Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 Giáo án Âm nhạc 3 Ngày soạn: 22/8/2009 Ngày dạy: Thứ năm, ngày 27/8/2009 ÂM NHẠC 3: Tiết 1 Học hát :Bài Quốc ca Việt Nam I.Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu lời 1 của bài hát. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao. -Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục lời một bài hát Quốc ca Việt Nam - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát. 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS  Hoạt động 1: Học hát: Quốc ca Việt Nam HS ghi bài - Giới thiệu:Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ HS theo dõi Văn Cao sáng tác năm 1944, được tác giả đặt tên là Tiến quân ca. Bài hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt Nam anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa I, bài hát này đã được Bác Hồ đề nghị chọn làm Quốc ca Việt Nam. HS nghe và cảm nhận -GV hát mẫu ( hoặc mở băng). 1-2 HS đọc lời ca. -GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu HS trả lời GV hỏi: Trong bài có từ “ Sa trường” em nào có thể giải thích ý của từ này? HS theo dõi GV giải thích từ này nghĩa là chiến trường. - Đọc lời theo tiết tấu lời ca. HS thực hiện Tập gõ hình thiết tấu câu thứ nhất GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 –3 lần HS nghe và ghi nhớ GV chỉ định một vài HS gõ lại tiêt tấu HS thực hiện -. Luyện thanh: 1 – 2 phút -Luyện thanh - Tập hát từng câu: HS tập hát theo hướng dẫn của GV GV hát mẫu,đàn giai điệu 2-3 lần, HS nghe và nhẩm theo. GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. Tập tương tự với các câu tiếp theo. HS tập hát tương tự GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. 1-2 HS trình bày Dạy những câu tiếp theo tương tự như trên. GV nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng nghiêm trang - Củng cố dặn dò: - Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt HS hát cả bài nhịp cho cả lớp hát quốc ca. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ HS trình bày trưởng của một HS bắt nhịp.- GV dặn HS về nhà HS ghi nhớ tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn Ngày soạn: 6/9/2009 Ngày dạy:Thứ tư, ngày 9/9/2009 ÂM NHẠC 3: Tiết 2 Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam(Tiếp) I.Yêu cầu: Biết hát đúng giai điệu lời 2. -Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục hai bài Quốc ca Việt Nam - Tranh vẽ lá cò Việt Nam tung bay trên sân trường. - Chép lời hai lên bảng, mỗi dòng là một câu hát. III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc và lời? 2. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS  Học hát: Quốc ca Việt Nam HS ghi bài (tiếp) HS trả lời - Em nào có thể giới thiệu về tác giả và nội dung bài Quốc ca Việt Nam? HS nghe và cảm nhận - Nghe bài hát:HS nghe bài hát qua băng điã hoặc nghe GV trình bày. HS thực hiện - Trình bày lại lời một: Lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhịp lời một bài Quốc -HS thực hiện ca Việt Nam -HS trả lời (nếu được) -. Tập hát lời hai:- Học sinh đọc lời ca. -HS theo dõi, ghi nhớ - GV hỏi: Trong lời hai có từ nào các em HS tập hát chưa hiểu? Nếu không có, GV giải thích từ khó. - Giáo viên dạy từng câu như lời một, đàn gia điệu và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. HS hát theo hướng dẫn của GV Trong qua trình tập lời hai, GV chỉ định một số HS trình bày, nếu các em hát chưa đúng. GV hướng dẫn để các em hát chính xác hơn. - Hát lời hai: Hát đầy đủ lời hai, GV nhắc các em lấy hơi . GV làm mẫu về cách lấy hơi * Trình bày bài hát GV yêu cầu HS trình bày bài hát ở tư thế HS hát cả bài đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 * Củng cố bài: HS thực hiện - Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát Quốc ca. - Từng tổ đứng tại chổ trình bày bài hát, tổ trưởng cử một HS bắt nhịp. HS ghi nhớ, về nhà thực hiện - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn. Ngày soạn: 12/9/2009 Ngày dạy:Thứ tư, ngày 16/9/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 3 HỌC HÁT: BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I.Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu, biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo phách lời 1 II.Chuẩn bị của GV - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Bài ca đi học - Băng nhạc, máy nghe. Tranh vẽ cảnh những em bé trên đường tới trường, giống trang 6 trong Tập bài hát lớp 3. - Chép một lời lên bảng thành 4 dòng, tương đương 4 câu hát. III. Hoạt động dạy và học HĐ của GV H§ cña HS  Häc h¸t: Bµi ca ®i häc HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu: Bµi ca ®i häc lµ bµi h¸t do nh¹c sÜ Phan HS theo dâi TrÇn B¶ng s¸ng t¸c, «ng lµ ngêi rÊt t©m huyÕt vµ cã nhiÒu ®ãng gãp trong viÖc gi¸o dôc ©m nh¹c ë trêng phæ th«ng. Bµi ca ®i häc lµ mét ca khóc ng¾n gän trong s¸ng, nãi lªn niÒm vui cña nh÷ng em bÐ ngµy ngµy ®îc tíi trêng trong khung c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp. 2. Nghe bµi h¸t: HS nghe vµ c¶m nhËn HS nghe b¨ng h¸t mÉu 1-2 em ®äc lêi ca 3. §äc lêi theo tiÕt tÊu lêi ca: HS ®äc lêi trªn b¶ng. HS thùc hiÖn Mçi lêi gåm 4 c©u h¸t, h×nh thiÕt tÊu chÝnh cña bµi h¸t lµ: LuyÖn thanh HS tËp ®äc lêi vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu lêi ca. 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót HS tËp h¸t theo híng dÉn 5. TËp h¸t tõng c©u: cña GV GV h¸t mÉu mét c©u, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ nhÈm theo. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. TËp xong hai c©u, GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau. GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV nh¾c HS lÊy h¬i khi nghØ ë dÊu lÆng ®¬n. GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y 1-2 HS tr×nh bµy hai c©u cßn l¹i t¬ng tù. 6. H¸t lêi mét: H¸t hai lÇn HS h¸t c¶ bµi GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 Nöa líp h¸t hai c©u ®Çu, nöa kia h¸t hai c©u sau, råi ®æi ngîc l¹i. HS tr×nh bµy 7. Tr×nh bµy bµi h¸t - dïng tiÕt tÊu Country 2/4, tèc ®é = 105. HS thùc hiÖn GV yªu cÇu c¸c em thÓ hiÖn sù trong s¸ng vµ s«i næi trong bµi h¸t. HS tham gia 8. Sö dông mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ:Chia líp thµnh hai nöa, mét nöa h¸t mét c©u ®èi ®¸p nhau. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy, GV nhËn xÐt. HS ghi nhí 9. Cñng cè bµi - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. - GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù nhiªn, râ lêi h¬n. Ngµy so¹n:20/9/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 23/9/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 4 HỌC HÁT: BÀI CA ĐI HỌC ( Tiếp) I.Yêu cầu: -HS biết hát đúng giai điệu bài hát -Biết hát kết hợỗạg đệm và vận động phụ hoạ II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. Băng nhạc, máy nghe. - Đàn và hát thuần thục Bài ca đi học - Tranh ảnh minh hoạ và một vài động tác vận động phụ họa. - Chép lời hai lên bảng. III. Hoạt động dạy học HĐ của GV HĐ của HS  Học hát: Bài ca đi học (tiếp) HS ghi bài HS nghe toàn bộ bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày HS nghe 2. Trình bày lời một đã học: Theo cách hát đối đáp:GV chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát HS thực hiện một câu đối đáp nhau đến hết lời một. Theo cách hát nối tiếp:GV chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. 3. Tập hát lời hai. HS thực hiện - Học sinh đọc lời ca trên bảng. 1-2 em đọc lời ca - GV chia lớp thành hai nửa. Nửa lớp hát lời một bằng nguyên HS thực hiện âm “ La”, đồng thời nửa kia hát lời hai. GV hướng dẫn một vài chỗ cần thiết, sau đó đổi lại phần trình bày. GV nhắc nhở HS lấy hơi khi hết mỗi câu hát. GV chỉ định 1-2 HS hát lời hai, GV nhận xét và hướng dẫn HS nghe, ghi nhớ những chỗ cần thiết. HS thực hiện 4. Hát đầy đủ cả hai lời. - Cả lớp hát hoà giọng cả hai lời, GV nhận xét. HS thực hiện - Nửa lớp hát lời một, nửa kia hát lời hai, rồi đổi ngược lại. 5. Tập một vài cách hát tập thể Tập hát đối đáp GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 Chia lớp thnàh hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau. HS thực hiện Đổi lại phần trình bày Gv nhận xét. Tập hát nối tiếp. Chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. Đổi lại phần trình bày của từng tổ, GV nhận xét. HS trình bày 6. Trình bày bài hát: GV yêu cầu các em thể hiện sự