Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 trọn bộ

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 351 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần 1 ( TiÕt 1 ) Ngµy gi¶ng ..5/9 . Líp d¹y .4A1-4A2 ÔN TẬP 3 BÀI HÁT VÀ KÝ HIỆU GHI NHẠC Đà HỌC Ở LỚP 3 I/ Mục tiêu: Học sinh biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng. Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học. Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) hoặc vận động theo bài hát. II/ Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ quen dùng, băng, đĩa nhạc, một số hình ảnh minh họa. Tập đàn giai điệu, đệm 3 bài hát. Tranh minh họa ký AN. III/ Hoạt động dạy học: H§ cña GV 1.æn ®Þnh tæ chøc 2 Bµi míi a. Ôn tập 3 bài hát đã học ở lớp 3 * GV®Æt c©u hái. - Ở lớp 3, các em đã học 11 bài hát, hãy kể tên những bài hát đó. . - GV đánh giá, ghi tên 11 bài lên bảng (QCVN, BCĐ học, Đếm sao, Gà gáy, LCTĐK, CCN, Cùng MHD trăng, CONVE bé, THBB mình). - Bài tập 2: Cả lớp thảo luận tiếp tục thảo luận giới thiệu tên tác giả của bài hát. - Gv cho HS nªu l¹i tªn t¸c gi¶ cña tõng bµi . Trong tiết học này, các em sẽ ôn 3 bài hát. a.¤n 3 bµi h¸t : Quèc ca . bµi ca ®i häc . Cïng móa h¸t díi tr¨ng . – Gv ®¸nh giai ®iÖu c¶u tõng bµi vµ cho HS «n theo c¸c h×nh thøc kh¸c nhau . HĐ của HS - HS thảo luận theo tổ ( Tr¶ lêi c©u hái ) - HS thực hiện theo tổ - HS nói tên tác giả - HS ghi ®Çu bµi . -HS thực hiện h¸t tËp thÓ , c¸ nh©n , tæ + HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, , nhãm . - HS TH h¸t vµ gâ ®Öm theo hãng dÉn theo nhịp và tiết tấu lời ca. cña GV . + GV chỉ định từng tổ thực hiện lại. + GV hướng dẫn HS sửa những chỗ hát còn chưa đạt. b.¤n c¸c ký hiÖu ghi nh¹c . 1 - Hãy kể tên những ký hiệu nhạc đã được giới thiệu ở lớp 3? (khuông nhạc, khóa son, Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, La, Si) - Ôn tập về khuông nhạc + Mỗi HS tập kẻ 1 khuông nhạc vào vở GV dùng khuông nhạc bàn tay, yêu cầu HS nói tên dòng và khe. - Tiếp theo tập viết khóa Son ở đầu khuôn - GV kiểm tra HS tập viết khóa Son, hướng dẫn các em sửa những chỗ sai - HS tập viết lên khuôn nhạc các nốt nhạc ®· häc . 3. cñng cè . - GV cho HS h¸t l¹i 3 bµi h¸t võa «n . Nh¾c l¹i c¸c nèt nh¹c ®· häc . - HS nªu. -HS nh¾c l¹i khu«ng nh¹c ( 5 dßng vµ 4 khe ) - HS tËp kÎ khu«ng nh¹c . - HS viết khóa Son - HS TH . HS tập viết nốt nhạc - Hát theo yêu cầu của GV - HS TH . - DÆn dß HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c nèt - HS ghi nhí . nh¹c ®· häc ë líp 3 . Tuần 1 ( TiÕt 2 ) Ngµy gi¶ng 7/9 Líp d¹y 4A1-4A2 LuyÖn tËp c¸c ký HIỆU GHI NHẠC Đà HỌC Ở LỚP 3 2 I/ Mục tiêu: Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc ( khu«ng nh¹c , kho¸ son , c¸c nèt nh¹c , c¸c h×nh nèt nh¹c ) II/ Chuẩn bị của giáo viên: - Gv chuÈn bÞ b¨ng phô chÐp s½n bµi tËp nh¹c . . III/ Hoạt động dạy học: H§ cña GV 1.