Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIAÙO AÙN HOÄI GIAÛNG ( ñaày ñuû vaø chính xaùc nhaát ) Moân: Töï nhieân xaõ hoäi. Baøi: GIA ÑÌNH Ngaøy daïy: 14/11/2011. Ngöôøi daïy: Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn. I/Muïc tieâu: -Keå ñöôïc vôùi caùc baïn veà oâng , baø, boá, meï, anh, chò, em ruoät trong gia ñình cuûa mình . -Bieát yeâu quí gia ñình. -Giaùo duïc hoïc sinh bieát kính treân nhöôøng döôùi. *HSKG:Vẽ được tranh giới thiệu về gia đình mình. *KNS: -Kó naêng töï nhaän thöùc: xaùc ñònh vò trí cuûa mình trong caùc moái quan heä gia ñình. - Phaùt trieån kó naêng giao tieáp thoâng qua tham gia caùc hoaït ñoäng trong hoïc taäp. - Kó naêng laøm chuû baûn thaân: Ñaûm nhieäm traùch nhieäm moät soá coâng vieäc trong gia ñình. *PP: Thaûo luaän nhoùm, troø chôi, vieát tích cöïc. II/Chuaån bò : -GV: Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa.Thuoäc baøi haùt : caû nhaø thöông nhau ', tranh veà gia ñình mình. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ -HS1: Cô theå ngöôøi goàm coù maáy boä phaän chính ? GV nhận xét-ghi điểm. -HS2: Muoán cho cô theå khoeû maïnh , em aên uoáng nhö theá naøo? GV nhận xét-ghi điểm. -HSKK: Moãi ngaøy em aên maáy böõa chính ? GV nhận xét-ghi điểm. - GV nhaän xeùt giôø hoïc.Khen ngôïi ( neáu coù ) 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Khám phá 1’ GV cho hoïc sinh haùt baøi " caû nhaø thöông -HS haùt ñoàng thanh. nhau" -HS TL: trong baøi haùt coù boá, meï vaø -GV hoûi: Trong baøi haùt caùc em thaáy coù ai ? -GV noùi: Boá , meï con caùi soáng chung döôùi moät maùi nhaø goò con caùi. laø gia ñình vaø gia ñình chính laø baøi hoïc hoâm nay coâ muoán -HS ñoïc trôn teân baøi . truyền đạt ñeán caùc em. GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. 2.Keát noái. a) Hoaït ñoäng 1: 10’ Quan saùt. *KNS: Kó naêng töï nhaän thöùc: xaùc ñònh vò trí cuûa mình trong caùc moái quan heä gia ñình. *PP: Thaûo luaän nhoùm. -HS quan saùt. -GV treo tranh vaø yeâu caàu HS quan saùt tranh . -GV giao nhoùm 1, nhoùm 3 thaûo luaän tranh gia ñình baïn Lan. +Gia ñình Lan goàm coù nhöõng ai ?Lan vaø gia ñình Lan ñang laøm gì ? -GV giao nhoùm 2, nhoùm 4 thaûo luaän tranh gia ñình baïn Minh. -HS quan saùt. +Gia ñình Minh goàm coù nhöõng ai ? Minh vaø gia ñình Minh ñang laøm gì ? -HS thaûo luaän. -Y/cHS thaûo luaän. -y/cHS trình baøy yù kieán. -Y/cHS nhaän xeùt vaø boå sung. -GV chốt ý:Moãi ngöôøi sinh ra ñeàu coù boá meï vaø nhöõng ngöôøi thaân khaùc nhö laø: oâng, baø,anh ,chò em. Moïi ngöôøi soáng chung döôùi moät maùi nhaø goïi laø gia ñình. *Keát luaän:Giaùo duïc caùc em bieát kính treân nhöôøng döôùi.Ñoái vôùi oâng, baø , boá, meï thì kính troïng, leã pheùp , ñoái vôùi em nhoû thì phaûi nhöôøng nhòn. Giaûi lao 3.Thöïc haønh. b)Hoaït ñoäng2: 10’ Veõ tranh. *KNS: Phaùt trieån kó naêng giao tieáp thoâng qua tham gia caùc hoaït ñoäng trong hoïc taäp. *PP: Vieát tích cöïc. -GV yeâu caàu HS veõ tranh veà gia ñình mình. -Yeâu caàu HS trình baøy yù kieán veà noäi dung tranh. -GV nhaän xeùt .khen ngôïi. -GV choát yù: Gia ñình laø toå aám cuûa em.Boá ,meï, oâng, baø vaø anh ( chò ) em laø nhöõng ngöôøi thaân yeâu nhaát cuûa em. *Keát luaän:Giaùo duïc HS söï töï tin trong giao tieáp thoâng qua caùc hoaït ñoäng hoïc taäp. c) Hoaït ñoäng 3. 