Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ ******************************************************** BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC 6 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2013-2014) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 Học kì I: 19 tuần = 18 tiết Học kì II: 18 tuần = 17 tiết Cả năm: 37 tuần = 35 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: - Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở - Tập hát Quốc ca Tiết 2: - Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ - Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ - Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh + Các kí hiệu âm nhạc Tiết 4: - Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 5: Học hát: Bài Vui bước trên đường xa Tiết 6: - Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa - Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Tiết 7: - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Cách đánh nhịp 2/4 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi Tiết 8: Ôn tập Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết Tiết 10: Học hát: Bài Hành khúc tới trường Tiết 11: - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng Tiết 12: - Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam Tiết 13: Học hát: Bài Đi cấy Tiết 14: - Ôn tập bài hát: Đi cấy - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Tiết 15: - Ôn tập bài hát: Đi cấy - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến Tiết 16-17: Ôn tập Tiết 18: Kiểm tra Học kì I HỌC KÌ II Tiết 19: Học hát: Bài Niềm vui của em Tiết 20: - Ôn tập bài hát: Niềm vui của em - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 21: - Nhạc lí: Nhịp 3/4 - Cách đánh nhịp 3/4 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng Tiết 22: Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học Tiết 23: - Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 Tiết 24: - Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da Tiết 25: Ôn tập Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết Tiết 27: - Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn Tiết 28: - Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 - Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc Tiết 29: - Tập đọc nhạc: TĐN số 9 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo Tiết 30: - Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô - Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương Tiết 31: - Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô - Tập đọc nhạc: TĐN số 10 Tiết 32: - Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu Tiết 33-34: Ôn tập Tiết 35: Kiểm tra học kì II + TOÀN TẬP GIÁO ÁN ÂM NHẠC 6 (GIẢI NÉN ) GIÁO ÁN CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG năm 2013-2014 * ĐÃ GIẢM TẢI CÓ ĐẦY ĐỦ NỐT NHẠC GIÁO ÁN MỚI ÂM NHẠC 6 SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC 2013-2014 ĐÃ GIẢM TẢI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……….. TRƯỜNG THCS ……….. GIAÙO AÙN Giaùo vieân: Naêm hoïc 2013 - 2014 Tieát 1 GIÔÙI THIEÄU MOÂN AÂM NHAÏC TRONG TRÖÔØNG THCS TAÄP BAØI HAÙT : QUOÁC CA I ) Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - Hoïc sinh coù khaùi nieäm veà aâm nhaïc. - HS naém ñöôïc sô löôïc veà caùc phaân moân hoïc haùt , nhaïc lí , taäp ñoïc nhaïc vaø aâm nhaïc thöôøng thöùc. - OÂn laïi baøi haùt Quoác ca . 