Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 trọn bộ (hay)

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 Ngaøy soaïn: 19/8/2012 TUAÀ N 1 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: 21/8/2012 Quoác ca Vieät Nam Nhaïc vaø lôøi: Vaên Cao I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi 1 baøi Quoác ca Vieät Nam. - HS haùt hoøa gioïng vaø theå hieän tính chaát huøng maïnh cuûa baøi haùt. - Giaùo duïc HS loøng töï haøo veà truyeàn thoáng daân toäc, tình yeâu ñaát nöôùc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. - Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS oân laïi moät trong caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 2. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t lôø i 1. - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Taä p chaø o côø vaø haù t Quoá c ca. - GV môøi lôùp tröôûng leân ñieàu khieån vaø baét nhòp cho caû lôùp chaøo côø , haùt Quoác ca. - Cho töøng toå ñöùng taïi choå trình baøy baøi haùt, toå tröôûng cöû moät HS baét nhòp. - - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi lời 1 baøi haùt Quoác ca Vieät Nam 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi lôøi 1 baøi haùt ñeå tieát sau học lời 2 ñöôïc toát hôn. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 1 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 Ngaøy soaïn: 26/8/2012 TUAÀ N 2 28/8/2012 HOÏC HAÙTBAØI: Ngaøy daïy: Quoác ca Vieät Nam (tt) I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kyõ naêng voã ñeäm. HS bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t lôø i 2. - GV cho HS oân laïi lôøi 1 baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. GV cho HS nghe baêng haùt maãu caû 2 lôøi. GV HD HS taäp haùt lôøi 2. Sau khi taäp xong lôøi 2, GV cho HS luyeän taäp haùt caû 2 lôøi cho ñeán khi thuaàn thuïc. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Trình baø y baø i haù t . - GV yeâu caàu HS trình baøy baøi haùt ôû tö theá ñöùng nghieâm trang, nhaéc caùc em haùt maïnh meõ, roõ lôøi. - GV cho HS trình baøy vôùi nhieàu hình thöùc: + Haùt taäp theå + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân - GV nhaän xeùt. - HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân HS laéng nghe. HS hoïc haùt theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. - HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. HS thöïc hieän. - - 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV cho HS haùt laïi baøi haùt ở tư thế nghieâm trang. 4. Daë n doø : 2’ Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 2 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Quoác ca Vieät Nam. Nhaéc HS ñoïc tröôùc lôøi ca baøi haùt Baøi ca ñi hoïc. TUAÀ N 3 Ngaøy soaïn: 02/9/2012 Ngaøy daïy: 04/9/2012 - HOÏC HAÙT BAØI: Baøi ca ñi hoïc Nhaïc vaø lôøi: Phan Traàn Baûng I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS tình caûm yeâu meán maùi tröôøng, thaày coâ, baïn beø vaø thieân nhieân töôi ñeïp. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3 Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . - 1. Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Quoác ca Vieät Nam 2. Baø i môù i : 27’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t lôø i 1. - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt Baøi ca ñi hoïc keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 3 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Baøi ca ñi hoïc ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 4 Ngaøy soaïn: 09/9/2012 Ngaøy daïy: 11/9/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Baøi ca ñi hoïc (tt) I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch vaø keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa theo baøi haùt. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t lôø i 2. - GV cho HS oân laïi lôøi 1 baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt - HS thöïc hieän oân haùt: taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay + Haùt ñoàng thanh ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân - GV cho HS nghe baêng haùt maãu caû 2 lôøi. - HS laéng nghe. - GV HD HS taäp haùt lôøi 2. - HS hoïc haùt theo HD cuûa GV. - Sau khi taäp xong lôøi 2, GV cho HS luyeän taäp haùt caû 2 - HS thöïc hieän. - HS chuù yù söûa sai. lôøi cho ñeán khi thuaàn thuïc. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - GV môøi nhoùm, caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - HS bieåu dieãn. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt Baøi ca ñi hoïc 1 - 2 laàn. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 4 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Baøi ca ñi hoïc. Ngaøy soaïn: 16/9/2012 TUAÀ N 5 18/9/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Ñeám sao Nhaïc vaø lôøi: Vaên Chung I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - Ngaøy daïy: HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc caùc em tình caûm yeâu thieân nhieân, ñaát nöôùc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Baøi ca ñi hoïc. 2. Baø i môù i : 27’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV HD HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. - HS traû lôøi. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 5 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt Ñeám sao keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Ñeám sao ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 6 Ngaøy soaïn: 23/9/2012 Ngaøy daïy: 25/9/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ñeám sao Troø chôi aâm nhaïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV môøi nhoùm, caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 3: Troø chôi aâ m nhaï c . - GV HD HS troø chôi ñeám sao: Noùi theo tieát taáu, ñeám töø 1 ñeán 10 oâng sao. - HD HS haùt baèng nguyeân aâm: Duøng nguyeân aâm ñeå haùt thay cho lôøi ca. HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt theo HD cuûa GV. - HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - HS tham gia troø chôi theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. - 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 6 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - GV cho HS haùt laïi baøi haùt Ñeám sao keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Ñeám sao. Ngaøy soaïn: 30/9/2012 TUAÀ N 7 02/10/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: Gaø gaùy Daân ca Coáng (Lai Chaâu) Lôøi môùi: Huy Traân I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt cuûa daân ca Coáng (Lai Chaâu). Giaùo duïc caùc em bieát yeâu quyù caùc laøn ñieäu daân ca. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . - 1. Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Ñeám sao. 2. . Baø i môù i : 27’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV HD HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. 3. Cuû n g coá : 3’ Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. Thò Kim Lieân 7 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt Gaø gaùy keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Gaø gaùy ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 8 Ngaøy soaïn: 07/10/2012 Ngaøy daïy: 09/10/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Gaø gaùy I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS bieát haùt keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, - HS thöïc hieän oân haùt theo haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo HD cuûa GV. phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS haùt keát hôïp vaøi ñoäng taùc phuï hoïa nheï nhaøng - HS thöïc hieän. theo nhaïc. - GV môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - HS thöïc hieän. - GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän theo HD. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu - HS bieåu dieãn. dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 8 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - GV cho HS haùt laïi baøi haùt Gaø gaùy keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi 3 baøi haùt Baøi ca ñi hoïc, Ñeám sao, Gaø gaùy ñeå tieát sau oân taäp. TUAÀ N 9 Ngaøy soaïn: 14/10/2012 Ngaøy daïy: 16/10/2012 - OÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT: Baøi ca ñi hoïc, Ñeám sao, Gaø gaùy I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca vaø vaän ñoäng phuï hoaï. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Baø i ca ñi hoï c . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân. - GV HD HS haùt keát hôïpvaän ñoäng nhòp nhaøng theo nhaïc. - GV HD HS oân haùt baèng caùch haùt noái tieáp, ñoái ñaùp. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p baø i haù t Ñeá m sao. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng theo nhaïc. - GV môøi caù nhaân bieåu dieãn. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p baø i haù t Gaø gaù y . - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng theo nhaïc. - GV chæ ñònh vaøi nhoùm, caù nhaân trình baøy tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän - HS thöïc hieän - Thò Kim Lieân 9 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - 3. Cuû n g coá : 4. Daë n doø : 2’ 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi moät trong 3 baøi haùt vöøa oân. GV daën HS veà nhaø oân laïi 3 baøi haùt vöøa oân. TUAÀ N 10 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy soaïn: 21/10/2012 Ngaøy daïy: 23/10/2012 Lôùp chuùng ta ñoaøn keát Nhaïc vaø lôøi: Moäng Laân - I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS tinh thaàn ñoaøn keát, yeâu thöông, giuùp ñôõ baïn beø. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . - 1. Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ. 2. Baø i môù i : 27’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. Thò Kim Lieân 10 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 11 Ngaøy soaïn: 28/10/2012 30/11/2012 - OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Lôùp Ngaøy daïy: chuùng ta ñoaøn keát I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø ñuùng nhòp. - HS theå hieän baøi haùt keát hôïp voã ñeäm vaø caùch haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp - HS thöïc hieän oân haùt: theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm vaø + Haùt ñoàng thanh haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp. + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi - haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän theo HD. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu - HS bieåu dieãn. dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 11 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt. TUAÀ N 12 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy soaïn: 04/11/2012 Ngaøy daïy: 06/11/2012 Con chim non Daân ca Phaùp I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS tình caûm yeâu quyù queâ höông, bieát baûo veä vaø chung soáng hoøa hôïp vôùi thieân nhieân. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. - Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ. 2. Baø i môù i : 27’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. Thò Kim Lieân 12 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. GV nhaän xeùt. HS trình baøy. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 13 Ngaøy soaïn: 11/11/2012 13/11/2012 - OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Con Ngaøy daïy: chim non I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø ñuùng nhòp. - HS theå hieän baøi haùt keát hôïp voã ñeäm vaø caùch haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp - HS thöïc hieän oân haùt: theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm vaø + Haùt ñoàng thanh haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp. + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi - haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän theo HD. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu - HS bieåu dieãn. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 13 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 dieãn tröôùc lôùp. - 3. GV nhaän xeùt. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. - - HS traû lôøi. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt. TUAÀ N 14 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy soaïn: 18/11/2012 Ngaøy muøa vui Ngaøy daïy: 20/11/2012 Daân ca Thaùi - Lôøi môùi: Hoaøng Laân I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS coù theâm hieåu bieát veà cuoäc soáng cuûa ngöôøi noâng daân. Giaùo duïc HS loøng yeâu quyù caùc laøn ñieäu daân ca. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ. 2. Baø i môù i : 27’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. Thò Kim Lieân 14 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. GV nhaän xeùt. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 15 Ngaøy soaïn: 25/11/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy Ngaøy daïy: 27/11/2012 muøa vui GIÔÙ I THIEÄ U MOÄ T VAØ I NHAÏ C CUÏ DAÂ N TOÄ C I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø ñuùng nhòp. HS theå hieän baøi haùt keát hôïp voã ñeäm vaø caùch haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. HS bieát sô löôïc veà moät vaøi nhaïc cuï daân toäc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm vaø haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp. - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï. GV cho caû lôùp thöïc hieän. GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. GV söûa sai, nhaän xeùt. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân HS thöïc hieän theo HD. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. Thò Kim Lieân 15 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 Hoaï t ñoä n g 2: Giôù i thieä u moä t vaø i nhaï c cuï daâ n toä c . - GV giôùi thieäu moät vaøi nhaïc cuï daân toäc: ñaøn baàu, ñaøn nguyeät, ñaøn tranh. - GV cho HS nghe aâm thanh töøng loaïi nhaïc cuï. - HS chuù yù quan saùt. - HS laéng nghe. Cuû n g coá : 3’ 3. - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. Daë n doø : 2’ 4. - - HS traû lôøi. GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt. Ngaøy soaïn: 02/12/2012 TUAÀ N 16 04/12/2012 KEÅ CHUYEÄN AÂM NHAÏC: Ngaøy daïy: Caù heo vôùi aâm nhaïc GIÔÙ I THIEÄ U TEÂ N NOÁ T NHAÏ C QUA TROØ CHÔI I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS bieát caâu chuyeän Caù heo vôùi aâm nhaïc. Giaùo duïc HS bieát aâm nhaïc khoâng chæ coù vai troø quan troïng trong cuoäc soáng maø coøn coù taùc duïng ñeán moät soá loaïi vaät - HS baét ñaàu laøm quen vôùi teân 7 noát nhaïc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Ñoïc dieãn caûm caâu chuyeän Caù heo vôùi aâm nhaïc. - Taäp chæ caùc noát nhaïc treân baøn tay cho thuaàn thuïc. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1- 2 HS leân KTBC. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Keå chuyeä n Caù heo vôù i aâ m nhaï c . - GV giôùi thieäu veà loaøi caù heo vaø caâu chuyeän. - GV ñoïc chaäm vaø dieãn caûm caâu chuyeän 1 – 2 laàn, sau ñoù môøi HS ñoïc laïi. - GV neâu moät vaøi caâu hoûi ñeå HS traû lôøi: Ñieàu gì ñaõ khieán ñaøn caù heo bôi theo con taøu ra bieån? - GV môøi HS taäp keå laïi caâu chuyeän vöøa nghe. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS nghe vaø caûm nhaän. - HS traû lôøi. - HS keâ caâu chuyeän. Thò Kim Lieân 16 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 Hoaï t ñoä n g 2: Giôù i thieä u teâ n noá t nhaï c qua troø chôi. - GV giôùi thieäu 7 noát nhaïc: Ñoà, Reâ, Mi, Pha, Son, La, Si. - GV cho HS taäp ñoïc kyõ teân 7 noát nhaïc. - GV yeâu caàu HS taäp vieát teân 7 noát nhaïc vaøo vôû. - GV toå chöùc troø chôi “Baûy anh em” vaø “Khuoâng nhaïc baøn tay”ù. - HS chuù yù laéng nghe. HS taäp ñoïc. HS taäp vieát. HS chôi troø chôi theo HD. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS traû lôøi. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi caùc baøi haùt vöøa bieåu dieãn. TUAÀ N 17 11/12/2012 Ngaøy soaïn: 09/12/2012 Ngaøy daïy: OÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT: Lôùp chuùng ta ñoaøn keát, Con chim non, Ngaøy muøa vui I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca vaø vaän ñoäng phuï hoaï. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Lôù p chuù n g ta ñoaø n keá t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân. - GV HD HS haùt keát hôïpvaän ñoäng nhòp nhaøng theo nhaïc. - GV HD HS oân haùt baèng caùch haùt noái tieáp, ñoái ñaùp. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p baø i haù t Con chim non. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng theo nhaïc. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. - Thò Kim Lieân 17 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p baø i haù t Ngaø y muø a vui. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng theo nhaïc. - GV chæ ñònh vaøi nhoùm, caù nhaân trình baøy tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. 3. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän - HS thöïc hieän Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi moät trong 3 baøi haùt vöøa oân. 4. - - Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi ba baøi haùt vöøa oân. TUAÀ N 18 18/12/2012 Ngaøy soaïn: 16/12/2012 Ngaøy daïy: Taäp bieåu dieãn caùc baøi haùt ñaõ hoïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca caùc baøi haùt ñaõ hoïc. HS maïnh daïn tham gia bieåu dieãn caùc baøi haùt tröôùc lôùp. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Nghieân cöùu kyõ troø chôi. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. - Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. GV cho HS nhaéc laïi teân caùc baøi haùt vaø taùc giaû ñaõ hoïc. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p caù c baø i haù t ñaõ hoï c . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân. - GV HD HS haùt keát hôïpvaän ñoäng nhòp nhaøng theo nhaïc. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p bieå u dieã n caù c baø i haù t ñaõ hoï c . Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS thöïc hieän. HS thực hiện. - HS thöïc hieän. Thò Kim Lieân 18 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp laàn löôït caùc baøi haùt. GV ñoäng vieân caùc nhoùm haùt ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu dieãn ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. GV nhaän xeùt. BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã tay. GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi moät trong caùc baøi haùt vöøa oân keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. Daë n doø : 2’ 4. - - Cuû n g coá : 3’ 3. - - HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn laàn löôït theo nhoùm. HS thöïc hieän. - GV daën HS veà nhaø oân laïi caùc baøi haùt vöøa bieåu dieãn. TUAÀ N 19 10/01/2014 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy soaïn: 08/01/2014 Ngaøy daïy: Em yeâu tröôøng em Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaân - I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . HS haùt thuoäc lôøi 1, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát Hoaøng Vaân laø taùc giaû baøi haùt. Giaùo duïc HS yeâu meán tröôøng lôùp, thaày coâ vaø baïn beø. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. - Baø i cuõ : 3’ GV cho caû lôùp haùt laïi moät trong caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû HK1 ñeå khôûi ñoäng gioïng. GV baét gioïng hoaëc ñeäm ñaøn. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t lôø i 1. - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. Thò Kim Lieân 19 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 3 GV daïy haùt töøng caâu. Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. - - 3. Cuû n g coá : 3’ 4. Daë n doø : 2’ - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi lôøi 1 baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Em yeâu tröôøng em ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 20 Ngaøy soaïn: 15/01/2014 Ngaøy daïy: 17/01/2014 HOÏC HAÙT BAØI: Em yeâu tröôøng em (tt) I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Trình baøy baøi haùt qua caùch haùt ñoái ñaùp vaø taäp bieåu dieãn theo nhoùm. Cuûng coá vieäc nhôù teân 7 noát nhaïc qua troø chôi “Khuoâng nhaïc baøn tay”. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. - Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ lôøi 1 baøi haùt Em yeâu tröôøng em. 2. Baø i môù i : 25’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t lôø i 2. - GV cho HS oân laïi lôøi 1 baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân Thò Kim Lieân 20
- Xem thêm -