10' Ñoùng vai. *KNS: Kó naêng laøm chuû baûn thaân: Ñaûm nhieäm traùch nhieäm moät soá coâng vieäc trong gia ñình. *PP: Ñoùng vai. -GV neâu tình huoáng: .Tình huoáng 1: Moät hoâm meï ñi chôï veà ,tay xaùch raát nhieàu thöù.Em seõ laøm gì ñeå giuùp meï luùc ñoù. +Tình huoáng 2: baø cuûa Lan hoâm nay bò meät. Neáu laø Lan em seõ laøm gì hay noùi gì vôùi baø ñeå baø vui vaø nhanh khoûi beänh. -GV giao vieäc cho nhoùm. -Y/c nhoùm thaûo luaän vaø ñoùng vai. -Ñaïi dieän nhoùm ñoùng vai. -Gv nhaän xeùt vaø khen ngôïi . -GV choát yù :Caùc em phaûi bieát yeâu quí gia ñình vaø coù traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa mình. *Keát luaän: Giaùo duïc HS coù traùch nhieäm trong gia ñình mình. 4.Vaän duïng.ø: 3’ -GV hoûi: Hoâm nay em hoïc baøi gì ? -1 HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc. -Veà nhaø hoïc laïi baøi. -Xem tröôùc baøi: nhaø ôû. -Chuaån bò: Tìm vaø keå teân caùc ñoà duøng trong nhaø. -HS trình baøy yù kieán. -HS nhaän xeùt . -HS laéng nghe. -HS laéng nghe. -HS veõ tranh. -HS trình baøy yù kieán. -HS laéng nghe. -HS laéng nghe. -HS laéng nghe. -HS laéng nghe. -HS laéng nghe. -Hs thaûo luaän -HS ñoùng vai. - HS laéng nghe. -HS laéng nghe. -HSTL: hoïc baøi " gia ñình." -HS ñoïc: Gia ñình laø toå aám cuûa em .Boá ,meï, oâng, baø vaø anh ,chò, em laø nhöõng ngöôøi thaân yeâu nhaát cuûa em. Moïi ngöôøi trong gia ñình phaûi thöông yeâu , chaêm soùc, giuùp ñôõ laãn nhau vaø bieát yeâu quyù gia ñình . . 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. GIAÙO AÙN HOÄI GIAÛNG Moân: Töï nhieân xaõ hoäi. Baøi: GIA ÑÌNH Ngaøy daïy: 14/11/2011. Ngöôøi daïy: Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn. I/Muïc tieâu: -Keå ñöôïc vôùi caùc baïn veà oâng , baø, boá, meï, anh, chò, em ruoät trong gia ñình cuûa mình . -Bieát yeâu quí gia ñình. -Giaùo duïc hoïc sinh bieát leã pheùp vôùi ngöôøi lôùn tuoåi. *KNS: -Kó naêng töï nhaän thöùc: xaùc ñònh vò trí cuûa mình trong caùc moái quan heä gia ñình. - Phaùt trieån kó naêng giao tieáp thoâng qua tham gia caùc hoaït ñoäng trong hoïc taäp. - Kó naêng laøm chuû baûn thaân: Ñaûm nhieäm traùch nhieäm moät soá coâng vieäc trong gia ñình. *PP: Thaûo luaän nhoùm, troø chôi, vieát tích cöïc. II/Chuaån bò : -GV: Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa.Thuoäc baøi haùt : caû nhaø thöông nhau ', tranh veà gia ñình mình. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ -HS1: Cô theå ngöôøi goàm coù maáy boä phaän chính ? ( coù 3 boä phaän chính: Ñaàu , mình, tay vaø chaân) -HS2: Muoán cho cô theå khoeû maïnh , em aên uoáng nhö theá naøo?( aên uoáng ñaày ñuû chaát dinhdöôõng) -HS3: Moãi ngaøy em aên maáy böõa chính ?( moãi ngaøy aên 3 böõa chính: saùng, tröa, chieàu ) 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Khám phá 1’ GV cho hoïc sinh haùt baøi " caû nhaø thöông nhau" -GV hoûi: Trong baøi haùt caùc em thaáy coù ai ? -GV noùi: Boá , meï con caùi soáng chung döôùi moät maùi nhaø goò laø gia ñình vaø gia ñình chính laø baøi hoïc hoâm nay coâ muoán gôûi ñeán caùc em. GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. 