2 . Kó naêng: - Bieát ñöôïc vai troø cuûa aâm nhaïc trong cuoäc soáng. - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi “ Quoác ca” 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh theâm laïc quan hôn trong cuoäc soáng. II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv - phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baêng nhaïc baøi haùt quoác ca 2 . Chuaån bò cuûa Hs - Thuoäc lôøi baøi haùt Quoác Ca III) Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1. OÅn ñònh ñònh tình hình lôùp (1’) 2. Kieåm tra baì cuõ 3.Giaûng baøi aøi môùi : - Giôùi thieäu baøi: -Ñeå bieát ñöôïc chöông trình hoïc cuûa moân aâm nhaïc ôû tröôøng THCS vaø haùt chính xaùc baøi quoác ca moãi khi chaøo côø . Qua baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ bieát ñöôïc chính xaùc hôn . - Tieán trình baøi daïy TL 15’ Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: - Gv: ghi leân baûng - Vieát baøi - Gv: Neâu khaùi quaùt ,sô - Chuù yù laéng nghe vaø löôïc veà aâm nhaïc cheùp baøi - Gv: ghi leân baûng -Gv: Giôùi thieäu phaân moân aâm nhaïc trong tröôøng THCS 24’ Hoaït ñoäng 2: - Gv: Ghi baûng vaø giôùi thieäu baøi haùt -Gv: Môû baêng nhaïc baøi “Quoác Ca” + Hoûi : Baøi haùt mang tính chaát nhö theá naøo? vaø thöôøng haùt ôû dòp naøo ? +Boå sung caâu traû lôøi cuûa hs. -Gv: Ñaøn gia ñieäu baøi haùt. - Gv: Baét gioïng - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai . - Vieát baøi - Theo doõi - Vieát baøi Noäi dung Giôùi thieäu moân aâm nhaïc trong tröôøng THCS 1.Khaùi nieäm veà aâm nhaïc - Âm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh ñaõ ñöôïc choïn loïc duøng ñeå dieån taû theá giôùi tinh thaàn cuûa con ngöôøi 2.Giôùi thieäu veà chöông trình : - Goàm coù 3 phaàn : + Hoïc haùt : Coù 8 baøi haùt trong chöông trình . Rieâng lôùp 9 coù 4 baøi + Nhaïc lí vaø taäp ñoïc nhaïc + AÂm nhaïc thöôøng thöùc Taäp baøi haùt Quoác Ca - Nghe vaø caûm nhaän Nhaïc vaø lôøi : Vaên Cao + Traû lôøi : Haøo huøng , Lôøi 1 maïnh meû .Thöôøng haùt Ñoaøn quaân Vieät Nam vaøo leã chaøo côø . ñi, chung loøng cöùu - Theo doõi quoác, böôùc chaân doàn vang treân ñöôøng gaäp - Nghe vaø caûm nhaän gheành xa. Côø in maùu - Haùt baøi Quoác Ca - Laéng nghe vaø söõa sai . chieán thaéng mang hoàn nöôùc .Suùng ngoaøi ñaëc bieät chuù yù choã “ Böôùc chaân doàn vang “ xa chen khuùc quaân - HS haùt vôùi tö theá nhö haønh ca. Ñöôøng vinh - Gv: Yeâu caàu : - Gv: Haùt trong tö theá nghieâm trang. 3’ chaøo côø . - Caû lôùp ñöùng leân trình baøy hoaøn chænh baøi haùt - Caû lôùp ñöùng leân trình baøy hoaøn chænh baøi haùt lôøi 1 cuûa baøi haùt. - Gv: Cho HS haùt baøi Quoác Ca theo nhòp ñaøn hoaëc theo troáng chaøo côø do GV ñaùnh treân ñaøn . - Hoïc sinh thöïc hieân töông töï nhö treân. - Gv: Söûa sai vaø höôùng daãn cho caùc em haùt lôøi 2 -Töøng toå laàn löôïc trình baøy. Hoaït ñoäng : 3 Cuûng coá - Moät vaøi nhoùm – thöïc - Gv: Chæ ñònh vaø höôùng töông töï. daãn - Hoïc sinh thöïc hieän - Gv: Kieåm tra caù nhaân: theo höôùng daãn cuûa + Gioûi giaùo vieân. + Khaù. + T. bình quang xaây saùt quaân thuø, thaéng gian lao cuùng nhau laäp chieán khu. Vì nhaân daân chieán ñaáu khoâng ngöøng. Tieán mau ra xa tröôøng, tieán leân cuøng tieán leân .Nöôùc non Vieät Nam ta vöõng beàn. Lôøi 2 SGK 4 Daën doø( ….) - Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt Quoác Ca - Coi tröôùc baøi haùt : tieáng chuoâng vaø ngoïn côø IV. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung .............................................................................................................................. ........................................................................................................................... ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... .. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................ Tieát 2 Học Hát Bài tiếng chuông và ngọn cờ I/ Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt ñoàng thôøi cho HS bieát moät soá ca khuùc tieâu bieåu cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân vieát veà thieáu nhi . 2 . Kó naêng: -Qua baøi haùt böôùc ñaàu cho HS nghe vaø phaân bieät ñöôïc tính chaát nheï nhaøng meàm maïi cuûa gioïng thöù vaø tính chaát khoûe , töôi saùng cuûa gioïng tröôûng . 3. Thaùi ñoä: -Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi ñoaøn keát . II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv : - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh - Nhaïc cuï: ñaøn organ - Baêng nhaïc baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ - Baûng phuï baøi haùt 2. Chuaån bò cuûa Hs : - Xem tröôùc baøi ôû nhaø . - Cheùp lôøi baøi haùt : “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2 . Kieåm tra baøi cuõ ( 4’ ) - HS1 : Theå hieän baøi haùt : Quoác Ca Vieät Nam - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt 3.Giaûng baøi môùi - Giôùi thieäu (2’) : -Phaïm Tuyeân laø moät nhaïc só noåi tieáng ôû Vieät Nam veà lónh vöïc saùng taùc . OÂng ñaõ saùng taùc nhieøu baøi haùt cho thieáu nhi nhö : Chieác ñeøn oâng sao ; Caùnh eùn tuoåi th -Hoaø bình laø nieàm öôùc ao cuûa nhaân loaïi, toaøn theá giôùi. Ñeå höôûng öùng phong traøo hoøa bình cuõng nhö keâu goïi loøng yeâu chuoäng hoaø töø thieáu nhi quoác teá . Naêm 1985 oâng ñaõ saùng taùc baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” vaø ñaõ ñaït giaûi cao töø ñoù baøi haùt naøy ñöôïc phoå bieán roäng raõi. - Hoâm nay thaày seõ höôùng daãn caùc em haùt ñuùng baøi haùt naøy. - Tieán trình baøi daïy T Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa hs Noäi dung l Gv Hoaït ñoäng 1: 2 HOÏC HAÙT - Hs: Vieát baøi Tieáng Chuoâng vaø Ngoïn Côø 0 - Gv : Vieát baûng - Hs: Quan saùt Nhaïc vaø lôøi :Phaïm Tuyeân ’ - Gv : Treo baûng -Hs: chuù yù vaø thöïc phuï - Gv : Höôøng daãn hieän cho HS nhöõng kí hieäu trong baøi - Hs: Luyeän thanh haùt . - Gv : Ñaøn vaø höôùng daãn : luyeän -Hs: Thöïc hieän theo maãu theo maãu aâm : Noâ….oâ….oâ….Na….a - HS ñoïc lôøi ca - Hs: Nghe vaø caûm ….a nhaän baøi haùt -Gv : Chæ ñònh - Hs: Haùt theo söï -Gv : Haùt maãu höôùng daån cuûa GV baøi haùt -Hs: Chuù yù vaø theå hieän cho ñuùng tính - Gv : Chia töøng ñoaïn vaø töøng caâu chaát cuûa baøi haùt baøi haùt - Gv : Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá -Hs: Lôùp chia thaønh cho ñeán heát baøi * Chuù yù : Khi cho HS haùt töø ñoaïn 1 sang ñoaïn 2 phaûi phaân bieät ñöôïc ñoaïn tröôûng vaø ñoaïn thöù - Gv : Chæ ñònh - Gv : Phaùt hieän nhöõng choå sai vaø söûa sai ( Neáu coù ) - Gv : Goïi 1 vaøi 8 caù nhaân trình baøy ’ baøi haùt . - Gv : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 - Gv : Vieát baûng - Chæ ñònh -Gv : Giaûng giaûi theâm veà phaàn ñoïc theâm . 