trong sáng và sôi nổi trong bài hát. 7. Hát kết hợp vận động - GV mời 1-2 HS học khá lên trước lớp, hát và vận động phụ HS thực hiện họa cho bài hát - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - Một vài nhóm HS lên hát và vận động phụ họa. 8. Căn dặn: HS ghi nhớ GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thộc cả hai lời và hát tự nhiên, rõ lời hơn. Ngày soạn:26/9/2009 Ngày dạy:Thứ tư, ngày 30/9/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 5 HỌC HÁT: BÀI ĐẾM SAO I.Yêu cầu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết hát kết hợp vỗ tay và gõ đệm theo phách của bài hát. II. Chuẩn bị của GV - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Đếm sao. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh bầu trời đêm và những ngôi sao hoặc giống trang 8 tập bài hát lớp 3. -Chép lời lên bảng thành 4 dòng, tương đương với 4 câu hát. III. Hoạt động dạy-học HĐ của GV HĐ của HS  Học hát: Đếm sao HS theo dõi 1. Giới thiệu về bài hát Bầu trời cao vời vợi gợi cho chúng ta ước mơ bay bổng vào không gian, tới những hành tinh xa tít. Trong đêm hè gió mát được ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mối người đều có những cảm xúc thật dễ chịu. H¸t c¶ bµi hai lÇn, kÕt b»ng c¸ch nh¾c l¹i c©u 4 thªm HS tr×nh bµy hai lÇn nöa. 8. TËp h¸t ®èi ®¸p-TËp h¸t nèi tiÕp: HS thùc hiÖn TËp h¸t lÝnh xíng vµ hoµ giäng - Cö mét HS h¸t c©u 1 vµ c©u 3, tÊt c¶ h¸t hoµ giäng c©u 2 vµ c©u 4. 9. Cñng cè bµi:Tõng tæ ®øng t¹o chç tr×nh bµy bµi HS tr×nh bµy h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca HS ghi nhí vµ h¸t tù nhiªn râ rµng h¬n. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 HS nghe vµ c¶m nhËn 1-2 em ®äc lêi ca HS theo dâi HS nghe HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS tËp h¸t theo híng dÉn cña GV HS h¸t hai c©u HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS h¸t c¶ bµi Häc sinh thùc hiÖn Nh¹c sÜ V¨n Chung ®· viÕt bµi h¸t §Õm sao. Bµi h¸t cã giai ®iÖu du d¬ng, lêi ca gi¶n dÞ, trong s¸ng nh bøc tranh vÏ nªn cuéc s«ng thanh b×nh víi nh÷ng íc m¬ cao ®Ñp. 2. Nghe bµi h¸t: HS nghe bµi h¸t qua ®Üa 3. ®äc lêi theo tiÕt tÊu lêi ca: ®äc lêi trªn b¶ng. C©u 1-2-3 cã ©m h×nh tiÕt tÊu. GV gâ h×nh thiÕt tÊu lµm mÉu kho¶ng 2 –3 lÇn. GV chØ ®Þnh mét vµi HS gâ l¹i tiÕt tÊu. HS tËp ®äc lêi vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu lêi ca. 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót. 5. TËp h¸t tõng c©u GV h¸t mÉu mét c©u, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy vµi lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. T¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV nh¾c HS lÊy h¬i sau nh÷ng chç ng©n dµi. C©u 4 kh¸c c©u 1-2-3 vÒ tiÕt tÊu. GV cÇn híng dÉn c¸c em kÜ h¬n. 6. H¸t c¶ bµi:Nöa líp h¸t hai c©u ®Çu, n÷a kia h¸t hai c©u sau, råi ®æi ngîc l¹i. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ÂM NHẠC 3: Ngµy so¹n:10/10/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 14/10/2009 TIẾT 6 ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐẾM SAO TRÒ CHƠI ÂM NHẠC I. YÊU CẦU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết gõ đệm theo nhịp, theo phách, kết hợp vận động phụ hoạ -Biết chơi trò chơi âm nhạc II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Nhạc cụ quen dùng. Băng đĩa, máy nghe. - Đàn và hát thuần thục bài Đếm sao. - GV tập một vài động tác minh họa cho bài hát: Vỗ tay theo nhịp 3 và bước chân theo nhịp 3. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ của GV HĐ của HS  Ôn tập bài hát: Đếm sao HS ghi bài 1. Hát kết hợp gõ đệm HS thực hiện - Hát kết hợp gõ theo phách; GV làm mẫu câu 1 và câu 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. HS trình bày - Hát kết hợp gõ theo nhịp; HS thực hiện GV làm mẫu câu 1 và câu 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. HS trình bày 2. hát kết hợp vận động: - Vỗ tay theo nhịp 3: HS thực hiện Hai HS ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ bàn thay vào nhau, phách 1 và 3 mỗi em tự vỗ hai tay của mình. - Bước chân theo nhịp 3: - GV hướng dẫn HS một vài động tác vận động đã HS trình bày chuẩn bị. - HS trình bày bài hát và vận động. - GV mời HS