2.Keát noái. a) Hoaït ñoäng 1: 10’ Quan saùt. *KNS: Kó naêng töï nhaän thöùc: xaùc ñònh vò trí cuûa mình trong caùc moái quan heä gia ñình. *PP: Thaûo luaän nhoùm. -GV treo tranh vaø yeâu caàu HS quan saùt tranh . -GV giao nhoùm 1, nhoùm 3 thaûo luaän tranh gia ñình baïn Lan. +Gia ñình Lan goàm coù nhöõng ai ?Lan vaø gia ñình Lan ñang laøm gì ? -GV giao nhoùm 2, nhoùm 4 thaûo luaän tranh gia ñình baïn Minh. +Gia ñình Minh goàm coù nhöõng ai ? Minh vaø gia ñình Minh ñang laøm gì ? -HS haùt ñoàng thanh. -Y/cHS thaûo luaän. -y/cHS trình baøy yù kieán. -Y/cHS nhaän xeùt vaø boå sung. *Keát luaän:Moãi ngöôøi sinh ra ñeàu coù boá meï vaø nhöõng ngöôøi thaân khaùc nhö laø: oâng, baø,anh ,chò em. Moïi ngöôøi soáng chung döôùi moät maùi nhaø goïi laø gia ñình.Coù gia ñình coù ba theá heä, coù gia ñình chæ coù hai theá heä. Giaûi lao. 3.Thöïc haønh. b)Hoaït ñoäng2: 10’ Veõ tranh. *KNS: Phaùt trieån kó naêng giao tieáp thoâng qua tham gia caùc hoaït ñoäng trong hoïc taäp. *PP: Vieát tích cöïc. -GV yeâu caàu HS veõ tranh veà gia ñình mình. -Yeâu caàu HS trình baøy yù kieán veà noäi dung tranh. -GV nhaän xeùt .khen ngôïi. *Keát luaän:Caùc em keå ñöôïc veà oâng baø, boá meï, anh chò, em ruoät trong gia ñình mình.Ñoàng thôøi giuùp caùc em töï tin hôn trong giao tieáp. c) Hoaït ñoäng 3. 10' Ñoùng vai. *KNS: Kó naêng laøm chuû baûn thaân: Ñaûm nhieäm traùch nhieäm moät soá coâng vieäc trong gia ñình. *PP: Ñoùng vai. -GV neâu tình huoáng: -HS thaûo luaän. -HS trình baøy yù kieán. -HS nhaän xeùt . -HS laéng nghe. -HS TL: trong baøi haùt coù boá, meï vaø con caùi. -HS ñoïc trôn teân baøi . -HS quan saùt. -HS veõ tranh. -HS trình baøy yù kieán. -HS laéng nghe. -HS laéng nghe. +Tình huoáng 1: Moät hoâm meï ñi chôï veà ,tay xaùch raát nhieàu thöù.Em seõ laøm gì ñeå giuùp meï luùc ñoù. +Tình huoáng 2: baø cuûa Lan hoâm nay bò meät. Neáu laø Lan em -HS laéng nghe. seõ laøm gì hay noùi gì vôùi baø ñeå baø vui vaø nhanh khoûi beänh. -Hs thaûo luaän -GV giao vieäc cho nhoùm. -HS ñoùng vai. -Y/c nhoùm thaûo luaän vaø ñoùng vai. - HS laéng nghe. -Ñaïi dieän nhoùm ñoùng vai. -Gv nhaän xeùt vaø khen ngôïi . *Keát luaän: Caùc em phaûi bieát yeâu quí gia ñình vaø coù traùch -HSTL: hoïc baøi : gia ñình. nhieäm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa mình. -HS nhaéc laïi baøi hoïc. 4.Vaän duïng.ø: 3’ -HS laéng nghe. -GV hoûi: Hoâm nay em hoïc baøi gì ? -HS laéng nghe. -1 HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc. -Veà nhaø hoïc laïi baøi. -Xem tröôùc baøi: nhaø ôû. -Chuaån bò: Tìm vaø keå teân caùc ñoà duøng trong nhaø. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GIAÙO AÙN HOÄI GIAÛNG Moân: Töï nhieân xaõ hoäi. Baøi: GIA ÑÌNH Ngaøy daïy: 14/11/2011. Ngöôøi daïy: Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn. I/Muïc tieâu: -Keå ñöôïc vôùi caùc baïn veà oâng , baø, boá, meï, anh, chò, em ruoät trong gia ñình cuûa mình . -Bieát yeâu quí gia ñình. -Giaùo duïc hoïc sinh bieát leã pheùp vôùi ngöôøi lôùn tuoåi. *KNS: -Kó naêng töï nhaän thöùc: xaùc ñònh vò trí cuûa mình trong caùc moái quan heä gia ñình. - Phaùt trieån kó naêng giao tieáp thoâng qua tham gia caùc hoaït ñoäng trong hoïc taäp. - Kó naêng laøm chuû baûn thaân: Ñaûm nhieäm traùch nhieäm moät soá coâng vieäc trong gia ñình. *PP: Thaûo luaän nhoùm, troø chôi, vieát tích cöïc. II/Chuaån bò : -GV: Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa.Thuoäc baøi haùt : caû nhaø thöông nhau ', tranh veà gia ñình mình. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ -HS1: Cô theå ngöôøi goàm coù maáy boä phaän chính ? ( coù 3 boä phaän chính: Ñaàu , mình, tay vaø chaân) -HS2: Muoán cho cô theå khoeû maïnh , em aên uoáng nhö theá naøo?( aên uoáng ñaày ñuû chaát dinhdöôõng) -HS3: Moãi ngaøy em aên maáy böõa chính ?( moãi ngaøy aên 3 böõa chính: saùng, tröa, chieàu ) 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1.Khám phá 1’ GV cho hoïc sinh haùt baøi " caû nhaø thöông -HS haùt ñoàng thanh. nhau" -HS TL: trong baøi haùt coù boá, meï -GV hoûi: Trong baøi haùt caùc em thaáy coù ai ? -GV noùi: Boá , meï con caùi soáng chung döôùi moät maùi nhaø goò vaø con caùi. laø gia ñình vaø gia ñình chính laø baøi hoïc hoâm nay coâ muoán -HS ñoïc trôn teân baøi . gôûi ñeán caùc em. GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. 2.Keát noái. a) Hoaït ñoäng 1: 10’ Quan saùt. *KNS: Kó naêng töï nhaän thöùc: xaùc ñònh vò trí cuûa mình trong caùc moái quan heä gia ñình. *PP: Thaûo luaän nhoùm. -HS quan saùt. -GV treo tranh vaø yeâu caàu HS quan saùt tranh . -GV giao nhoùm 1, nhoùm 3 thaûo luaän tranh gia ñình baïn Lan. +Gia ñình Lan goàm coù nhöõng ai ?Lan vaø gia ñình Lan ñang laøm gì ? -GV giao nhoùm 2, nhoùm 4 thaûo luaän tranh gia ñình baïn Minh. +Gia ñình Minh goàm coù nhöõng ai ? Minh vaø gia ñình Minh ñang laøm gì ? -Y/cHS thaûo luaän. -y/cHS trình baøy yù kieán. -Y/cHS nhaän xeùt vaø boå sung. *Keát luaän:Moãi ngöôøi sinh ra ñeàu coù boá meï vaø nhöõng ngöôøi thaân khaùc nhö laø: oâng, baø,anh ,chò em. Moïi ngöôøi soáng chung döôùi moät maùi nhaø goïi laø gia ñình.Coù gia ñình coù ba theá heä, coù gia ñình chæ coù hai theá heä. Giaûi lao. 3.Thöïc haønh. b)Hoaït ñoäng2: 10’ Veõ tranh. *KNS: Phaùt trieån kó naêng giao tieáp thoâng qua tham gia -HS thaûo luaän. -HS trình baøy yù kieán. -HS nhaän xeùt . -HS laéng nghe. -HS veõ tranh. caùc hoaït ñoäng trong hoïc taäp. -HS trình baøy yù kieán. *PP: Vieát tích cöïc. -HS laéng nghe. -GV yeâu caàu HS veõ tranh veà gia ñình mình. -Yeâu caàu HS trình baøy yù kieán veà noäi dung tranh. -GV nhaän xeùt .khen ngôïi. *Keát luaän:Caùc em keå ñöôïc veà oâng baø, boá meï, anh chò, em ruoät trong gia ñình mình.Ñoàng thôøi giuùp caùc em töï tin hôn trong giao tieáp. c) Hoaït ñoäng 3. 10' Ñoùng vai. *KNS: Kó naêng laøm chuû baûn thaân: Ñaûm nhieäm traùch -HS laéng nghe. nhieäm moät soá coâng vieäc trong gia ñình. *PP: Ñoùng vai. -GV neâu tình huoáng: .Tình huoáng 1: Moät hoâm meï ñi chôï veà ,tay xaùch raát nhieàu thöù.Em seõ laøm gì ñeå giuùp meï luùc ñoù. +Tình huoáng 2: baø cuûa Lan hoâm nay bò meät. Neáu laø Lan em -HS laéng nghe. -Hs thaûo luaän seõ laøm gì hay noùi gì vôùi baø ñeå baø vui vaø nhanh khoûi beänh. -HS ñoùng vai. -GV giao vieäc cho nhoùm. - HS laéng nghe. -Y/c nhoùm thaûo luaän vaø ñoùng vai. -Ñaïi dieän nhoùm ñoùng vai. -Gv nhaän xeùt vaø khen ngôïi . *Keát luaän: Caùc em phaûi bieát yeâu quí gia ñình vaø coù traùch -HSTL: hoïc baøi : gia ñình. nhieäm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa mình. -HS nhaéc laïi baøi hoïc. 4.Vaän duïng.