Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 ¢m nh¹c 4: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  Ngµy so¹n:22/8/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 26/8/2009 TiÕt 1 ¤n tËp 3 bµi h¸t vµ ký hiÖu ghi nh¹c ®· häc ë líp 3 I. Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát đã học ở lớp 3 và kết hợp gõ đệm theo. -Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng, b¨ng, ®Üa nh¹c. - Mét sè tranh ¶nh minh ho¹ 3 bµi: Quèc ca ViÖt Nam, Bµi ca ®i häc, cïng móa h¸t díi tr¨ng. - Tê tranh minh ho¹ c¸c kÝ hiÖu ghi nh¹c. III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c nhë HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. kiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp 3 bµi h¸t ®· häc ë líp 3 HS theo dâi Bµi tËp 1: ë líp 3, c¸c em ®· häc 11 bµi h¸t, h·y kÓ tªn nh÷ng bµi h¸t ®ã. Tõng tæ th¶o luËn , tæ trëng lªn b¶ng ghi bµi h¸t ®· häc líp3. GV ®¸nh gi¸, ghi tªn 11 bµi h¸t lªn b¶ng. HS th¶o luËn theo tæ HS nghe, quan s¸t * Bµi tËp 2: Tõng tæ tiÕp tôc th¶o luËn ®Ó giíi thiÖu tªn t¸c gi¶ nh÷ng bµi h¸t HS thùc hiÖn theo tæ trªn. GV yªu cÇu lÇn lît HS mçi tæ cho biÕt tªn t¸c gi¶. HS nãi tªn t¸c gi¶ Trong tiÕt häc nµy, c¸c em sÏ «n l¹i 3 bµi h¸t lµ: Quèc ca ViÖt Nam, Bµi ca ®i HS theo dâi häc, Cïng móa h¸t díi tr¨ng. - ¤n bµi Quèc ca ViÖt Nam + HS nghe giai ®iÖu sau ®Ó ®o¸n tªn bµi h¸t: HS nghe vµ tr¶ lêi + HS ®øng nghiªm, tr×nh bµy bµi h¸t HS tr×nh bµy + GV híng dÉn HS söa nh÷ng chç h¸t cßn cha ®¹t. HS thùc hiÖn - ¤n bµi Bµi ca ®i häc + HS nghe tiÕt tÊu sau ®Ó ®o¸n tªn bµi h¸t. HS gâ l¹i vµ ®o¸n tªn bµi h¸t + HS h¸t Bµi ca ®i häc kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp vµ tiÕt tÊu lêi ca. HS tr×nh bµy + GV chØ ®Þnh tõng tæ thùc hiÖn l¹i. + GV híng dÉn HS söa l¹i nh÷ng chç h¸t cßn cha ®¹t HS thùc hiÖn - ¤n bµi Cïng móa h¸t díi tr¨ng + HS quan s¸t tranh vÏ ®Ó ®o¸n tªn bµi h¸t Cïng móa h¸t díi tr¨ng + HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c HS quan s¸t, tr¶ lêi *Ho¹t ®éng 2:¤n tËp mét sè kÝ hiÖu ghi nh¹c - H·y kÓ tªn nh÷ng kÝ hiÖu ghi nh¹c ®· ®îc giíi thiÖu ë líp 3. HS tr×nh bµy Gåm cã: Khu«ng nh¹c, Kho¸ son, tªn nèt ( §«, Rª, Mi, Pha, Son, Si) vµ h×nh nèt ( Tr¾ng, ®en, mãc ®¬n) HS theo dâi HS tr¶ lêi - ¤n tËp vÒ khu«ng nh¹c. + GV kÎ mét khu«ng nh¹c lªn b¶ng, yªu cÇu HS nãi tªn dßng vµ khe + HS tù dïng khu«ng nh¹c bµn tay, yªu cÇu HS nãi tªn dßng vµ khe. HS nãi tªn dßng, khe - TiÕp theo, tËp viÕt khãa son ë ®Çu khu«ng nh¹c. GV kiÓm tra HS tËp viÕt kho¸ Son, híng dÉn c¸c em söa nh÷ng chç cßn sai. 1-2 HS thùc hiÖn - HS nãi tªn nèt nh¹c trong bµi tËp sè 1 - HS tËp viÕt lªn khu«ng nh¹c c¸c nèt nh¹c trong bµi tËp sè2 HS viÕt khãa Son HS thùc hiÖn HS tËp viÕt nèt nh¹c Ngµy so¹n:6/9/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 9/9/2009 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  ¢m nh¹c 4: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  TiÕt 2 Häc h¸t: Bµi Em yªu hoµ b×nh Nh¹c vµ lêi: NguyÔn §øc Toµn I. Yêu cầu: Biết hát theo gia điệu và lời ca. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách của bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c bµi Em yªu hoµ b×nh - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi Em yªu trêng em. - B¶n nh¹c bµi Em yªu trêng em cã kÝ hiÖu ph©n chia c¸c c©u h¸t. - TËp ®µn giai ®iÖu, h¸t chuÈn x¸c vµ ®Öm h¸t bµi Em yªu hoµ b×nh. III. Ho¹t ®éng d¹y häc GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  HĐ của GV * ¤n tËp bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh - GV ®µn giai ®iÖu ®o¹n b bµi Em yªu hoµ b×nh, tõ Em yªu dßng s«ng ®Õn hÕt. GV yªu cÇu HS cho biÕt tªn bµi h¸t, t¸c gi¶. - GV ®Öm ®µn ®Ó HS tr×nh bµy bµi Em yªu hoµ b×nh theo tr×nh tù c¶ bµi, nh¾c l¹i tõ c©u 5, nh¾c l¹i c©u 8 lÇn n÷a GV chØ ®Þnh tõng tæ tr×nh bµy, söa cho HS nh÷ng chç h¸t cha ®óng. - HS tr×nh bµy bµi Em yªu hoµ b×nh theo c¸ch h¸t lÜnh xíng, nèi tiÕp vµ hoµ giäng. GV híng dÉn HS - GV chØ ®Þnh nhãm 4 – 5 em lªn tr×nh bµy tríc líp. *Bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu a. VÞ trÝ c¸c nèt §«, Rª, Mi, Son, La trªn khu«ng nh¹c. - §Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña HS, GV treo khu«ng nh¹c lªn b¶ng, yªu cÇu mét em lªn b¶ng chØ vµo tõng nèt nh¹c, em kh¸c ®øng t¹i chæ nãi tªn nèt ®ã. HS trong líp tù ®¸nh gi¸. b. LuyÖn tËp tiÕt tÊu - GV viÕt tiÕu tÊu tªn b¶ng Bµi tËp nµy cã h×nh nèt vµ kÝ hiÖu g×? - GV híng dÉn vµ quy íc víi HS c¸ch vç tay thÓ hiÖn dÊu lÆng ®en ( 2 lßng bµn tay óp xuèng) - GV thùc hiÖn mÉu tiÕt tÊu 3 – 4 lÇn - GV vç vµ b¾t nhÞp cho HS vç cïng - GV chØ ®Þnh 1 –2 HS thùc hiÖn l¹i - Ai cã thÓ cho biÕt, tiÕt tÊu trªn cã trong bµi h¸t nµo? c. LuyÖn tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu - GV ®µn giai ®iÖu tõng chuæi ©m thanh ng¾n (tõ 3 ®Õn 5 ©m) - HS nghe vµ ®äc hoµ theo tiÕng ®µn - HS võa ®äc cao ®é võa kÕt hîp gâ tiÕt tÊu. - GV chØ ®Þnh HS kh¸ ®äc lµm mÉu cho c¸c b¹n theo dâi. - GV chØ ®Þnh mét vµi HS kh¸c tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu * KÕt thóc tiÕt häc GV ®Öm ®µn ®Ó HS tr×nh bµy bµi Em yªu hoµ b×nh nh ®· «n tËp ¢m nh¹c 4: H§ cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp HS nghe, ®o¸n tªn bµi, tªn t¸c gi¶. HS thùc hiÖn Tõng tæ tr×nh bµy HS thùc hiÖn Nhãm tr×nh bµy HS thùc hiÖn 1 HS chØ nèt, em kh¸c nãi tªn 1-2 em trÎ lêi HS ghi nhí HS nghe, quan s¸t HS tr¶ lêi HS nghe ®µn HS nghe , ®äc theo HS thùc hiÖn HS «n l¹i bµi Em yªu hoµ b×nh Ngµy so¹n:20/9/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 23/9/2009 TiÕt 4 Häc h¸t bµi: B¹n ¬i l¾ng nghe( D©n ca Ba Na) KÓ chuyÖn ©m nh¹c I. Yªu cÇu: HS biÕt ®©y lµ bµi d©n ca cña d©n téc Bana,T©y Nguyªn. BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch, theo tiÕt tÊu lêi ca. -BiÕt néi dung c©u chuyÖn §µo ThÞ HuÖ II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c bµi B¹n ¬i l¾ng nghe.- Tranh ¶nh minh ho¹ bµi B¹n ¬i l¾ng nghe.