Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 tron bộ

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn: 19/8/2012 TUAÀ N 1 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: 21/8/2012 Queâ höông töôi ñeïp Daân ca Nuøng Ñaët lôøi: Anh Hoaøng I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt laø daân ca cuûa daân toäc Nuøng. Giaùo duïc HS tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc, yeâu lao ñoäng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). - III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 5’ - GV cho HS khôûi ñoäng gioïng baèng caùc nguyeân aâm A, I, O, U. GV baét gioïng, ñaùnh caùc noát Ñoà, Mi, Son, Ñoâ ôû treân ñaøn (neáu coù). 2. Baø i môù i : 25’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. 3. 4. - Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. 1 - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. Ngaøy soaïn: 26/8/2012 TUAÀ N 2 28/8/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Queâ höông töôi ñeïp I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kyõ naêng voã ñeäm. HS bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. - II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. - III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. 3. 4. - Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùtQueâ höông töôi ñeïp. 2 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân HS thöïc hieän. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - Nhaéc HS ñoïc tröôùc lôøi ca baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca. TUAÀ N 3 Ngaøy soaïn: 02/9/2012 04/9/2012 - HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: Môøi baïn vui muùa ca Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS tình yeâu thieân nhieân, yeâu con ngöôøi. HS bieát baøi haùt laø moät saùng taùc cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 5’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp. 2. Baø i môù i : 25’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 3 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 4 Ngaøy soaïn: 09/9/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: 11/9/2012 Môøi baïn vui muùa ca Troø chôi: Theo baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch. Ñoïc ñöôïc baøi ñoàng dao theo tieát taáu keát hôïp vôùi troø chôi “Cöôõi ngöïa”. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Naém vöõng troø chôi, chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - Môøi HS bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Troø chôi theo baø i ñoà n g dao Ngöï a oâ n g ñaõ veà . - GV HD HS ñoïc caùc caâu trong baøi ñoàng dao theo aâm hình tieát taáu: ………………………………………. ……………………………………………………….. - Sau khi ñaõ hoïc thuoäc baøi ñoàng dao ñuùng tieát taáu, GV HD troø chôi “Cöôõi ngöïa” nhö ñaõ chuaån bò. - GV cho HS chôi troø chôi theo toå, nhoùm. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. 4 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - HS chuù yù vaø thöïc hieän theo HD cuûa GV. - HS quan saùt. - Hs thöïc hieän. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Môøi baïn vui muùa ca. Ngaøy soaïn: 16/9/2012 TUAÀ N 5 18/9/2012 OÂN TAÄP HAI BAØI HAÙT: Queâ I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - Ngaøy daïy: höông töôi ñeïp, Môøi baïn vui muùa ca HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca vaø vaän ñoäng phuï hoaï. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Queâ höông töôi ñeï p . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng theo nhaïc. - GV môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p baø i haù t Môø i baï n vui muù a ca. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp vôùi voã ñeäm theo phaùch, nhòp vaø tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - Gv môøi caù nhaân bieåu dieãn. Hoaï t ñoä n g 3: Troø chôi theo baø i ñoà n g dao Ngöï a oâ n g ñaõ veà (neáu coøn thôøi gian) - GV HD HS chôi troø chôi nhö ôû tieát tröôùc. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS traû lôøi. 5 - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt theo HD cuûa GV. - HS bieåu dieãn HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän 4. - GV cho HS haùt laïi moät trong 2 baøi haùt vöøa oân. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi hai baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp, Môøi baïn vui muùa ca. GV nhaéc HS veà nhaø ñoïc tröôùc lôøi ca baøi haùt Tìm baïn thaân. TUAÀ N 6 Ngaøy soaïn: 23/9/2012 Ngaøy daïy: 25/9/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Tìm baïn thaân I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - Nhaïc vaø lôøi: Vieät Anh HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt do taùc giaû Vieät Anh saùng taùc. Giaùo duïc HS tình caûm ban beø yeâ thöông, gaén boù. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 5’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ moät trong 2 baøi haùt Queâ höông töôi ñeïp vaø Môøi baïn vui muùa ca. 2. Baø i môù i : 25’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t lôø i 1 baø i haù t Tim baï n thaâ n . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ 6 - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi lôøi 1 baøi haùt Tìm baïn thaân keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi lôøi 1 baøi haùt Tìm baïn thaân ñeå tieát sau hoïc lôøi 2 ñöôïc toát hôn. Ngaøy soaïn: 30/9/2012 TUAÀ N 7 02/10/2012 HOÏC HAÙT BAØI: I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - Tìm baïn thaân Ngaøy daïy: (tt) HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS haùt ñoàng ñeàu, roõ lôøi; bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 5’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ lôøi 1 baøi haùt Tìm baïn thaân. 2. Baø i môù i : 25’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t lôø i 2. - GV cho HS oân laïi lôøi 1 baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. GV cho HS nghe baêng haùt maãu caû 2 lôøi. GV HD HS taäp haùt lôøi 2. Sau khi taäp xong lôøi 2, GV cho HS luyeän taäp haùt caû 2 lôøi cho ñeán khi thuaàn thuïc. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV môøi nhoùm, caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. - 3. Cuû n g coá : 3’ 7 - HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân HS laéng nghe. HS hoïc haùt theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. - HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt Tìm baïn thaân keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Tìm baïn thaân vaø ñoïc tröôùc lôøi ca baøi haùt Lyù caây xanh. TUAÀ N 8 Ngaøy soaïn: 07/10/2012 Ngaøy daïy: 09/10/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Lyù caây xanh Daân ca Nam Boä I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt cuûa daân ca Nam Boä. Giaùo duïc HS bieát yeâu caùc laøn ñieäu daân ca. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 5’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Tìm baïn thaân. 2. Baø i môù i : 25’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t baø i Lyù caâ y xanh. - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV HD HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. 8 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt Lyù caây xanh keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Lyù caây xanh ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 9 Ngaøy soaïn: 14/10/2012 16/10/2012 - OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Lyù caây xanh Taäp noùi thô theo tieát taáu I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. Taäp noùi thô ñuùng theo aâm hình tieát taáu baøi haùt Lyù caây xanh. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t - GV cho HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS haùt keát hôïp vaøi ñoäng taùc phuï hoïa nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p noù i thô theo tieá t taá u (tieát taáu baøi Lyù caây xanh) - GV HD HS HS taäp voã tay theo aâm hình tieát taáu sau: …………………………………………………………….. - GV ñieàu khieån HS thöïc hieän nhieàu laàn keát hôïp voã tay theo tieát taáu. - Sau khi HS ñoïc vaø voã tay thuaàn thuïc aâm hình tieát taáu cuûa baøi 9 - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt theo HD cuûa GV. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. HS chuù yù söûa sai. - HS laéng nghe vaø quan saùt GV laøm maãu. HS quan saùt vaø thöïc hieän. - HS thöïc hieän. 3. 4. - Lyù caây xanh, GV cho HS noùi lôøi theo. GV nhaän xeùt. Cuû n g coá : 3’ GV cho HS haùt laïi baøi haùt Lyù caây xanh keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Lyù caây xanh. TUAÀ N 10 Ngaøy soaïn: 21/10/2012 OÂN TAÄP HAI BAØI HAÙT: Tìm Ngaøy daïy: 23/10/2012 baïn thaân, Lyù caây xanh I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca vaø vaän ñoäng phuï hoaï. Bieát ñoïc thô 4 chöõ theo tieát taáu baøi Lyù caây xanh. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Tìm baï n thaâ n . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng theo nhaïc. - GV môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p baø i haù t Lyù caâ y xanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp vôùi voã ñeäm theo phaùch, nhòp vaø tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi caù nhaân bieåu dieãn. - GV cho HS ñoïc thô theo tieát taáu baøi Lyù caây xanh. - GV chæ ñònh HS leân baûng ñoïc laïi baøi. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ 10 - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt theo HD cuûa GV. - HS bieåu dieãn HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. HS leân baûng ñoïc baøi. 4. - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi moät trong 2 baøi haùt vöøa oân. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi 2 baøi haùt Tìm baïn thaân, Lyù caây xanh. GV nhaéc HS veà nhaø ñoïc tröôùc lôøi ca baøi haùt Ñaøn gaø con. TUAÀ N 11 Ngaøy soaïn: 28/10/2012 30/11/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: Ñaøn gaø con Nhaïc vaø lôøi: Phi - líp - pen - coâ Lôøi: Vieät Anh I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS bieát yeâu quyù caùc loaøi vaät. HS bieát baøi haùt do taùc giaû ngöôøi Nga saùng taùc, lôøi Vieät do taùc giaû Vieät Anh phoûng dòch. - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho caû lôùp haùt laïi moät trong caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû HK1 ñeå khôûi ñoäng gioïng. GV baét gioïng, ñeäm ñaøn. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t baø i Ñaø n gaø con. - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. 11 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. 3. 4. - Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt Ñaøn gaø con keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Ñaøn gaø con ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 12 Ngaøy soaïn: 04/11/2012 Ngaøy daïy: 06/11/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ñaøn gaø con I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt - HS thöïc hieän oân haùt: taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay + Haùt ñoàng thanh ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän. - GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - GV môøi nhoùm, caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - HS bieåu dieãn. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. 12 - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS haùt laïi baøi haùt Ñaøn gaø con keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Ñaøn gaø con. GV nhaéc HS veà nhaø ñoïc tröôùc lôøi ca baøi haùt Saép ñeán Teát roài.. TUAÀ N 13 Ngaøy soaïn: 11/11/2012 13/11/2012 - HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: Saép ñeán Teát roài Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Vaân I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS tình caûm gia ñình yeâu thöông, gaén boù. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 5’ - GV cho HS luyeän thanh. - GV môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Ñaøn gaø con. 2. Baø i môù i : 25’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t baø i Saé p ñeá n Teá t roà i . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. 13 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt Saép ñeán Teát roài keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Saép ñeán Teát roài ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 14 Ngaøy soaïn: 18/11/2012 Ngaøy daïy: 20/11/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Saép ñeán Teát roài I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. - Baûng phuï minh hoaï chuoãi aâm thanh ñi leân, ñi xuoáng, ñi ngang. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t baø i haù t Saé p ñeá n Teá t roà i .. - GV cho HS luyeän thanh - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt - HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. caù nhaân. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV nhaän xeùt. - HS thöïc hieän. Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - GV môøi nhoùm, caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - HS bieåu dieãn - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ 14 - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt Saép ñeán Teát roài 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi hai baøi haùt Saép ñeán Teát roài vaø Ñaøn gaø con ñeå tieát sau oân taäp. TUAÀ N 15 Ngaøy soaïn: 25/11/2012 Ngaøy daïy: 27/11/2012 OÂN TAÄP HAI BAØI HAÙT: Ñaøn gaø con, Saép ñeán Teát roài I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca cuûa hai baøi haùt. - HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca vaø vaän ñoäng phuï hoaï. - Taäp ñoïc thô 4 chöõ theo tieát taáu baøi Saép ñeán Teát roài. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t : Ñaø n gaø con. - GV cho HS luyeän thanh. - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt - HS thöïc hieän oân haùt theo HD taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã cuûa GV. ñeäm, vaän ñoäng theo nhaïc. - GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän haùt keát hôïp troø Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p baø i haù t : Saé p ñeá n Teá t roà i . - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay chôi theo höôùng daãn. theo phaùch, nhòp baøi haùt Saép ñeán Teát roài.. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän. - GV môøi nhoùm, caù nhaân bieåu dieãn. - HS bieåu dieãn. - Cho HS taäp ñoïc thô 4 chöõ theo tieát taáu baøi Saép ñeán - HS thöïc hieän. - Teát roài.. GV nhaän xeùt. 15 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi moät trong 2 baøi haùt vöøa oân. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi hai baøi haùt Ñaøn gaø con, Saép ñeán Teát roài. TUAÀ N 16 Ngaøy soaïn: 02/12/2012 04/12/2012 - Ngaøy daïy: Nghe Quoác ca - Keå chuyeän aâm nhaïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS ñöôïc nghe Quoác ca vaø bieát Quoác ca ñöôïc haùt khi naøo. - Giaùo duïc HS thaùi ñoä khi chaøo côø vaø haùt Quoác ca. - HS thaáy ñöôïc moái lieân quan giöõa aâm nhaïc vôùi ñôøi soáng qua caâu chuyeän Nai Ngoïc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa baøi haùt Quoác ca. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 5’ - GV cho HS luyeän thanh. - Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ moät trong caùc baøi haùt ñaõ hoïc. 2. Baø i môù i : 25’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Nghe Quoá c ca. - GV giôùi thieäu vaøi neùt ngaén goïn veà Quoác ca. - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. - GV giaùo duïc HS thaùi ñoä khi chaøo côø vaø haùt Quoác ca. - HS chuù yù. - GV cho HS nghe Quoác ca qua baêng nhaïc. - HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe. - GV HD HS ñöùng chaøo côø, nghe Quoác ca vôùi thaùi ñoä - HS taäp ñöùng chaøo côø vaø nghe trang nghieâm. - Quoác ca nghieâm tuùc. GV nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Keå chuyeä n Nai Ngoï c . - GV ñoïc hoaëc keå Caâu chuyeän Nai Ngoïc. - HS chuù yù laéng nghe. - GV ñaët moät soá cau hoûi cho HS traû lôøi. - HS nghe vaø traû lôøi. - GV choát yù. - HS laéng nghe. - GV nhaän xeùt. 16 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - Gvcho HS nghe laïi Quoác ca 1 - 2 laàn. - HS traû lôøi. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi taát caû caùc baøi haùt ñaõ ñöôïc hoïc ôû hoïc kyø I ñeå tieát sau taäp bieåu dieãn. TUAÀ N 17 Ngaøy soaïn: 09/12/2012 Ngaøy daïy: 11/12/2012 - Taäp bieåu dieãn moät soá baøi haùt ñaõ hoïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca caùc baøi haùt ñaõ hoïc vaø maïnh daïn tham gia bieåu dieãn caùc baøi haùt tröôùc lôùp. HS tích cöïc, höùng thuù vôùi troø chôi aâm nhaïc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Nghieân cöùu kyõ troø chôi. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. GV cho HS nhaéc laïi teân caùc baøi haùt vaø taùc giaû ñaõ hoïc. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Taä p bieå u dieã n caù c baø i haù t ñaõ hoï c . - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). - HS thöïc hieän. - Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn tröôùc - HS bieåu dieãn laàn löôït theo lôùp laàn löôït caùc baøi haùt. - nhoùm. GV ñoäng vieân caùc nhoùm haùt ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu dieãn - HS thöïc hieän. - BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. - GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. - GV nhaän xeùt. tay. Hoaï t ñoä n g 2: Troø chôi aâ m nhaï c . - Troø chôi 1: Tieáng haùt ôû ñaâu, ñoaùn teân vaø ñoaùn coù bao nhieâu ngöôøi haùt. Troø chôi 2: Haùt vaø goõ ñoái ñaùp (neáu coøn thôøi gian). 17 - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi moät trong caùc baøi haùt vöøa oân keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi caùc baøi haùt vöøa bieåu dieãn. TUAÀ N 18 18/12/2012 Ngaøy soaïn: 16/12/2012 Ngaøy daïy: Taäp bieåu dieãn caùc baøi haùt ñaõ hoïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca caùc baøi haùt ñaõ hoïc vaø maïnh daïn tham gia bieåu dieãn caùc baøi haùt tröôùc lôùp. HS tích cöïc, höùng thuù vôùi troø chôi aâm nhaïc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Nghieân cöùu kyõ troø chôi. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. GV cho HS nhaéc laïi teân caùc baøi haùt vaø taùc giaû ñaõ hoïc. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Taä p bieå u dieã n caù c baø i haù t ñaõ hoï c . - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). - HS thöïc hieän. - Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn tröôùc - HS bieåu dieãn laàn löôït theo lôùp laàn löôït caùc baøi haùt. - nhoùm. GV ñoäng vieân caùc nhoùm haùt ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu dieãn - HS thöïc hieän. - BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. - GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. - GV nhaän xeùt. tay. Hoaï t ñoä n g 2: Troø chôi aâ m nhaï c . - Troø chôi 1: Tieáng haùt ôû ñaâu, ñoaùn teân vaø ñoaùn coù bao nhieâu ngöôøi haùt. 18 - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV Troø chôi 2: Haùt vaø goõ ñoái ñaùp (neáu coøn thôøi gian). - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS haùt laïi moät trong caùc baøi haùt vöøa oân keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi caùc baøi haùt vöøa bieåu dieãn. TUAÀ N 19 Ngaøy soaïn: 04/01/2014 Ngaøy daïy: - 06/01/2014 HOÏC HAÙT BAØI: Baàu trôøi xanh Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Vaên Quyø I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt do taùc giaû Nguyeãn Vaên Quyø saùng taùc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). - III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . - 1. Baø i cuõ : 3’ GV cho caû lôùp haùt laïi moät trong caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû HK1 ñeå khôûi ñoäng gioïng. GV baét gioïng, ñeäm ñaøn. 2. Baø i môù i : 25’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. GV höôùng daãn HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo 19 - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. nhaïc. GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - - HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt Baàu trôøi xanh keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Baàu trôøi xanh ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 20 Ngaøy soaïn: 11/01/2014 Ngaøy daïy: 13/01/2014 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Baàu trôøi xanh I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. HS bieát phaân beät aâm thanh cao, thaáp ôû möùc ñoä ñôn giaûn. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 1. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Phaâ n bieä t aâ m thanh cao, thaá p . - GV duøng phím ñaøn theå hieän 3 aâm: Mi (aâm thaáp), Son (aâm trung), Ñoâ (aâm cao) cho HS nghe vaøi laàn tröôùc khi cho HS nhaän bieát. - GV ñaùnh caùc aâm theo thöù töï töø thaáp ñeán cao ñeå HS nghe vaø phaân bieät. Hoaï t ñoä n g 3: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï 20 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân HS thöïc hieän. HS chuù yù söûa sai. - HS chuù yù nghe ñeå taäp phaân bieät. - HS nghe vaø phaân bieät.
- Xem thêm -