ®µn. - Cho Hs luyÖn thanh khëi ®éng giäng theo mÉu ©m Mi. Gv chia c©u - Chia bµi h¸t thµnh tõng c©u ng¾n. Gv híng dÉn. * TËp h¸t: Gv ®µn tõng c©u. - §µn tõng c©u 2-3 lÇn cho Hs nghe sau ®ã ®µn l¹i 1 lÇn vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t. Gv híng dÉn. - Khi Hs h¸t Gv nh¾c Hs chó ý nh÷ng chç cã nèt mãc ®¬n chÊm d«i ®i víi nèt mãc kÐp vµ chç cã ®¶o ph¸ch. - T¬ng tù nh vËy víi nh÷ng c©u cßn l¹i. Gv ®µn. - Hs h¸t lêi ca theo giai ®iÖu ®µn. Gv nghe ph¸t hiÖn chç sai, híng dÉn Hs söa l¹i. Trang - Hs ghi bµi. - Hs quan s¸t vµ thùc hiÖn. - Hs nghe. - Hs nghe c¶m nhËn. - Hs theo dâi. - Hs nghe. - Hs ®äc. - Hs nghe ghi nhí. - Hs luyÖn thanh. - Hs theo dâi. - Hs thùc hiÖn. - Hs tËp h¸t. - Hs ghi nhí vµ thùc hiÖn - Hs nèi c¸c c©u theo g/®iÖu ®µn. 10 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv ®Öm ®µn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv thùc hiÖn vµ yªu cÇu. Gv yªu cÇu. Gv chØ ®Þnh. Gv gîi ý Gv ®iÒu khiÓn. TiÕt 5: - §Öm ®µn b¾t nhÞp Hs h¸t bµi 2 lÇn. - Cho Hs h¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. -b¾t nhÞp cho Hs h¸t bµi hai lÇn kÕt hîp nhón theo nhÞp. - Hs tù chän nhãm 2 Hs, luyÖn tËp vµ lªn tr×nh bµy bµi h¸t . Gv nhËn xÐt tõng nhãm. - Hs h¸t. - Hs h¸t, gâ nhÞp. - Hs thùc hiÖn. - Hs th¶o luËn, luyÖn tËp vµ tr×nh bµy. - ChØ ®Þnh mét sè Hs tr×nh bµy bµi h¸t, Gv - Hs tr×nh bµy. nhËn xÐt vµ cho ®iÓm . 4) Cñng cè: ( 16 p) - Gîi ý Hs tr¶ lêi c©u hái 1, 2 ë SGK. - Hs lµm bµi tËp. - Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc h¸t bµi h¸t - Hs h¸t kÕt hîp theo tæ, nhãm c¸ nh©n h¸t kÕt hîp vç tay gâ ph¸ch. theo nhÞp cña bµi h¸t . 5) DÆn dß ( 3 p ) - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· häc h«m nay. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. ¤n tËp bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß Nh¹c lý: Gam thø, giäng thø. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. Nyµy so¹n :10/10/2008 I- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc :Hs biÕt thÓ hiÖn bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß víi tÝnh chÊt vui, dÝ dám. 2. Kü n¨ng: Häc sinh nhËn biÕt ®îc cÊu t¹o gam thø, giäng thø. 3. Th¸i ®é : Lµm quen víi bµi T§N giäng La thø. II- Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Gv tËp thÓ hiÖn thµnh th¹o bµi :Lý dÜa b¸nh bß. - ChuÈn bÞ b¶n nh¹c, bµi h¸t viÕt ë giäng thø. - ChÐp bµi T§N sè 2 ra b¶ng phô. - §µn phÝm ®iÖn tö. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1) æn ®Þnh tæ chøc: ( 1phót ) Gv kiÓm tra sÜ sè. Ho¹t ®éng cña HS Líp trëng b/c¸o 2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen. Gv ghi b¶ng. Trang 3) Néi dung bµi: Néi dung 1: (10 p ) ¤n tËp bµi h¸t Lý - Hs ghi vë. 11 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 dÜa b¸nh bß Gv ®µn. - Hs luyÖn thanh ©m: Mi-Ma-Mu. Gv ®Öm ®µn. - Hs h¸t bµi 2 lÇn. Gv ®iÒu khiÓn. -Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ b¾t nhÞp cho c¸c em h¸t . Gv híng dÉn. - Cho Hs ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng (nhón theo nhÞp). - Cho Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp. Gv híng dÉn. - Híng dÉn Hs tËp thÓ hiÖn mét vµi ®éng t¸c khi h¸t. Gv chia nhãm. - Chia Hs thµnh 4 nhãm luyÖn tËp. Gv ®iÒu khiÓn. - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn gäi lÇn lît tõng nhãm lªn biÓu diÔn. Gv nhËn xÐt tõng nhãm. Gv chØ ®Þnh. - Gäi mét sè Hs lªn tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. Gv ghi b¶ng. Néi dung 2: (9 phót ) Nh¹c lý: Gam thø, giäng thø. Gv thuyÕt tr×nh. - HÇu hÕt c¸c bµi h¸t vµ b¶n nh¹c c¸c em biÕt, ®îc viÕt trªn hai hÖ thèng giäng trëng vµ thø. Bµi h¸t viÕt ë giäng trëng thêng mang tÝnh chÊt s«i næi, t¬i s¸ng, bµi viÕt ë giäng thø thêng diÔn t¶ sù du d¬ng, tha thiÕt (®iÒu nµy còng cã tÝnh t¬ng ®èi vµ cßn phô thuéc vµo tèc ®é cña b¶n nh¹c). Gv Minh ho¹ - Gv ®µn gam §« trëng cho Hs nghe. b»ng c¸ch ®¸nh - Gv ®µn tiÕp gam La thø cho Hs nghe råi ®µn. gîi ý cho Hs nhËn xÐt: Giäng La thø cã mµu s¾c ªm dÞu h¬n so víi giäng trëng. Gv ®µn. - Gv ®µn bµi h¸t viÕt ë giäng trëng: "Chó chim nhá dÔ th¬ng". - Bµi h¸t viÕt ë giäng thø: "Xu©n vÒ trªn b¶n", Ca-chiu-sa". Gv gi¶i thÝch. - Giäng trëng vµ giäng thø kh¸c nhau ë c«ng thøc cÊu t¹o (biÓu hiÖn vÒ mÆt cao ®é) c«ng thøc giäng trëng lµ: I II III IV V VI VII (I) Gv viÕt lªn b¶ng. Gv gi¶i thÝch. Trang - C«ng thøc giäng thø lµ: I II III IV V VI - Hs luyÖn thanh. - Hs h¸t. - Hs thùc hiÖn. - Hs h¸t kÕt hîp nhón theo nhÞp. - Hs h¸t gâ ®Öm ph¸ch, nhÞp. - Hs thùc hiÖn. - Hs luyÖn tËp. - Hs biÓu diÔn. - Hs tr×nh bµy. - Hs ghi bµi. - Hs nghe. - Hs nghe vµ c¶m nhËn tÝnh chÊt cña 2 giäng. - Hs nghe. - Hs theo dâi. - Hs ghi nhí. VII I - DÊu hiÖu ®Ó nhËn ra b¶n nh¹c viÕt ë - Hs nh¾c l¹i. giäng La thø lµ b¶n nh¹c kh«ng cã ho¸ biÓu vµ kÕt thóc ë nèt La. 12 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 (¢m æn ®Þnh nhÊt trong gam gäi lµ ©m chñ) Gv ®a ra vÝ dô. - VÝ dô bµi T§N sè 7 "Quª h¬ng" (SGK7). Gv hái. ? Bµi T§N ®îc viÕt ë giäng g×? Gi¶i thÝch? (Bµi T§N sè 7 ®îc viÕt ë giäng