æn ®Þnh tæ chøc - nh¾c nhë HS ngåi häc ®óng t thÕ . 2 Bµi míi LuyÖn tËp ký hiÖu ghi nh¹c . a.C¸c h×nh nèt . - Nªu c¸c h×nh nèt ®· häc ? HĐ của HS - HS TH . - Khu«ng nh¹c gåm mÊy dßng vµ m¸y - HS nªu ( h×nh nèt ®en , nèt ®¬n , nèt tr¾ng . ) khe ? - Nªu c¸c nèt nh¹c d· häc ? -HS nªu ( 5 dßng vµ 4 khe ) - HS nªu miÖng ( § - R – M – P – ( Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, La, Si) S–l - X) b. Bµi tËp + GV yªu cÇu HS tập kẻ 1 khuông nhạc vào vở. - HS tËp kÎ khu«ng nh¹c . * Chó ý : (ChÐp chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c nèt ) ............................................................. ............................................................. - Gv cho HS tËp ®äc bµi chÐp nh¹c . + Nªu c¸c nèt . + §äc tõng nèt . - Gv thu bµi vµ chÊm . - Nªu nhËn xÐt c¸c bµi . - HS ®äc bµi chÐp nh¹c ( ®äc c¸ nh©n , tæ , nhãm ) 3. Cñng cè . - Nh¾c l¹i c¸c nèt nh¹c ®· häc . 3 - §äc l¹i bµi TËp chÐp nh¹c - DÆn dß HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c nèt nh¹c ®· häc ë líp 3 . Tuần 2 ( TiÐt 1) Ngµy gi¶ng ..12/ 9.. Líp d¹y 4A1-4A2 HỌC HÁT BÀI EM YÊU HÒA BÌNH Nh¹c vµ lêi : NguyÔn §øc Toµn I/ Mục tiêu: HS biết hát giai điệu lời ca. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. Qua bài hát giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước, hòa bình. 4 II/ Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng, đĩa nhạc. Tranh ảnh minh họa, bản nhạc có phân chia ký hiệu câu hát. Tập đàn giai điệu, hát chuẩn xác và đệm bài hát theo điệu Pop. III/ Hoạt động dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1. æn ®Þnh tæ chøc . – Nh¾c nhë HS ngåi häc ®óng t thÕ . – Cho líp h¸t 1 bµi . - HS ngåi ngay ng¾n . - HS h¸t tËp thÓ 2. Bµi míi . Häc bµi h¸t . Em yªu hoµ b×nh . Nh¹c vµ lêi : NguyÔn §øc Toµn * Giới thiệu bài hát GV treo tranh, đặt câu hỏi về bức tranh GV nêu nội dung bài hát GV giới thiệu tác giả Nguyễn Đức Toàn * Nghe hát mẫu: HS nghe bài hát qua băng đĩa * Đọc lời ca theo tiết tấu: - GV cho HS đọc lời ca - Chia bài hát theo 8 câu * Tập hát từng câu: - GV đàn giai điệu mỗi câu 2-3 lần. HS lắng nghe. - GV bắt nhịp HS hát - Chó ý : Những câu có dấu luyến, GV có thể hát mẫu để hướng dẫn HS thực hiện cho đúng + H¸t nối tiếp từ câu 1®Õn c©u 4. GV chỉ định 1-2 HS hát lại 4 câu này Câu 5, 6 , 7, 8 híng dÉn nh trªn . * Hát cả bài: - GV đàn giai điệu để HS hát cả bài. GV chỉnh sửa cho HS những chỗ hát chưa tốt. * Trình bày bài hát: - GV hướng dẫn HS trình bày bài hát theo phách, nhịp theo trình tự : - Hát cả bài - Hát nhắc lại từ câu 5 đến hết bài 5 - HS ghi ®Çu bµi . - HS nghe, cảm nhận - HS nghe h¸t mÉu . - đọc lời, gõ tiết tấu - HS ghi nhí - HS nghe giai điệu và tập hát - HS thực hiện - HS hát câu 1 – 4 - HS tập câu 5 – 8 - Hát nhắc lại câu 8 lần nữa. b. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - HS trình bày theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân. - HS hát cả bài ( h¸t tËp thÓ , c¸ nh©n ) - HS thực hiện - HS hát và gõ đệm 3.Củng cố: - GV cho HS h¸t l¹i toµn bµi . - HS TH theo nhãm . - GV dặn HSvề nhà học thuộc lời ca - HS ghi nhớ Tuần 2 ( TiÕt 2) Ngµy gi¶ng ....14 / 9 . Líp d¹y 4A1- 4A2 LuyÖn HÁT BÀI EM YÊU HÒA BÌNH Nh¹c vµ lêi : NguyÔn §øc Toµn I/ Mục tiêu: HS biết hát giai điệu lời ca. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. II/ Chuẩn bị của giáo viên: 6 - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng, đĩa nhạc. III/ Hoạt động dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.æn ®Þnh tæ chøc . – Nh¾c nhë HS ngåi häc ®óng t thÕ . – Cho líp h¸t 1 bµi . - HS ngåi ngay ng¾n . - HS h¸t tËp thÓ 2. KTBC. - GV cho HS h¸t l¹i bµi h¸t ®· häc h«m tríc . - GV nªu nhËn xÐt va cho ®iÓm - 2 HSTH ( HS kh¸c nªu nhËn xÐt ) 3. Bµi míi . LuyÖn h¸t bµi . Em yªu hoµ b×nh . Nh¹c vµ lêi : NguyÔn §øc Toµn - HS ghi ®Çu bµi . a. LuyÖn h¸t bµi . - GV b¾t nhÞp cho HS h¸t theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau .( h¸t c¸ nh©n , theo tæ , nhãm ) . - HS thực hiện theo híng dÉn . * GV chý ý söa sai cho HS . b. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . Gv cho HS h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch – - HS TH c¸ nh©n . c¸c nhãm TH h¸t vµ gâ ®Öm theo nhau ) - Gv cho HS luyÖn c¸ nh©n . - Cho HS tr×nh bµy bµi h¸t . - HS TH ( nhãm 1 h¸t – nhãm 2 gâ ®Öm ) - HS hát và gõ đệm 3.Củng cố: - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - GV cho HS h¸t l¹i toµn bµi . - GV dặn HSvề nhà học thuộc lời ca - HS h¸t tËp thÓ . - HS ghi nhớ . 7 Tuần 3 ( TiÕt 1 ) Ngµy gi¶ng ...19/ 9.... Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấu I/ Mục tiêu: HS biết hát theo giai điệu và đúng lời. Nhận biết các nốt Đô, Rê, Mi trên khuông nhạc. Biết đọc nốt nhạc theo cao độ và tiết tấu II/ Chuẩn bị của giáo viên: CB nh¹c cô quen dïng. III/ Hoạt động dạy học: 8 HĐ của GV HĐ của HS 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KTBC - GV gäi HS lªn h¸t l¹i bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh . 3. Bµi míi .Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình - GV đàn giai điệu đoạn bài Em yêu hòa bình, từ Em yêu dòng sông đến hết. GV yêu cầu HS cho biết tên bài hát, tác giả? - HS nghe lại bài Em yêu hòa bình qua băng đĩa hoặc GV trình bày - GV đệm đàn để HS trình bày theo trình tự + Hát cả bài . - GV chỉ định từng tổ trình bày, sửa cho HS những chỗ chưa đúng. - HS trình bày bài Em yêu hòa bình theo cách hát lĩnh xướng, nối tiếp và hòa giọng * GV hướng dẫn HS + Đoạn a: Một HS nữ lĩnh xướng câu 12, vừa hát vừa gõ đệm theo phách. Một HS nam vừa hát vừa dõ đệm theo phách + Đoạn b: (từ câu 5-8) cả lớp hát hòa giọng, vừa hát vừa gõ đệm với 2 âm sắc - GV chỉ định nhóm 4-5 HS lên trình bày b. Bài tập cao độ theo tiết tấu * Vị trí các nốt Đô, Mi, Son, La trên khuông - GV cho HS chØ b¶ng c¸c nèt vµ ®äc . ( HS tù nªu nhËn xÐt ). * Luyện tập tiết tấu : - GV viết tiết tấu lên bảng - HS ngåi ngay ng¾n . - HS TH ( HS kh¸c nªu nhËn xÐt ) - HS chuẩn bị ĐDHT - Nghe đoán tên bài hát, tên tác giả - HS nghe bài hát - HS thực hiện - Từng tổ trình bày - HS thực hiện - Nhóm trình bày -HS chỉ nốt nhạc, em khác nói tên Cả lớp thực hiện - HS quan s¸t . ................................................................. - Bài tập này có hình nèt và ký hiệu gì ? - Cả lớp cùng nói tên hình nốt và dấu lặng. * Luyện tập cao độ và tiết tấu 9 HS nªu . HS ®äc tiÕt tÊu . GV đàn giai điệu từng chuỗi âm thanh HS nghe ®µn vµ ®äc chuçi ©m thanh theo chiÒu lªn vµ ngắn (từ 3 đến 5 âm) xuèng .. HSTH theo tæ . - HS vừ đọc cao độ vừa kết hợp gõ tiết tấu HSTH c¸ nh©n . - GV chỉ định HS khá làm mẫu cho bạn theo dõi - GV chỉ định vài HS khác tập cao độ và tiết tấu . - HS TH . 3.Cñng cè : GV đệm đàn để HS trình bày bài hát đã ôn. - Tuần 3 ( TiÕt 2) Ngµy gi¶ng .....21 / 9... LuyÖn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấu ( tiÕp) I/ Mục tiêu: HS biết h¸t theo giai điệu kÕt hîp vËn ®äng phô ho¹ . - §äc bµi T§ cao ®é vµ tiÕt tÊu víi c¸c h×nh nèt §- M – S- L II/ Chuẩn bị của giáo viên: CB nh¹c cô quen dïng. III/ Hoạt động dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1æn ®Þnh tæ chøc - HS ngåi ngay ng¾n . 10 2KTBC. - GV gäi HS lªn h¸t l¹i bµi h¸t Em yªu - HS TH ( HS kh¸c nªu nhËn xÐt ) hoµ b×nh . 3. Bµi míi .LuyÖn tËp bµi h¸t : Em yêu hòa bình - GV ®µn cho HS luyÖn h¸t theo c¸c h×nh thøc kh¸c nhau ( Tæ , nhãm , c¸ nh©n ). - HS TH theo híng dÉn cña GV. -Cho HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c vµ gâ ph¸ch . - HS TH tõng nhãm 5 em . ( GV nªu nhËn xÐt vµ cho ®iÓm _ b. Bài tập cao độ theo tiết tấu - GV cho HS quan s¸t bµi T§N - HS quan s¸t . - HS TH theo híng dÉn cña GV . - HS ®äc vµ gâ tiÕt tÊu . - HS ®äc yªu cÇu bµi . HS lµm bµi . - HS ®äc bµi T§N . HS h¸t l¹i bµi . - HS ghi nhí . ................................................................. ................................................................. - Gv cho HS quan s¸t vµ ®äc vì bµi - Cho c¶ líp ®äc vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu . - GV cho 1 nhãm ®äc – 1 nhãm gâ tiÕt tÊu . * Bµi tËp - GV yªu cÇu HS më BT nh¹c ( tiÕt 3) . híng dÉn HS lµm bµi . - Quan s¸t HS lµm bµi vµ nh¾c nhë HS . - Gv thu 1 sè bµi vµ chÊm . 