- B¶n nh¹c bµi B¹n ¬i l¾ng nghe cã kÝ hiÖu qu©n chia c¸c c©u h¸t. - ChuÈn bÞ ®éng t¸c ®Ó híng dÉn HS tr×nh bµy bµi B¹n ¬i l¾ng nghe kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Tranh vÏ minh ho¹ TiÕng h¸t §µo ThÞ HuÖ III. Ho¹t ®éng d¹y häc GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  HĐ của GV * Häc h¸t: B¹n ¬i l¾ng nghe 1. Giíi thiÖu bµi h¸t GV treo bµi B¹n ¬i l¾ng nghe, tranh minh ho¹ lªn b¶ng GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i 4 c©u nµy. - H¸t lêi 2: GV chia líp thµnh hai nöa, nöa líp h¸t giai ®iÖu b»ng nguyªn ©m U, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi 2. 6. H¸t c¶ bµi HS h¸t c¶ lêi 2, võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. 7. Cñng cè bµi - HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c Chia líp thµnh 2 nöa, mét nöa h¸t, mét nöa gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c vµ ngîc l¹i - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c *KÓchuyÖn ©m nh¹c:TiÕng h¸t §µo ThÞ HuÖ - GV treo 4-5 bøc tranh ®Ó chuÈn bÞ theo néi dung trong truyÖn, kÓ chuyÖn lÇn thø nhÊt. - GV ®Æt mét vµi c©u hái ®Ó cñng cè néi dung c©u chuyÖn - GV chØ ®Þnh HS xung phong lªn b¶ng, dùa vµo c¸c bøc tranh ®Ó kÓ l¹i c©u chuyÖn. - GV ®Ò nghÞ HS nãi lªn c¶m xóc, suy nghØ cña m×nh vÒ c©u chuyÖn. GV nªu ý nghÜa c©u chuyÖn: ¢m nh¹c co t¸c dông rÊt nhiÒu trong cuéc sèng. H§ cña HS HS theo dâi HS tËp h¸t lêi 2 HS h¸t lêi 2, kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch HS h¸t, gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c HS h¸t vµ vËn ®éng HS nghe c©u chuyÖn quan s¸t tranh vÏ HS th¶o luËn theo nhãm, tr¶ lêi c©u hái HS kÓ chuyÖn l¹i theo tranh HS nãi lªn c¶m nhËn HS ghi nhí HS l¾ng nghe 1-2 em ®äc lêi ca C¶ líp ®äc LuyÖn thanh HS tËp h¸t tõng c©u HS h¸t c©u 1 - 4 ë T©y Nguyªn cã nh÷ng d©n téc nh: Ba - na, £ -®ª, Gia - rai, H¬ -rª, Xu - ®¨ng....Ngêi d©n T©y Nguyªn rÊt dòng c¶m trong cuéc ®Êu tranh chèng ngo¹i x©m ®ång thêi còng lµ nh÷ng ngêi yªu lao ®éng, yªu hoµ b×nh, yªu ca h¸t… 2. HS nghe GV h¸t mÉu 3. §äc lêi ca - GV híng dÉn HS ®äc lêi theo tiÕt tÊu lêi ca, võa ®äc võa gâ ®Öm theo TT. - HS thùc hiÖn l¹i 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u - GV ®µn giai ®iÖu mçi c©u 2 -3 lÇn, HS l¾ng nghe. GV b¾t nhÞp ( 12) ®Î HS h¸t hoµ cïng tiÕng ®µn. HS võa tËp h¸t tõng c©u võa gâ tiÕt tÊu lêi ca. Ngµy so¹n: 26/9/2009 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  ¢m nh¹c 4: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 30/10/2009 TiÕt 5 ¤n tËp bµi h¸t: b¹n ¬i l¾ng nghe Giíi thiÖu h×nh nèt tr¾ng-Bµi tËp tiÕt tÊu I.Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Tập biểu diễn bài hát - Biết giá trị độ dài của hình nốt trắng. Biết thể hiện hình tiết tấu có nốt đen và nốt trắng II. Chuẩn bị của GV - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe,b¨ng, ®Üa nh¹c bµi b¹n ¬i l¾ng nghe. - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi b¹n ¬i l¾ng nghe.GV tÝm ®éng t¸c móa hoÆc c¸c ®éng t¸c phô ho¹. - TËp ®µn giai ®iÖu vµ ®Öm h¸t bµi b¹n ¬i l¾ng nghe. - TËp tr×nh bµy bµi b¹n ¬i l¾ng nghe theo c¸ch h¸t nh¾c l¹i mét vµi tiÕng cuèi c©u: - Trong bµi tËp tiÕt tÊu quy íc víi HS c¸ch thÓ hiÖn nèt tr¾ng: ph¸ch 1 vç 2 tay, ph¸ch 2 xoÌ 2 tay, lßng bµn tay ngửa lªn cao. III. Hoạt động dạy và học HĐ của GV ¤n tËp bµi h¸t: B¹n ¬i l¾ng nghe - §Æt c©u hái HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t - GV cho HS nghe l¹i bµi h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe qua b¨ng ®Üa - HS «n bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c, GV chØ ®Þnh nhãm 4-5 HS tr×nh bµy tríc líp. GV viÕt h×nh nèt tr¾ng lªn b¶ng, híng dÉn HS tËp viÕt - VÒ gi¸ trÞ ®é dµi: §é dµi cña nèt tr¾ng b»ng 2 nèt ®en - Bµi tËp: T×m trong SGK nh÷ng b¶n nh¹c cã sö dông nèt tr¾ng, ®äc tªn ®Çy ®ñ c¶ cao ®é ( tªn nèt) vµ trêng ®é ( h×nh nèt). Bµi tËp tiÕt tÊu Bµi tËp 1 - GV viÕt bµi tËp lªn b¶ng H§ cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp HS tr¶ lêi HS nghe HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c - Bµi tËp cã h×nh nèt nµo - HS ®äc h×nh nèt - GV vç tay ( hoÆc gâ) thÓ hiÖn nèt tr¾ng: - GV vç tay 6 nèt ( cã thÓ kÕt hîp ®äc h×nh nèt), chØ ®Þnh HS thùc hiÖn - GV vç tay c¶ 13 nèt , chØ ®Þnh HS thùc hiÖn. Ai cã thÓ cho biÕt, tiÕt tÊu trªn cã trong bµi h¸t nµo Gièng tiÕu tÊu c©u Vµo ®©y ch¬i rõng hoa t¬i chim lÝu lo hãt nghe vui vui cña bµi vµo rõng hoa TiÕt tÊu trªn còng gièng tiÕt tÊu c©u h¸t T«i lµ l¸ t«i lµ hoa, t«i lµ l¸ hoa mïag xu©n cña bµi Hoa l¸ mïa xu©n. Bµi tËp 2 - GV viÕt bµi tËp lªn b¶ng. 1-2 em tr¶ lêi 1-2 em ®äc HS nghe vµ ghi nhí HS nghe vµ thùc hiÖn HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi HS nghe - GV híng dÉn HS tËp tiÕt tÊu t¬ng tù bµi tËp 1 Ai cã thÓ cho biÕt, tiÕt tÊu trªn cã trong bµi h¸t nµo Cã trong bµi Móa vui ( cã ë trang 31 – SGK), c©u N¾m tay nhau, b¾t tay nhau vui cïng vui móa ca. - Tæ, nhãm, c¸ nh©n thÓ hiÖn tiÕt tÊu võa häc HS quan s¸t tËp viÕt HS nghe quan s¸t HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS quan s¸t HS thùc hiÖn HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi Ngµy so¹n:10/10/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 14/10/2009 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  ¢m nh¹c 4: TiÕt 6 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 Giíi thiÖu mét vµi nh¹c cô d©n téc I. YÊU CẦU: Biết hát thoe giai điệu và đúng lời ca hai bài hát đã học -Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc và biết đọc bài tập đọc nhạc số 1 II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng - B¶n nh¹c bµi T§N sè 1 – Son La Son ®îc phãng to ( NXB Gi¸o dôc) - Tranh ¶nh 4 lo¹i nh¹c cô: ®µn nhÞ, ®µn tam, ®µn tø, ®µn t× bµ. B»ng ©m thanh c¸c trÝch ®o¹n nh¹c. III. Ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung H§ cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp * TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 – Son La Son - GV treo bµi T§N sè 1 lªn b¶ng HS l¾ng nghe 1- 2 HS nãi tªn nèt - Em nµo cã thÓ nãi tªn c¸c nèt nh¹c cã trong bµi T§N sè 1 - Son La Son? C¶ líp nãi tªn nèt - GV chØ vµo tõng nèt trong bµi. HS tËp nãi tªn nèt nh¹c - GV viÕt tiÕt tÊu lªn b¶ng c¶ líp thùchiÖn - GV chØ b¶ng, HS nãi tªn h×nh nèt: ®en ®en tr¾ng, ®en ®en tr¾ng HS nghe - GV gâ tiÕt tÊu trªn, yªu cÇu HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn l¹i. 1-2 HS thùc hiÖn - HS gâ tiÕt tÊu võa nghe HS nãi tªn vµ gâ tiÕt tÊu - GV híng d·n HS c¶ líp nh×n vµo bµi T§N, nãi tªn nèt nh¹c trong bµi kÕt hîp gâ tiÕt tÊu võa tËp. - Tªn nèt nh¹c trong bµi T§N theo thø tù tõ thÊp lªn cao? HS tr¶ lêi: §« Rª Mi Son La - GV yªu cÇu HS ®äc cao ®é 5 nèt nh¹c §« Rª Mi Son La theo thø tù tõ HS luyÖn tËp cao ®é thÊp lªn cao. - GV ®µn chuæi ©m thanh gåm 6 ©m kho¶ng 2 –3 lÇn råi b¾t nhÞp ( 1- HS tËp ®äc tõng c©u 2) HS nghe ®µn - HS ®äc nh¹c chuæi ©m thanh mét vµi lÇn hoµ víi tiÕng ®µn - GV chØ ®Þnh mét vµi HS ®äc l¹i, GV híng dÉn c¸c em söa nh÷ng chç ®äc cha ®¹t HS ®äc hoµ tiÕng ®µn - GV ®µn , HS ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn, võa ®äc võa gâ tiÕt tÊu. 1-2 HS thùc hiÖn - GV chØ ®Þnh 1-2 em häc kh¸ ®äc nh¹c c¶ bµi - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi hai lÇn. LÇn thø nhÊt, HS ®äc nh¹c, lÇn thø HS tËp ghÐp lêi hai c¸c em tù ghÐp lêi, võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. - GV chia líp thµnh hai nöa vµ quy ®Þnh: GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi hai HS thùc hiÖn lÇn. LÇn thø nhÊt, nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia ghÐp lêi, lÇn thø hai ®æi ngîc l¹i. - GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t lêi bµi T§N. C¶ líp h¸t lêi - GV híng dÉn HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. HS ®äc nh¹c, h¸t lêi vµ gâ ph¸ch - GV chØ ®Þnh 1-2 HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn *. Cñng cè, kiÓm tra - Tõng tæ, nhãm ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. HS thùc hiÖn *Giíi thiÖu mét vµi nh¹c cô d©n téc. - GV giíi thiÖu tranh ¶nh 4 lo¹i nh¹c cô: - HS chØ tõng nh¹c cô vµ nãi HS nãi tªn nh¹c cô tªn. HS tr¶ lêi GV gi¶ng gi¶i vÒ c¸c lo¹i nh¹c cô HS theo dâi Ngµy so¹n :17/10/2009 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  Ngµy d¹y :Thø t, ngµy 21/10/2009 ¢m nh¹c 4: TiÕt 7 ¤n tËp 2 bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh, b¹n ¬i l¾ng nghe ¤n tËp: T§N sè 1 I. YÊU CẦU: Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo và vận động theo bài hát. -Biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 1. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c. - B¶n nh¹c bµi T§N sè 1 - Son La Son ®îc phãng to - §µn giai ®iÖu vµ ®Öm h¸t bµi Em yªu hoµ b×nh, b¹n ¬i l¾ng nghe vµ T§N sè 1 – Son La Son. - TËp kÜ n¨ng h¸t nh¾c l¹i trong bµi B¹n ¬i l¾ng nghe. III. Ho¹t ®éng d¹y häc HĐ của GV H§ cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp * ¤n tËp bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh - NhËn biÕt bµi h¸t b»ng tranh ¶nh hoÆc b»ng giai ®iÖu mét vµi c©u h¸t trong bµi Em yªu hoµ b×nh ( Cã thÓ thùc hiÖn tríc khi ghi néi dung) + GV gâ tiÕt tÊu sau 2 – 3 lÇn HS nghe tiÕt tÊu 1-2 HS gâ l¹i + GV chØ ®Þnh HS gâ l¹i tiÕt tÊu HS tr¶ lêi + C¸c em cã nhËn ra ®ã lµ tiÕt tÊu cña c©u h¸t trong bµi nµo ®· häc. HS tr¶ lêi + Lµ tiÕt tÊu c©u: Em yªu dßng s«ng hai bªn bê xanh th¾m cña bµi em yªu hµo b×nh HS tr×nh bµy + Ai lµ t¸c gi¶ bµi Em yªu hoµ b×nh §ã lµ nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn HS thùc hiÖn - GV ®Öm ®µn, HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. Tr×nh bµy tríc líp - Tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. HS tr×nhbµy - HS xung phong tr×nh bµy tríc líp theo nhãm hoÆc c¸ nh©n . *¤n tËp bµi h¸t: B¹n ¬i l¾ng nghe - GV ®Öm ®µn, HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp thÓ hiÖn ®éng t¸c vËn ®éng HS thùc hiÖn phô ho¹. - TËp kÜ n¨ng h¸t nh¾c l¹i trong bµi B¹n ¬i l¾ng nghe. + HS n÷ tr×nh bµy bµi h¸t ( 2 lêi), HS nam tËp h¸t nh¾c l¹i. TÊt c¶ HS võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. + HS n÷ tr×nh bµy bµi h¸t, võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. HS nam h¸t nh¾c l¹i, võa h¸t võa gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca ( ChØ gâ riªng nh÷ng tiÕng h¸t nh¾c l¹i) + HS xung phong tr×nh bµy tríc líp theo nhãm cã sö dông c¸ch h¸t nh¾c Tr×nh bµy tríc líp l¹i. * ¤n tËp T§N sè 1 - HS tËp nãi tªn nèt nh¹c HS nãi tªn nèt - GV gâ tiÕt tÊu, HS nghe vµ thùc hiÖn l¹i. HS nghe, gâ l¹i - GV ®µn giai ®iÖu T§N sè 1 - GV ®µn giai ®iÖu, HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. GV HS ®äc nh¹c, h¸t lêi vµ gâ ph¸ch yªu cÇu HS T§N diÔn c¶m, thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i cña giai ®iÖu. HS tr×nh bµy - Tõng tæ tr×nh bµy T§N sè 1 – Son La Son kÕt hîp gâ ®Öm thep ph¸ch. - TËp ®Æt lêi míi theo nhãm: Mçi nhãm ®Æt lêi nãi råi xung phong lªn HS thùc hiÖn tr×nh bµy tríc líp. Ngµy so¹n:24/10/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 28/10/2009 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  ¢m nh¹c 4: TiÕt 8 Häc h¸t :bµi Trªn ngùa ta phi nhanh (Nh¹c vµ lêi: Phong Nh·) I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết bài hát là của nhạc sĩ Phong Nhã. Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp bài hát.. