Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 13

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1 ©m nh¹c 5: TiÕt 1 ¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc I. Yêu cầu: Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 4. -Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ theo bài hát. II. Chuẩn bị của GV - Nh¹c cô quen dïng. - ChÐp lêi ca cña nh÷ng bµi h¸t ®îc «n. - TËp ®Öm ®µn mét sè µi h¸t: Quèc ca ViÖt Nam, Em yªu hoµ b×nh, Chøc mõng, ThiÕu nh thÕ giíi liªn hoan. - Tæ chøc c¸c cuéc thi ®ua tr×nh bµy ba bµi h¸t ®Ó t¹o kh«ng khÝ häc tËp vui t¬i, s«i næi. III. Hoạt động dạy và học Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc HS ghi bµi 1. Quèc ca ViÖt Nam - Ai lµ t¸c gi¶ bµi Quèc ca ViÖt Nam? HS tr¶ lêi Nh¹c sÜ V¨n Cao. - C¶ líp ®øng nghiªm h¸t Quèc ca ViÖt Nam. HS h¸t Quèc ca 2. Em yªu hoµ b×nh -Ai lµ t¸c gi¶ bµi Em yªu hoµ b×nh? HS tr¶ lêi Nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn. - GV giíi thiÖu lêi ca cña bµi h¸t. - C¶ líp h¸t bµi Em yªu hoµ b×nh kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. HS thùc hiÖn - C¶ líp h¸t bµi Em yªu hoµ b×nh kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp. HS thùc hiÖn - Tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh, GV ®¸nh gi¸. C¸c tæ thùc hiÖn 3. Chóc mõng - Bµi Chóc mõng lµ nh¹c níc nµo? HS tr¶ lêi §©y lµ bµi h¸t Nga, lêi ViÖt Hoµng L©n. - GV giíi thiÖu lêi ca cña bµi h¸t. - Chia líp thµnh nöa, mét nöa h¸t, mét nöa kia gâ ®Öm theo HS thùc hiÖn ph¸ch. Ph¸ch m¹nh gâ tay ph¶i, ph¸ch nhÑ gâ tay tr¸i. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy. - Tõng tæ tr×nh bµy bµi Chóc mõng, GV ®¸nh gi¸. C¸c tæ thùc hiÖn 4. ThiÕu nh thÕ giíi liªn hoan - Ai lµ t¸c gi¶ ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan? HS tr¶ lêi Nh¹c sü Lu H÷u Phíc. - GV giíi thiÖu lêi ca cña bµi h¸t. - C¶ líp h¸t bµi ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan kÕt hîp gâ ®Öm: HS thùc hiÖn ®o¹n 1 gâ ph¸ch, ®o¹n 2 gâ theo tiÕt tÊu lêi ca. - Tõng tæ tr×nh bµy bµy h¸tThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan, gi¸o C¸c tæ thùc hiÖn viªn ®¸nh gi¸. - GV tæng kÕt phÇn tr×nh bµy 3 bµi h¸t cña c¸c tæ. §¸nh gi¸, HS theo dâi khen ngîi vµ ®éng viªn HS cè g¾ng häc tËp m«n ¢m nh¹c. KÕt thóc: C¶ líp h¸t bµi Em yªu hoµ b×nh kÕt hîp gâ ®Öm theo HS thùc hiÖn ph¸ch TuÇn 2 Ngµy so¹n :6/9/ Ngµy d¹y: Thø hai, ngµy 7/9/2009 ©m nh¹c 5: TiÕt 2 Häc bµi: bµi reo vang b×nh minh Nh¹c vµ lêi: Lu H÷u Phíc I. Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và lời ca, biết tác giải bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp của bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c bµi Reo vang b×nh minh. - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi Reo vang b×nh minh. - TËp ®Öm ®µn vµ h¸t bµi Reo vang b×nh minh. III. ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS * Häc h¸t : Reo vang b×nh minh 1. Giíi thiÖu bµi h¸t - GV giíi thiÖu tranh minh ho¹. HS ghi nhí - Bµi Reo vang b×nh minh, diÔn t¶ bøc tranh phong c¶nh buæi s¸ng ®Çy HS theo dâi m¸u s¾c rùc rì vµ ©m thanh l«i cuèn. T¸c gi¶ bµi h¸t lµ nh¹c sü Lu H÷u Phíc, bµi h¸t ®îc «ng s¸ng t¸c tõ n¨m 1947, khi ®ã nh¹c sÜ míi 26 tuæi. 2. §äc lêi ca - Häc sinh ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu ®o¹n 1, gåm 4 c©u. TiÕt tÊu c©u 1, 3 HS thùc hiÖn gièng nhau, tiÕt tÊu c©u 2, 4 gièng nhau. 3. Nghe h¸t mÉu - HS nãi c¶m nhËn ban ®Çu vÒ - GV ®Öm ®µn, tù tr×nh bµy bµi h¸t hoÆc dïng b¨ng, ®Üa nh¹c. bµi h¸t. 4. Khëi ®éng giäng - DÞch giäng (-4). GV ®µn chuæi ©m ng¾n ë giäng pha trëng, HS nghe HS thùc hiÖn vµ ®éc b»ng nguyªn ©m La. 5. TËp h¸t tõng c©u:. - HS kh¸ h¸t mÉu. HS thùc hiÖn - C¶ líp h¸t, GV l¾ng nghe ®Ó ph¸t hiÖn chç sai råi híng dÉn HS söa HS l¾ng nghe l¹i. GV h¸t mÉu nh÷ng chç cÇn thiÕt. - HS tËp c¸c c©u tiÕp theo t¬ng tù. HS tËp c©u tiÕp - HS h¸t nèi c¸c c©u h¸t, lu ý thÓ hiÖn ®óng nh÷ng tiÕng ng©n dµi 3 HS thùc hiÖn ph¸ch. - TËp ®o¹n 2 t¬ng tù ®o¹n 1. HS tËp ®o¹n 2 6. H¸t c¶ bµi HS h¸t c¶ bµi - HS tiÕp tôc söa nh÷ng chç h¸t cßn cha ®¹t, thùc hiÖn ®óng nh÷ng HS söa chç sai tiÕng h¸t luyÕn vµ tiÕng h¸t ng©n dµi 3 ph¸ch. - HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp vµ theo ph¸ch. HS h¸t, gâ ®Öm - HS tËp ®óng nhÞp ®é. ThÓ hiÖn s¾c th¸i vui, tha thiÕt, hån nhiªn cña HS thùc hiÖn bµi h¸t. 7. Cñng cè, kiÓm tra - Bµi h¸t cã h×nh ¶nh nµo em thÊy quen thuéc? HS tr¶ lêi - Em thÝch c©u h¸t nµo, nÐt nh¹c nµo, h×nh ¶nh nµo trong bµi h¸t. 4-5 HS xung phong - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, - HS häc thuéc bµi h¸t. HS h¸t, gâ ®Öm Ngµy so¹n: 12/9/2009 Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 17/9/2009 ©m nh¹c 5: TiÕt 3 «n tËp bµi h¸t: reo vang b×nh minh TËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 I. Yêu cầu: Biết hát theo gia điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ *Biết đọc bài TĐN. II. Chuẩn bị của GV- Nh¹c cô quen dïng. - TËp h¸t bµi Reo vang b×nh minh kÕt hîp gâ ®Öm: ®o¹n 1 h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp, ®o¹n 2 h¸t vµ gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. - §äc nh¹c vµ ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 1. III. HĐ dạy và học H§ cña GV H§ cña HS Néi dung 1:¤n tËp bµi h¸t: Reo vang b×nh minh HS ghi bµi - HS h¸t bµi Reo vang b×nh minh kÕt hîp gâ ®Öm: ®o¹n 1 h¸t vµ gâ ®Öm HS h¸t, gâ ®Öm theo nhÞp, ®o¹n 2 h¸t vµ gâ ®Öm víi ©m s¾c. Söa l¹i nh÷ng chç h¸t sai, thÓ hiÖn t×nh c¶m hån nhiªn, trong s¸ch cña bµi h¸t. - Tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch cã lÜnh xíng, ®ång ca kÕt hîp gâ HS tr×nh bµy - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. HS tr×nh bµy - Tr×nh bµy bµi theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ vµ vËn ®éng theo nh¹c. HS h¸t, vËn ®éng Néi dung 2: T§N sè 1 - Cïng vui ch¬i HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu bµi T§N HS theo dâi - GV treo bµi T§N sè 1 lªn b¶ng. HS tr¶ lêi - Bµi T§N viÕt ë lo¹i nhÞp g×? Cã mÊy nhÞp? HS nh¾c l¹i - Bµi T§N chia lµm 2 c©u, mçi c©u cã 4 nhÞp. 2. TËp nãi tªn nèt nh¹c - HS nãi tªn nèt ë khu«ng thø nhÊt. C¶ líp thùc hiÖn - GV chØ tõng nèt ë khu«ng 2, c¶ líp ®ång thanh nãi tªn nèt nh¹c. 1-2 HS 3. LuyÖn tËp cao ®é c¶ líp luyÖn cao ®é - HS nãi tªn nèt trong bµi T§N tõ thÊp lª cao (§«-Rª-Mi-Son). 