La thø, ©m chñ lµ nèt La, ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu th¨ng, gi¸ng, nèt kÕt thóc cña bµi lµ nèt La). Gv ®µn. - §µn giai ®iÖu bµi "Quª h¬ng" giäng La thø, cho Hs nghe. Gv cñng cè. - Cñng cè l¹i vÒ gam thø, giäng thø. Gv ghi b¶ng. Néi dung 3 (20 p ) TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. Trë vÒ Su-Ri-En-T« (trÝch). Bµi h¸t I-ta-li-a. Gv giíi thiÖu. - Bµi Trë vÒ Su-ri-en-t« do nh¹c sÜ ngêi Ita-li-a viÕt vµo kho¶ng cuèi thÕ kû 17. Ngêi d©n I-ta-li-a yªu thÝch vµ coi nã nh mét bµi d©n ca. Gv híng dÉn. - Bµi T§N lµ ®o¹n ®Çu cña bµi h¸t Trë vÒ Su-ri-en-t«. §o¹n nh¹c gåm 4 c©u, mçi c©u hai « nhÞp. Gv treo b¶ng phô. - B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 2. Gv hái. ? Bµi T§N ®îc viÕt ë giäng g×? (Giäng La thø). ? Cao ®é gåm nh÷ng nèt nµo? (La-Si-§«Rª-Mi-Pha) ? VÒ trêng ®é? (Sö dông h×nh nèt ®en, mãc ®¬n, nèt tr¾ng, lÆng ®en). Gv híng dÉn. - ¢m h×nh tiÕt tÊu chÝnh trong bµi. ®¬n , ®¬n, ®¬n , ®¬n , ®¬n, ®¬n , ®en , ®en, lÆng Gv ®iÒu khiÓn. - Cho Hs ®äc vµ gâ h×nh tiÕt tÊu TËp ®äc nh¹c. Gv ghi b¶ng vµ h- TiÕt tÊu 3/4 íng dÉn. - Hs quan s¸t. - Hs tr¶ lêi. - Hs nghe c¶m nhËn. - Hs ghi nhí. - Hs ghi vë. - Hs nghe. - Hs quan s¸t. - Hs quan s¸t. - Hs tr¶ lêi. - Hs ghi nhí. - Hs thùc hiÖn. - Hs thùc hiÖn. MiÖng ®äc: ®¬n ®¬n ®¬n ®¬n ®¬n ®¬n ®en ®en (lÆng) Gâ ph¸ch: + + + + + + + + + + Gv ®µn gam La - Gv cho Hs luyÖn gam La thø ®i lªn, thø. xuèng. Gv chØ ®Þnh. - §äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. Gv híng dÉn. * TËp ®äc nh¹c tõng c©u: Gv ®µn. - §µn giai ®iÖu tõng c©u 2-3 lÇn, Hs l¾ng nghe sau ®ã ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. - Gv tËp kü c©u 1, ®©y lµ c©u Hs thêng ®äc sai, ®Æc biÖt ë nèt Rª. Trang - Hs luyÖn gam. - Hs ®äc tªn nèt. - Hs thùc hiÖn. - Hs tËp ®äc tõng c©u. - Hs lu ý. 13 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv yªu cÇu. Gv chØ ®Þnh. Gv yªu cÇu. Gv ®µn giai ®iÖu. Gv chia nhãm. Gv yªu cÇu. Gv híng dÉn. Gv chØ ®Þnh. Gv ®iÒu khiÓn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv gîi ý. Gv ®iÒu khiÓn. Gv c¨n dÆn. - TËp xong hai c©u, Gv cho Hs ®äc nèi liÒn hai c©u, sau ®ã ghep lêi h¸t. - Gäi hai Hs ngåi gÇn nhau ®øng t¹i chç, mét Hs ®äc hai c©u, em cßn l¹i h¸t lêi. - Gv nhËn xÐt vµ híng dÉn Hs thùc hiÖn l¹i chç cha ®¹t. - TËp tiÕp hai c©u vµ Gv cho Hs ®äc nèi liÒn hai c©u sau ®ã ghÐp lêi h¸t. - Cho Hs ®äc nh¹c c¶ ®o¹n theo ®µn. - Chia Hs thµnh 4 nhãm luyÖn tËp. - Mét nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. Cho