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng, M¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c bµi Trªn ngùa ta phi nhanh. - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi trªn ngùa ta phi nhanh. - B¶n nh¹c bµi Trªn ngùa ta phi nhanh cã kÝ hiÖu ph©n chia c¸c c©u h¸t. - TËp ®µn giai ®iÖu, h¸t chuÈn x¸c vµ ®Öm h¸t bµi Trªn ngùa ta phi nhanh. III. Ho¹t ®éng d¹y häc HĐ của GV H§ cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp *Häc h¸t: Trªn ngùa ta phi nhanh 1. Giíi thiÖu bµi h¸t HS theo dâi - Phong Nh· lµ nh¹c sÜ rÊt th©n thuéc víi thiÕu nhi ViÖt Nam. Nh÷ng bµi h¸t «ng s¸ng t¸c ®· ®îc nhiÒu thÕ hÖ thiÕu nhi ®ãn nhËn, yªu thÝch, nh bµi: Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång, Bµi ca sum häp, Chi ®éi em lµm kÕ ho¹ch nhá, §éi ta lín lªn cïng ®Êt níc, §i ta ®i lªn, Kim §ång, H¸t víi Th¨ng Long - Hµ Néi. - GV treo bµi : Trªn ngùa ta phi nhanh, tranh minh ho¹ lªn b¶ng - Bµi h¸t Trªn ngùa ta phi nhanh gîi lªn h×nh ¶nh nh÷ng em bÐ ®ang phi -HS quan s¸t ngùa b¨ng qua nói ®åi, vît lªn phÝa tríc. Nh¹c sÜ Phong Nh· pháng -L¾ng nghe theo h×nh ¶nh ngêi anh hïng Th¸nh Giãng cìi ngùa ®¸nh giÆc ®Ó s¸ng t¸c nªn bµi h¸t nµy. 2. Nghe h¸t mÉu HS nghe bµi h¸t qua b¨ng h¸t mÉu bµi h¸t mét lÇn HS nghe bµi h¸t 3. §äc lêi ca vµ gi¶i thÝch tõ khã: GV chØ ®Þnh 1-2 HS ®äc lêi ca. GV gi¶i thÝch “ Vã c©u” nghÜa lµ vã ngùa. 1-2 HS ®äc lêi 4. GV híng dÉn HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu 1 lÇn HS ®äc lêi theo tiÕt tÊu 5. LuyÖn thanh: 1-2 phót LuyÖn thanh 6. TËp h¸t tõng c©u HS tËp tõng c©u Híng dÉn HS c¸ch l¾ng nghe h¸t hoµ giäng víi tiÕng ®µn. GV b¾t nhÞp ( 1-2) HS võa tËp h¸t tõng c©u võa gâ tiÕt tÊu lêi ca. - Trong bµi, nh÷ng tiÕng cã dÊu luyÕn lµ chç h¸t khã, GV chØ ®Þnh HS TËp h¸t chç luyÕn cã n¨ng khiÕu lµm mÉu cho c¸c b¹n - TËp xong 2 c©u, GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u. GV híng dÉn c¸c em HS h¸t nèi c©u 1-2 chç lÊy h¬i, h¸t râ lêi, h¸t diÔn c¶m hoÆc söa cho c¸c em nh÷ng chæ h¸t cha ®óng. - TËp nh÷ng c©u cßn l¹i t¬ng tù. HS tËp nh÷ng c©u cßn l¹i 7. H¸t c¶ bµi: HS h¸t c¶ bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. HS h¸t vµ gâ theo tiÕt tÊu lêi ca. 8. Cñng cè bµi: HS tËp h¸t ®èi ®¸p - TËp kÜ n¨ng h¸t ®èi ®¸p, chia líp thµnh hai nöa: Nöa líp h¸t: Trªn ngùa ta gËp ghÒnh Nöa líp kia h¸t: Ngùa phi nhanh nhanh nhanh nhanh.( C¸c c©u con l¹i t¬ng tù) - TËp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. HS tËp h¸t vµ gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. GV chØ ®Þnh tæ, nhãm tr×nh bµy h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c - HS ghi nhí - Nh¾c nhë HS vÒ nhµ tËp h¸t thuéc bµi h¸t. ¢m nh¹c 4: TiÕt 9 Ngµy so¹n:1/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 4/11/2009 GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  ¤n tËp bµi h¸t: Trªn ngùa ta phi nhanh TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Biết đọc bài TĐN số 2 II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c bµi Trªn ngùa ta phi nhanh. - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi Trªn ngùa ta phi nhanh. - TËp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. - §µn giai ®iÖu, ®äc nh¹c víi h¸t lêi bµi T§N sè 2 –N¾ng vµng. - B¶n nh¹c bµi T§N sè 2 –N¾ng vµng ®îc phãng to. III. Ho¹t ®éng d¹y häc HĐ của GV H§ cña HS *¤n tËp bµi bµi h¸t:Trªn ngùa ta phi nhanh HS chuÈn bÞ ®å dïng ho¹ tËp - NhËn biÕt bµi h¸t HS tr¶ lêi GV treo tranh ( tríc khi ghi néi dung), hái HS nhËn xÐt néi dung cña bøc tranh phï hîp víi bµi h¸t nµo ®· häc, t¸c gi¶? - HS tËp tr×nh bµy bµi h¸t víi tèc ®é: h¬i chËm, h¬i nhanh, võa ph¶i HS tËp h¸t víi tèc ®é kh¸c nhau GV chØ ®Þnh mét vµi HS tr×nh bµy , söa cho c¸c em nh÷ng chç cha h¸t ®óng. 1-2 em tr×nh bµy - ¤n tËp kÜ n¨ng h¸t ®èi ®¸p, chia líp thµnh hai nöa. Nöa líp h¸t: Trªn ®êng gËp ghÒnh. HS thùc hiÖn Nöa líp kia h¸t: Ngùa phi nhanh nhanh nhanh nhanh. TiÕp tôc cho ®Õn b¹n bÌ yªu mÕn Tõ c©u Tæ quèc mÑ hiÒn ®Õn hÕt bµi, c¶ líp h¸t hoµ giäng. - ¤n tËp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. HS h¸t, gâ ®Öm Tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi c¸c h×nh thøc: §¬n ca, song ca, tam ca, tèp ca, HS tr×nh bµy tr×nh bµy h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. *TËp ®äc nh¹c: N¾ng vµng Bµi T§N sè 2 cã tªn :“ N¾ng vµng”, bµi tËp do c¸c t¸c gi¶ SGK biªn so¹n. HS theo dâi - GV treo bµi T§N sè 2 lªn b¶ng - Em nµo cã thÓ nãi tªn c¸c nèt nh¹c cã trong bµi T§N sè 2 – N¾ng vµng? 1-2 HS thùc hiÖn - GV chØ vµo tõng nèt trong bµi, c¶ líp cïng nãi tªn nèt. c¶ líp tËp nãi tªn nèt - GV viÕt tiÕu tÊu lªn b¶ng. HS theo dâi GV chØ b¶ng, HS nãi tªn h×nh nèt: §en ®en, ®en ®en, ®en ®en, tr¾ng. HS thùc hiÖn - GV gâ tiÕt tÊu trªn, yªu cÇu HS nghe vµ thùc hiÖn l¹i. HS gâ l¹i tiÕt tÊu - GV chØ ®Þnh 1-2 em thùc hiÖn råi c¶ líp thùc hiÖn HS thùc hiÖn - TiÕp theo, GV híng dÉn HS nh×n vµo bµi T§N sè 2, nãi tªn nèt nh¹c trong bµi kÕt hîp gâ tiÕt tÊu võa tËp. HS nãi tªn, gâ tiÕt tÊu - Em nµo cã thÓ nãi tªn c¸c nèt nh¹c trong bµi T§N theo thø tù tõ thÊp lªn HS tr¶ lêi: §« Rª Mi Son cao? - GV viÕt 4 nèt §« Rª Mi Son lªn khu«ng nh¹c trªn b¶n b¶ng. HS ®äc cao ®é 4 nèt nh¹c §« Rª Mi Son theo thø tù tõ thÊp lªn cao. GV ®µn, HS nghe vµ nhÈm tªn nèt trªn b¶ng. 5. TËp ®äc nh¹c tõng c©u Bµi T§N gåm 2 c©u ng¾n. - GV ®µn c©u thø nhÊt 2-3 lÇn råi b¾t nhÞp (1 –2) - HS ®äc nh¹c c©u thø nhÊt mét vµi lÇn hoµ víi tiÕng ®µn. - GV chØ ®Þnh mét vµi HS ®äc l¹i, GV híng dÉn c¸c em söa nh÷ng chæ ®äc cha ®¹t. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh HS luyÖn tËp cao ®é  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  §äc c©u 2 t¬ng tù c©u 1 - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi, HS ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn, võa ®äc võa gâ tiÕt tÊu - HS ®äc nh¹c c¶ bµi 1-2 lÇn n÷a, GV kh«ng sö dông nh¹c cô mµ l¾ng nghe HS ®äc ®Ó ph¸t hiÖn chæ sai, híng dÉn c¸c em söa ch÷a. - GV chØ ®Þnh 1-2 em häc kh¸ ®äc nh¹c c¶ bµi lµm mÉu cho c¸c b¹n nghe vµ nhÈm theo. - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi 2 lÇn. LÇn thø nhÊt, HS ®äc nh¹c, lÇn thø 2, c¸c em tù ghÐp lêi, vµ h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. - GV chia líp thµnh hai nöa vµ quy ®Þnh: GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi lÇn hai. LÇn thø nhÊt, nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia ghÐp lêi, lÇn thø hai ®æi ngîc l¹i. - GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t lêi bµi T§N. C¶ líp h¸t lêi. - GV híng dÉn HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - GV chØ ®Þnh 1-2 HS thùc hiÖn * Cñng cè, kiÓm tra - Tõng tæ, nhãm ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. GV yªu cÇu HS tËp ®äc nh¹c diÔn