ø: 3’ -HS laéng nghe. -GV hoûi: Hoâm nay em hoïc baøi gì ? -HS laéng nghe. -1 HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc. -Veà nhaø hoïc laïi baøi. -Xem tröôùc baøi: nhaø ôû. -Chuaån bò: Tìm vaø keå teân caùc ñoà duøng trong nhaø. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù hai ngaøy 31 thaùng 8 naêm 2010 Tuaàn 1 : Moân : Nhaïc Baøi : QUE HÖÔNG TÖÔI ÑEÏP I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. -Bieát voã tay theo baøi haùt . -Bieát goõ ñeäm theo baøi haùt. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. b) Hoaït ñoäng 1: 12’ Daïy baøi haùt”Queâ höông töôi ñeïp”. -GV giôùi thieäu baøi haùt -GV haùt maãu -GV ñoïc lôøi ca töøng caâu ngaén cho HS -Daïy töøng caâu haùt c)Hoaït ñoäng2: 18’ Haùt vaø phuï hoïa -GV daïy hoïc sinh haùt keát hôïp vôùi phuï hoïa -GV y/c HS vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp… x x x x -y/c HS vöøa vieát vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù hai ngaøy 31 thaùng 8 naêm 2010 Tuaàn 1 : Moân : Nhaïc Hoaït ñoäng cuûa troø -HS ñoïc trôn teân baøi . -HS laéng nghe -HS laéng nghe -HS ñoïc theo -HS haùt theo -HS haùt vaø muùa phuï hoïa -HS haùt vaø voã tay -HS taäp haùt theo -HS haùt vaø nhuùn chaân -Hs haùt caù nhaân - HS laéng nghe.. Baøi : QUE HÖÔNG TÖÔI ÑEÏP I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. -Bieát voã tay theo baøi haùt . -Bieát goõ ñeäm theo baøi haùt. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. b) Hoaït ñoäng 1: 12’ Daïy baøi haùt”Queâ höông töôi ñeïp”. -GV giôùi thieäu baøi haùt -GV haùt maãu -GV ñoïc lôøi ca töøng caâu ngaén cho HS -Daïy töøng caâu haùt c)Hoaït ñoäng2: 18’ Haùt vaø phuï hoïa -GV daïy hoïc sinh haùt keát hôïp vôùi phuï hoïa -GV y/c HS vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp… x x x x -y/c HS vöøa vieát vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. Hoaït ñoäng cuûa troø -HS ñoïc trôn teân baøi . -HS laéng nghe -HS laéng nghe -HS ñoïc theo -HS haùt theo -HS haùt vaø muùa phuï hoïa -HS haùt vaø voã tay -HS taäp haùt theo -HS haùt vaø nhuùn chaân -Hs haùt caù nhaân - HS laéng nghe.. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù tö ngaøy 8 thaùng 9 naêm 2010 Tuaàn 2: Moân : Nhaïc Baøi : OÂn baøi: QUE HÖÔNG TÖÔI ÑEÏP I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. -Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt. -Bieát goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. b) Hoaït ñoäng 1: 12’OÂn baøi haùt”Queâ höông töôi ñeïp”. -GV oân luyeän baøi haùt -GV cho HS haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa(Voã tay ,chuyeãn dòch chaân theo nhip) -GV höôùng daãn cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp (ñôn ca, toáp ca) c)Hoaït ñoäng2: 18’ Haùt vaø phuï hoïa -GV daïy hoïc sinh vöøa haùt vöøa voã tay theo tieát taáu lôøi