4. Cñng cè . - Gv cho c¶ líp ®äc l¹i bµi T§N. - H¸t l¹i bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh . - DÆn dß HS vÒ nhµ xem tríc h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe . D©n ca : Ba Na . 11 - Tuần 4 ( TiÕt 1 ) Ngµy gi¶ng .26 / 9 Học hát bài Bạn ơi lắng nghe Kể chuyện âm nhạc: Tiết hát Đào Thị Huệ I/ Mục tiêu: Biết bài hát Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dẫn tộc Ba-na (Tây Nguyên). Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. - Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ. Biết gõ đệm theo phách và theo tiết tấu lời ca. II/ Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng, đĩa nhạc bài Bạn ới lắng nghe. Tranh ảnh minh hoạ cho câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ. Tập đàn giai điệu, hát chuẩn xác và đệm đàn bài Bạn ơi lắng nghe. III/ Hoạt động dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.æn ®Þnh tæ chøc . – Nh¾c nhë HS ngåi häc ®óng t thÕ . - HS æn ®Þnh tæ chøc . 2.Bµi míi . 12 Học hát: Bạn ơi lắng nghe D©n ca : Ba Na . * Giới thiệu bài hát GV treo tranh Bạn ơi lắng nghe lên bảng Ở Tây Nguyên có những dân tộc như: Ba-na, Ê-đê, Gia-rai … Người dân Tây Nguyên rất dũng cảm tròn việc chống ngoại xâm, yêu lao động, yêu hoà bình, yêu ca hát * Nghe hát mẫu: HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc GV hát *Đọc lời ca theo tiết tấu: -GV cho HS ®äc . *Tập hát từng câu: - GV đàn giai điệu mỗi câu 2 – 3 lần, HS lắng nghe. GV bắt nhịp (1-2) để HS hát cùng đàn. HS vừa hát từng câu vừa gõ tiết tấu lời ca. Hết 4 câu, GV yêu cầu HS hát nối tiếp từ câu 1 đến câu 4. GV chỉ định 1 – 2 HS hát lại 4 câu này. - Hát lời 2: GV chia lớp 2 nửa, nửa hát giai điệu bằng nguyên âm U, nửa kia hát lời 2 . * Hát cả bài: GV chọn điệu Reggae, tốc độ 90 - GV đệm đàn, HS hát cả 2 lời, vừa hát vừa gõ theo phách b.Kể chuyện:Tiếng hát Đào Thị Huệ - GV cho HS quan s¸t tranh vµ nghe kÓ chuyÖn . + Cô ĐTH có khả năng gì mà lại đem niềm vui đến cho dân lang? + Vì sao dân làng quê hương cô rơi vào cảnh khổ cực? + Cô ĐTH dùng cách gì để trả thù cho quê hương? + Vì sao quân giặc phải rút hết khỏi làng? - GV chỉ định HS xung phong lên bảng, dựa vào các bức tranh để kể lại câu chuyện. 13 - HS l¾ng nghe . - HS nghe h¸t mÉu . - HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu . - HS nghe - HS h¸t tËp thÓ . 1 – 2 HS thực hiện - HS nghe giai điệu, tập hát từng câu - Tập hát lời 2 - HS h¸t toµn bµi ( tæ , nhãm ) Hát 2 lời kết hợp gõ đệm theo phách - HS l¾ng nghe . Nghe câu chuyện, quan sát tranh vẽ - HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi GV đề nghị HS nói lên cảm xúc, suy - HS kể lại câu chuyện theo tranh nghĩ của mình về câu chuyện. GV nêu ý nghĩa câu chuyện: Âm - HS nói lên cảm nhận nhạc có rất nhiều tác dụng trong cuộc - HS ghi nhớ sống . 