5 - Giaùo vieân höôùng ’ daãn Hoûi: Neâu nhöõng hieåu bieát cuûa em veà vai troø cuûa aâm nhaïc trong cuoäc soáng ? - Gv : Cho HS haùt laïi baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn cô”ø Theo nhòp ñaøn . Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá 2 nhoùm luyeän taäp baøi haùt . -Hs: Chuù yù vaø söûa sai . - Hs: Theå hieän baøi haùt theo söï chæ ñònh cuûa GV - Hs: Laéng nghe - Hs: Vieát baøi - Hs: 1 HS ñoïc baøi - Hs: Laéng nghe . Hs: Caùc nhoùm thaûo luaän - Hs: Haùt ñoái ñaùp baøi haùt theo ñaøn. - Hs: Haùt ñoái ñaùp baøi haùt theo ñaøn Baøi ñoïc theâm . AÂm nhaïc ôû quanh ta . - Gv : Hướng dẫn 4 ) Daën doø(1) : - Daën doø : Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt . xem vaø tìm hieåu baøi tieát 3 IV)Ruùt kinh nghieäm – boå sung : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.8668 Tieát 3 ……………. Baøi:1 OÂN BAØI HAÙT : TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ NHAÏC LÍ : NHÖÕNG THUOÄC TÍNH CUÛA AÂM THANH CAÙC KÍ HIEÄU AÂM NHAÏC I- Muïc tieâu 1 . Kieán thöùc: - HS haùt thuoäc baøi haùt , bieát theå hieän saéc thaùi tình caûm khaùc nhau giöõa hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt . - HS bieát ñöôïc 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh , nhaän bieát teân 7 noát nhaïc , bieát khoùa son vaø khuoân nhaïc . 2 . Kó naêng: - Reøn luyeän cho hoïc sinh kó naêng nghe ñaøn vaø haùt theo nhòp ñaøn moät caùch chuan xaùc.Töø ñoù giuùp caùc em theå hieän thaønh coâng moät baøi haùt tröôùc taäp theå. 3. Thaùi ñoä; - Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi Vaø tinh thaàn ñoaøn keát ñoaøn keát . II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv : - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; vaán ñaùp ; thöïc haønh - Nhaïc cuï – ñaøn organ - Tìm 1 vaøi ví duï ñeå daån chöùng veà caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh . 2 . Chuaån bò cuûa Hs : - Thuoäc baøi cuõ - Xem tröôùc baøi môùi ôû nhaø III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1 .OÅn ñònh toå chöùc : ( 1 phuùt ) 2 . Kieåm tra baøi cuõ : ( 4 phuùt ) - 2HS leân baûng theå hieän baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ - GV : Ñaùnh giaù nhaän xeùt 3/Giaûng baøi aøi môùi : - Giôùi thieäu (….) ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ ñeå trình baøy baøi haùt naøy ñöôïc toát hôn hoâm nay cuùng ta seõ oân laïi baøi haùt vaø phaàn nhaïc lí chuùng ta seõ bieát caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh vaø bieát vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc . - Tieán trình baøi daïy Tl Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa hs Noäi dung Hoaït ñoäng 1 10’ OÂân baøi haùt -Gv: Vieát leân baûng Tieáng Chuoâng vaø Ngoïn Côø - Vieát baøi Hoûi:Noä idung cuûa baøi Hs khaù- gioûi traû Nhaïc vaø lôøi :Phaïm Tuyeân haùt naøy noùi leân ñieàu gì? lôøi ñöôïc – Keâu goïi hoaø bình - Gv: Ñaøn vaø höôùng daån: luyeän theo maãu aâm : Noâ….oâ….oâ .Na.a….a - Gv: Cho HS nghe laïi baøi haùt -Gv: Baét gioïng- ñeäm ñaøn- höôùng daãn –haùt lónh xöôùng. - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai (Neáu coù ) - Goïi 1 vaøi caù nhaân theå hieän baøi haùt. -Gv: Ñaùnh giaù nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 : 25’ - Gv: Vieát leân baûng -Gv: Giôùi thieäu : Trong aâm nhaïc ngöôøi ta chia aâm thanh thaønh 2 loaïi -Gv: laàn löôïc neâu 