ca Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp… x x x x x x x Hoaït ñoäng cuûa troø -HS ñoïc trôn teân baøi . -HS haùt vaø muùa -HS bieåu dieãn tröôùc lôùp -HS haùt vaø muùa phuï hoïa -HS haùt vaø voã tay -HS taäp haùt theo -HS haùt vaø nhuùn chaân -GV y/c HS vöøa haùt vöøa goõ thanh phaùch theo tieát taáu -HS laéng nghe. lôøi ca. -y/c HS vöøa vieát vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng -GV haùt maãu laïi laàn nöõa hoaëc cho HS nghe baêng -Hs haùt caù nhaân .-HS laéng nghe caùt- xeùt. c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù tö ngaøy 22 thaùng 9 naêm 2010 Tuaàn 3 : Moân : Nhaïc Baøi : MÔØI BAÏN VUI MUÙA CA. I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca -Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt -Bieát goõ ñeäm theo phaùch. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. b) Hoaït ñoäng 1: 12’ Daïy baøi haùt”Môøi baïn vui muùa ca”. -GV giôùi thieäu baøi haùt -GV haùt maãu -GV ñoïc lôøi ca töøng caâu ngaén cho HS -Daïy töøng caâu haùt c)Hoaït ñoäng2: 18’ Haùt vaø phuï hoïa -GV daïy hoïc sinh haùt keát hôïp vôùi phuï hoïa Chim ca líu lo. Hoa nhö ñoùn chaøo. X x xx x x xx -GV y/c HS vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch Chim ca líu lo .Hoa nhö ñoùn chaøo. x x x x x x x x -y/c HS vöøa vieát vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. - Hoaït ñoäng cuûa troø -HS ñoïc trôn teân baøi . -HS laéng nghe -HS laéng nghe -HS ñoïc theo -HS haùt theo -HS haùt vaø muùa phuï hoïa -HS haùt vaø voã tay -HS taäp haùt theo -HS haùt vaø nhuùn chaân -Hs haùt caù nhaân . 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù tö ngaøy 29 thaùng 9 naêm 2010 Tuaàn 4 : Moân : Nhaïc Baøi : MÔØI BAÏN VUI MUÙA CA I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca -Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. -Tham gia troø chôi. Taäp bieåu dieãn baøi haùt.. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. b) Hoaït ñoäng 1: 12’OÂn baøi haùt”Môøi baïn vui muùa ca”. -GV oân luyeän baøi haùt -GV cho HS haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa(Voã tay ,chuyeãn dòch chaân theo nhip) -GV höôùng daãn cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp (ñôn ca, toáp ca) c)Hoaït ñoäng2: 18’ Haùt vaø phuï hoïa -GV daïy hoïc sinh vöøa haùt vöøa voã tay theo tieát taáu lôøi ca Queâ höông em bieát bao töôi ñeïp… x x x x x x x Hoaït ñoäng cuûa troø -HS ñoïc trôn teân baøi . -HS haùt vaø muùa -HS bieåu dieãn tröôùc lôùp -HS haùt vaø muùa phuï hoïa -HS haùt vaø voã tay -HS taäp haùt theo -GV y/c HS vöøa haùt vöøa goõ thanh phaùch theo tieát taáu lôøi -HS haùt vaø nhuùn chaân ca. -y/c HS vöøa vieát vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng -GV haùt maãu laïi laàn nöõa hoaëc cho HS nghe baêng caùt- =HS laéng nghe. xeùt. -Hs haùt caù nhaân c)Cuûng coá- daën doø: 5’ . -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù tö ngaøy 29 thaùng 9 naêm 2010 Tuaàn 5 : Moân : Nhaïc Tieát : 4 Baøi : OÂân 2 baøi haùt: Queâ höông töôi ñeïp Môøi baïn vui muùa ca. I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 2 baøi haùt. -Bieát haùt keát hôïp voã tay theo baøi haùt. -Bieát