3. Cñng cè . – Gv cho tõng tæ h¸t l¹i bµi h¸t . Tuần 4 ( TiÕt 2 ) Ngµy gi¶ng .28 / 9 .. Học hát bài Bạn ơi lắng nghe Kể chuyện âm nhạc: Tiết hát Đào Thị Huệ I/ Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát. - Biết gõ đệm theo phách và theo tiết tấu lời ca. - Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ. II/ Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng, đĩa nhạc bài Bạn ới lắng nghe. III/Ho¹t ®«ng d¹y hoc HĐ của GV HĐ của HS 1.æn ®Þnh tæ chøc . – Nh¾c nhë HS ngåi häc ®óng t thÕ . 2. KTBC - Gv cho 2 HS h¸t l¹i bµi h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe . 3.Bµi míi . - HS æn ®Þnh tæ chøc . - 2 HS TH ( HS kh¸c nªu nhËn xÐt ) 14 a. LuyÖn h¸t bµi B¹n ¬i l¾ng nghe . D©n ca : Ba Na . -Gv cho HS nghe l¹i bµi h¸t . - Cho HS h¸t tËp thÓ 3 lÇn , - Cho HS TH c¸ nh©n ( GV quan s¸t vµ söa sai cho tõng HS ) . * Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c . - HS h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch . b.Kể chuyện:Tiếng hát Đào Thị Huệ - GV tiÕp tôc cho HS kÓ l¹i c©u chuyÖn theo tõng ®o¹n nèi tiÕp . - Mèi ®o¹n GV l¹i ®Æt c©u hái nh»m kh¾c s©u néi dung cña c©u chuyÖn . + Cô ĐTH có khả năng gì mà lại đem niềm vui đến cho dân lang? + Vì sao dân làng quê hương cô rơi vào cảnh khổ cực? + Cô ĐTH dùng cách gì để trả thù cho quê hương? + Vì sao quân giặc phải rút hết khỏi làng? - GV chỉ định HS xung phong lên bảng, dựa vào các bức tranh để kể lại câu chuyện. GV đề nghị HS nói lên cảm xúc, suy nghĩ của mình về câu chuyện. GV nêu ý nghĩa câu chuyện: Âm nhạc có rất nhiều tác dụng trong cuộc sống . 4. Cñng cè . – GV cho HS h¸t l¹i bµi h¸t . – Nh¾c nhë HS vÒ nhµ h¸t thuéc bµi h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe . 15 - HS l¾ng nghe . - HS TH . - HS TH c¸ nh©n. - HS nghe ®µn vµ TH . - HS TH . - HS kÓ chuyÖn theo ®o¹n . - HS tr¶ lêi c©u hái theo néi dung cña c©u chuyÖn . - HS nªu .Nhê cã tiÕng h¸t cña m×nh §µo ThÞ HuÖ ®· gãp d©n lµng tiªu diÖt bän giÆc . lµm cho qu©n cña chóng hao tæn mµ kh«ng râ nguyªn nh©n . Tuần 5 ( TiÕt 1 ) Ngµy gi¶ng 3 / 10 Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe Giới thiệu hình nốt trắng Bài tập hình tiết tấu I/ Mục tiêu: HS biết ht theo giai điệu và đúng lời ca. Tập biểu diễn bai h¸t. Biết giá trị độ dài của hình nốt trắng. Biết thể hiện hình tiết tấu của nốt đen và nốt trắng. II/ Chuẩn bị: Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa. Tranh ảnh minh họa. GV tìm một vài động tác múa phụ họa. Tập đàn giai điệu và đệm đàn bài hát Bạn ơi lắng nghe. Trình bày bài theo cách hát nhắc lại một vài tiếng cuối câu. III/ Hoạt động day học: HĐ của GV HĐ của HS 1. æn ®Þnh tæ chøc . - HS æn ®Þnh .