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh vaø daãn chöùng minh hoïa . - Luyeän thanh - Laéng nghe- haùt nhaåm theo - Haùt baøi “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” höôùng daãn - Laéng nghe vaø söûa sai - Theå hieän baøi haùt theo söï chæ ñònh Nhaïc lí cuûa GV. 1 Nhöõng thuoäc tính cuûa aâm - Laéng nghe thanh a/ Chia aâm thanh thaønh 2 loaïi - Loaïi thöù nhaát : Aâm thanh khoâng khoâng coù ñoä cao – thaáp, - Vieát baøi traàm – boång roû reät ta goïi laø - Laéng nghe vaø tieáng ñoäng nghi baøi - Loaïi thöù hai : Ñöôïc chia thaønh 4 thuoäc tính b/ Boán thuoäc tính cuûa aâm thanh - Laéng nghe vaø - Cao ñoä : Ñoä cao thaáp cuûa aâm nghi baøi thanh - Tröôøng ñoä : Ñoä daøi ngaén cuûa aâm thanh - Cöôøng ñoä : Ñoä maïnh nheï cuûa aâm thanh - AÂm saéc : Chæ saéc thaùi cuûa aâm thanh . 2/ Caùc kí hieäu aâm nhaïc a/ Caùc kí hieäu ghi cao ñoä cuûa - Gv: Vieát leân baûng aâm thanh : Hoûi: Trong aâm nhaïc - Ngöôøi ta duøng teân 7 noát nhaïc ngöôøi ta duøng nhöõng ñeå ghi cao ñoä cuûa aâm thanh . teân nhö theá naøo ñeå ñoïc Ñoâ, reâ, mi, pha, son, la, si noát ? - Vieát baøi - Hs xung phong - Gv: giôùi thieäu khuoâng vaø traû lôøi ñöôïc nhaïc caâu hoûi naøy – ñaây -Gv: Giôùi thieäu : Trong laø kieán thöùc ñaõ aâm nhaïc con ngöôøi bieát ôû tieåu hoïc. cuõng phaûi duøng nhöõng kí hieäu ñeå nghi cheùp - Hs : quan saùt nhaïc ñeå löu giöõ nhöõng baøi nhaïc . Chính vì theá - Laéng nghe : caùc kí hieäu trong aâm nhaïc cuõng xuaát hieän . - Gv: Ghi baûng vaø giaûi thích - Ñeå ta bieát ñöôïc caùc teân noát treân khuoâng nhaïc ta phaûi döïa vaøo khoùa . - Laéng nghe vaø - Giôùi thieäu : khoaù son ghi baøi . – xaùc ñònh vò trí cuûa aâm son naèm treân ñöôøng keû thöù hai cuûa khuoâng nhaïc. Caùc aâm khaùc xaùc ñònh töø aâm son - Gv: Chæ ñònh 4’ - Gv: Vieát 1 vaøi teân noát leân baûng sau ñoù chæ ñònh cho HS xaùc ñònh teân noát - Gv: Ñaùnh giaù – nhaän xeùt Hoaït ñoäng3 : Cuûng coá - Gv: Cho HS haùt laïi baøi “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ b/ Khuoâng nhaïc : - Goàm 5 doøng keû song song caùch ñeàu nhau . 5 doøng keû naøy taïo neân 4 khe . Caùc doøng vaø khe ñöôïc tính theo thöù töï töø döôùi leân . Ngoaøi nhöõng ñöôøng keû vaø khe chính coøn coù nhöõng ñöôøng keû phuï vaø khe phuï naèm ôû phía treân vaø döôùi khuoâng nhaïc . 5 doøng 4 khe Doøng vaø khe phuï c/ Khoùa : -Laø kí hieäu ñeå xaùt ñònh teân noát treân khuoâng nhac . Coù 3 loaïi khoùa + Khoùa son + Khoùa pha + khoùa ñoâ Nhöng thoâng thöôøng laø khoùa son . Khoùa son Noát son - töø vò trí noát son ta coù theå tìm ñöôïc vò trí caùc noát khaùc theo thöù töï khe vaø doøng . - Leân baûng vieát noát nhaïc - Leân baûng xaùt ñònh teân noát . - Laéng nghe - Hs : trình baøy baøi haùt thoe loái haùt hoaø gioïng sau ñoù haùt lónh xöôùng. 4. Daën doø : (1 ph) - Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt vaø taäp nhaän bieát teân caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc. - Traû lôøi caùc caâi hoûi trong saùch. IV. Boå sung – Ruùt kinh nghieäm : Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Tieát 1 GIÔÙI THIEÄU MOÂN AÂM NHAÏC TRONG TRÖÔØNG THCS TAÄP BAØI HAÙT : QUOÁC CA I ) Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - Hoïc sinh coù khaùi nieäm veà aâm nhaïc. - HS naém ñöôïc sô löôïc veà caùc phaân moân hoïc haùt , nhaïc lí , taäp ñoïc nhaïc vaø aâm nhaïc thöôøng thöùc. - OÂn laïi baøi haùt Quoác ca . 