4. LuyÖn tËp tiÕt tÊu C¶ líp luyÖn tiÕt tÊu - GV gâ tiÕt tÊu lµm mÉu. HS l¾ng nghe - GV b¾t nhÞp (1-2), c¶ líp cïng ®äc tiÕt tÊu kÕt hîp gâ ph¸ch. HS ®äc 5. TËp ®äc tõng c©u 1-2 em ®äc - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi HS l¾ng nghe §äc c©u 1: GV ®µn c©u thø nhÊt 3 lÇn, lÇn thø nhÊt HS l¾ng nghe, lÇn 2 HS thùc hiÖn vµ 3 c¸c em ®äc nhÈm theo. - GV b¾t nhÞp vµ ®µn ®Ó HS ®äc c©u 1. HS thùc hiÖn - HS xung phong ®äc. 1-2 em ®äc - C¶ líp ®äc c©u 1, GV l¾ng nghe (kh«ng ®µn) ®Ó söa chç sai cho HS. HS thùc hiÖn - §äc c©u thø hai t¬ng tù. 6. TËp ®äc c¶ bµi HS thùc hiÖn - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi, HS ®äc nh¹c hoµ theo, võa ®äc võa gâ tiÕt tÊu, GV b¾t nhÞp. HS gâ theo yªu cÇu cña GV 7. GhÐp lêi ca HS tr×nh bµy - GV ®µn giai ®iÖu, nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia ghÐp lêi, tÊt c¶ HS l¾ng nghe thùc hiÖn kÕt hîp gâ ph¸ch. GV b¾t nhÞp. - 1 HS ®äc nh¹c, ®ång thêi 1 HS h¸t lêi. HS thùc hiÖn - C¶ líp h¸t lêi vµ gâ ph¸ch. HS thùc hiÖn 8. Cñng cè, kiÓm tra. - GV ®µn giai ®iÖu, c¶ líp cïng ®äc nh¹c råi h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. GV b¾t nhÞp. - HS tËp gâ ph¸ch m¹nh, ph¸ch nhÑ khi ®äc nh¹c vµ h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. GV b¾t nhÞp. - HS xung phong tr×nh bµy. - C¸c tæ ®äc nh¹c, h¸t lêi vµ gâ ph¸ch. HS tËp chÐp bµi T§N sè 1. HS chÐp bµi Ngµy so¹n:20/9/2009 Ngµy d¹y:Thø n¨m, ngµy 24/9/2009 ©m nh¹c 5 TiÕt 4 häc h¸t: bµi h·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh Nh¹c vµ lêi: Huy Tr©n I. Yªu cÇu: BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. BiÕt gâ ®Öm theo tiÕt tÊu bµi h¸t. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh. - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh. - §Öm ®µn vµ h¸t bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh. III. Ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung H§ cña HS Häc h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu bµi h¸t- GV giíi thiÖu tranh minh ho¹ HS theo dâi - C¸c em ®· häc mét sè bµi h¸t vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh. em nµo cã thÓ kÓ HS tr¶ lêi Hoµ b×nh cho bÐ, BÇu tªn mét sè bµi h¸t ®ã? trêi xanh, TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh, 2. §äc lêi ca theo TT Em yªu hoµ b×nh ... 3. Nghe h¸t mÉu 2 HS thùc hiÖn - Cho HS nghe b¨ng . HS nghe bµi h¸t - HS nãi c¶m nhËn ban ®Çu vÒ bµi h¸t. 1 – 2 HS nãi c¶m nhËn 4. Khëi ®éng giäng HS khëi ®éng giäng - GV ®µn chuçi ©m ng¾n, HS nghe vµ ®äc b»ng nguyªn ©m La. HS nh¾c l¹i 5. TËp h¸t tõng c©u - TËp h¸t lêi 1: lêi 1 gåm 2 ®o¹n, ®o¹n 1 cã 4 c©u. HS l¾ng nghe-HS h¸t hoµ theo - §µn giai ®iÖu c©u mét kho¶ng 2 – 3 lÇn.- B¾t nhÞp (2-1) - HS lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t. HS tËp lÊy h¬i - HS kh¸ h¸t mÉu. 1 - 2 em thùc hiÖn - C¶ líp h¸t, GV l¾ng nghe ®Ó ph¸t hiÖn chç sai råi híng dÉn HS söa HS söa chç sai l¹i. GV h¸t mÉu nh÷ng chç cÇn thiÕt. - HS tËp c¸c c©u tiÕp theo t¬ng tù. HS tËp c©u tiÕp - HS h¸t nèi c¸c c©u h¸t, thÓ hiÖn ®óng nh÷ng nèt ng©n dµi vµ trêng HS thùc hiÖn ®é mãc ®¬n chÊm d«i-mãc kÐp. - §o¹n 2 chia lµm 2 c©u. TËp ®o¹n 2 t¬ng tù ®o¹n 1. HS h¸t ®o¹n 2 - TËp h¸t lêi 2 HS h¸t hoµ tiÕng ®µn - H¸t lêi 2 1 – 2 HS xung phong 6. H¸t c¶ bµi - HS tiÕp tôc söa nh÷ng chç h¸t cßn cha ®¹t, thÓ hiÖn ®óng chç ®¶o HS h¸t c¶ bµi ph¸ch vµ trêng ®é mãc ®¬n chÊm d«i, mãc kÐp. HS söa chç sai - HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp (®o¹n 1) vµ theo HS h¸t, gâ ®Öm ph¸ch (®o¹n 2). - HS tËp h¸t ®óng nhÞp ®é. ThÓ hiÖn s¾c th¸i m¹nh mÏ, s«i næi HS thùc hiÖn 7. Cñng cè, kiÓm tra - HS tËp tr×nh bµy bµi h¸t víi c¸ch h¸t ®èi ®¸p. GV chia líp thµnh 2 HS tËp h¸t ®èi ®¸p nöa, ®o¹n 1 mçi nöa h¸t 1 c©u ®èi ®¸p nhau, ®o¹n 2 tÊt c¶ cïng h¸t. - HS häc thuéc bµi h¸t. HS ghi nhí - C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. HS h¸t, gâ ®Öm. Ngµy so¹n: 26/9/2009 Ngµy d¹y:Thø n¨m, ngµy 1/10/2009 ©m nh¹c 5 TiÕt 5 häc h¸t: bµi h·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 I. Yêu cầu:Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát đối đáp. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ -Biết đọc bài TĐN số 2 II. Chuẩn bị của GV: - Nh¹c cô quen dïng - TËp h¸t bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - §äc nh¹c vµ ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 2. III. Hoạt động dạy và học H§ cña GV H§ cña HS Néi dung 1:¤n tËp bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh -HS ghi bµi - HS h¸t bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p, ®ång -HS thùc hiÖn ca kÕt hîp gâ ®Öm (®o¹n 1 h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp, ®o¹n 2 h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch). Söa l¹i nh÷ng chç h¸t sai. -Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm. 4-5 HS tr×nh bµy - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. HS h¸t, vËn ®éng + HS xung phong tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. Em nµo cã ®éng t¸c vËn ®éng ®Ñp, phï hîp sÏ híng dÉn c¶ líp tËp theo. + C¶ líp tËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - TB bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c -5-6 HS tr×nh bµy Néi dung 2:TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 – MÆt trêi lªn HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu bµi T§N - GV treo bµi T§N sè 2 lªn b¶ng. HS theo dâi - Bµi T§N viÕt ë lo¹i nhÞp g×? Cã mÊy nhÞp? HS tr¶ lêi - Bµi T§N chia lµm 2 c©u, mçi c©u cã 4 nhÞp. HS nh¾c l¹i 2. TËp nãi tªn nèt nh¹c- HS nãi tªn nèt nh¹c ë khu«ng thø nhÊt. 1-2 HS xung phong - HS nãi tªn nèt trong bµi T§N tõ thÊp lªn cao (§«-Rª-Mi-Son-La). 1-2 HS xung phong 4. LuyÖn tËp tiÕt tÊu HS theo dâi - GV gâ tiÕt tÊu HS l¾ng nghe - HS xung phong gâ l¹i. 1-2 HS thùc hiÖn - GV lµm mÉu c¸ch ®äc tiÕt tÊu kÕt hîp gâ ph¸ch. HS theo dâi 5. TËp ®äc tõng c©u C¶ líp luyÖn tiÕt tÊu - HS xung phong ®äc. C¶ líp ®äc c©u 1 - C¶ líp ®äc c©u 1, GV l¾ng nghe (kh«ng ®µn) ®Ó söa chç sai cho HS. 1-2 HS thùc hiÖ - §äc c©u thø hai t¬ng tù. HS ®äc nh¹c, GV söa sai 6. TËp ®äc c¶ bµi §äc c©u 2 - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi, HS ®äc nh¹c hoµ theo, võa ®äc võa gâ tiÕt tÊu. GV b¾t nhÞp. HS thùc hiÖn - HS xung phong ®äc. - HS ®äc c¶ bµi. GV l¾ng nghe (kh«ng ®µn) ®Ó söa chç sai cho HS. 1-2 HS thùc hiÖn 7. GhÐp lêi ca:- GV ®µn giai ®iÖu, nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia ghÐp lêi, tÊt c¶ thùc hiÖn kÕt hîp gâ ph¸ch. GV b¾t nhÞp. HS thùc hiÖn - 1 HS h¸t lêi vµ gâ ph¸ch. - C¶ líp h¸t lêi vµ gâ ph¸ch. c¶ líp thùc hiÖn 8. Cñng sè kiÓm tra - GV ®µn giai ®iÖu, c¶ líp cïng ®äc nh¹c råi h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. c¶ líp thùc hiÖn GV b¾t nhÞp - HS gâ ph¸ch m¹nh, ph¸ch nhÑ khi ®äc nh¹c vµ h¸t lêi tËp gâ ph¸ch m¹nh, nhÑ ©m nh¹c 5 Ngµy so¹n:10/10/2009 Ngµy d¹y:Thø n¨m, ngµy 15/10/2009 TiÕt 6 häc bµi: con chim hay hãt Nh¹c: Phan Huúnh §iÓu- Lêi: §ång dao I.YÊU CẦU: Biết hát theo giai điệu và lời ca và biết tác giả bài hát là Phan Huỳnh Điểu, theo lời đồng dao. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp của bài hát II. chuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c bµiCon chim hay hãt. - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi Con chim hay hãt.- TËp ®Öm ®µn vµ h¸t bµi Ccn chim hay hãt. III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV * Häc h¸t: Con chim hay hãt 1. Giíi thiÖu bµi h¸t- §ång dao lµ nh÷ng c©u v¨n vÇn ®îc truyÒn miÖng trong sinh ho¹t cña trÎ em tõ xa xa. Khi h¸t ®ång dao, trÎ em thêng kÕt hîp víi nhiÒu trß ch¬i thó vÞ. nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu ®· s¸ng t¸c bµi h¸t Con chim hay hãt. Bµi h¸t cã giai ®iÖu vui t¬i, ngé nghÜnh, sinh ®éng. - GV giíi thiÖu tranh minh ho¹ 2. §äc lêi ca - HS ®äc bµi h¸t ®ång dao trang 13. - HS ®äc lêi bµi h¸t trang 12. - Chia c©u h¸t: chia thµnh 7 c©u. - HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu c©u 1, c©u 2. 3. Nghe h¸t mÉu - GV dïng b¨ng ®Üa nh¹c cho HS nghe h¸t mÉu. - HS nãi c¶m nhËn ban ®Çu vÒ bµi h¸t. 4. Khëi ®éng giäng - DÞch giäng (-2) - GV §µn chuçi ©m ng¾n ë giäng Pha trëng, HS nghe vµ ®äc b»ng nguyªn ©m La. 5. TËp ®µn tõng c©u - §µn giai ®iÖu c©u mét kho¶ng 2 - 3 lÇn - B¾t nhÞp (1-2) vµ ®µn giai ®iÖu ®Ó HS h¸t.( HS lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t). - HS kh¸ h¸t mÉu. - C¶ líp h¸t, GV l¾ng nghe ®Ó ph¸t hiÖn chç sai råi híng dÉn HS söa l¹i. GV h¸t mÉu nh÷ng chç cÇn thiÕt. - HS tËp c¸c c©u h¸t tiÕp theo t¬ng tù. - HS h¸t nèi c¸c c©u h¸t. 6. H¸t c¶ bµi - HS h¸t c¶ bµi - HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, nöa líp gâ ph¸ch, nöa líp gâ nhÞp. - HS tËp h¸t ®óng nhÞp ®é. ThÓ hiÖn s¾c th¸i nhÝ nh¶nh, ngé nghÜnh cña bµi h¸t. 7. Cñng cè, kiÓm tra - Trong bµi h¸t cã tiÕng le te, chóng ta ®· häc bµi h¸t nµo còng cã tiÕng le te? - Em thÝch c©u nµo. nÐt nh¹c nµo, h×nh ¶nh nµo trong bµi h¸t? - Tr×nh bµy víi bµi h¸t theo nhãm víi c¸ch h¸t lÜnh xíng vµ hoµ giäng. - C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. ¢m nh¹c 5: H§ cña HS HS ghi bµi HS theo dâi HS theo dâi 2 HS thùc hiÖn HS ghi nhí HS thùc hiÖn HS nghe bµi h¸t 1-2 HS nãi c¶m nhËn HS khëi ®éng giäng HS l¾ng nghe HS h¸t hoµ theo 1-2HS thùc hiÖn HS söa chç sai HS tËp c©u tiÕp HS thùc hiÖn HS h¸t hoµ tiÕng ®µn HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS tr¶ lêi: Bµi Gµ g¸y. HS tr¶ lêi HS thùc hiÖn HS h¸t, gâ ®Öm Ngµy so¹n:17/10/2009 Ngµy d¹y:Thø n¨m, ngµy 22/10/2009 TiÕt 7 ¤n tËp bµi h¸t: Con chim hay hãt ¤n T§N sè 1, sè 2 I. YÊU CẦU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Biết đọc nhạc và chép bài TĐN số 1, số 2. II.ChuÈn bÞ cña GV: -Nh¹c cô: §µn, nh¹c cô gâ -2 bµi T§N sè 1 vµ sè 2. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bµi cò: Gäi 2 em h¸t bµi: Con chim hay hãt 2. Bµi míi: H§ cña GV *Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t:Con chim hay hãt - HS h¸t bµi con chim hay hãt kÕt hîp gâ ®Öm (®o¹n 1 h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp, ®o¹n 2 h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch). Söa l¹i nh÷ng chç h¸t sai. HS tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm. - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. + HS xung phong tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. Em nµo cã ®éng t¸c vËn ®éng ®Ñp, phï hîp sÏ híng dÉn c¶ líp tËp theo. + C¶ líp tËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c * Néi dung 2: ¤n T§N sè 1: LuyÖn cao ®é: §RMS theo 2 chiÒu lªn xuèng. -GV ®µn giai ®iÖu bµi T§N mét lÇn, b¾t giäng HS ®äc. -§äc kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch -KiÓm tra c¸ nh©n -H¸t lêi ca kÕt hîp ®¸nh nhÞp 2/4 -GV lµm mÉu -HS tËp -C¸ nh©n thùc hiÖn -Gäi 1 HS kh¸ thùc hiÖn *Néi dung 3: ¤n tËp T§N sè 2 LuyÖn cao ®é: §RMR§, MSLSM. -GV ®µn giai ®iÖu bµi T§N mét lÇn, b¾t giäng HS ®äc. -§äc kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch -§äc nh¹c kÕt hîp ®¸nh nhÞp 3/4 -GV lµm mÉu -HS tËp -C¸ nh©n thùc hiÖn -Gäi 1 HS kh¸ thùc hiÖn -C¶ líp thùc hiÖn * Cñng cè, dÆn dß: -HS vÒ nhµ «n tËp ©m nh¹c 5: H§ cña HS HS ghi bµi HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm -H¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c -HS tr×nh bµy -C¶ líp thùc hiÖn -HS luyÖn cao ®é -HS ®äc bµi -KÕt hîp gâ ®Öm -Thùc hiÖn c¸ nh©n -HS luyÖn cao ®é -HS ®äc bµi -KÕt hîp gâ ®Öm -Thùc hiÖn c¸ nh©n HS ghi nhí Ngµy so¹n: 24/10/2009 Ngµy d¹y: Thø n¨m, ngµy 29/10/2009 TiÕt 8 ¤n tËp 2 bµi h¸t: Reo vang b×nh minh, H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh-Nghe nh¹c I. YÊU CẦU: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. -Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ theo bài bài hát. - Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc một đoạn nhạc trích không lời II. CHUẨN BỊ: - Nh¹c cô quen dïng - §µn giai ®iÖu, ®Öm ®µn vµ h¸t bµi Cho con. III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU H§ cña GV H§ cña HS * Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t: Reo vang b×nh minh HS ghi bµi - HS h¸t bµi Reo vang b×nh minh kÕt hîp gâ ®Öm: ®o¹n 1 h¸t vµ gâ ®Öm HS thùc hiÖn theo nhÞp, ®o¹n 2 h¸t vµ gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. ThÓ hiÖn t×nh c¶m hån nhiªn - Nãi c¶m nhËn vÒ bµi h¸t: Reo vang b×nh minh. HS tr¶ lêi - KÓ tªn mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc?. HS tr¶ lêi: Móa vui, ThiÕu - Tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch cã lÜnh xíng, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm: nhi thÕ giíi liªn hoan, Lªn ®µng... Tr×nh bµy theo nhãm. HS thùc hiÖn - Tr×nh bµy b¸t h¸t b»ng c¸ch h¸t cã ®èi ®¸p, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm. 4-5 HS tr×nh bµy - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t hÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo HS thùc hiÖn nh¹c. * Néi dung 2: ¤n tËp bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh - HS h¸t bµi: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p, ®ång 4-5HS tr×nh bµy ca hÕt hîp gâ ®Öm. §o¹n 1 h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp, ®o¹n 2 h¸t vµ gâ HS theo dâi ®Öm theo ph¸ch: Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm. HS thùc hiÖn - Trong bµi h¸t, h×nh c¶nh nµo tîng tr¬ng cho hoµ b×nh: Tr¶ lêi: Chim bå c©u. - KÓ tªn mét vµi h¸t bµi vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh? Hoµ b×nh cho bÐ, BÇu trêi xanh, TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh, Em yªu hoµ b×nh... - H·y h¸t mét c©u hoÆc mét ®o¹n trong nh÷ng bµi h¸t trªn. HS thùc hiÖn *Néi dung 3: Nghe nh¹c: Cho con - GV ®µn giai ®iÖu bµi h¸t Cho con HS l¾ng nghe - Em nµo biÕt tªn bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung cña bµi h¸t? HS tr¶ lêi - NÕu HS kh«ng biÕt, GV giíi thiÖu tªn bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung cña bµi HS nghe h¸t hoµ theo h¸t. - GV tù tr×nh bµy bµi h¸t hoÆc më b¨ng ®Üa nh¹c. ©m nh¹c 5: Ngµy so¹n: 1/11/2009 Ngµy d¹y:Thø n¨m, ngµy 5/11/2009 TiÕt 9 Häc bµi: nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hoàng Long. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi Nh÷ng b«ng hoa, nh÷ng bµi ca. - TËp ®Öm ®µn vµ h¸t bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca. III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV H§ cña HS *Häc h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu bµi h¸t - C¸c em ®· hoc xong mét sè bµi h¸t vÒ chñ ®Ò m¸i trêng vµ thÇy HS tr¶ lê:i§i tíi trêng, Bµi ca ®i c« gi¸o. Em nµo nhí vµ cã thÓ kÓ tªn mét sè bµi h¸t ®ã? häc, Trªn con ®êng ®êng ®Õn trêng, - GV giíi thiÖu tranh minh ho¹. Em yªu trêng em ... - H«m nay c¸c em häc bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca, bµi HS theo dâi h¸t nãi vÒ Ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11. Bµi h¸t cã giai ®iÖu vui t¬i, n¸o nøc, thÓ hiÖn t×nh c¶m biÕt ¬n cña c¸c em häc sinh trong ngµy tng bõng cña c¸c thÇy c¸c c«. T¸c gi¶ bµi h¸t lµ nhùc sÜ Hoµng Long, «ng còng lµ chñ biªn cuèn SGK ¢m nh¹c 5 mµ chóng ta ®ang häc. 2. §äc lêi ca Lêi 1 chia lµm 6 c©u h¸t. Lêi 2 (tiÕt tÊu gièng nhau). HS thùc hiÖn 3. Nghe h¸t mÉu- GV dïng b¨ng ®Üa cho HS nghe. HS nghe bµi h¸t - HS nãi c¶m nhËn ban ®Çu vÒ bµi h¸t. 1 - 2 HS nãi c¶m nhËn 4. Khëi ®éng giäng - GV ®µn chuçi ©m ng¾n, HS nghe vµ ®äc b»ng nguyªn ©m La. HS khái ®éng giäng 5. TËp h¸t tõng c©u TËp h¸t lêi 1. - §µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2 – 3 lÇn. B¾t nhÞp (2-1 HS l¾ng nghe h¸t hoµ theo - HS lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t. HS tËp lÊy h¬i - HS kh¸ h¸t mÉu. 1-2 HS thùc hiÖn - C¶ líp h¸t, GV l¾ng nghe ®È ph¸t hiÖn chç sai råi híng dÉn HS HS söa chç sai söa l¹i. GV h¸t mÉu nh÷ng chç cÇn thiÕt. - HS tËp c¸c c©u tiÕp theo t¬ng tù. HS tËp c©u tiÕp TËp h¸t lêi 2 t¬ng tù lêi 1. HS thùc hiÖn 6. H¸t c¶ bµi. HS h¸t c¶ bµi - HS tiÕp tôc söa nh÷ng chç h¸t cßn cha ®¹t HS söa chç sai - HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, nöa líp gâ ph¸ch, nöa líp HS h¸t, gâ ®Öm gâ nhÞp. - HS tËp h¸t ®óng nhÞp ®é vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i t¬i vui, n¸o nøc cña HS thùc hiÖn bµi h¸t. 7. Cñng cè, kiÓm tra - Bµi h¸t cã h×nh ¶nh nµo em thÊy quen thuéc? HS tr¶ lêi - Em thÝch c©u h¸t nµo, nÐt nh¹c nµo, h×nh ¶nh nµo trong bµi h¸t? - HS tËp tr×nh bµy bµi h¸t víi c¸ch h¸t ®èi ®¸p HS thùc hiÖn - Tr×nh bµy hµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. 4-5 HS xung phong - HS häc thuéc bµi h¸t. HS ghi nhí - C¶ líp thuéc bµi h¸t hÕt hîp gâ ®Öm. HS h¸t, gâ ®Öm Ngµy so¹n:7/11/2009 Ngµy d¹y:Thø n¨m, ngµy 12/11/2009 ©m nh¹c 5: TiÕt 10 «n tËp bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca Giíi thiÖu mét sè nh¹c cô níc ngoµi I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, biết hát kết hợp vận động phụ hoạ bài hát. -Nhận biết được một số nhạc cụ nước ngoài: Sắc-xô-phôn, tờ-rô-pét; phơ-luýt, cờ-la-ri-nét. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô quen dïng. - TËp h¸t bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. - TËp h¸t bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Tranh ¶nh vµ b¨ng ®Üa nh¹c ®Ó giíi thiÖu mét sè nh¹c cô níc ngoµi. III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca - HS h¸t bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch: - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. + 2-3 HS xung phong tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. Em nµo thÓ hiÖn vËn ®éng ®Ñp vµ phï hîp sÏ híng dÉn c¶ líp tËp theo. + C¶ líp tËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c. Néi dung 2 Giíi thiÖu mét sè nh¹c cô níc ngoµi. - Giíi thiÖu tªn, h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña nh¹c cô: + HS tËp ®äc tªn nh¹c cô. + GV sö dông tranh ¶nh ®Ó giíi thiÖu tªn, h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña tõng nh¹c cô. + Giíi thiÖu vÒ t thÕ biÓu diÓn nh¹c cô. - Nghe ©m s¾c: GV dïng ®µn phÝm ®iÖn tö giíi thiÖu ©m s¾c tõng nh¹c cô. GV ®µn giai ®iÖu 1-2 c©u trong bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca. - Cñng cè: + HS giíi thiÖu tõng nh¹c cô theo tranh ¶nh. + Trß ch¬i nghe ©m s¾c ®o¸n tªn nh¹c cô. + Trß ch¬i nghe ©m s¾c, m« pháng t thÕ biÓu diÔn nh¹c cô. ©m nh¹c 5: H§ cña HS HS ghi bµi HS thùc hiÖn HS h¸t, vËn ®éng 5-6 HS tr×nh bµy HS ghi bµi HS ®äc tªn HS theo dâi HS theo dâi HS nghe ©m s¾c HS xung phong HS tham gia Ngµy so¹n:14/11/2009 Ngµy d¹y:Thø n¨m, ngµy 19/11/2009 TiÕt 11 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3-Nghe nh¹c I. YÊU CẦU:- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của một số bài hát đã học. -Biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 3 -Nghe một bài dân ca hoặc trích một đoạn nhạc không lời. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô quen dïng - §äc nh¹c vµ ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 3 - §µn giai ®iÖu, ®Öm ®µn vµ h¸t bµi §i häc. III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV H§ cña HS Néi dung 1 : TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 – T«i h¸t Son La Son HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu bµi T§N - GV treo bµi T§N sè 3 lªn b¶ng. HS theo dâi - Bµi T§N viÕt ë lo¹i nh¹c g×? Cã mÊy nhÞp? HS tr¶ lêi Bµi T§N viÕt ë nhÞp 24, - Bµi T§N chia lµm 2 c©u, c©u 1 cã 4 nhÞp, c©u 2 cã 6 nhÞp. gåm cã 10 nhÞp. 2. TËp nãi tªn nèt nh¹c HS nh¾c l¹i - GV chØ tõng nèt , c¶ líp ®ång thanh nãi tªn nèt nh¹c. C¶ líp thùc hiÖn 3. LuyÖn tËp cao ®é. - HS nãi tªn nèt trong bµi T§N tõ thÊp lªn cao (§«-Rª-Mi-Son-La). 1 - 2 HS xung phong. - GV quy ®Þnh ®äc c¸c nèt §«-Rª-Mi-Rª-§«, råi ®µn ®Ó HS ®äc hoµ HS theo dâi theo. HS luyÖn tËp cao ®é - GV quy ®Þnh ®äc c¸c nèt Mi-Son-La-Son-Mi, råi ®µn ®Ó HS ®äc hoµ HS theo dâi theo. 4. LuyÖn tËp tiÕt tÊu HS luyÖn tiÕt tÊu - GV lµm mÉu c¸ch ®äc tiÕt tÊu kÕt hîp gâ ph¸ch. HS l¾ng nghe - GV b¾t nhÞp (1-2), c¶ líp cïng ®äc tiÕt tÊu kÕt hîp gâ ph¸ch. HS ghi nhí 5. TËp ®äc tõng c©u. - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi. C¶ líp ®äc c©u 1 - §äc c©u 1: GV ®µn c©u thø nhÊt 3 lÇn c¸c em ®äc nhÈm theo. 1-2 HS thùc hiÖn - GV b¾t nhÞp vµ ®µn ®Ó HS ®äc c©u 1. HS ®äc nh¹c - GV chØ ®Þnh HS xung phong ®äc. §äc c©u 2 - C¶ líp ®äc c©u 1. - §äc c©u thø 2 t¬ng tù. HS thùc hiÖn 6. TËp ®äc c¶ bµi. - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi, HS ®äc nh¹c hoµ theo, võa ®äc võa gâ tiÕt 1-2 HS thùc hiÖn tÊu. GV b¾t nhÞp HS ®äc nh¹c, söa sai - HS xung phong ®äc - HS ®äc c¶ bµi. GV l¾ng nghe (kh«ng ®µn) ®Ó söa chç sai cho HS. HS thùc hiÖn 7. GhÐp lêi ca- GV ®µn giai ®iÖu, 1 HS ®äc nh¹c, ®ång thêi 1 HS h¸t C¶ líp thùc hiÖn lêi.- C¶ líp h¸t lêi vµ gâ ph¸ch. C¶ líp thùc hiÖn 8. Cñng cè, kiÓm tra. - GV ®µn giai ®iÖu, c¶ líp cïng ®äc nh¹c råi h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. GV b¾t nhÞp. - HS gâ ph¸ch m¹nh, ph¸ch nhÑ khi ®äc nh¹c vµ lêi. GV b¾t nhÞp TËp gâ ph¸ch m¹nh, nhÑ (kh«ng ®µn), c¶ líp thùc hiÖn. - HS xung phong tr×nh bµy 1-2 HS thùc hiÖn - C¸c tæ ®äc nh¹c, h¸t lêi vµ gâ ph¸ch. GV ®¸nh gi¸. Tæ, nhãm tr×nh bµy Néi dông 2:Nghe nh¹c: §i häc - Giíi thiÖu bµi h¸t: §i häc lµ bµi h¸t miªu t¶ ch©n thùc c¶m xóc cña HS ghi bµi em bÐ lÇn ®Çu tiªn tíi HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ Ngµy so¹n: 21/11/2009 Ngµy d¹y: Thø n¨m, ngµy 26/11/2009 ©m nh¹c 5: TiÕt 12 Häc h¸t: Bµi íc m¬ I. YÊU CẦU: -Biết đây là bài hát nhạc Trung Quốc, do Hoà Anh viết lời Việt. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c bµi ¦íc m¬. - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi ¦íc m¬ - TËp h¸t bµi ¦íc m¬ kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp chia ®«i. - TËp ®Öm ®µn vµ h¸t bµi ¦íc m¬. III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV * Häc h¸t: ¦íc m¬ 1. Giíi thiÖu bµi h¸t - GV giíi thiÖu minh ho¹ - Bµi h¸t níc ngoµi duy nhÊt trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 5 lµ bµi ¦íc m¬, nh¹c Trung Quèc lêi ViÖt cña t¸c gi¶ An Hoµ. Bµi h¸t cã giai ®iÖu du d¬ng, tha thiÕt diÔn t¶ íc m¬ cña c¸c b¹n nhá, ®ã lµ mong muèn nhiÒu ®iÒu tèt ®Ñp ®Õn víi mäi ngêi. 2. §äc lêi ca - Tõ Giã vên c¸nh hoa ®Õn bao lêi mong chê. - Tõ Em khao kh¸t ®Õn t« ®Ñp mu«n nhµ. 3. Nghe h¸t mÉu - GV dïng b¨ng ®Üa nh¹c cho HS nghe h¸t mÉu. - HS nãi c¶m nhËn ban ®Çu vÒ bµi h¸t. 4. Khëi ®éng giäng - GV ®µn chuçi ©m ng¾n ë giéng Rª thø, HS nghe vµ ®äc b»ng nguyªn ©m La. 5. TËp h¸t tõng c©u. Chia bµi h¸t thµnh 8 c©u h¸t, mçi c©u 2 nhÞp. - §µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2-3 lÇn. B¾t nhÞp vµ ®µn giai ®iÖu ®Ó HS h¸t. - HS lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t. - HS kh¸ h¸t mÉu - C¶ líp h¸t, GV l¾ng nghe ®Ó ph¸t hiÖn chç sai råi híng dÉn HS söa l¹i. GV h¸t mÉu nh÷ng chç cÇn thiÕt. - HS tËp c¸c c©u tiÕp theo t¬ng tù. - HS h¸t nèi c¸c c©u h¸t, thÓ hiÖn ®óng nh÷ng tiÕng h¸t ng©n dµi 2 ph¸ch hoÆc 4 ph¸ch. 6. H¸t c¶ bµi - HS tiÕp tôc söa nh÷ng chç h¸t cßn cha ®¹t, thÓ hiÖn ®óng nh÷ng tiÕng h¸t luyÕn vµ tiÕng h¸t ng©n dµi 4 ph¸ch. - HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp ®«i (gâ ph¸ch m¹nh vµ ph¸ch võa cña nhÞp 44). HS tËp h¸t ®óng nhÞp ®é. ThÓ hiÖn s¾c th¸i thiÕt tha, tr×u mÕn cña bµi h¸t. 7. Cñng cè, kiÓm tra - Bµi h¸t cã h×nh ¶nh nµo em thÊy quen thuéc? - Em thÝch c©u h¸t nµo, nÐt nh¹c nµo, h×nh ¶nh bµi trong bµi? - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp chia ®«i. - HS häc thuéc bµi h¸t. - C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. ©m nh¹c 5: H§ cña HS HS ghi néi dung HS theo dâi 2 HS xung phong HS nghe bµi h¸t 1 – 2 HS nãi c¶m nhËn HS khëi ®éng giäng HS thùc hiÖn HS l¾ng nghe HS h¸t hoµ theo HS tËp lÊy h¬i 1 - 2 HS thùc hiÖn HS söa chç sai HS tËp c©u tiÕp HS thùc hiÖn HS h¸t c¶ bµi HS söa chç sai HS h¸t, gâ ®Öm HS thùc hiÖn HS tr¶ lêi 4 - 5 HS xung phong HS ghi nhí HS h¸t, gâ ®Öm Ngµy so¹n: 29/11/2009 Ngµy d¹y;Thø n¨m, ngµy 3/12/2009 TiÕt 13 ¤n tËp bµi h¸t: íc m¬-TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 I. YÊU CẦU: - Biết hát đúng và thuộc lời ca, biết kết hợp vận động phụ hoạ bài hát. -Biết đọc bài TĐN số 4. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng - TËp h¸t bµi ¦íc m¬ kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - §äc nh¹c vµ ®µn giai ®iÖu bµi Nhí ¬n B¸c, cã ®o¹n trÝch lµ bµi T§N sè 4. III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV H§ cña HS Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t: ¦íc m¬ HS ghi bµi - HS h¸t bµi ¦íc m¬ kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp chia ®«i (gâ ph¸ch m¹nh HS xung phong vµ m¹nh võa cña nhÞp 4/4). Söa l¹i nh÷ng chç h¸t sai, thÓ hiÖn tÝnh chÊt thiÕt tha, tr×u mÕn cña bµi h¸t. + Tr×nh bµy theo h×nh thøc ®¬n ca kÕt hîp gâ ®Öm. HS xung phong + Tr×nh bµy theo h×nh thøc song ca kÕt hîp gâ ®Öm. HS xung phong - HS tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch h¸t kÕt hîp cã lÜnh xíng, ®ång ca kÕt hîp HS thùc hiÖn gâ ®Öm: - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. HS h¸t, vËn ®éng + HS xung phong tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. Em nµo 2 - 3 HS tr×nh bµy thÓ hiÖn ®éng t¸c vËn ®éng ®Ñp vµ phï hîp sÏ híng dÉn c¶ líp tËp theo. + C¶ líp tËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng. HS h¸t, vËn ®éng + tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm. 4 - 5 HS tr×nh bµy *Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4:-Nhí ¬n B¸c HS ghi bµi 1.Giíi thiÖu bµi T§N - GV treo bµi T§N sè 4 lªn b¶ng. HS theo dâi - Bµi T§N viÕt ë nhÞp g×: Cã mÊy nhÞp? HS tr¶ lêi Bµi T§N viÕt ë nhÞp 2 , gåm cã 8 nhÞp. 2. TËp nãi tªn nèt nh¹c 4 - HS nãi tªn nèt ë khu«ng thø nhÊt. 1-2 HS xung phong - GV chØ nèt ë khu«ng 2, c¶ líp ®ång thanh nãi tªn nèt nh¹c. HS thùc hiÖn 3. LuyÖn tËp cao ®é HS luyÖn cao ®é - HS nãi tªn nèt trong bµi T§N tõ thÊp lªn cao 4. LuyÖn tËp tiÕt tÊu - GV gâ tiÕt tÊu lµm mÉu HS theo dâi - HS xung phong gâ l¹i 1-2 HS thùc hiÖn - GV b¾t nhÞp (1-2), c¶ líp cïng ®äc tiÕt tÊu kÕt hîp gâ ph¸ch. HS luyÖn tiÕt tÊu 5. TËp ®äc tõng c©u - GV®µn giai ®iÖu c¶ bµi. HS l¾ng nghe - GV b¾t nhÞp vµ ®µn ®Ó HS ®äc c©u 1. C¶ líp ®äc c©u 1 - HS xung phong ®äc. 1-2 HS thùc hiÖn - C¶ líp ®äc c©u 1, GV l¾ng nghe (kh«ng ®µn) ®Ó söa chç sai cho HS. HS ®äc nh¹c, söa sai - §äc c©u thø hai t¬ng tù. §äc c©u 2 6. TËp ®äc c¶ bµi. - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi, HS ®äc nh¹c hoµ theo, võa ®äc võa gâ tiÕt tÊu. HS thùc hiÖn HS xung phong ®äc. 1-2 HS thùc hiÖn - HS ®äc c¶ bµi. GV l¾ng nghe (kh«ng ®µn) ®Ó söa chç sai cho HS. HS ®äc nh¹c, söa sai 7. GhÐp lêi ca- GV ®µn giai ®iÖu, nöa líp ®äcnh¹c ®ång thêi nöa kia ghÐp HS thùc hiÖn lêi, tÊt c¶ thùc hiÖn kÕt hîp gâ ph¸ch. GV b¾t nhÞp. - HS h¸t lêi vµ gâ ph¸ch. 2 HS xung phong 8. Cñng cè, kiÓm tra. - C¸c tæ ®äc nh¹c, h¸t lêi vµ gâ ph¸ch. GV ®¸nh gi¸. Tæ, nhãm tr×nh bµy - GV ®Öm ®µn, tr×nh bµy toµn bé bµi Nhí ¬n B¸c giíi thiÖu cho HS nghe. HS nghe bµi h¸t. Ngµy so¹n:5/12/2009 Ngµy d¹y: Thø n¨m, ngµy 10/12/2009 ©m nh¹c 5: TiÕt 14 ¤n tËp 2 bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca, ¦íc m¬ Nghe nh¹c I. YÊU CẦU: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. -Biết gõ đệm theo phách bài hát và biết vận động phụ hoạ theo bài hát. -Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc không lời. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng. - §µn giai ®iÖu, ®Öm ®µn vµ h¸t bµi Ca ngîi Tæ quèc. III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV H§ cña HS * Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca. HS ghi bµi - HS h¸t bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p, ®ång ca HS thùc hiÖn kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch: - HS h¸t bµi b»ng c¸ch h¸t nèi tiÕp, ®ång thêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch: HS thùc hiÖn - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. HS h¸t, vËn ®éng - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÐt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c. 5-6 HS tr×nh bµy Néi dung 2:¤n tËp bµi h¸t: ¦íc m¬ HS ghi bµi - HS h¸t bµi ¦íc m¬ kÕt gâ ®Öm theo nhÞp chia ®«i (gâ ph¸ch m¹nh vµ HS thùc hiÖn m¹nh võa cña nhÞp 44). Söa l¹i nh÷ng chç h¸t sai, thÓ hiÖn tÝnh chÊt tha thiÕt, tr×u mÕn cña bµi h¸t. - HS tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch lÜnh xíng, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm: HS thùc hiÖn + LÜnh xíng 1: Giã vên ... d¹o ch¬i. + LÜnh xíng 2: Trªn cµnh ... mong chê. + §ång ca: Em khao kh¸t ... mu«n nhµ.. - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. HS h¸t, vËn ®éng + 2 - 3 HS lµm mÉu. + C¶ líp tËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c. 4-5 HS tr×nh bµy Néi dung 3:Nghe nh¹c: Ca ngîi Tæ Quèc HS ghi bµi - Giíi thiÖu bµi h¸t: Nh¹c sü Hoµng V©n ®· s¸ng t¸c nhiÒu bµi h¸t rÊt hay HS theo dâi cho tuæi thiÕu nhi, ®ã lµ nh÷ng bµi Em yªu trêng em, Con chim vµnh khuyªn, Mïa hoa phîng në, Ca ngîi Tæ quèc ... H«m nay c¸c em sÏ nghe bµi h¸t Ca ngîi Tæ quèc, ®©y lµ mét trong sè 50 ca khóc thiÕu nhi hay nhÊt thÕ kØ 20. - Nghe lÇn thø nhÊt: GV më b¨ng ®Üa nh¹c hoÆc tù tr×nh bµy bµi h¸t, HS nghe bµi h¸t khuyÕn khÝch HS nghe kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng. - Trao ®æi vÒ bµi h¸t: + HS nãi c¶m nhËn vÒ bµi h¸t. HS tr¶ lêi, thùc hiÖn yªu cÇu + HS nãi vÒ nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp trong bµi h + HS diÔn t¶ l¹i mét nÐt nh¹c (huýt s¸o, hoÆc ®äc b»ng nguyªn ©m La). - Nghe lÇn thø hai: HS cã thÓ nghe nh¹c kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng: h¸t hoµ HS kÕt hîp vËn ®éng theo, vÏ tranh (®¬n gi¶n) diÔn t¶ c¶m nhËn vÒ b¶n nh¹c, vËn ®éng theo nh¹c nh ®u ®a, l¾c l, nhón nh¶y, móa gâ nhÞp ... Ngµy so¹n: 6/12/ Ngµy d¹y: Thø n¨m, ngµy 11/12/ ©m nh¹c 5: TiÕt 15 ¤n tËp T§N sè 3, sè 4 KÓ chuyªn ©m nh¹c I. YÊU CẦU: - Tập biểu diễn một số bài hát đã học -Biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 3, số 4. -Biết nội dung câu chuyện và nghe bài Dạ cổ hoài lang. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng. - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch bµi T§N sè 3, sè 4. - VÏ 3-4 bøc tranh minh ho¹ cho c©u chuyÖn NghÖ sÜ Cao V¨n LÇu. B¨ng ®Üa nh¹c giíi thiÖu b¶n D¹ cæ hoµi lang. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: H§ cña GV H§ cña HS Néi dung 1: ¤n tËp T§N sè 3 HS ghi bµi - LuyÖn tËp cao ®é: §RMR-MSLS HS luyÖn cao ®é - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp luyÖn tiÕt tÊu: HS thùc hiÖn + Gâ l¹i tiÕt tÊu T§N sè 3. + Nöa líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi, nöa líp gâ tiÕt tÊu. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy. HS thùc hiÖn - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. + Nöa líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi, nöa líp gâ ph¸ch. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy. + C¶ líp ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. *Néi dung 2: ¤n tËp T§N sè 4 HS ghi bµi - LuyÖn tËp cao ®é: §RMS-MSL§’ HS luyÖn tËp cao ®é - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp luyÖn tiÕt tÊu: HS thùc hiÖn + Gâ l¹i tiÕt tÊu T§N sè 4. + Nöa líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi, nöa líp gâ ph¸ch. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy. HS thùc hiÖn - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch: + Nöa líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi, nöa líp gâ ph¸ch. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy. + C¶ líp ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. Néi dung 3. HS ghi bµi KÓ chuyÖn ©m nh¹c: NghÖ sÜ Cao V¨n LÇu - GV giíi thiÖu c©u chuyÖn: H«m nay c¸c em nghe c©u chuyÖn vÒ danh HS theo dâi nh©n ©m nh¹c ViÖt Nam, ®ã lµ nghÖ sÜ Cao V¨n LÇu. Mét trong nh÷ng s¸ng t¸c cña «ng lµ b¶n D¹ cæ Hoµi lang, b¶n nh¹c nµy ®îc ®ång bµo Nam Bé rÊt yªu thÝch vµ coi nh mét tµi s¶n tinh thÇn v« gi¸. - GV kÓ chuyÖn: HS nghe c©u chuyÖn + KÓ theo tranh minh ho¹. + Gi¶i thÝch: Gia ®Þnh lµ tªn gäi xa, hiÖn nay ®Þa danh nµy thuéc Thµnh phè Hå ChÝ Minh. *Cñng cè : + Em nµo cã thÓ nh¾c l¹i kh¶ n¨ng ©m nh¹c cña Cao V¨n LÇu lóc cßn HS tr¶ lêi nhá. + B¶n nh¹c hay nhÊt cña nhãm nh¹c HuÕ tªn lµ g×? Ngµy so¹n: 13/12/ Ngµy d¹y: Thø n¨m, ngµy 18/12/ ©m nh¹c 5: TiÕt 16 Häc bµi h¸t do ®Þa ph¬ng tù chän I. YÊU CẦU: - HS h¸t thuéc lêi, ®óng giai ®iÖu bµi h¸t tù chän: Ru vÒ Cam Lé. C¸c em hiÓu biÕt thªm vÒ nh÷ng bµi h¸t cña ®Þa ph¬ng. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc vËn ®éng theo nh¹c. - Qua bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em t×nh yªu quª h¬ng, cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng quª h¬ng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng - Chän h×nh thøc tr×nh bµy cña bµi h¸t tù chän: Gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp cña bµi h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3. Bµi míi: HĐ của GV HĐ của HS * Häc h¸t: Ru vÒ Cam Lé HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp Nh¹c vµ lêi: Lª Quang NghÖ - GV giíi thiÖu bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. - L¾ng nghe - Treo bµi h¸t lªn b¶ng - HS theo dâi - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu. - §äc lêi ca - H¸t mÉu - L¾ng nghe - GV d¹y bµi h¸t theo quy tr×nh d¹y h¸t th«ng thêng, lu ý thÓ hiÖn - TËp h¸t theo híng dÉn s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi - GV cÇn gîi cho HS niÒm vui, niÒm tù hµo khi häc h¸t bµi h¸t cña ®Þa ph¬ng. - GV híng dÉn HS tr×nh diÔn bµi h¸t theo tæ, nhãm, c¸ nh©n. - Tr×nh bµy theo tæ - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc häc tËp cña HS b»ng viÖc kiÓm tra - HS tr×nh bµy h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, biÓu diÔn. * Cñng cè: - HS l¾ng nghe - Gäi mét nhãm lªn biÓu diÔn bµi h¸t Ru vÒ Cam Lé - Mét nhãm lªn biÓu diÔn - Néi dung bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? - Tr¶ lêi: ca ngîi sù ®æi míi cña quª h¬ng Cam Lé vµ t×nh c¶m cña ngêi d©n Cam Lé ®èi víi quª h¬ng + Liªn hÖ: Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em ®iÒu g×? - Yªu mÕn quª h¬ng m×nh. - DÆn dß: C¸c em vÒ nhµ h¸t thuéc bµi h¸t vµ tËp biÓu diÔn bµi - Ghi nhí h¸t. ©m nh¹c 5: TiÕt 17 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Thø n¨m, ngµy 25/12/ «n tËp vµ kiÓm tra 2 bµi h¸t: Reo vang b×nh minh, H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh. ¤n tËp T§N sè 2 I. YÊU CẦU: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, kết hợp biểu diễn bài hát. -Biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 2. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 2. III. Ho¹t ®éng d¹y häc. H§ cña GV H§ cña HS Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t: Reo vang b×nh minh HS ghi bµi - HS h¸t: bµi Reo vang b×nh minh kÕt hîp gâ ®Öm: ®o¹n 1 h¸t vµ gâ HS h¸t, gâ ®Öm ®Öm theo nhÞp, ®o¹n 2 h¸t vµ gâ ®Öm víi hai ©m s¾c. thÓ hiÖn t×nh c¶m hån nhiªn, trong s¸ng cña bµi h¸t. - Tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm: HS thùc hiÖn - HS tr×nh bµy bµi h¸t Reo vang b×nh minh kÕt hîp theo nh¹c. HS h¸t, vËn ®éng - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo 4 - 5 HS tr×nh bµy nh¹c. Néi dung 2:¤n tËp bµi h¸t: H·y gi÷ cho bÇu trêi xanh HS ghi bµi - HS h¸t bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh b»ng c¸ch h¸t nèi tiÕp, HS h¸t, gâ ®Öm ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm. §o¹n 1 h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp, ®o¹n 2 h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch: - HS h¸t b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm. HS thùc hiÖn Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm. 5 – 6 HS tr×nh bµy - HS tr×nh bµy bµi h¸t H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh kÕt hîp vËn ®éng HS h¸t, vËn ®éng theo nh¹c. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t hÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo 4 – 5 HS thùc hiÖn nh¹c. Néi dung 3 :¤n tËp T§N sè 2 HS ghi bµi - LuyÖn tËp cao ®«: HS luyÖn cao ®é + GV quy ®Þnh ®äc c¸c nèt §«-Rª-Mi-Rª-§«, råi ®µn ®Ó HS ®äc hoµ theo. + GV quy ®Þnh ®äc c¸c nèt Mi-Son-La-Son-Mi, råi ®µn ®Ó HS ®äc hoµ theo. - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. HS thùc hiÖn + C¶ líp thùc hiÖn. + Tæ, nhãm, c¸ nh©n thùc hiÖn. 3 - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp ®¸nh nhÞp 4: HS thùc hiÖn + C¶ líp thùc hiÖn + Tæ, nhãm, c¸ nh©n thùc hiÖn. ©m nh¹c 5: TiÕt 18 Ngµy so¹n Ngµy d¹y ¤N tËp vµ kiÓm tra 2 bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca, íc m¬. ¤n tËp T§N sè 4 I. YÊU CẦU: -Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, biết kết hợp biểu diễn bài hát. -Biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 4. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng. - §µn giai ®iÖu bµi T§N sè 4 III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV H§ cña HS * Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca HS ghi bµi HD h¸t «n b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch: HS thùc hiÖn + Nhãm 1: Cïng nhau ... c¸c c« + Nhãm 2: Lêi h¸t ... ®êng phè. + Nhãm 1: Ngµn hoa ... mÆt trêi. + Nhãm 2: N¸o nøc ... yªu ®êi. + §ång ca: Nh÷ng ®o¸ hoa ... c¸c c«. - HS h¸t bµi b»ng c¸ch h¸t nèi tiÕp, ®ång ca hÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch: HS thùc hiÖn + Nhãm 1: Cïng nhau ... c¸c c« + Nhãm 2: Lêi h¸t ... ®êng phè. + Nhãm 1: Ngµn hoa ... mÆt trêi. + Nhãm 2: N¸o nøc ... yªu ®êi. + §ång ca: Nh÷ng ®o¸ hoa ... c¸c c«. - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. HS h¸t, vËn ®éng - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo 5-6 HS tr×nh bµy nh¹c. * Néi dung 2: ¤n tËp bµi h¸t: ¦íc m¬ HS ghi bµi - HS h¸t bµi ¦íc m¬ kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp chia ®«i (gâ ph¸ch HS thùc hiÖn m¹nhvµ m¹nh võa cña nhÞp 44) - HS tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch h¸t cã lÜnh xíng, ®ång ca kÕt hîp gâ HS thùc hiÖn ®Öm. + LÜnh xíng 1: Giã vên ... d¹o ch¬i. + LÜnh xíng 2: Trªn cµnh ... mong chê. + §ång ca: Em khao kh¸t ... mu«n nhµ. - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. HS h¸t, vËn ®éng + C¶ líp tËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng. + Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm. 4-5 HS xung phong *Néi dung 3: ¤n tËp T§N sè 4 HS ghi bµi - LuyÖn tËp cao ®é: + GV quy ®Þnh ®äc c¸c nèt §« - Rª - Mi- Son, råi ®µn ®Ó HS ®äc hoµ HS luyÖn cao ®é theo. + GV quy ®Þnh ®äc c¸c nèt Mi – Son – La - §è, råi ®µn ®Ó HS ®äc hoµ theo. - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp luyÖn tiÕt tÊu: HS thùc hiÖn + Gâ l¹i tiÕt tÊu T§N sè 4. + Nöa líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi, nöa líp gâ tiÕt tÊu. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy. - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch: HS thùc hiÖn + Nöa líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi, nöa líp gâ ph¸ch. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy. + C¶ líp ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ph¸ch. Ngµy so¹n: 12/1/ Ngµy d¹y: Thø n¨m, ngµy 17/1/ ©m nh¹c 5: TiÕt 19 Häc h¸t: bµi h¸t mõng I. YÊU CẦU:-Biết đâylà bài hát dân ca Tây Nguyên do Lê Toàn Hùng đặt lời. -Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, biết kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c bµi H¸t mõng. - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi H¸t mõng. - TËp ®Öm ®µn vµ h¸t bµi H¸t mõng. III. Ho¹t ®éng d¹y häc HĐ của GV H§ cña HS *Häc h¸t: H¸t mõng HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu bµi h¸t - GV giíi thiÖu tranh minh ho¹. - Vïng ®Êt T©y Nguyªn cã c¸c d©n téc nh Gia-rai, Ba-na, X¬-®¨ng, £- HS theo dâi ®ª, Hrª..., ®ång bµo T©y Nguyªn lµ nh÷ng ngêi yªu lao ®éng vµ rÊt l¹c quan, yªu ®êi. Bµi H¸t mõng, d©n ca Hrª c¸c em häc h«m nay cã thÓ hiÖn t×nh c¶m vui t¬i cña ngêi d©n T©y Nguyªn tríc c¶nh ®æi thay cña bu«n lµng. 2. §äc lêi ca. - HS ®äc lêi ca. 1 – 2 HS thùc hiÖn - Chia bµi thµnh 4 c©u h¸t:. HS nh¾c l¹i - C¶ líp ®äc bµi theo tiÕt tÊu HS thùc hiÖn 3. Nghe h¸t mÉu - GV ®Öm ®µn, tù tr×nh bµy bµi h¸t hoÆc dïng b»ng ®Üa nh¹c. HS nghe bµi h¸t - HS nãi c¶m nhËn ban ®Çu vÒ bµi h¸t. 1-2 HS nãi c¶m nhËn 4. Khëi ®éng giäng - DÞch giäng (-4) HS khëi ®éng giäng - GV ®µn chuçi ©m ng¾n ë giäng Son trëng HS nghe vµ ®äc b»ng HS l¾ng ngheHS h¸t hoµ theo nguyªn ©m La. 5. TËp h¸t tõng c©u. - §µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2-3 lÇn. B¾t nhÞp (1-2) ®Ó HS h¸t. HS tËp hát. - HS lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t. Tập lấy hơi - HS kh¸ h¸t mÉu. 1-2 HS thùc hiÖn - C¶ líp h¸t, GV l¾ng ngeh ®Ó ph¸t hiÖn chç sai råi híng dÉn HS söa HS söa chç sai l¹i. GV h¸t mÉu nh÷ng chç cÇn thiÕt. - HS tËp c¸c c©u tiÕp theo t¬ng tù. HS tËp c©u tiÕp - HS h¸t nèi tiÕp c©u h¸t. HS thùc hiÖn 6. H¸t c¶ bµi - HS h¸t c¶ bµi. HS h¸t c¶ bµi - HS tiÕp tôc söa nh÷ng chç h¸t cßn cha ®¹t, thÓ hiÖn ®óng chç HS söa chç sai chuyÓn qu·ng 5, qu·ng 8 trong bµi. - HS tËp h¸t ®óng nhÞp ®é. ThÓ hiÖn s¾c th¸i rén rµng, tha thiÕt cña bµi HS thùc hiÖn h¸t. 7. Cñng cè, kiÓm tra. - HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, nöa líp gâ ®Öm theo nhÞp, nöa HS thùc hiÖn líp gâ ®Öm theo ph¸ch. HS tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm. 4-5 HS xung phong - HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi hai ©m s¾c. HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm. - HS häc thuéc lêi ca vµ t×m mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t. 4-5 HS xung phong - C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi hai ©m s¾c. HS h¸t, gâ ®Öm ©m nh¹c 5: Ngµy so¹n: 31/1/2009 Ngµy d¹y:Thø n¨m, ngµy 5/2/2009 TiÕt 20 «n tËp bµi h¸t: H¸t mõng TËp ®äc nh¹c: T§N sè5 I. YÊU CẦU:- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp phụ hoạ bài hát. -Biết đọc bài TĐN số 5. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô gâ - TËp h¸t bµi H¸t mõng kÕt hîp gâ ®Öm víi hai ©m s¾c. - TËp h¸t bµi H¸t mõng kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - §äc nh¹c vµ ®µn giai ®iÖu N¨m c¸nh sao vui, cã ®o¹n trÝch lµ bµi T§N sè 5. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: H§ cña GV H§ cña HS *Néi dung 1:¤n tËp bµi h¸t: H¸t mõng -HS ghi bµi - HS h¸t bµi H¸t mõng b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm -HS thùc hiÖn víi 2 ©m s¾c. Söa l¹i nh÷ng chç h¸t sai, thÓ hiÖn tÝnh chÊt rén rµng, t¬i vui cña bµi h¸t: - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. + 2-3 HS xung phong tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. -HS thùc hiÖn + C¶ líp tËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng. 2-3 em tr×nh bµy - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ® theo nh¹c. 1-2 nhãm tr×nh bµy *Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c: T§N sè 5 - GV treo bµi T§N sè 5 lªn b¶ng. -HS ghi bµi - Bµi T§N viÕt ë lo¹i nhÞp g×? Cã mÊy nhÞp? -HS theo dâi 2. TËp nãi tªn nèt nh¹c. -HS tr¶ lêi 3. LuyÖn tËp cao ®é. 1-2 em nãi tªn nèt nh¹c. - HS nãi tªn nèt trong bµi - GV quy ®Þnh ®äc c¸c nèt §«-Rª-Mi-Rª- HS luyÖn cao ®é §«, råi ®µn ®Ó HS ®äc hoµ theo. HS theo dâi 4. LuyÖn tËp tiÕt tÊu. 1-2 em thùc hiÖn - GV gâ tiÕt tÊu lµm mÉu. HS luyÖn tiÕt tÊu - GV b¾t nhÞp (1-2), c¶ líp cïng gâ tiÕt tÊu. HS theo dâi- xung phong gâ l¹i 5. TËp tõng c©u - §äc c©u 1: GV ®µn c©u thø nhÊt 3 lÇn - GV ®µn vµ b¾t nhÞp ®Ó HS ®µn c©u 1. C¶ líp ®äc c©u 1 - HS xung phong ®äc. 1-2 HS thùc hiÖn - C¶ líp ®äc c©u 1, GV l¾ng nghe (kh«ng ®µn) ®Ó söa chç sai cho HS. HS ®äc nh¹c, söa sai - §äc c©u 2 t¬ng tù HS ®äc c©u 2 6. TËp ®äc c¶ bµi. HS thùc hiÖn - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi, HS ®äc theo, võa ®äc, võa gâ tiÕt tÊu. 2 HS thùc hiÖn 7. GhÐp lêi ca HS thùc hiÖn - GV ®µn giai ®iÖu nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia ghÐp lêi, tÊt c¶ thùc hiÖn gâ ph¸ch. GV b¾t nhÞp. HS thùc hiÖn - 1 HS ®äc nh¹c, ®ång thêi 1 HS h¸t lêi. - C¶ líp h¸t lêi vµ gâ ph¸ch. HS thùc hiÖn 8. Cñng cè, kiÓm tra - GV ®µn giai ®iÖu, HS tËp gâ ph¸ch m¹nh, ph¸ch nhÑ khi ®äc nh¹c vµ h¸t lêi. GV b¾t nhÞp (kh«ng ®µn), c¶ líp thùc hiÖn. 1-2 HS thùc hiÖn - HS xung phong tr×nh bµy. Tæ,nhãm tr×nh bµy - C¸c tæ ®äc nh¹c, H¸t lêi vµ gâ ph¸ch. GV ®¸nh gi¸. - GV ®Öm ®µn, tr×nh bµy toµn bé bµi N¨m c¸nh sao vui giíi thiÖu cho HS nghe. - HS tËp chÐp nh¹c bµi T§N sè 5. HS tËp chÐp bµi T§N vµo vë Ngµy so¹n: 7/2/2009 Ngµy d¹y:Thø n¨m,1 2/2/2009 ©m nh¹c 5: TiÕt 21 Häc h¸t: bµi Tre ngµ bªn l¨ng B¸c I.YÊU CẦU: - Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích.Biết hát theo gia điệu và lời ca
- Xem thêm -