c¶m, thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i cña giai ®iÖu. - C¸ nh©n ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh HS tËp ®äc tõng c©u HS nghe HS ®äc hoµ tiÕng ®µn HS thùc hiÖn TËp c©u 2 HS ®äc nh¹c c¶ bµi HS thùc hiÖn 1-2 em thùc hiÖn HS ghÐp lêi ca HS thùc hiÖn HS ®äc nh¹c, h¸t vµ gâ ph¸ch 1-2 em thùc hiÖn HS tr×nh bµy  ¢m nh¹c 4: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  Ngµy so¹n:7/11/2009 Ngµy d¹y: Thø t, ngµy 11/11/2009 TiÕt 10 Häc h¸t: bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em Nh¹c vµ lêi: T« Ngäc B¸u I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và lời ca, biết kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em - B¶n nh¹c bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em cã kÝ hiÖu ph©n chia c¸c c©u h¸t. - Mét vµi ®éng t¸c ®Ó híng dÉn HS vËn ®éng theo nh¹c. - TËp h¸t chuÈn x¸c vµ ®Öm h¸t bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Gäi 2 nhãm lªn biÓu diÔn tríc líp. GV ®µn ®Öm - HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt bæ sung GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  H§ cña GV H§ cña HS *Häc h¸t: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em 1. Giíi thiÖu bµi h¸t - GV treo bµi h¸t: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em vµ tranh minh ho¹ - Tuæi th¬ víi m¸i trêng lµ mét ®Ò tµi ®îc nhiÒu nhµ th¬, nhµ v¨n, nh¹c sÜ, ho¹ sÜ quan t©m, cã nhiÒu bµi h¸t hay viÕt vÒ ®Ò tµi nµy. Bµi h¸t Kh¨n quµng th¾m m·i vai em cña t¸c gi¶ Ng« Ngäc B¸u lµ mét bµi viÕt vÒ ®Ò tµi ®ã. Giai ®iÖu cña bµi h¸t rén r·, vui t¬i, bµi h¸t gîi lªn niÒm tù hµo cña tuæi häc trß ®îc mang trªn vai chiÕc kh¨n quµng t¬i th¾m. §©y lµ lµ mét trong sè 50 bµi h¸t ®îc b×nh chän lµ nh÷ng bµi h¸t thiÕu nhi hay nhÊt thÕ kØ 20. 2. Nghe h¸t mÉuHS nghe bµi h¸t qua b¨ng, ®Üa hoÆc do GV tr×nh bµy. 3. §äc lêi ca vµ gi¶i thÝch tõ khã: GV chØ ®Þnh HS ®äc lêi ca. Tõ “ G¾ng siªng” nghÜa lµ cè g¾ng ch¨m chØ. 4. §äc lêi theo tiÕt tÊu lêi ca: GV híng dÉn HS ®äc lêi ca vµ gâ tiÕt tÊu ®o¹n a, gåm 4 c©u cïng chung tiÕt tÊu. 5. LuyÖn thanh: 1 - 2 phót 6. TËp h¸t tõng c©u: TËp hai c©u ®Çu - TËp xong hai c©u, GV cho h¸t nèi liÒn 2 c©u, GV híng dÉn c¸c em chæ lÊy h¬i, h¸t râ lêi, h¸t diÔn c¶m hoÆc söa cho c¸c em nh÷ng chç h¸t cha ®óng. Víi nh÷ng chæ khã h¸t trong bµi, ë ®o¹n a lµ tiÕng h¸t luyÕn, ®o¹n b lµ trêng ®é . 7. H¸t c¶ bµi- HS tr×nh bµy lêi 1 kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - GV ®Öm ®µn, HS tù h¸t lêi 2 kÐt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. GV chØ ®Þnh HS h¸t lêi 2, GV híng dÉn söa chæ h¸t cha ®óng. 8. Tr×nh bµy bµi h¸t - GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng theo nh¹c. 9. Cñng cè bµiTõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t - GV chØ ®Þnh tõng nhãm lªn tr×nh bµy bµi h¸t tríc kÕt hîp gâ víi 2 ©m s¾c - GV dÆn HS vÒ nhµ h¸t thuéc lêi vµ t×m ®éng t¸c ®¬n gi¶n phô ho¹ cho bµi h¸t. ¢m Nh¹c 4: HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp HS quan s¸t tranh vµ l¾ng nghe HS nghe bµi h¸t 1-2 em ®äc lêi HS nghe HS thùc hiÖn LuyÖn thanh HS tËp h¸t tõng c©u HS h¸t c©u 1-2 HS tËp chç khã HS thùc hiÖn HS söa chç sai HS tËp h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c HS thùc hiÖn HS ghi nhí Ngµy so¹n:14/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 18/11/2009 TiÕt 11 ¤n tËp bµi h¸t: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca và hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Biết đọc bài TĐN số 3. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng,m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. - §éng t¸c móa ®¬n gi¶n bµi: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. - TËp ®µn giai ®iÖu vµ ®Öm h¸t bµi : Kh¨n quµng th¾m m·i vai em, bµi T§N sè 3 - Cïng bíc ®Òu - B¶n nh¹c bµi T§N sè 3: Cïng bíc ®Òu ®îc phãng to III. Ho¹t ®éng d¹y häc GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  HĐ của GV * ¤n tËp bµi h¸t:Kh¨n quµng th¾m m·i vai em - HS nghe giai ®iÖu ®Ó nhËn biÕt c©u h¸t trong bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em: §©y lµ giai ®iÖu cña c©u “Sao cho xøng ch¸u B¸c Hå ChÝ Minh” - GV chØ ®Þnh mét sè HS tr×nh bµy tõng ®o¹n cña 2 lêi bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. GV híng dÉn c¸c em söa l¹i nh÷ng chæ h¸t cha ®óng - GV híng dÉn HS tr×nh bµy bµi theo c¸ch h¸t nèi tiÕp vµ hoµ giäng vµ nhÈm tªn nèt trªn b¶ng, GV b¾t nhÞp, HS ®äc hßa theo tiÕng ®µn. - TiÕp theo, ®äc cao ®é ®i tõ cao xuèng thÊp. - TiÕp theo, ®äc cao ®é theo cÆp 2 ©m §æª, Rª Mi, Mi pha, Pha Son. Tríc khi ®µn vµ b¾t nhÞp, GV quy®Þnh víi HS sÏ ®äc nh÷ng ©m nµo ®Ó c¸c em chñ ®éng nghe, nhÈm tªn nèt vµ ®äc ®óng cao ®é. - GV ®µn chuçi ©m thanh gåm 5 ©m kho¶ng 2-3 lÇn råi b¾t nhÞp ( 1-2) - HS ®äc nh¹c chuçi ©m thanh mét vµi lÇn hoµ víi tiÕng ®µn. - GV chØ ®Þnh mét vµi HS ®äc l¹i. GV híng dÉn c¸c em söa nh÷ng chç ®äc cha ®¹t. - §äc c¸c chuçi ©m tiÕp theo t¬ng tù. - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi.HS ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn, võa ®äc võa gâ tiÕt tÊu. - HS ®äc nh¹c c¶ bµi 1-2 lÇn n÷a, GV kh«ng sö dông nh¹c cô mµ l¾ng nghe HS ®äc ®Ó ph¸t hiÖn chæ sai, hígng dÉn c¸c em söa ch÷a. - GV chØ ®Þnh 1-2 em häc kh¸ ®äc nh¹c c¶ bµi lµm mÉu cho c¸c b¹n l¾ng nghe vµ nhÈm theo - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi 2 lÇn. LÇn thø nhÊt, HS ®äc nh¹c, lÇn thø hai, c¸c em tù ghÐp lêi, võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. - GV chia líp thnµh hai nöa vµ quy ®Þnh: GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi hai lÇn. LÇn thø nhÊt, nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia ghÐp lêi, lÇn thø hai ®æi ngîc l¹i - GV híng dÉn HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm thep ph¸ch - GV chØ ®Þnh 1-2 HS thùc hiÖn *. Cñng cè, kiÓm tra - Tõng tæ, nhãm ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. GV yªu cÇu HS ®äc nh¹c diÔn c¶m, thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i cña giai ®iÖu. - C¸ nh©n ®äc nh¹c, kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. ¢m nh¹c 4: H§ cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp HS nghe, nhËn biÕt tªn bµi h¸t HS tËp ®äc tõng c©u HS nghe ®µn HS ®äc tõng c©u HS söa chç cha ®¹t HS tËp 3 c©u tiÕp HS ®äc nh¹c c¶ bµi HS ®äc nh¹c 1-2 em thc hiÖn HS ®äc nh¹c, gâ ph¸ch HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy Ngµy so¹n:21/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 25/11/2009 TiÕt 12 Häc h¸t: Bµi Cß L¶ (D©n ca §ång b»ng B¾c bé) I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và lời ca, biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách. -Biết đây là bài hát dân ca đồng bằng Bắc Bộ. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c bµi Cß l¶ - Tranh ¶nh minh ho¹ bµi Cß l¶ - B¶n nh¹c bµi Cß l¶ kÝ hiÖu ph©n chia c¸c c©u h¸t. - TËp ®µn giai ®iÖu, h¸t chuÈn x¸c vµ ®Öm h¸t bµi cß l¶ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: GV cho HS h¸t «n l¹i bµi h¸t: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em 1-2 lÇn, GV ®Öm ®µn theo. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  3. Bµi míi: HĐ của GV * Häc h¸t: Cß l¶ GV treo bµi h¸t Cß l¶ vµ tranh minh ho¹ lªn b¶ng. Nh÷ng c¸nh cß bay rËp rên trªn ®ång lóa mªnh m«ng trong buæi chiÒu lµ h×nh ¶nh rÊt quen thuéc víi ngêi n«ng d©n ViÖt Nam. Cïng víi luü tre xanh, ®ång lóa vµng, ®µn tr©u gÆm cá th× h×nh ¶nh c¸nh cß bay l¶, bay la gîi lªn khung c¶nh yªn b×nh cña biÕt bao lµng quª. C¸nh cß bay l¶, bay la còng lµ mét bµi d©n ca quen thuéc víi ngêi d©n ®ång b»ng B¾c bé. 2. Nghe h¸t mÉu:HS nghe h¸t qua b¨ng, ®Üa. 3. §äc lêi ca vµ gi¶i thÝch tõ khã: GV chØ ®Þnh 1-2 HS ®äc lêi ca. GV Gi¶i thÝch “ phñ” trong tõ “ cöa phñ” lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh ngµy xa, t¬ng ®¬ng víi quËn, huyÖn ngµy nay. 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u: DÞch giäng (-2) Cã thÓ chia bµi thµnh nh÷ng c©u h¸t ng¾n - GV dïng nh¹c cô ®µn giai ®iÖu tõng c©u, híng dÉn HS võa tËp h¸t võa gâ ®Öm mang tÝnh chÊt dµn tr¶i, phï hîp víi giai ®iÖu bµi h¸t. - Trong bµi Cß l¶ cã nhiÒu tiÕng luyÕn l¸y tinh tÕ mang ®Ëm mµu s¾c d©n ca ®ång b»ng B¾c bé. GV cã thÓ h¸t mÉu ®Ó híng dÉn HS thÓ hiÖn ®îc nÐt chÝnh cña giai ®iÖu. - TËp xong 2 c©u, GV cho h¸t nèi liÒn 2 c©u vµ híng dÉn c¸c em chç lÊy h¬i, h¸t râ lêi, h¸t diÔn c¶m hoÆc söa cho c¸c em nh÷ng chæ h¸t cha ®óng - TËp h¸t c©u tiÕp theo 6. H¸t c¶ bµi GV ®Öm ®µn, HS h¸t c¶ bµi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - C¸c em cã c¶m nhËn g× vÒ bµi h¸t Cß l¶ GV kÕt luËn vÌ c¸c ý kiÕn cña HS, qua ®ã gi¸o dôc HS yªu d©n ca vµ tr©n träng ngêi lao ®éng. 7. Cñng cè bµi - TËp kÜ n¨ng h¸t lÜnh xíng, mét HS lÜnh xíng 2 c©u ®Çu, c¶ líp h¸t hoµ giäng 4 c©u tiÕp theo, võ h¸t võ gâ ®Öm theo ph¸ch. - GVchØ ®Þnh tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t, cã lÜnh xíng, võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. ©m nh¹c 4: H§ cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp HS nghe, quan s¸t tranh HS nghe bµi h¸t 1-2 em ®äc HS nghe LuyÖn thanh HS tËp h¸t tõng c©u HS nghe, h¸t hoµ tiÕng ®µn. HS tËp chç khã HS h¸t c©u 1-2 HS h¸t vµ gâ ph¸ch HS nãi lªn c¶m nhËn HS tËp lÜnh xíng Tõng tæ tr×nh bµy Ngµy so¹n: 29/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 6/12/2009 TiÕt 13 ¤n tËp bµi h¸t: Cß l¶-TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 I. YÊU CẦU:- Biết hát theo giai điệu và đuúnglời ca, biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Biết đọc bài TĐN số 4. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cu quen dïng, m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c bµi Cß l¶.- Tranh ¶nh minh ho¹ bµi Cß l¶ - ChuÈn bÞ ®éng t¸c móa phô ho¹ ®¬n gi¶n bµi Cß l¶- TËp ®µn giai ®iÖu vµ ®Öm h¸t bµi T§N sè 4- Con chim ri- B¶n nh¹c bµi T§N sè 4 – Con chim ri ®îc phãng to. III. ho¹t ®éng d¹y häc : GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  HĐ của GV *¤n tËp bµi h¸t: Cß l¶ - Nghe bµi h¸t qua b¨ng, ®Üa hoÆc GV tr×nh bµy - GV chØ ®Þnh tæ, nhãm tr×nh bµy, söa cho HS nh÷ng chç h¸t cha ®óng - HS võa tËp h¸t võa «n l¹i gâ ®Öm theo nhÞp - HS tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸ch h¸t lÜnh xíng vµ h¸t hoµ giäng ( phÇn x«) - GV híng dÉn HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp móa phô ho¹ ®¬n gi¶n - GV chØ ®Þnh mét vµi nhãm tr×nh bµy tríc líp, tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp móa phô ho¹ ®¬n gi¶n. * TËp ®äc nh¹c: Con chim ri Bµi T§N sè 4 cã tªn Con chim ri, ®©y lµ mét giai ®iÖu ng¾n cña Ph¸p, phÇn lêi ca do c¸c t¸c gi¶ SGK biªn so¹n. - GV treo bµi T§N sè 4 lªn b¶ng. - GV dïng thíc chØ tõng nèt nh¹c - GV viÕt tiÕt tÊu lªn b¶ng - GV chØ b¶ng, HS nãi tªn h×nh nèt - GV gâ tiÕt tÊu trªn, yªu cÇu HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn l¹i. - Em nµo cã thÓ nãi tªn c¸c nèt nh¹c trong bµi T§N theo thø tù tõ thÊp lªn cao. - HS ®äc cao ®é 5 nèt nh¹c §« Rª Mi Pha Son theo thø tù tõ thÊp lªn cao. -TiÕp theo, ®äc cao ®é tõ trªn cao xuèng thÊp. - TiÕp theo, ®äc cao ®é theo 2 cÆp ©m §« Rª, Rª Mi, Mi Pha, Pha Son khi ®µn vµ b¾t nhÞp. GV quy ®Þnh víi HS sÏ ®äc nh÷ung ©m thanh nµo ®Ó c¸c em chñ ®éng nghe, nhÈm tªn nèt vµ ®äc ®óng cao ®é. - GV ®µn chuçi ©m thanh gåm 6 ©m kho¶ng 2-3 lÇn råi b¾t nhÞp ( 1-2) - HS ®äc nh¹c chuçi ©m thanh mét vµi lÇn hoµ víi tiÕng ®µn. - GV chØ ®Þnh mét vµi HS ®äc l¹i, GV híng dÉn c¸c em söa nh÷ng chç ®äc cha ®¹t. - §äc chuçi ©m thø 2 t¬ng tù chuçi thø nhÊt. - HS ®äc nèi tiÕp chuçi ©m 1 vµ 2. - §äc chuçi ©m 3 vµ 4 t¬ng tù 6. HS ®äc nh¹c c¶ bµi - GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi. HS ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn, võa ®äc võa gâ tiÕt tÊu. - GV chØ ®Þnh 1-2 em häc kh¸ ®äc nh¹c c¶ bµi lµm mÉu cho c¸c b¹n nghe vµ nhÈm theo. 7. HS ghÐp lêi bµi T§N - §µn giai ®iÖu c¶ bµi 2 lÇn. LÇn thø nhÊt, HS ®äc nh¹c, lÇn thø 2 c¸c em tù ghÐp lêi, võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. - GV chia líp thµnh 2 nöa vµ quy ®Þnh: LÇn thø nhÊt, nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia ghÐp lêi, lÇn thø 2 ®æi ngîc l¹i. - GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t lêi bµi T§N. 8. §äc nh¹c, h¸t lêi vµ gâ ®Öm - GV híng dÉn HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. 