lên trình bày trước lớp theo nhóm 2-4 em hoặc cá nhân. 3. Biểu diễn bài hát theo một vài hình thức GV nêu yêu cầu thi đua biểu diễn bài hát theo nhóm 3-4 em hoặc theo tổ, GV chấm điểm  Trò chơi âm nhạc HS tham gia Đếm sao. Nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao. - Hát bằng một nguyên âm Dùng một nguyên âm để hát thay cho lời ca. Ví dụ HS thực hiện GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 Tổ 1 hát câu 1 bằng âm A Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U Tổ 3 hát câu 3 bằng âm Ư Tổ 4 hát câu 4 bằng âm A GV nhắc HS: Về nhà tiếp tục tập hát cho thuần thục HS ghi nhớ hơn.  Củng cố, dặn dò : HS về nhà ôn tập và biểu diễn tốt bài hát Ngày soạn:17/10/2009 Ngày dạy: Thứ tư, ngày 21/10/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 7 HỌC HÁT: BÀI GÀ GÁY I. YÊU CẦU: Biết đây là một bài hát dân ca của dân tộc Côống ở Lai Châu. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách của bài hát. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng.- Đàn và hát thuần thục bài Gà gáy. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh chú gà trống cất tiếng gáy trong buổi sớm giống trang 10 trong tập bài hát lớp 3. - Chép lời ca lên bảng thành 4 dòng, tương đương 4 câu hát. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ của GV H§ cña HS  Häc h¸t: Gµ g¸y HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu bµi h¸t: TiÕng gµ g¸y lµ ©m thanh b¸o hiÖu b×nh minh lªn, HS theo dâi mét ngµy míi b¾t ®Çu. Nã ®em ®Õn cho con ngêi c¶m gi¸c vÒ mét cuéc sèng thanh b×nh vµ no ®ñ. -Néi dung bµi h¸t 2. Nghe h¸t :HS nghe bµi h¸t qua b¨ng ®Üa . HS nghe vµ c¶m nhËn 3. §äc lêi ca: HS ®äc lêi ca trªn b¶ng. 1-2 em ®äc lêi ca GV gi¶i thÝch tiÕng gµ g¸y ë mçi n¬i ®îc ngêi d©n ë ®ã HS theo dâi GV gi¶i thÝch miªu t¶ b»ng ©m thanh kh¸c nhau. Cã n¬i dïng “ Cóc cu” N¬i kh¸c lµ “ ß ã o”. §ång bµo Cèng ë Lai Ch©u l¹i dïng “ Le te”®Ó miªu t¶ tiÕng gµ g¸y. Bµi h¸t lµm chóng ta liªn tëng ®Õn h×nh ¶nh buæi s¸ng m¸t l¹nh ë miÒn nói, nh÷ng giät s¬ng cßn ®éng trªn l¸ c©y, mÆt cá, cuéc sèng thËt ph¼ng lÆng, yªn b×nh. Tõ “Le te” gîi cho ta c¶m gi¸c ®ã nh lµ tiÕng g¸y vang lªn tõ phÝa rÊt xa cña chó gµ trèng choai dËy sím, ®ang chµo mõng mét ngµy míi HS luyÖn thanh b¾t ®Çu. 4. LuyÖn thanh: lµ la l¸ la lµ 1-2 phót HS tËp h¸t 5. TËp h¸t tõng c©u: GV h¸t mÉu c©u 1, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp (®Õm 1-2) cho HS h¸t cïng víi ®µn. HS tr×nh bµy TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u th× GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau. TiÕn hµnh d¹y hai c©u theo c¸ch t¬ng tù. 6. Sö dông mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ: TËp h¸t lÜnh xíng: HS tËp h¸t lÜnh xíng vµ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 - C©u 1-3: Mét HS h¸t lÜnh xíng. hoµ giäng -C©u 2-4: C¶ líp h¸t hoµ giäng TËp h¸t ®èi ®¸p: Chia líp thµnh hai nöa, nöa líp h¸t c©u 1-3, nöa kia h¸t c©u 2-4, sau ®ã ®æi c¸ch tr×nh bµy. 7. Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t: GV d¹o nh¹c, lÇn thø nhÊt h¸t ®èi ®¸p, GV d¹o nh¹c gi÷a HS tËp tr×nh bµy bµi h¸t bµi, lÇn thø hai h¸t lÜnh xíng. KÕt thóc bµi b»ng c¸ch h¸t c©u cuèi thªm mét lÇn. 8. Cñng cè bµi:- Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, HS thùc hiÖn tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. - GV dÆn HS vÒ nhµ tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù HS ghi nhí nhiªn, tr«i ch¶y h¬n. Ngµy so¹n:24/10/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 28/10/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 8 ÔN TẬP BÀI HÁT GÀ GÁY I.YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. -Biết biểu diễn bài hát. II. CHUẨN BỊ: - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài Gà gáy - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ. - Chuẩn bị một vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU : HĐ của GV HĐ của HS  Ôn tập bài hát: GÀ GÁY HS ghi bµi 1. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch: HS thùc hiÖn GV lµm mÉu c©u 1 vµ 2, HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. HS tr×nh bµy GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng l¹i chç tr×nh bµy. HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn c¸ nh©n - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp: GV lµm mÉu c©u 1 vµ 2 , HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ HS tr×nh bµy bµi h¸t. - GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng l¹i chç tr×nh bµy. 2. H¸t kÕt hîp vËn ®éng: - Híng dÉn h¸t vµ vËn ®éng theo phÇn chuÈn bÞ cña HS tËp h¸t vµ vËn ®éng GV. HS tr×nh bµy - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng HS thùc hiÖn - GV mêi HS lªn tr×nh bµy tríc líp theo nhãm 2- 4 hoÆc c¸ nh©n. *Cñng cè: HS tr×nh bµy bµi h¸t theo h×nh thøc tèp ca Gäi mét nhãm lªn tr×nh bµy DÆn dß HS vÒ nhµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 Ngày soạn:1/11/2009 Ngày dạy:Thứ tư, ngày 4/11/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 9 ÔN TẬP BA BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO, GÀ GÁY. I. YÊU CẦU: -Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 3 bài hát. -Biết gõ đệm theo tiết tấu, theo phách, theo nhịp bài hát. -Tập biểu diễn bài hát. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục ba bài hát: bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy. Ôn lại các động tác vận động phụ hoạ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. HĐ của GV HĐ của HS  Ôn tập bài hát: Bài ca đi học HS ghi bài 1. Hát kết hợp gõ đệm theo phách. HS thực hiện - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. HS trình bày - Hát kết hợp gõ theo nhịp. HS thực hiện GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày 2. Hát kết hợp vận động: HS thực hiện Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi HS trình bày nhóm 3 – 4 HS  Ôn tập bài hát: Đếm sao 1. Trình bày bài bằng cách hát đối đáp: - Chia lớp thành hai nửa, mỗi bên hát một câu đối đáp cả HS thực hiện hai lời. - GV cho hai tổ hát đối đáp với nhau. 2. Trình bày bằng cách hát nối tiếp. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu. Hát cả bài hai HS tham gia lần. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu bằng một nguyên âm A – U - Ư - A. 3. Hát kết hợp vận động: - Cả lớp đứng tại chổ trình bày bài hát, kết hợp bước HS thực hiện chân theo nhịp 3. Động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, mềm dẻo. - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi HS trình bày nhóm 3 – 4 HS HS hát và gõ đệm  Ôn tập bài hát: Gà gáy Từng tổ trình bày 1. Hát kết hợp gõ đệm: HS thực hiện - Hát kết hợp gõ theo phách: HS trình bày Cả lớp thực hiện rồi giáo viên chỉ định từng tổ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp: HS hát và vận động Cả lớp thực hiện rồi GV chỉ định một vài HS trình bày. HS trình bày 2. Hát kết hợp vận động: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. -HS ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi nhúm 3-4 HS GV nhắc nhở HS về nhà tiếp tục tập 3 bài hỏt cho thành thục Ngµy so¹n:7/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 11/11/2009 ÂM NHẠC 3 TIẾT 10 HỌC HÁT: BÀI LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT (Nhạc và lời: Mộng Lân) I. YÊU CẦU:-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Lớp chúng ta đoàn kết. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh các em HS cắp sách tới trường ( Giống trang 12 trong tập bài hát lớp 3) - Chép lời ca lên bảng thành 8 dòng, tương đương 8 câu hát. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ của GV HĐ của HS  Học hát: Lớp chúng ta đoàn kết HS ghi bài. 1. Giới thiệu về bài hát: HS theo dõi 2. Nghe bài hát: HS nghe và cảm nhận HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc do giáo viên trình bày. 3. Đọc lời ca: Bµi h¸t cã hai lêi, HS ®äc lêi ca. 1-2 em ®äc lêi ca. GV hái: tõ “keo s¬n” em nµo cã thÓ gi¶i thÝch ý cña tõ HS tr¶ lêi nµy? HS theo dâi NÕu HS kh«ng thùc hiÖn ®îc, GV gi¶i thÝch 4. §äc lêi theo tiÕt tÊu: HS thùc hiÖn GV gâ h×nh tiÕt tÊu mÉu kho¶ng 2- 3 lÇn c©u 1,3,5,7 HS nghe vµ ghi nhí GV chØ ®Þnh mét vµi HS gâ l¹i tiÕt tÊu. HS thùc hiÖn HS tËp ®äc lêi vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu lêi ca. HS ®äc lêi Víi c©u 2 - 4 - 6 - 8, GV võa gâ tiÕt tÊu võa híng dÉn HS ®äc lêi theo. LuyÖn thanh 4. LuyÖn thanh: 1- 2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u: HS tËp h¸t theo híng dÉn GV h¸t mÉu mét c©u, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2 - cña GV 3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ bÊt nhÞp (®Õm 2 - 1) cho HS h¸t cïng víi ®µn. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u. GV cho h¸t nèi hai c©u víi nhau. - HS l¾ng nghe vµ h¸t GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng cïng víi ®µn. víi ®µn. GV nh¾c HS lÊy h¬i tríc mçi c©u h¸t. - 1-2 HS thùc hiÖn GV chØ ®Þnh 1- 2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y nh÷ng c©u cßn l¹i theo c¸ch t¬ng tù. Hai c©u 7 - 8 lµ c©u h¸t khã. GV cÇn ®µn, h¸t mÉu kÜ h¬n ®Ó HS h¸t ®óng cao ®é HS h¸t c¶ bµi hai lÇn 7. Sö dông mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ: - TËp h¸t lÜnh xíng: Mét HS h¸t tõ c©u 1- 4, c¶ líp h¸t 4 - HS tr×nh bµy theo yªu c©u tiÕp theo. cÇu 8. Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t: GV d¹o nh¹c, lÇn thø nhÊt h¸t ®èi ®¸p, GV d¹o nh¹c gi÷a HS thùc hiÖn GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 bµi, lÇn hai dïng c¸ch h¸t lÜnh xíng. HS tr×nh bµy 9. Cñng cè bµi: - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. Tõng tæ tr×nh bµy - GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù nhiªn, râ rµng lêi h¬n HS ghi nhí Ngµy so¹n:14/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 18/11/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 11 ÔN TẬP BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT I.YÊU CẦU:-Biết hát theo gia điệu và đúng lời cavà kết hợp với vận động phụ hoạ. -Tập biểu diễn - Kết hợp với các hoạt động II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Lớp chúng ta đoàn kết. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh các em HS chơi đùa trong sân trường. - Một vài động tác minh hoạ cho bài hát. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát. 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS hát bài Lớp chúng ta đoàn kết GV đàn giai điệu bài hát HS nhận xét - GV nhận xét bổ sung 3. Bài mới: HĐ của GV HS ghi bµi H§ cña HS HS tr×nh bµy. HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS tËp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy theo nhãm HS ghi nhí  ¤n tËp bµi h¸t: Líp chóng ta ®oµn kÕt GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 1. ¤n tËp 2. GV ®Öm ®µn, HS h¸t. Yªu cÇu HS thÓ hiÖn s¾c th¸i khoÎ m¹nh, vui t¬i, h¸t víi sù s«i næi nhiÖt t×nh. 3. - ¤n tËp c¸ch h¸t lÜnh xíng: Mét HS h¸t tõ c©u 1- 4, c¶ líp h¸t 4 c©u tiÕp theo. 4. - ¤n tËp c¸ch h¸t nèi tiÕp: Chia líp theo 4 tæ, mçi tæ h¸t mét c©u nèi tiÕp ®Õn hÕt bµi. 5. - ¤n tËp c¸ch h¸t ®èi ®¸p: Chia líp thµnh hai nöa, mçi bªn h¸t mét c©u ®èi ®¸p ®Õn hÕt bµi. 6. 2. Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. 7. LÇn thø nhÊt, c¶ líp cïng thùc hiÖn. 8. LÇn thø hai, Chia líp häc thµnh hai nöa, mçi bªn thùc hiÖn theo c¸ch h¸t ®èi ®¸p. 9. LÇn thø ba, chia líp thµnh 4 tæ, mçi tæ thùc hiÖn theo c¸ch h¸t nèi tiÕp. 10.3. Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng 11.- GV híng dÉn HS võa h¸t võa kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c ®· chuÈn bÞ. 12.- GV chØ ®Þnh mét vµi nhãm lªn tr×nh bµy tríc líp. 13.GV nh¾c HS: VÒ nhµ tiÕp tôc h¸t cho thuÇn thôc h¬n Ngµy so¹n:21/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 25/11/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 12: HỌC HÁT: BÀI CON CHIM NON( Dân ca Pháp) I. YÊU CẦU:-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết đây là bài hát dân ca của nước Pháp. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp của bài hát. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài Con chim non. - Hướng dẫn HS gõ đệm theo nhịp 3: III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 HĐ của GV  Häc h¸t: Con chim non 1. giíi thiÖu bµi h¸t: Bµi h¸t Con chim non lµ bµi d©n ca Ph¸p cã nÐt nh¹c uyÓn chuyÓn, mÒm m¹i. Bµi h¸t miªu t¶ tiÕng chim hãt say sa vµ thiÕt tha trong buæi s¸ng. TiÕng chim yªu ®êi nh¾n nhñ chóng ta biÕt yªu quý cuéc sèng, biÕt b¶o vÖ c¸c loµi vËt 2. Nghe bµi h¸t: HS nghe bµi h¸t nghe b¨ng ®Üa hoÆc do GV T/ bµy. 3. §äc lêi ca: HS ®äc lêi ca trªn b¶ng GV gâ h×nh tiÕt tÊu lµm mÉu kho¶ng 2 - 3 lÇn. H§ cña HS HS ghi bµi GV chØ ®Þnh mét vµi HS gâ l¹i tiÕt tÊu. HS tËp ®äc lêi vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu lêi ca. HS ®äc lêi theo tiÕt tÊu lêi ca. 4. LuyÖn thanh: 1- 2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u: GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong 4 c©u , cho h¸t nèi víi nhau. GV nh¾c HS lÊy h¬i tríc khi h¸t tõng c©u. GV chØ ®Þnh 1 –2 HS h¸t l¹i bèn c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y bèn c©u cßn l¹i theo c¸ch t¬ng tù. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. - H¸t c¶ bµi hai lÇn, võa h¸t võa gâ ph¸ch, sau ®ã mçi tæ tr×nh bµy mét lÇn. - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp 3: GV híng dÉn - H¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 3: GV híng dÉn 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. 8.TËp h¸t lÜnh xíng: Mét HS h¸t 4 c©u ®Çu, c¶ líp h¸t 4 c©u tiÕp theo. 9. Cñng cè bµi:- HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t DÆn dß HS vÒ häc bµi HS gâ l¹i tiÕt tÊu HS theo dâi HS nghe vµ c¶m nhËn 1 2 em ®äc lêi ca HS ®äc lêi vµ gâ tiÕt tÊu HS luyÖn thanh HS tËp h¸t HS thùc hiÖn HS h¸t, tËp lÊy h¬i HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS h¸t vµ gâ ®Öm HS h¸t vµ vËn ®éng HS thùc hiÖn HS tham gia Tr×nh bµy theo tæ HS ghi nhí Ngµy so¹n: 29/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 2/12/2009 ÂM NHẠC 3: TIẾT 13 ÔN TẬP BÀI HÁT :CON CHIM NON I. YÊU CẦU: - Biết hát đúng giai điệu và lời ca. -Biết hát kết hợp vận động theo nhịp 3/4 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài: Con chim non - Hướng dẫn HS vỗ tay theo nhịp 3 GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát. 2.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS hát bài Con chim non. Hỏi dân ca gì? GV đàn giai điệu bài hát HS nhận xét - GV nhận xét bổ sung 3. Bài mới: HĐ của GV HS ghi bµi H§ cña HS HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS h¸t vµ vËn ®éng HS tr×nh bµy HS tham gia HS thùc hiÖn HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t: Con chim non, d©n ca Ph¸p. Bµi h¸t cã tÝnh chÊt nhÑ nhµng uyÓn chuyÓn -HS ghi nhí  ¤n tËp bµi h¸t: Con chim non 1. h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch: GV lµm mÉu 4 c©u. HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy. - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. GV lµm mÉu 4 c©u, HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy. 2. H¸t kÕt hîp vËn ®éng - Vç tay theo nhÞp 3: Hai HS ngåi ®èi diÖn, ph¸ch 1 hai em vâ tay vµo nhau. Ph¸ch 2 vµ 3, mçi em tù vç hay tai cña m×nh. - Bíc ch©n theo nhÞp 3: - GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng ®· chuÈn GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 bÞ. - HS tr×nh bµy bµi h¸t vµ vËn ®éng. - GV mêi HS lªn tr×nh bµy tríc líp theo nhãm 2-4 em hoÆc c¸ nh©n. 3.BiÓu diÔn bµi h¸t theo mét vµi h×nh thøc: HS nªu yªu cÇu thi ®ua biÓu diÔn bµi h¸t theo tæ. Mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch, theo nhÞp hoÆc vËn ®éng. GV chÊm ®iÓm  Cñng cè:  HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, tÝnh chÊt cña bµi.     DÆn dß HS vÒ nhµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t ÂM NHẠC 3: Ngµy so¹n: 5/12/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 9/12/2009 TIẾT 14 HỌC HÁT: BÀI NGÀY MÙA VUI Dân ca Thái I. YÊU CẦU: Biết hát theo giai điệu và thuộc lời 1. -Biết đây là bài hát của dân tộc Thái ở Tây Bắc. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuân thục bài Ngày mùa vui - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ nội dung bài hát -Chép lời một lên bảng thành 8 dòng, tương đương 8 câu hát. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 HĐ của GV H§ cña HS  Häc h¸t: Ngµy mïa vui HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu: H¬ng lóa chÝn vµ tiÕng chim hãt trong vên, HS theo dâi gîi lªn phong c¶nh thiªn nhiªn thanh b×nh. §ã lµ phong c¶nh cña vïng n«ng th«n, n¬i ®ang cã cuéc sèng Êm no h¹nh phóc, n¬i cã nh÷ng con ngêi ch¨m chØ lao ®éng vµ biÕt yªu quª h¬ng. §ã lµ né dung bµi h¸t: Ngµy mïa vui, d©n ca Th¸i (T©y B¾c) 2. Nghe bµi h¸t HS nghe vµ c¶m nhËn HS nghe bµi h¸t qua b¨ng ®Üa hoÆc do GV tr×nh bµy. 1-2 em ®äc lêi ca 3. §äc lêi ca: HS ®äc lêi ca trªn b¶ng. HS nªu c©u hái GV hái: Trong bµi h¸t cã tõ nµo c¸c em cha hiÓu? NÕu cã, GV gi¶i thÝch tõ khã. VÝ dô tõ “ n« nøc” NÕu HS kh«ng hiÓu, GV gi¶i thÝch tõ nµy cã ý nghÜa lµ sù ®«ng vui, nhén nhÞp. HS luyÖn thanh 4. LuyÖn thanh: 1- 2 phót. HS tËp h¸t 5. TËp h¸t tõng c©u: GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2 3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp ( ®Õm 1-2) cho HS h¸t cïng víi ®µn TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo Khi tËp xong 2 c©u th× GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi HS thùc hiÖn nhau HS tËp lÊy h¬i khi h¸t GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV nh¾c HS lÊy h¬i tríc mçi c©u h¸t, ë dÊu lÆng ®¬n. HS tr×nh bµy GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy TiÕn hµnh d¹y nh÷ng c©u cßn l¹i t¬ng tù nh trªn. HS thùc hiÖn 6. H¸t ®Èy ®ñ c¶ bµi. - C¶ líp h¸t lêi mét - Nöa líp h¸t c©u 1 - 4, nöa kia h¸t tõ c©u 5 - 8, råi ®¶o l¹i. HS h¸t ®óng s¾c th¸i 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. GV yªu cÇu HS khi h¸t thÓ hiÖn sù rén rµng, s«i næi. HS tr×nh bµy 8. Sö dông mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ: HS thùc hiÖn - TËp h¸t nèi tiÕp: Mçi tæ h¸t 2 c©u, nèi tiÕp nhau ®Õn hÕt bµi. - TËp h¸t ®èi ®¸p: Hai tæ h¸t ®èi ®¸p, mçi tæ h¸t mét c©u. HS tr×nh bµy GV chØ ®Þnh tõng cÆp HS h¸t ®èi ®¸p. HS ghi nhí * Cñng cè bµi - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. - GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù nhiªn, râ lêi h¬n. Ngµy so¹n: 6/12/2008 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 10/12/2008 ÂM NHẠC 3: TIẾT 15 HỌC HÁT: BÀI NGÀY MÙA VUI ( Tiếp) GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 và kết hợp vận động phụ hoạ. -Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng. - Tranh ảnh đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh, chuẩn bị máy nghe, băng đĩa nhạc có âm thanh của những nhạc cụ này. - Đàn và hát thuần thục bài Ngày mùa vui. Chuẩn bị động tác phụ hoạ cho bài hát. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. HĐ của GV HĐ của HS GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành  Giáo án Âm nhạc 3 4. Hát đầy đủ cả hai lờiHS ghi bài - Cả lớp hát hoà giọng cả hai lời, GV nhận xét - Nửa lớp hát lời một , nửa kia hát lời hai, rồi đổi ngược lại. - Cả lớp hát hai lời theo cách hát đối đáp. 5. Hát kết hợp vận động. - GV mời 1 –2 HS học khá lên trước lớp, hát và vận động phụ hoạ cho bài hát. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - Một vài nhóm HS lên hát và vận động phụ hoạ, GV nhận xét, cho điểm tượng trưng. * Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc. * Đàn bầu:GV cho HS xem tranh và thuyết trình: Đàn bầu chỉ có một dây, nó còn có tên là độc huyền cầm. Âm thanh của đàn bầu ngân nga, thánh thót. * Đàn nguyệt:HS xem tranh, GV thuyết trình: Cây đàn này có thân đàn hình tròn, giống như mặt trăng tròn nên được gọi là đàn nguyệt. Một số nơi còn gọi là đàn kìm. Đàn nguyệt có hai dây. *Đàn tranh:GV cho HS xem tranh và thuyết trình: Đàn tranh có 16 dây vì vậy còn có tên là đàn thập lục. * Củng cố – Dặn dò: Nhắc lại nội dung vừa học. - Dặn dò HS về nhà tập hát tốt bài hát. HS nghe HS thực hiện HS trình bày HS hát và vận động HS thực hiện HS ghi bài HS theo dõi HS nhắc lại ND bài học Hát ôn bài hát Ghi nhớ HS thực hiện - Hát theo tổ - Đọc lời ca theo tiết tấu - HS tập lấy hơi sau mỗi câu hát. - Hát theo kiểu đối đáp - 2 HS trình bày theo yêu cầu  Học hát: Ngày mùa vui 1. Nghe bài hát HS nghe toàn bộ bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày 2. Trình bày lời một đã học. GV chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau đến hết lời một. GV chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. 3- HS đọc lời trên bảng - GV chia lớp thành hai nửa. Nửa lớp hát lời một bằng nguyên âm “La”, đồng thời nửa kia hát lời hai. - Tập hát lời hai theo cách hát đối đáp. GV chỉ định 2 HS trình bày Ngày soạn: GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành 13/12/2008
- Xem thêm -