Hs ®äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch. - Gäi 4 Hs thùc hiÖn. 1 Hs ®äc nh¹c 2 c©u ®Çu, 1 Hs ®äc 2 c©u cuèi. 1 Hs h¸t lêi 2 c©u ®Çu, 1 Hs h¸t lêi 2 cÊu cuèi. - TiÕp tôc cho Hs tr×nh bµy nh vËy. Gv nhËn xÐt vµ híng dÉn Hs söa chç cha ®¹t. 4) Cñng cè: 5 phót - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp chØ huy cho Hs l¹i bµi Lý dÜa b¸nh bß. - Gîi ý Hs tr¶ lêi c©u hái ë SGK. Bµi h¸t "Chim s¬n ca" giäng Emoll, "Ai yªu nhi §«ng" giäng D-moll… - LÊy tinh thÇn xung phong Hs tr×nh bµy bµi T§N sè 2. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. *Trß ch¬i: §µn bÊt kú mét c©u nh¹c trong bµi cho Hs nhËn biÕt vµ ®äc lªn c©u ®ã. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs tËp 2 c©u cßn l¹i. - Hs ®äc. - Hs luyÖn tËp. - Hs thùc hiÖn. - Hs ®äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs h¸t 1-2 lÇn. - Hs chó ý. - Hs tr×nh bµy. 5) DÆn dß: ( 1phót ) - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· - Hs ghi nhí. häc h«m nay. - Lµm bµi tËp ë SGK- Trang 15. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Nyµy so¹n 08/10/2008 TiÕt 6 : Trang ¤n tËp bµi: Lý dÜa b¸nh bß ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. 14 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 I- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : TËp thÓ hiÖn bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß, tõng nhãm tr×nh bµy, c¸ nh©n. 2. Kü n¨ng: ¤n l¹i bµi T§N sè 2 ®Ó Hs lµm quen víi giäng La thø. 3. Gi¸o dôc : Hs hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ cuéc ®êi, sù nghiÖp ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. II- Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - TËp thÓ hiÖn bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß. - ¶nh nh¹c sÜ Hoµng V©n. - §Üa nh¹c bµi Hß kÐo ph¸o. - TËp h¸t vµ ®Öm ®µn. - §µn, ®Çu ®Üa, ®µi. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1) æn ®Þnh tæ chøc: ( 1phót ) Gv kiÓm tra sÜ sè Ho¹t ®éng cña HS Líp trëng b/c¸o 2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê. Gv ghi b¶ng. Gv ®iÒu khiÓn. Gv ®µn. Gv chØ ®Þnh. Gv nhËn xÐt. Gv ghi b¶ng. Gv ®Æt c©u hái. 3) Néi dung bµi: Néi dung 1: ( 10 p) ¤n bµi h¸t :Lý dÜa b¸nh bß. - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn chØ huy cho Hs h¸t. ThÓ hiÖn tÝnh chÊt vui, hãm hØnh cña bµi h¸t. - Cho Hs h¸t lêi cò vµ lêi míi kÕt hîp gâ ph¸ch. - Gäi tõng nhãm, c¸ nh©n tr×nh bµy chñ ®Ò cña m×nh theo lêi míi vµ cò. - Hs ghi bµi. - Hs thÓ hiÖn bµi h¸t theo sù chØ huy cña Gv. - Hs h¸t. - Tõng nhãm vµ c¸ nh©n tr×nh bµy 1- Chñ ®Ò vÒ m¸i trêng, thÇy c«. 