9. Cñng cè, kiÓm tra - Tõng tæ, nhãm ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. GV yªu cÇu HS ®äc nh¹c diÔn c¶m, thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i cña giai ®iÖu. ¢m nh¹c 4: H§ cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp HS nghe bµi h¸t HS thùc hiÖn H¸t vµ gâ ®Öm HS h¸t lÜnh xíng, hoµ giäng HS h¸t, móa ®¬n gi¶n HS tr×nh bµy HS theo dâi HS tr¶ lêi, §« Rª Mi Pha Son HS quan s¸t HS nãi tªn h×nh nèt HS nãi tªn vµ gâ tiÕt tÊu HS tr¶ lêi: §« Rª Mi Pha Son HS luyÖn tËp cao ®é HS ®äc HS tËp ®äc tõng c©u HS nghe HS ®äc nh¹c HS ®äc c©u 2 HS ®äc c©u 1-2 HS ®äc c©u 3-4 HS ®äc nh¹c c¶ bµi HS thùc hiÖn 1-2 HS thùc hiÖn HS ®äc nh¹c, ghÐp lêi HS thùc hiÖn 1-2 HS xung phong. HS ®äc nh¹c, h¸t lêi vµ gâ ph¸ch HS thùc hiÖn Ngµy so¹n: 5/12/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 9/12/2009 TiÕt 14 ¤n tËp 3 bµi h¸t: Trªn ngùa ta phi nhanh, Kh¨n quµng th¾m m·i vai em, Cß l¶- Nghe nh¹c I. YÊU CẦU:- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Nghe một số ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn nhạc không lời. II. CHUẨN BỊ CỦA GV - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c. - §µn giai ®iÖu vµ ®Öm h¸t 3 bµi Trªn ngùa ta phi nhanh, Kh¨n quµng th¾m m·i vai em, Cß l¶. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  - ChuÈn bÞ b¨ng, ®Üa nh¹c bµi Ru em hoÆc tËp tr×nh bµy bµi d©n ca nµy ®Ó HS ®îc nghe. III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV - HS nghe giai ®iÖu, nhËn biÕt tªn tõng bµi h¸t. ( GV lÇn lît ®µn giai ®iÖu cauu h¸t trong 3 bµi h¸t «n) *¤n tËp bµi h¸t: Trªn ngùa ta phi nhanh - Mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t víi mét lo¹i tèc ®é: H¬i chËm, h¬i nhanh C¶ líp h¸t víi tèc ®é võa ph¶i - GV chØ ®Þnh mét vµi HS tr×nh bµy, söa ch÷a cho c¸c em nh÷ng h¸t cha ®óng. ¤n tËp kÜ n¨ng h¸t ®èi ®¸p +¤n tËp bµi kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. * ¤n tËp: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em - Mét sè HS tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi. GV híng dÉn c¸c em söa l¹i nh÷ng chç h¸t cha ®óng. - HS tr×nh bµy bµi theo c¸ch h¸t nèi tiÕp vµ hoµ giäng Lêi 2 thùc hiÖn t¬ng tù. GV yªu cÇu HS h¸t thuéc lêi, râ lêi, diÔn c¶m. - HS chän nhãm 4-5 em lªn biÓu diÔn tríc líp, h¸t lêi kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. * ¤n tËp : Cß l¶ - HS võa h¸t võa «n l¹i gâ ®Öm theo nhÞp ®Ó tiÕng gâ kh«ng gÊp g¸p, phï hîp víi giai ®iÖu dµn tr¶i cña bµi h¸t - HS tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸ch lÜnh xíng vµ h¸t hoµ giäng (phÇn x«). - GV híng dÉn HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp móa phô ho¹ ®¬n gi¶n, GV chØ ®Þnh mét vµi nhãm tr×nh bµy tríc líp, tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp móa phô ho¹ ®¬n gi¶n. * Nghe nh¹c: Ru em ( D©n ca X¬ §¨ng) - Bµi Ru em lµ mét trong nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca hay nhÊt cña ngêi X¬ - §¨ng, mét d©n téc sèng ë T©y Nguyªn. Bµi h¸t cã giai ®iÖu du d¬ng vµ tha thiÕt, thÓ hiÖn t×nh yªu th¬ng, g¾n bã gi÷a cha mÑ vµ c¸c con, gi÷a anh chÞ em víi nhau. - GV më b¨ng, ®Üa bµi Ru em - C¸c em cã c¶m nhËn g× sau khi nghe bµi Ru em. - HS tù nãi nh÷ng c¶m nhËn vÒ bµi h¸t - HS nghe l¹i bµi Ru em lÇn n÷a, c¸c em cã thÓ nghe vµ h¸t hoµ theo. * Cñng cè - DÆn dß: HS vÒ häc bµi ¢m nh¹c 4: H§ cña HS HS nghe, tr¶ lêi §ã lµ giai ®iÖu bµi trªn ngùa ta phi nhanh, Kh¨n quµng th¾m m·i vai em, Cß l¶. HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp Tõng tæ tr×nh bµy TÊt c¶ cïng h¸t 1-2 HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS h¸t, gâ 2 ©m s¾c HS h¸t tõng ®o¹n HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy tríc líp HS h¸t, gâ nhÞp HS h¸t lÜnh xíng, hoµ giäng HS h¸t, móa ®¬n gi¶n Nhãm tr×nh bµy HS theo dâi HS nghe nh¹c 2-3 HS nãi lªn c¶m nhËn HS nghe, h¸t hoµ theo Ghi nhí Ngµy so¹n: 6/12/2008 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 10/12/2008 TiÕt 15 Häc h¸t bµi Tù chän: Ru vÒ Cam Lé Nh¹c vµ lêi: Lª Quang NghÖ I. YÊU CẦU : - HS h¸t thuéc lêi, ®óng giai ®iÖu bµi h¸t tù chän: Ru vÒ Cam Lé. C¸c em hiÓu biÕt thªm vÒ nh÷ng bµi h¸t cña ®Þa ph¬ng. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc vËn ®éng theo nh¹c. - Qua bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em t×nh yªu quª h¬ng, cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng quª h¬ng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  - Nh¹c cô quen dïng - Chän h×nh thøc tr×nh bµy cña bµi h¸t tù chän: Gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp cña bµi h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3. Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS HS chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp * Häc h¸t: Ru vÒ Cam Lé - L¾ng nghe Nh¹c vµ lêi: Lª Quang NghÖ - GV giíi thiÖu bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. - HS theo dâi - Treo bµi h¸t lªn b¶ng - §äc lêi ca - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu. - TËp h¸t theo híng dÉn - H¸t mÉu - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu - GV d¹y bµi h¸t theo quy tr×nh d¹y h¸t th«ng thêng, lu ý thÓ - Tr×nh bµy theo tæ hiÖn s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi - HS tr×nh bµy - GV cÇn gîi cho HS niÒm vui, niÒm tù hµo khi häc h¸t bµi HS nghe nh¹c, h¸t cña ®Þa ph¬ng. - GV híng dÉn HS tr×nh diÔn bµi h¸t theo tæ, nhãm, c¸ nh©n. - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc häc tËp cña HS. - KÕt hîp viÖc d¹y h¸t víi viÖc nghe nh¹c bµi: VÇng tr¨ng cæ tÝch ( Nh¹c: Ph¹m §¨ng Kh¬ng; lêi: Th¬ §ç Trung Qu©n) Em h¸t gäi mÆt trêi ( Nh¹c vµ lêi: NguyÔn Thuý LiÔu) - HS l¾ng nghe * Cñng cè: - Gäi mét nhãm lªn biÓu diÔn bµi