- C¶ líp h¸t . - Nh¾c HS æn ®Þnh chç ngåi . 2 Bµi míi ¤n bµi h¸t . Bạn ơi lắng nghe Giíi thiÖu h×nh nèt tr¾ng – bµi tËp tiÕt tÊu . a. ¤n bµi h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe . - GV cho nghe HS nghe lại bài Bạn ơi 16 lắng nghe qua đĩa. nhắc lại. - HS ôn bài hát kết hợp múa hoặc dùng phụ họa. Lời 1 + Câu 1: đầu nghiêng sang trái, ngón trỏ chỉ ngang tay (trùng vào tiếng nhau) chân nhúng nhẹ. + Câu 2: bàn tay phải ngữa đưa ra trước mặt, tay trái chống ngang sườn. + Câu 3: giống câu 2 nhưng đổi ngược lại. + Câu 4: hai bàn tay úp thấp phía trước, làm động tác lượn sóng bằng cổ tay. Lời 2: Giống như lời 1 - Chỉ định tổ, nhóm, cá nhân trình bày GV chỉ định nhóm 4-5 HS trình bày trước lớp - Từng tổ trình bày trước lớp, HS nam hát và gõ với 2 âm sắc, HS nữ hát kết hợp vận động phụ họa b.Giới thiệu hình nốt trắng - GV cho HS quan s¸t h×nh nèt tr¾ng . gồm thân nốt và đuôi nốt. - GV HD viÕt . - HS nghe - HS quan s¸t vµ thøc hiÖn theo hiíng dÉn cña GV . - Hát kết hợp phụ hoạ - HS TH . - HS TH theo tæ . -HS quan sát ......................................................... -Gi¸ trị độ dài: Độ dài của nốt trắng bằng - HS viÕt độ dài 2 nốt đen. . c.Bài tập tiết tấu Bài tập 1: - GV viết lên bảng Bài tập có hình nốt nào? HS đọc hình nốt. - GV vỗ tay thể hiện nốt trắng: 1 phách vào phách 2 xòe ra, quy ước rồi HS thể - HS quan s¸t vµ lµm bµi tËp hiện GV vỗ tay cả 13 nốt, chỉ định HS thực hiện Ai có thể cho biết tiết tấu trên có trong bài nào, giống tiết tấu câu nào? Bài tập 2: - GVHDHS lµm bài tập lên bảng. - GV hướng dẫn HS tập viết tiết tấu tương tự bài tập 1 Ai có thể cho biết tiết tấu trên có trong bài 17 nào? - HS TH. Tổ, nhóm, cá nhân thể hiện tiết tấu vừa học . 4. Cñng cè . – Gv cho HS h¸t l¹i bµi . - nh¨c nhë HS vÒ nhµ tËp viÕt c¸c h×nh nèt ®· häc vµo vë . Dặn HS chuẩn bị bài mới . Tuần 5 ( TiÕt 2 ) - HS Th . - HS ghi nhí . Ngµy gi¶ng 5 / 10 Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe Giới thiệu hình nốt trắng Bài tập hình tiết tấu I/ Mục tiêu: HS thuéc giai điệu và đúng lời ca. Biết thể hiện hình tiết tấu của nốt đen và nốt trắng. II/ Chuẩn bị: * GV Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa * HS : TËp bµi h¸t III/ Hoạt động day học: HĐ của GV HĐ của HS 1. æn ®Þnh tæ chøc . - HS æn ®Þnh .- C¶ líp h¸t . - Nh¾c HS æn ®Þnh chç ngåi . 2. KTBC . - Gv kiÓm tra bµi h¸t b¹n ¬i l¾ng nghe . - 2 HS TH ( HS kh¸c nªu nhËn xÐt ) 3. Bµi míi ¤n bµi h¸t . Bạn ơi lắng nghe a. LuyÖn bµi h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe . - GV ®µn cho HS nghe lại bài h¸t . - HS nghe nhắc lại. Cho HS luyÖn h¸t díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ( nhãm , tæ , c¸ nh©n ) . - HS TH theo híng dÉn . * H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . - Hát kết hợp phụ hoạ - GV cho tõng nhãm TH ( nªu nhËn xÐt c¸c nhãm ) - HS TH nhãm . b.LuyÖn tËp tiÕt tÊu . - GVghi tiÕt tÊu lªn b¶ng . 