2 . Kó naêng: - Bieát ñöôïc vai troø cuûa aâm nhaïc trong cuoäc soáng. - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi “ Quoác ca” 3. Thaùi ñoä: - Hoïc sinh theâm laïc quan hôn trong cuoäc soáng. II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv - phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baêng nhaïc baøi haùt quoác ca 2 . Chuaån bò cuûa Hs - Thuoäc lôøi baøi haùt Quoác Ca III) Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1. OÅn ñònh ñònh tình hình lôùp (1’) 2. Kieåm tra baì cuõ 3.Giaûng baøi aøi môùi : - Giôùi thieäu baøi: -Ñeå bieát ñöôïc chöông trình hoïc cuûa moân aâm nhaïc ôû tröôøng THCS vaø haùt chính xaùc baøi quoác ca moãi khi chaøo côø . Qua baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ bieát ñöôïc chính xaùc hôn . - Tieán trình baøi daïy TL 15’ Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: - Gv: ghi leân baûng - Vieát baøi - Gv: Neâu khaùi quaùt ,sô - Chuù yù laéng nghe vaø löôïc veà aâm nhaïc cheùp baøi - Gv: ghi leân baûng - Vieát baøi Noäi dung Giôùi thieäu moân aâm nhaïc trong tröôøng THCS 1.Khaùi nieäm veà aâm nhaïc - Âm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh ñaõ ñöôïc choïn loïc duøng ñeå dieån taû theá giôùi tinh thaàn cuûa con ngöôøi 2.Giôùi thieäu veà chöông trình : -Gv: Giôùi thieäu phaân moân aâm nhaïc trong tröôøng THCS 24’ 3’ Hoaït ñoäng 2: - Gv: Ghi baûng vaø giôùi thieäu baøi haùt -Gv: Môû baêng nhaïc baøi “Quoác Ca” + Hoûi : Baøi haùt mang tính chaát nhö theá naøo? vaø thöôøng haùt ôû dòp naøo ? +Boå sung caâu traû lôøi cuûa hs. -Gv: Ñaøn gia ñieäu baøi haùt. - Gv: Baét gioïng - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai . - Theo doõi - Goàm coù 3 phaàn : + Hoïc haùt : Coù 8 baøi haùt trong chöông trình . Rieâng lôùp 9 coù 4 baøi + Nhaïc lí vaø taäp ñoïc nhaïc + AÂm nhaïc thöôøng thöùc - Vieát baøi Taäp baøi haùt - Nghe vaø caûm nhaän Quoác Ca Nhaïc vaø lôøi : + Traû lôøi : Haøo huøng , Vaên Cao maïnh meû .Thöôøng haùt Lôøi 1 vaøo leã chaøo côø . Ñoaøn quaân Vieät Nam - Theo doõi ñi, chung loøng cöùu quoác, böôùc chaân doàn - Nghe vaø caûm nhaän vang treân ñöôøng gaäp - Haùt baøi Quoác Ca gheành xa. Côø in maùu - Laéng nghe vaø söõa sai . chieán thaéng mang ñaëc bieät chuù yù choã “ hoàn nöôùc .Suùng ngoaøi Böôùc chaân doàn vang “ xa chen khuùc quaân - HS haùt vôùi tö theá nhö haønh ca. Ñöôøng vinh chaøo côø . quang xaây saùt quaân - Gv: Yeâu caàu : - Caû lôùp ñöùng leân trình thuø, thaéng gian lao - Gv: Haùt trong tö theá baøy hoaøn chænh baøi haùt cuùng nhau laäp chieán nghieâm trang. - Caû lôùp ñöùng leân trình khu. Vì nhaân daân baøy hoaøn chænh baøi haùt chieán ñaáu khoâng - Gv: Cho HS haùt baøi lôøi 1 cuûa baøi haùt. ngöøng. Tieán mau ra Quoác Ca theo nhòp ñaøn xa tröôøng, tieán leân hoaëc theo troáng chaøo côø cuøng tieán leân .Nöôùc do GV ñaùnh treân ñaøn . - Hoïc sinh thöïc hieân non Vieät Nam ta töông töï nhö treân. vöõng beàn. - Gv: Söûa sai vaø höôùng Lôøi 2 daãn cho caùc em haùt lôøi SGK 2 -Töøng toå laàn löôïc trình baøy. Hoaït ñoäng : 3 Cuûng coá - Moät vaøi nhoùm – thöïc - Gv: Chæ ñònh vaø höôùng töông töï. daãn - Hoïc sinh thöïc hieän - Gv: Kieåm tra caù nhaân: theo höôùng daãn cuûa + Gioûi giaùo vieân. + Khaù. + T. bình 4 Daën doø( ….) - Veà nhaø haùt thuoäc loøng baøi haùt Quoác Ca - Coi tröôùc baøi haùt : tieáng chuoâng vaø ngoïn côø IV. Ruùt kinh nghieäm – Boå sung .............................................................................................................................. ........................................................................................................................... ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... .. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................ Tieát 2 Học Hát Bài tiếng chuông và ngọn cờ I/ Muïc tieâu : 1 . Kieán thöùc: - Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt ñoàng thôøi cho HS bieát moät soá ca khuùc tieâu bieåu cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân vieát veà thieáu nhi . 2 . Kó naêng: -Qua baøi haùt böôùc ñaàu cho HS nghe vaø phaân bieät ñöôïc tính chaát nheï nhaøng meàm maïi cuûa gioïng thöù vaø tính chaát khoûe , töôi saùng cuûa gioïng tröôûng . 3. Thaùi ñoä: -Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi ñoaøn keát . II/ Chuaån bò cuûa Gv vaø Hs : 1. Chuaån bò cuûa Gv : - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; laøm maãu ; thöïc haønh - Nhaïc cuï: ñaøn organ - Baêng nhaïc baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø “ - Baûng phuï baøi haùt 2. Chuaån bò cuûa Hs : - Xem tröôùc baøi ôû nhaø . - Cheùp lôøi baøi haùt : “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc (1’) 2 . Kieåm tra baøi cuõ ( 4’ ) - HS1 : Theå hieän baøi haùt : Quoác Ca Vieät Nam - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt 3.Giaûng baøi môùi - Giôùi thieäu (2’) : -Phaïm Tuyeân laø moät nhaïc só noåi tieáng ôû Vieät Nam veà lónh vöïc saùng taùc . OÂng ñaõ saùng taùc nhieøu baøi haùt cho thieáu nhi nhö : Chieác ñeøn oâng sao ; Caùnh eùn tuoåi th -Hoaø bình laø nieàm öôùc ao cuûa nhaân loaïi, toaøn theá giôùi. Ñeå höôûng öùng phong traøo hoøa bình cuõng nhö keâu goïi loøng yeâu chuoäng hoaø töø thieáu nhi quoác teá . Naêm 1985 oâng ñaõ saùng taùc baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” vaø ñaõ ñaït giaûi cao töø ñoù baøi haùt naøy ñöôïc phoå bieán roäng raõi. - Hoâm nay thaày seõ höôùng daãn caùc em haùt ñuùng baøi haùt naøy. - Tieán trình baøi daïy T Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa hs Noäi dung l Gv Hoaït ñoäng 1: 2 0 - Gv : Vieát baûng ’ - Gv : Treo baûng phuï - Gv : Höôøng daãn cho HS nhöõng kí hieäu trong baøi haùt . - Gv : Ñaøn vaø höôùng daãn : luyeän theo maãu aâm : Noâ….oâ….oâ….Na….a ….a -Gv : Chæ ñònh -Gv : Haùt maãu baøi haùt - Gv : Chia töøng ñoaïn vaø töøng caâu baøi haùt - Gv : Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi * Chuù yù : Khi cho HS haùt töø ñoaïn 1 sang ñoaïn 2 phaûi phaân bieät ñöôïc ñoaïn tröôûng vaø ñoaïn thöù - Gv : Chæ ñònh - Gv : Phaùt hieän nhöõng choå sai vaø söûa sai ( Neáu coù ) - Gv : Goïi 1 vaøi - Hs: Vieát baøi - Hs: Quan saùt -Hs: chuù yù vaø thöïc hieän HOÏC HAÙT Tieáng Chuoâng vaø Ngoïn Côø Nhaïc vaø lôøi :Phaïm Tuyeân - Hs: Luyeän thanh -Hs: Thöïc hieän theo maãu - HS ñoïc lôøi ca - Hs: Nghe vaø caûm nhaän baøi haùt - Hs: Haùt theo söï höôùng daån cuûa GV -Hs: Chuù yù vaø theå hieän cho ñuùng tính chaát cuûa baøi haùt -Hs: Lôùp chia thaønh 2 nhoùm luyeän taäp baøi haùt . -Hs: Chuù yù vaø söûa sai . - Hs: Theå hieän baøi haùt theo söï chæ ñònh cuûa GV - Hs: Laéng nghe - Hs: Vieát baøi Baøi ñoïc theâm . AÂm nhaïc ôû quanh ta .
- Xem thêm -