2- Chñ ®Ò vÒ häc tËp. 3- Chñ ®Ò vÒ gia ®×nh, quª h¬ng. - Gv nhËn xÐt tõng nhãm, c¸ nh©n vµ xÕp - Hs ghi nhí. lo¹i Hs ®Æt lêi vµ tr×nh bµy tèt. - Hs ghi bµi. Néi dung 2: (10 phót ) ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 - Hs tr¶ lêi. ? Bµi T§N ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? (nhÞp 34 ) ? Kh¸i niÖm vÒ nhÞp 3 4 ? - NhÞp 34 mçi nhÞp cã 3 ph¸ch, gi¸ trÞ mçi ph¸ch b¨ng mét nèt ®en. Ph¸ch thø nhÊt lµ ph¸ch m¹nh, hai ph¸ch sau lµ ph¸ch nhÑ. ? TËp ®äc nh¹c sè 2 ®îc viÕt ë giäng g×? Trang 15 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 - Giäng La thø. ? T¹i sao gäi lµ giäng La thø? - V× ©m chñ lµ nèt La, ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu #, b. Gv ®µn. - §µn gam §« trëng vµ La thø cho Hs nghe - Hs luyÖn gam. vµ luyÖn ®äc. Gv ®µn giai ®iÖu - Hs ®äc nh¹c theo ®µn kÕt hîp ®¸nh nhÞp. - Hs ®äc kÕt hîp bµi T§N. ®¸nh nhÞp. Gv chØ ®Þnh. - Gäi mét sè Hs ®äc bµi nh c¸ch trªn. - Hs tr×nh bµy. - Gäi mét vµi Hs ®äc nh¹c, h¸t lêi, Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. Gv híng dÉn. - Khi ®äc bµi T§N cÇn thÓ hiÖn ®óng s¾c - Hs thùc hiÖn. th¸i t×nh c¶m cña bµi cña bµi, ng©n nghØ ®óng nhÞp 34 . Gv ®iÒu khiÓn. - Chia Hs thµnh 2 tæ: Tæ 1 ®äc nh¹c. - Hs thùc hiÖn. Tæ 2 h¸t lêi Sau ®æi ngîc l¹i. Gv nhËn xÐt c¶ 2 tæ. Gv ghi b¶ng. Néi dung 3: ( 20 phót ) ¢m nh¹c thêng - Hs ghi bµi. thøc: Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. Gv treo ¶nh lªn - Treo ¶nh nh¹c sÜ Hoµng V©n lªn b¶ng. - Hs quan s¸t. b¶ng. Gv giíi thiÖu. 1) G/thiÖu vÒ cuéc ®êi vµ s/nghiÖp cña «ng: - Hs nghe. - Nh¹c sÜ Hoµng V©n tªn thËt lµ Lª V¨n Ngä (cã bót danh Y-na), sinh n¨m 1930 t¹i Hµ Néi. Tham gia ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p khi cßn nhá. - Bµi h¸t næi tiÕng: Qu¶ng B×nh quª ta ¬i, Hß kÐo ph¸o, Bai ca ngêi Gv nh©n d©n… - Ca khóc thiÕu nhi: Ca ngîi Tæ quèc, Em yªu trêng em, Mïa hoa phîng në… - Nh¹c sÜ Hoµng V©n ®îc Nhµ níc trao tÆng gi¶i thëng HCM vÒ VHNT. Gv ®iÒu khiÓn. - Cho Hs nghe trÝch ®o¹n 1 sè bµi h¸t trªn. - Hs nghe. Gv thùc hiÖn -H¸t cho häc sinh nghe mét sè trÝch ®o¹n -Hs nghe Gv giíi thiÖu. 