Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUAÀN: 1 Ngaøy soaïn: 10.08.2009 TIEÁT: 1 Ngaøy daïy: 17.08.2009 Hoï c baø i haù t : QUOÁ C CA VIEÄ T NAM -------I. Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi 1. - Coù yù thöùc nghieâm trang khi chaøo côø. - Bieát taùc giaû baøi haùt laø nhaïc só Vaên Cao II. Giaùo vieân chuaån bò: - Hoïc thuoäc baøi Quoác ca, taäp haùt chuaån xaùc ( dòch gioïng). - Nhaïc cuï quen duøng. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy haùt Quoác ca ( lôøi 1). Giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt, teân baøi, taùc giaû. - Haùt maãu ( ñaøn giai ñieäu). - höôùng daãn hoïc sinh ñoïc lôøi theo tieát taáu. - höôùng daãn khôûi ñoäng gioïng ( a,i). - Daïy töøng caâu ñeán heát baøi. Hoïc sinh - Traät töï laéng nghe vaø traû lôøi. - Ñoïc ñuùng 3 cao ñoä. - Ñoïc lôøi theo höôùng daãn. - Haùt caû lôùp theo höôùng daãn. HOAÏT ÑOÄNG II: Ñaøm thoaïi. Giaùo vieân - Giaùo vieân giaûng giaûi sô löôïc veà baøi haùt Quoác ca. - Ñaët 1 soá caâu hoûi: . Baøi Quoác ca ñöôïc haùt khi naøo? Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Chuù yù laéng nghe. - Nghe vaø traû lôøi. - Luùc chaøo côø. Trang 1 . Ai laø taùc giaû cuûa baøi Quoác ca. . Khi chaøo côø vaø haùt Quoác ca phaûi coù thaùi ñoä nhö theá naøo? - Nhaïc só Vaên Cao. - Ñöùng yeân laëng, nghieâm trang, giôû noùn... * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Cho vaøi em, haùt caû lôùp döôùi söï ñieàu khieån cuûa lôùp tröôûng. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc. - Hoïc thuoäc baøi haùt ôû nhaø.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Trang 2 TUAÀN: 2 Ngaøy soaïn: 17.08.2009 TIEÁT: 2 Ngaøy daïy: 24.08.2009 Hoï c baø i haù t : QUOÁ C CA VIEÄ T NAM ( tt ) -------I. Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi 2. - Taäp nghi thöùc chaøo côø vaø haùt Quoác ca. - Bieát haùt ñuùng giai ñieäu. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Hoïc thuoäc lôøi 2 vaø caû baøi Quoác ca Vieät Nam. - Nhaïc cuï quen duøng: keøn Melodion. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy haùt Quoác ca ( lôøi 2). Giaùo vieân - Khôûi ñoäng gioïng. - höôùng daãn hoïc sinh ñoïc lôøi theo tieát taáu ( giaûi thích töø khoù). - Haùt maãu lôøi 2. - höôùng daãn hoïc sinh haùt töøng caâu( noái tieáp ñeán heát baøi ). Hoïc sinh - Khôûi ñoäng theo 3 cao ñoä. - Ñoïc lôøi baøi haùt, laéng nghe giaùo vieân giaûi thích. - Nghe haùt maãu. - Haùt theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. HOAÏT ÑOÄNG II: Ñaøm thoaïi. Giaùo vieân - Hoûi: khi haùt Quoác ca phaûi nhö theá naøo? Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Traû lôøi: nghieâm trang. Trang 3 - höôùng daãn hoïc sinh ñöùng nghieâm. - Quan saùt hoïc sinh thöïc haønh. - Söûa sai. - Lôùp tröôûng hoâ khaåu leänh chaøo côø ( nghæ, nghieâm...chaøo côø, chaøo, Quoác ca). - Caû lôùp cuøng haùt töø lôøi 1 sang lôøi 2. * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Nhaéc nhôû hoïc sinh thuoäc baøi Quoác ca, haùt ñeàu lôùn trong buoåi leå chaøo côø.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Trang 4 TUAÀN: 3 Ngaøy soaïn: 24.08.2009 TIEÁT: 3 Ngaøy daïy: 31.08.2009 HOÏ C BAØ I HAÙ T : BAØ I CA ÑI HOÏ C Nhaïc vaø lôøi: Phan Traàn Baûng. -------I. Muïc tieâu: - Bieát haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi 1. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát goõ ñeäm theo phaùch. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Haùt chuaån xaùc. - Nhaïc cuï quen duøng ñeäm baøi haùt. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt. Giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt ( mieâu taû buoåi saùng ñeán tröôøng...), teân baøi, taùc giaû. - Cho xem tranh. - Haùt maãu ( ñeäm ñaøn). - höôùng daãn ñoïc lôøi theo tieát taáu. - höôùng daãn khôûi ñoäng gioïng. - Daïy haùt töøng caâu ñeán heát baøi. ( Cho hoïc sinh nhaän xeùt tieát taáu trong moãi caâu). Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Chuù yù, laéng nghe. - Xem tranh traû lôøi caâu hoûi. - Traät töï nghe. - Nhìn baûng ñoïc lôøi baøi haùt. - Haùt töøng caâu ( moùc xích ) theo giaùo vieân. - Traû lôøi: tieát taáu moãi caâu gioáng nhau. Trang 5 HOAÏT ÑOÄNG II: Ñaøm thoaïi. Giaùo vieân - höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay theo phaùch ( laøm maãu). Bình minh daâng leân aùnh treân gioït söông long lanh. - höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. Bình minh daâng leân aùnh treân gioït söông long lanh. Hoïc sinh - Hoïc sinh haùt theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân ( cuoái caâu voã 2 tieáng). - Chia nhoùm: Nhoùm 1: Haùt. Nhoùm 2: Goõ ( ñoåi laïi). - Voã tay chaäm keát hôïp haùt lôøi. - Thöïc haønh theo nhoùm caù nhaân vaøi em. * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Goïi vaøi em khaù thöïc haønh haùt vaø voã tay. - Caû lôùp nhaän xeùt baïn. - Giaùo vieân ñaùnh giaù tieát hoïc. - Daën hoïc sinh veà nhaø hoïc thuoäc loøng baøi ca ( lôøi 1).  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Trang 6 TUAÀN: 4 Ngaøy soaïn: 31.08.2009 TIEÁT: 4 Ngaøy daïy: 07.09.2009 HOÏ C TIEÁ P BAØ I HAÙ T : BAØ I CA ÑI HOÏ C Nhaï c vaø lôø i : Phan Traà n Baû n g. -------I. Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi 2. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát haùt ñuùng giai ñieäu. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Haùt chuaån xaùc, truyeàn caûm. - Nhaïc cuï. - Chuaån bò vaøi ñoäng taùc phuï hoïa. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy lôøi 2, oân luyeän. Giaùo vieân - Ñaøn giai ñieäu baøi haùt. - Giôùi thieäu lôøi 2 treân baûng lôùp. - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu. - Khôûi ñoäng gioïng. - höôùng daãn haùt töøng caâu ( moùc xích). - höôùng daãn oân caû 2 lôøi. Hoïc sinh - Hoïc sinh nhaéc teân baøi haùt vaø taùc giaû. - Quan saùt, laéng nghe. - Ñoïc töøng caâu theo höôùng daãn. - Ñoïc ñuùng cao ñoä. - Haùt theo höôùng daãn. - Haùt caû lôùp + caù nhaân. HOAÏT ÑOÄNG II:Haùt keát hôïp voã tay, laøm ñoäng taùc phuï hoïa. Giaùo vieân - höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Haùt theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. - Chia 2 nhoùm: Trang 7 Bình minh daâng leân aùnh treân gioït söông long lanh... - höôùng daãn laøm ñoäng taùc phuï hoïa. Haùt caâu 1, ñoäng taùc 1. Haùt caâu 2, ñoäng taùc 2. Haùt caâu 3, ñoäng taùc 3. Haùt caâu 4, ñoäng taùc 4. Nhoùm 1: haùt. Nhoùm 2: voã tay. Ñoåi laïi. - Hoïc sinh quan saùt maãu. - Daäm chaân taïi choã ( phaùch). - Ñöa 2 tay laøm caùnh böôùm. - Ñöa 2 tay leân mieäng laøm loa. - Voã tay theo phaùch. * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh traû lôøi veà noäi dung baøi. - Caû lôùp haùt voã tay theo nhòp, töùng nhoùm bieåu dieãn. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Trang 8 TUAÀN: 5 Ngaøy soaïn: 07.09.2009 TIEÁT: 5 Ngaøy daïy: 14.09.2009 Hoï c baø i haù t : ÑEÁ M SAO. Nhaïc vaø lôøi: Vaên Chung -------I. Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát goõ ñeäm theo phaùch. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Haùt chuaån xaùc, truyeàn caûm. - Nhaïc cuï quen duøng. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt : Ñeám sao. Giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt: trích töø caâu ñoàng dao cuûa treû em vôùi troø chôi ñeám sao, teân baøi, taùc giaû: Vaên Chung. - höôùng daãn xem tranh. - haùt maãu ( ñeäm giai ñieäu). - höôùng daãn ñoïc theo tieát taáu. - Khôûi ñoäng gioïng. - Daïy haùt töøng caâu. ( Chuù yù nhöõng tieáng ngaân 3 phaùch). Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Traät töï. - Laéng nghe. - Xem tranh. - Nghe nhaïc. - Ñoïc töøng caâu. - Khôûi ñoäng gioïng. - Haùt theo höôùng daãn. ( cuoái caâu 1: sao ; caâu 2: voøng ; caâu 3: sao Trang 9 HOAÏT ÑOÄNG II:Haùt keát hôïp muùa ñôn giaûn. Giaùo vieân - höôùng daãn thöïc hieän moät soá ñoäng taùc minh hoïa keát hôïp. - Ñoäng taùc 1: 2 caâu ñaàu. - Ñoäng taùc 2: 2 caâu cuoái. Hoïc sinh - Hoïc sinh theo doûi maãu, sau ñoù thöïc hieän. - Tay giô cao, nghieâng ngöôøi sang 2 beân. - Quay troøn taïi choã. * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Caû lôùp haùt cuøng baêng nhaïc, vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch. - Moät soá em bieåu dieãn keát hôïp muùa ñôn giaûn. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø: Hoïc thuoäc baøi haùt.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Trang 10 TUAÀN: 6 Ngaøy soaïn: 14.09.2009 TIEÁT: 6 Ngaøy daïy: 21.09.2009 OÂ n baø i haù t : ÑEÁ M SAO. Nhaïc vaø lôøi: Vaên Chung Troø chôi aâ m nhaï c . -------I. Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Bieát goõ ñeäm theo nhòp. - Bieát chôi troø chôi aâm nhaïc. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Baêng maãu. - Nhaïc cuï quen duøng. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt: Ñeám sao. Giaùo vieân - Cho hoïc sinh nghe laïi baøi haùt. ( ñeäm ñaøn + haùt maãu ). - höôùng daãn voã tay theo nhòp 3 Moät oâng sao saùng Hai oâng saùng sao... - Toå chöùc nhoùm. Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Nghe haùt. - Quan saùt vaø thöïc haønh caû lôùp. - Caù nhaân vaøi em. - Haùt theo nhoùm. Trang 11 HOAÏT ÑOÄNG II:Troø chôi aâm nhaïc. Giaùo vieân - höôùng daãn noùi theo tieát taáu. 1 oâng sao saùng 2 oâng saùng sao... - höôùng daãn troø chôi haùt aâm : a,u,i. (Duøng caùc nguyeân aâm thay theá lôøi ca). - Chia nhoùm. Hoïc sinh - Ñeám töø 1 sao ñeán 10 sao theo tieát taáu. - Moät oâng sao saùng, hai oâng saùng sao,...chín oâng sao saùng, möôøi oâng saùng sao. - Thay theá lôøi ca baèng caùc aâm : a,u,i. - Thöïc haønh nhoùm ( 3 nhoùm ). - Moãi nhoùm thöïc hieän 1 aâm. * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Cho hoïc sinh thöïc hieän baøi haùt 2 laàn. Laàn 1: haùt lôøi keát hôïp voã theo nhòp. Laàn 2: thay theá baèng caùc nguyeân aâm. - Daën veà nhaø: oân baøi haùt, xem tröôùc baøi: Gaø gaùy.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Trang 12 TUAÀN: 7 Ngaøy soaïn: 21.09.2009 TIEÁT: 7 Ngaøy daïy: 28.09.2009 Hoï c baø i haù t : GAØ GAÙ Y Daân ca Coùong ( Lai Chaâu) Lôøi môùi: Huy Traân. -------I. Muïc tieâu: - Bieát ñaây laø baøi daân ca. - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát ñaây laø baøi daân ca cuûa daân toäc Coáng ôû tænh Lai Chaâu. - Bieát goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Haùt chuaån xaùc. - Nhaïc cuï quen duøng. - Tranh aûnh minh hoïa. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy baøi haùt Gaø gaùy. Giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt: caûnh ñeïp ôû mieàn nuùi vaøo buoåi saùng. Khaép baûn laøng vang tieáng gaø gaùy goïi maët trôøi, nhaéc nhôû moïi ngöôøi thöùc daäy leân nöông. - Giôùi thieäu tænh Lai Chaâu. - Haùt maãu ( ñeäm ñaøn). Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Chuù yù laéng nghe traû lôøi caâu hoûi. - Laéng nghe. Trang 13 - höôùng daãn ñoïc lôøi theo tieát taáu. - Khôûi ñoäng gioïng a, i. - Daïy haùt töøng caâu ( löu yù caàn nhaán roû ñeå giuùp hoïc sinh phaân bieät cao ñoä ôû cuoái moãi caâu). - höôùng daãn haùt caû baøi. - Ñoïc theo höôùng daãn. - Ñoïc cao ñoä. - Haùt theo höôùng daãn. ( Haùt ñuùng ñoä cao ôû cuoá moãi caâu) HOAÏT ÑOÄNG II:Goõ ñeäm vaø haùt noái tieáp. Giaùo vieân - höôùng daãn voã tay ñeäm theo phaùch Hoïc sinh - Quan saùt maãu vaø haùt keát hôïp voã tay. Con gaø gaùy le teù le saùng roài ai ôi. - Chia lôùp thaønh 4 nhoùm. - höôùng daãn haùt theo nhoùm. - höôùng daãn haùt keát hôïp voã tay theo nhòp. Con gaø gaùy le teù le saùng roài ai ôi. - Haùt theo nhoùm. Nhoùm 1: caâu 1 Nhoùm 2: caâu 2. Nhoùm 3: caâu 3. ... * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: -Thöïc haønh caù nhaân vaøi em. - Giaùo duïc tình caûm: Caûnh ñep mieàn nuùi vaøo buoåi saùng, loøng yeâu theâin nhieân, yeâu daân ca. - Veà nhaø: Hoïc thuoäc baøi haùt.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH nm Taánhaï n Taø Giaùo aùn -Nguyeã Moân Aâ c i- Lôùp 3 Trang 14 TUAÀN: 8 Ngaøy soaïn: 21.09.2009 TIEÁT: 8 Ngaøy daïy: 05.10.2009 OÂ n taä p baø i haù t : GAØ GAÙ Y Daân ca Coáùng – Lai Chaâu. -------I. Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Haùt chuaån xaùc, truyeàn caûm. - Nhaïc cuï quen duøng: keøn Melodion. - Thuoäc vaøi ñoäng taùc phuï hoïa. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn baøi haùt : Gaø gaùy. Giaùo vieân - Cho hoïc sinh nghe baêng maãu. - höôùng daãn oân baøi haùt vôùi saéc thaùi vui töôi. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù hoaït ñoäng. Hoïc sinh - Nghe haùt, theo doõi. - Haùt caû lôùp – caù nhaân. ( keát hôïp voã nhòp ) - Thöïc haønh nhoùm. HOAÏT ÑOÄNG II: Taäp vaän ñoäng phuï hoïa vaø bieåu dieãn baøi haùt. Giaùo vieân - Hoïc sinh haùt vaø vaän ñoäng. Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Quan saùt maãu. Trang 15 - Giaùo vieân laøm maãu ñoäng taùc. - Laøm theo giaùo vieân. - Haùt caâu 1 vaø 2. - Laøm maãu theo ñoäng taùc 1 . Ñoäng taùc 1: gaø gaùy saùng - ñöa tay leân mieäng laøm loa. Ñaàu ngaång cao, chaân nhuùn. . Ñoäng taùc 2: Ñi leân nöông – Ñöa tay - Haùt caâu 3 vaø 4. leân cao roài thaû töø töø xuoáng. - Laøm maãu theo ñoäng taùc 2. HOAÏT ÑOÄNG 3: Nghe haùt. Giaùo vieân - Cho hoïc sinh nghe baêng hoaëc haùt cho hoïc sinh nghe vaøi baøi daân ca hay cuûa thieáu nhi. Hoïc sinh - Nghe, haùt theo. - Nhaän xeùt baøi haùt. - Hoïc sinh töï choïn baøi haùt. * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Giaùo vieân choïn 1 hoaëc 2 nhoùm bieåu dieãn. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. - Höôùng daãn veà nhaø: OÂn baøi haùt.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Trang 16 TUAÀN: 9 Ngaøy soaïn: 14.10.2009 TIEÁT: 9 Ngaøy daïy: 12.10.2009 OÂ n 3 baø i haù t : BAØ I CA ÑI HOÏ C ÑEÁ M SAO GAØ GAÙ Y -------I. Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 3 baøi haùt. - Bieát voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. - Bieát haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca cuûa 3 baøi haùt. - Bieát goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca, theo phaùch, theo nhòp. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Nhaïc cuï quen duøng. - Baêng maãu. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: OÂn : Baøi ca ñi hoïc. Giaùo vieân - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh haùt keát hôïp voå tay theo 3 kieåu. - Giaùo vieân laøm maãu. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - höôùng daãn laøm ñoäng taùc phuï hoïa. - höôùng daãn haùt nhoùm. Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Quan saùt giaùo vieân laøm maãu sau ñoù thöïc haønh 3 kieåu: nhòp, phaùch, tieát taáu. - Haùt keát hôïp muùa. ( oân laïi ñoäng taùc). - Töï choïn nhoùm bieåu dieãn. Trang 17 HOAÏT ÑOÄNG II: OÂn baøi: Ñeám sao. Giaùo vieân - Cho nghe nhaïc maãu. - höôùng daãn haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 3. - höôùng daãn chôi troø chôi. Keát hôïp haùt töøng ñoâi ( 2 em ). - Ñeám 1: voã tay 1 caùi. - Ñeám 2,3: voã tay phaûi vaøo loøng tay phaûi cuûa baïn 2 caùi. HOAÏT ÑOÄNG III: OÂn baøi: Gaø gaùy. Giaùo vieân - höôùng daãn hoïc sinh haùt noái tieáp. - Chia thaønh 4 nhoùm. - Moãi nhoùm haùt 1 caâu. ( caâu 4 caû lôùp haùt). - höôùng daãn haùt laàn 2 ( keát hôïp voã tay). Hoïc sinh - Nghe. - Thöïc haønh caû lôùp. ( caù nhaân vaøi em). - Quan saùt maãu. - Quay maët vaøo nhau ( vöøa haùt vöøa thöïc haønh ñoäng taùc). Hoïc sinh - Quan saùt maãu. . Nhoùm 1: haùt caâu 1. . Nhoùm 2: haùt caâu 2. . Nhoùm 3: haùt caâu 3. . Caû lôùp: caâu 4. - Laàn 2: haùt keát hôïp voã tay theo phaùch. * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Choïn 3 em tieâu bieåu leân oân laïi 3 baøi haùt. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù töøng hoaït ñoäng. - Xem baøi sau.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Trang 18 TUAÀN: 10 Ngaøy soaïn: 12.10.2009 TIEÁT: 10 Ngaøy daïy: 19.10.2009 Hoï c baø i haù t : LÔÙ P CHUÙ N G TA ÑOAØ N KEÁ T -------- Nhaïc vaø lôøi: Moäng Laân I. Muïc tieâu: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát goõ ñeäm thoe nhòp, theo tieát taáu lôøi ca. II. Giaùo vieân chuaån bò: - Haùt chuaån xaùc. - Nhaïc cuï quen duøng: keøn Melodion. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: HOAÏT ÑOÄNG I: Daïy haùt Giaùo vieân - Giôùi thieäu baøi haùt: lôùp hoïc raát vui, caùc baïn yeâu thöông giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä. Nhaïc só Moäng Laân. - Haùt maãu. - Ñoïc lôøi ca. - Khôûi ñoäng gioïng. - Daïy haùt töøng caâu. ( noái tieáp ñeán heát baøi ). Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Hoïc sinh - Chuù yù. - Laéng nghe. - Nghe haùt. - Ñoïc theo höôùng daãn. - Ñoïc theo cao ñoä. - Haùt theo giaùo vieân. Trang 19 HOAÏT ÑOÄNG II:Haùt keát hôïp goõ ñeäm. Giaùo vieân - höôùng daãn haùt voã tay theo nhòp 2. Lôùp chuùng mình raát raát vui, anh em ta chan hoøa tình thaân. - Giaùo vieân baét gioïng. - Giaùo vieân goõ tieát taáu 4 caâu. - Cho giaùo vieân nhaän xeùt. - Giaùo vieân haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu. Hoïc sinh - Theo doõi giaùo vieân. - Thöïc haønh caû lôùp. - Caùch goõ gioáng nhau. - Thöïc haønh: Lôùp chuùng mình raát raát vui ... x x x x x x * Cuûng coá – Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Cho hoïc sinh haùt laïi caû baøi ( theå hieän vui, soâi noåi). - Giaùo duïc tình caûm yeâu thöông baïn beø, tröôøng lôùp. - Veà nhaø: hoïc thuoäc baøi haùt.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Trang 20
- Xem thêm -