18 .......................................................... ................................................ ............................................................. - Gv cho HS quan s¸t tiÕt tÊu . - GV cho HS ®äc tiÕt tÊu - ................................................. GV cho HS ®äc vµ gâ tiÕt t¸u . - HS nªu ®é dµi cña nèt tr¾ng . -HS quan sát - HS TH .tæ , nhãm ,,c¸ nh©n . 4. Cñng cè . - HS nªu : 1 nèt tr¾ng =2 nèt ®en . – GV cho HS lªn viÕt l¹i nèt tr¾ng . - Nªu gi¸ trÞ ®é dµi cña nèt tr¾ng . - Cho HS h¸t l¹i bµi h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe . - HS lªn b¶ng TH . ( HS kh¸c nªu nhËn xÐt ) - HS nªu . - HS h¸t tËp thÓ . 19 Tiết 6 - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc I/ Mục tiêu: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của hai bài hát đ học. Nhận biết một vi nhạc cụ dân tộc: đàn nhị, dàn tam, đàn tì bà. Biết đọc bài TĐN số 1. II/ Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ quen dùng: bản nhạc bài TĐN số 1 được phóng to. Đàn giai điệu, đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 1 – Son La Son. Tranh ảnh 4 loại nhạc cụ: âm thanh các trích đoạn nhạc. III/ Hoạt động dạy học: 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới. TG 20’ HĐ của GV Nội dung GV ghi nội TĐN số 1 – Son La Son dung 1/ Giới thiệu bài TĐN (SGV-29) - GV treo bài TĐN số 1 lên bảng GV thực hiện 2/ Xác định tên nốt nhạc: Em nào có thể nói tên các nốt nhạc có GV hỏi trong bài TĐN s 1 – Son La Son? - GV chỉ vào từng nốt trong bài, HS GV thực hiện tập nói tên nốt nhạc. 3/ Tiết tấu: - GV viết tiết tấu lên bảng GV viết tiết tấu - GV ghi bảng, HS nói tên hình nốt: GV chỉ vào tiết đen đen trắng, đen đen trắng. tấu - GV gõ tiết tấu trên, yêu cầu HS lắng GV gõ tiết tấu nghe và thực hiện lại - HS gõ tiết tấu vừa nghe GV chỉ định - Cả lớp nhìn vào bài tập đọc nhạc nói GV hướng dẫn tên nốt nhạc vừa gõ 4/ Đọc cao độ: - GV viết 5 nốt nhạc theo thứ tự từ thấp đến cao. GV đàn, HS nghe và nhẩm tên nốt trên bảng, GV bắt nhịp, GV viết cao độ HS đọc theo. - HS đọc cao độ từ cao xuống thấp. GV đàn 5/ Tập đọc nhạc từng câu (chuỗi âm thanh): - GV đàn chuỗi âm thanh 1 vài lần hòa GV hướng dẫn với tiếng đàn - GV chỉ định một vài HS đọc lại, GV GV đàn hướng dẫn các em sửa . 20 HĐ của HS HS chuẩn bị HS nghe 1 – 2 HS nói tên nốt Cả lớp nói tên nốt Cả lớp thực hiện HS nghe 1-2 HS thực hiện HS nói tên và gõ tiết tấu HS luyện đọc cao độ HS tập đọc HS đọc với tiếng đàn
- Xem thêm -