h¸t Ru vÒ Cam Lé - Mét nhãm lªn biÓu diÔn - Néi dung bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? - Tr¶ lêi: ca ngîi sù ®æi míi cña quª h¬ng Cam Lé vµ t×nh c¶m cña ngêi d©n Cam Lé ®èi víi quª h¬ng - Yªu mÕn quª h¬ng m×nh. + Liªn hÖ: Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em ®iÒu g×? - Ghi nhí - DÆn dß: C¸c em vÒ nhµ h¸t thuéc bµi h¸t vµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t. ©m nh¹c 4: Ngµy so¹n: 13/12/2008 Ngµy d¹y:Thứ tư. Ngày 17/11/2008 TiÕt 16: ¤n tËp 3 bµi h¸t: EM YÊU HOÀ BÌNH; BẠN ƠI LẮNG NGHE; CÒ LẢ I. YÊU CẦU: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp bài hát. -Biết tập biểu diễn bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c. - BiÓu diÔn tèt 5 bµi h¸t ®· häc III. Ho¹t ®éng d¹y häc: GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  1/ æn ®Þnh tæ chøc: Qu¶n ca b¾t h¸t tËp thÓ GV nh¾c nhë HS t thÕ ngåi khi häc h¸t 2/ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3/ Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS * ¤n tËp: 3 bµi h¸t - HS chuÈn bÞ dông cô häc tËp - Em yªu hoµ b×nh - B¹n ¬i l¾ng nghe - TrÖn ngùa ta phi nhanh ¤n tËp 3 bµi h¸t b»ng h×nh thøc thi ®ua gi÷a c¸c tæ. Mçi tæ ®Òu thùc hiÖn nh÷ng bµi tËp sau ®Ó tÝnh ®iÓm thi ®ua. 1. KÓ tªn 3 bµi h¸t ®· häc ë c¸c tuÇn ®Çu trong ch¬ng tr×nh häc: GV chØ ®Þnh 3 HS cña 3 tæ lªn ghi 3 bµi h¸t trong 2 phót. Ghi ®ñ vµ ®óng tªn cña 3 bµi sÏ ®îc 10 ®iÓm. 2. KÓ tªn t¸c gi¶: GV chØ ®Þnh 3 HS cña 3 tæ lªn ghi tªn cña t¸c gi¶ 3 bµi h¸t trong 2 phót. Ghi ®ñ vµ ®óng tªn t¸c gi¶ sÏ ®îc 10 ®iÓm. 3. Nghe tiÕt tÊu ®o¸n tªn bµi h¸t: GV chän 3 tiÕt tÊu cña 3 bµi h¸t, GV gâ tõng tiÕt tÊu, HS cña tæ nµo biÕt ®ã lµ tiÕt tÊu cña c©u h¸t trong bµi nµo, võa h¸t võa gâ ®óng ®îc 10 ®iÓm. NÕu thùc hiÖn cha ®Çy ®ñ sè ®iÓm sÏ thÊp h¬n. 4. LÇn lît tõng tæ sÏ tr×nh bµy bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh, tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸ch h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. Tæ tr ëng b¾t nhÞp. 5. Tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t : B¹n ¬i l¾ng nghe, tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸ch h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. 6. Tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t Trªn ngùa ta phi nhanh, tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸ch h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. * Cñng cè – DÆn dß: HS nh¾c l¹i néi dung 3 bµi h¸t võa «n tËp DÆn dß HS vÒ nhµ tËp biÓu diÔn tèt c¸c bµi h¸t ®· ®îc häc HS «n tËp 3 bµi h¸t HS cña c¸c tæ thùc hiÖn HS cña c¸c tæ thùc hiÖn HS cña c¸c tæ thùc hiÖn -HS thùc hiÖn - HS thùc hiÖn - HS thùc hiÖn - HS nh¾c l¹i néi dung bµi h¸t - Ghi nhí Ngµy so¹n: 20/12/2008 Ngµy d¹y: Thø t, ngµy 24/12/2008 ©m nh¹c 4: TiÕt 17: ¤n tËp T§N: sè 1,sè 2 I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca một số bài đã học -Tập biểu diễn một số bài hát. -Biết đọc nhạc, ghép lời ca và kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 2,3 II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  - 2 bµi T§N phãng to - §äc tèt 2 bµi T§N ®· häc Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1/ æn ®Þnh tæ chøc: Qu¶n ca b¾t h¸t tËp thÓ GV nh¾c nhë HS t thÕ ngåi khi häc h¸t 2/ KiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3/ Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS * ¤n tËp 2 bµi T§N LÇn lît cho HS nh¾c l¹i tªn 4 bµi T§N ®· häc HS nªu tªn 2 bµi T§N 1. Bµi T§N Son La Son 2. Bµi T§N sè 2: N¾ng vµng ¤n tËp vµ tr×nh bµy 2 bµi T§N theo nhãm, HS tù chän nhãm ( HS c¸c nhãm thùc hiÖn kho¶ng 4-5 HS) vµ tr×nh bµy theo híng dÉn cña GV: 1. C¸c nhãm tr×nh bµy bµi T§N sè 1 – Son la Son. HS tr×nh bµy - §äc nh¹c h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. 2. Tr×nh bµy bµi T§N sè 2 – N¾ng vµng. - HS tr×nh bµy - §äc nh¹c h¸t lêi kÕt hîp víi gâ ®Öm theo ph¸ch - HS tr×nh bµy - §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - HS tr×nh bµy Chó ý: Cã thÓ «n bµi h¸t xen víi «n bµi T§N hoÆc «n riªng tõng néi dung. * Cñng cè – DÆn dß: - Tæ chøc tËp ®äc theo d·y 2 bµi T§N 1 lÇn - Thùc hiÖn - DÆn dß: HS vÒ nhµ tËp ®äc chuÈn x¸c c¸c bµi T§N ®· «n - Ghi nhí Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: ©m nh¹c 4: TiÕt 18 tËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc I. YÊU CẦU: - HS biÓu diÔn tèt c¸c bµi h¸t ®· häc trong häc kú I - KhuyÕn khÝch HS tù tin khi tr×nh bµy c¸c bµi h¸t III. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn Mét sè ®éng t¸c biÓu diÔn phï hîp víi c¸c bµi h¸t ®· häc III. Ho¹t ®éng d¹y häc. GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh  Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 4  H§ cña GV H§ cña HS * TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc HS chuÈn bÞ + HS tù chän vµ tr×nh bµy 1 trong 5 bµi h¸t ®· häc theo h×nh thøc HS theo dâi ®¬n ca + Mçi nhãm tù chän biÓu diÔn mét bµi h¸t theo h×nh thøc tèp ca. HS theo dâi + Tr×nh bµy theo song ca. HS tr×nh bµy - Trong qu¸ tr×nh HS biÓu diÔn, GV khuyÕn khÝch HS thÓ hiÖn sù tù tin khi tr×nh bµy bµi h¸t * NhËn xÐt: KÕt qu¶ tiÕt biÓu diÔn, tuyªn d¬ng nh÷ng em biÓu diÔn hay. Nh¾c nhë HS biÓu diÔn cha tèt. DÆn dß HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn tËp c¸ch biÓu diÔn c¸c bµi h¸t. HS l¾ng nghe Ngµy so¹n: 12/1/2008 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 16/1/2008 ©m nh¹c 4: TiÕt 19 Häc h¸t: Bµi Chóc mõng Mét sè h×nh thøc tr×nh bµy bµi h¸t I.YÊU CẦU: -Biết đây là bài hát nhạc nước Nga, nhạc sĩ Hoàng Lân viết lời. -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết một số hình thức hát như đơn ca, song ca... II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng, m¸y nghe, b¨ng, ®Üa nh¹c bµi Chóc mõng - Tranh ¶nh vÒ níc Nga, minh ho¹ cho bµi Chóc mõng, híng dÉn HS vËn ®éng theo nh¹c bµi Chóc mõng - TËp ®µn giai ®iÖu, h¸t chuÈn x¸c vµ ®Öm h¸t bµi Chóc mõng. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: GV: NguyÔn ThÞ Ngäc Thµnh
- Xem thêm -