2) Bµi h¸t: Hß kÐo ph¸o. - Hs nghe. - Giíi thiÖu hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi h¸t nh SGK. Gv ®iÒu khiÓn. - Cho Hs nghe bµi h¸t "Hß kÐo ph¸o" qua - Hs nghe. ®Üa 1-2 lÇn. Gv hái. ? Em cã c¶m nhËn g× khi nghe bµi h¸t Hß - Hs tr¶ lêi. kÐo ph¸o. ? Th«ng qua n/dung bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? Gv ®iÒu khiÓn. - Cho Hs nghe l¹i 1 lÇn. - Hs nghe, c¶m nhËn. Gv hái. ? Bµi h¸t Hß kÐo ph¸o thuéc thÓ lo¹i g×? - Hs tr¶ lêi. Trang 16 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv giíi thiÖu. Gv ®iÒu khiÓn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv c¨n dÆn. (Lao ®éng) ? Bµi h¸t ra ®êi vµo hoµn c¶nh nµo? - Giíi thiÖu bµi h¸t Hß kÐo ph¸o theo sù - Hs nghe ghi hiÓu biÕt cña m×nh. nhí. - Cho Hs nghe bµi h¸t qua ®Üa vµ h¸t cïng. - Hs h¸t hoµ theo. 4) Cñng cè:( 4 phót ) - Cho Hs h¸t l¹i bµi "Lý dÜa b¸nh bß " theo - Hs h¸t. sù chØ huy cña Gv. - ¤n l¹i bµi T§N sè 2 kÕt hîp ®¸nh nhÞp. 5) DÆn dß: ( 1 phót ) - ¤n l¹i nh÷ng néi dung ®· häc. - Hs thùc hiÖn. - Lµm bµi tËp sè 1, 2 ë SGK. Nyµy so¹n:14/10/2008 ¤n tËp TiÕt 7: I- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca hai bµi h¸t "Mïa thu ngµy khai trêng" vµ "Lý dÜa b¸nh bß". 2. Kü n¨ng: HiÓu cÊu t¹o gam thø vµ b¶n nh¹c viÕt theo giäng thø. - §äc ®óng bµi T§N sè 1, sè 2. II- Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §Üa nh¹c, ®µn phÝm ®iÖn tö, m¸y nghe. - N¾m v÷ng kiÕn thøc bµi d¹y. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1) æn ®Þnh tæ chøc: Gv kiÓm tra sÜ sè Líp trëng b/c¸o 2) Bµi cò: Gv ghi b¶ng. Gv ®µn. Gv ®iÒu khiÓn. Trang Ho¹t ®éng cña HS KiÓm tra ®an xen trong giê. 3) Néi dung bµi: Néi dung 1: (15 phót ) ¤n tËp hai bµi h¸t: 1- ¤n h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng. - Gv ®µn c©u h¸t cuèi cña bµi Mïa thu ngµy khai trêng cho Hs nghe vµ nhËn biÕt c©u h¸t ®ã trong bµi h¸t nµo vµ h·y h¸t lªn. - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t bµi "Mïa thu nagú khai trêng". Gv - Hs ghi bµi. - Hs nghe, nhËn biÕt vµ h¸t. - Hs thùc hiÖn. 17 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv ®iÒu khiÓn. Gv hái. Gv chØ ®Þnh. söa nh÷ng chç h¸t sai. - Tæ chøc cho tõng nhãm biÓu diÔn (kÕt - Hs biÓu diÔn. hîp mét sè ®éng t¸c phô ho¹). ? Trong bµi "Mïa thu ngµy khai trêng" ë - Hs tr¶ lêi. ®o¹n b nh÷ng c©u h¸t nµo cßn cã tiÕt tÊu gièng nhau? - Gäi mét sè Hs lªn biÓu diÔn bµi h¸t kÕt - Hs tr¶ lêi. hîp móa phô ho¹. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. 2- ¤n h¸t: Lý dÜa b¸nh bß. Gv ®µn. - §µn bÊt kú mét c©u h¸t trong bµi Lý dÜa b¸nh bß cho Hs nhËn biÕt c©u h¸t ®ã trong bµi nµo? D©n ca ë vïng MiÒn nµo? - T¬ng tù «n tËp nh bµi h¸t tRªn. Gv kiÓm tra. - Gäi mét sè Hs lªn biÓu diÔn bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. Gv ghi b¶ng. Néi dung 2: ( 10 phót ) ¤n tËp vÒ nh¹c lý: Gv hái. ? H·y lËp c«ng thøc cÊu t¹o gam thø? C«ng thøc: I II III IV V VI VII I. ? ? T×m mét vµi bµi h¸t giäng thø ®· häc? - Bµi Ca-chiu-sa, M¸i trêng mÕn yªu, T§N Quª H¬ng … Gv ®µn. - Gv ®µn 1-2 giai ®iÖu giäng thø vµ 1-2 giai ®iÖu giäng trëng ®Ó Hs c¶m nhËn vµ ph¸t biÓu, nhËn xÐt tÝnh chÊt kh¸c nhau cña giäng trëng vµ thø? - Giäng thø cã mµu s¾c ªm dÞu h¬n so víi giäng trëng. Gv ®äc bµi tËp. ? H·y viÕt mét ®o¹n nh¹c ë giäng La thø? Gåm 16 « nhÞp 34 ? Gv nhËn xÐt- - Gv nhËn xÐt sau mçi lÇn Hs tra lêi c©u hái xÕp lo¹i. mµ Gv ®· ra; nhËn xÐt mét sè Hs viÕt nh¹c. XÕp lo¹i mét sè Hs. Gv ghi b¶ng. Néi dung 3: ( 18 phót ) ¤n tËp ®äc nh¹c: 1- ¤n T§N sè 1: ChiÕc ®Ìn «ng sao. Gv ®µn. - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 1 cho Hs nhí l¹i vµ sau ®ã b¾t nhÞp cho Hs ®äc tËp thÓ. Gv chia nhãm. - Chia líp lµm 3 nhãm: Nhãm 1 ®äc nh¹c Nhãm 2 h¸t lêi Nhãm 3 ®¸nh nhÞp Sau ®æi l¹i ngîc l¹i. Gv nhËn xÐt c¶ 3 nhãm. Gv kiÓm tra. - KiÓm tra mét sè Hs ®äc bµi T§N sè 1 kÕt hîp ®¸nh nhÞp 34 . 2- ¤n T§N sè 2: Trë vÒ Su-ri-en-t«. Trang - Hs nhËn biÕt vµ tr¶ lêi. - Hs tr×nh bµy. - Hs ghi bµi. - Hs lµm bµi tËp. - Hs nghe vµ c¶m nhËn. - Hs lµm bµi. - Hs ghi nhí. - Hs ghi bµi. - Hs ®äc bµi. - Hs thùc hiÖn. - Hs tr×nh bµy. 18 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv ®µn. Gv kiÓm tra. Gv ph©n tÝch. Gv ®iÒu khiÓn. Gv ®µn. Gv c¨n dÆn. - §µn bÊt kú mét c©u nh¹c trong bµi T§N sè 2 cho Hs nhËn biÕt vµ ®äc lªn c©u nh¹c ®ã. - T¬ng tù nh c¸ch «n tËp bµi T§N sè 1. - KiÓm tra lÇn lît víi nh÷ng Hs cßn l¹i cha kiÓm tra. §äc bµi T§N sè 2. - Bµi T§N sè 1 lµ giäng §« trëng, bµi T§N sè 2 lµ giäng La thø. 4) Cñng cè: - Cho Hs ghi nhí c¸ch thÓ hiÖn h×nh tiÕt tÊu trong bµi T§N sè 1, sè 2. - TËp ®äc cao ®é thang 5 ©m (©m chñ lµ §«) th¸ng 7 ©m (©m chñ lµ La). 5) Híng dÉn vÒ nhµ: ( 1 phót ) - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· häc. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. - Hs nhËn biÕt vµ ®äc. - Hs tr×nh bµy. - Hs nhËn biÕt. - Hs thùc hiÖn. - Hs ghi nhí. Ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 9: Häc h¸t: Bµi: Tuæi hång Nh¹c vµ lêi: Tr¬ng Quang Lôc I- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc : C¸c em hiÓu biÕt mét bµi h¸t hay viÕt vÒ tuæi häc trß, tuæi c¸c em. 2. Kü n¨ng: Bíc ®Çu Hs biÕt c¸ch h¸t liÒn tiÕng vµ h¸t nÈy. 3. Gi¸o dôc : Th«ng qua bµi h¸t gi¸o dôc Hs biÕt g×n gi÷ sù trong s¸ng cña tuæi hång, cè g¾ng häc giái, lµm viÖc tèt vµ biÕt íc m¬ v¬n tíi t¬ng Lai t¬i ®Ñp. II- Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - T×m hiÓu §«i nÐt vÒ t¸c gi¶. - §µn phÝm ®iÖn tö, ®µi, ®Çu ®Üa, ®Üa nh¹c. - B¶ng phô bµi h¸t. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Néi dung 1) æn ®Þnh tæ chøc: ( 1 p ) Gv kiÓm tra sÜ sè. Ho¹t ®éng cña HS Líp trëng b/c¸o. 2) Bµi cò: KiÓm tra ®an xen. 3) Néi dung bµi: ( 28 p) Gv ghi b¶ng. Häc h¸t: Bµi Tuæi hång Trang - Hs ghi bµi. 19 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 8 Gv thiÖu. giíi Gv hái. Gv thiÖu. giíi Gv h¸t mÉu. Gv hái. Gv dÉn. híng Gv ®µn. Gv híng dÉn. Gv h¸t mÉu, ®µn vµ b¾t nhÞp. Gv ®µn b¾t nhÞp. Gv híng dÉn. Nh¹c vµ lêi: Tr¬ng Quang Lôc - Nh¹c sÜ Tr¬ng Quang Lôc sinh ngµy 25/2/1933, quª ë ThÞ x· TÞnh Khª, S¬n TÜnh, Qu¶ng Ng·i, héi viªn Héi nh¹c sÜ ViÖt Nam ®ång thêi héi viªn Héi nhµ b¸o ViÖt Nam. ? Em h·y kÓ tªn mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ Tr¬ng Quang Lôc mµ em biÕt? - Treo b¶ng phô bµi h¸t lªn b¶ng vµ giíi thiÖu bµi h¸t: Bµi Tuæi hång ®îc t¸c gi¶ s¸ng t¸c cho løa tuæi häc sinh THCS. Bµi viÕt ë h×nh thøc 2 ®o¹n ®¬n, giäng Rª trëng. - Gv h¸t mÉu cho Hs nghe bµi h¸t 1 lÇn. ? Bµi h¸t ®îc viÕt ë nhÞp mÊy (nhÞp 44 ) ? TRªn ho¸ biÓu cã mÊy dÊu th¨ng (2 dÊu #) ? Gåm nh÷ng dÊu th¨ng nµo? (Pha #, §« #). - Bµi h¸t chia lµm hai ®o¹n: §o¹n 1 chia lµm 4 c©u. VÝ dô ë lêi 1: C©u 1: Tõ ®Çu ®Õn "ngµy ngµy" C©u 2: TiÕp theo ®Õn "T¬ng Lai" C©u 3: TiÕp theo ®Õn "cµnh l¸" C©u 4: Cßn l¹i. - §o¹n hai chia lµm hai c©u. - Hs luyÖn thanh . 1- 2 phót * TËp h¸t tõng c©u: - Gv h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu Hs nghe vµ h¸t nhÈm theo. - Gv tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp ®Õm 23 ®Ó Hs h¸t tõ ph¸ch thø 4. - T¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u Gv cho Hs h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau. Gv chØ ®Þnh. - Gv h¸t 2 c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu Hs h¸t cïng víi ®µn. Gv ®iÒu - Gäi 1-2 Hs h¸t l¹i hai c©u trªn. khiÓn. Khi d¹y h¸t Gv híng dÉn Hs thÓ hiÖn ®óng trêng ®é vµ c¸c ký hiÖu trong b¶n nh¹c, bµi h¸t. - TiÕn hµnh d¹y c¸c c©u cßn l¹i theo c¸ch t¬ng tù. Gv ®µn. - Khi d¹y xong lêi 1, Gv ®µn giai ®iÖu tõng c©u cho Hs ghÐp lêi 2. NÕu sai Gv dõng l¹i söa ngay. Gv chia - Chia Hs thµnh 4 nhãm luyÖn tËp. nhãm. Trang - Hs nghe. - Hs tr¶ lêi. - Hs quan s¸t vµ nghe. - Hs nghe. - Hs tr¶ lêi. - Hs luyÖn thanh. - Hs tËp h¸t. - Hs nghe vµ h¸t nhÈm theo. - Hs h¸t c©u 1 - Hs thùc hiÖn. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs tËp h¸t lêi 2 - Hs luyÖn tËp. 20
- Xem thêm -