haùt keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn. -HSG: Thuoäc lôøi ca cuûa 2 baøi haùt.Bieát goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. -HS ñoïc trôn teân baøi . b) Hoaït ñoäng 1: 12’OÂn baøi haùt”Queâ höông töôi ñeïp”. -Caû lôùp oân taäp baøi haùt -Taäp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu -HS haùt vaø muùa lôøi ca -GV caàn giuùp caùc em theå hieän ñuùng töøng kieåu voã tay -HS bieåu dieãn tröôùc lôùp ñeäm. -GV cho töøng nhoùm HS taäp bieåu dieãn tröôùc lôùp ( khi haùt -HS haùt vaø muùa phuï hoïa keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa) -HS haùt vaø voã tay c)Hoaït ñoäng2: 18’OÂn baøi haùt”Môøi baïn vui muùa ca -HS taäp haùt theo -Caû lôùp oân taäp baøi haùt. -Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch hoaëc ñeäm -HS haùt vaø nhuùn chaân theo tieát taáu lôøi ca *Troø chôi cöôõi ngöïa theo baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà. c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -HS laéng nghe. -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. -Hs haùt caù nhaân -chuaån bò baøi : Tìm baïn thaân. . 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù tö ngaøy 6 thaùng 10 naêm 2010 Tuaàn 6 : Moân : Nhaïc Tieát : 4 Baøi : Tìm baïn thaân I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vôùi lôøi 1 cuûa baøi. -Bieát haùt keát hôïp voã tay theo lôøi 1 cuûa baøi haùt. .-HSG:Bieát goõ ñeäm theo phaùch. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. b) Hoaït ñoäng 1: 15’ Daïy baøi haùt”Tìm baïn thaân “( lôøi 1) -GV giôùi thieäu baøi haùt -GV haùt maãu : Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi. Naøo ai yeâu nhöõng ngöôøi baïn thaân… - Ñoïc ñoàng thanh lôøi ca töøng caâu ngaén cho HS -Haùt maãu töøng caâu roài baét gioïng cho HS haùt theo vaøi ba löôït. -Noái caùc caâu haùt trong quaù trình daïy theo loái moùc xích. -Chia thaønh töøng nhoùm ,haùt cho ñeán khi thuoäc baøi. c)Hoaït ñoäng2: 15’ Voã tay vaø goõ ñeäm theo phaùch. -GV höôùng daãn hoïc sinh voã tay ñeäm theo phaùch (Gv laøm maãu, HS voã theo) Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi x x x x -HDHS goõ ñeäm theo phaùch: Gioáng nhö caùch voã tay ñeäm ñaõ hoïc.HS goõ baèng nhaïc cuï goõ. c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. -Chuaån bò baøi: oân taäp tìm baïn thaân. Hoaït ñoäng cuûa troø -HS ñoïc trôn teân baøi . -HS laéng nghe -HS laéng nghe -HS ñoïc theo -HS haùt theo -HS haùt vaø voã tay -HS taäp haùt theo -HS haùt vaø nhuùn chaân -Hs haùt caù nhaân -HS haùt caù nhaân 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù ba ngaøy 12 thaùng 10 naêm 2010 Tuaàn 7 : Moân : Nhaïc Baøi : TÌM BAÏN THAÂN . (tt) I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vôùi lôøi 1, lôøi 2 cuûa baøi. -Bieát haùt keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn. -Bieát haùt ñuùng lôøi 2 cuûa baøi haùt . II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -Vaøi ñoäng taùc phuï hoïa. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. -HS ñoïc trôn teân baøi . b) Hoaït ñoäng 1: 12’Hoïc baøi haùt”Tìm baïn thaân”.lôøi 2. -GV haùt maãu : Roài tung taêng ta ñi beân nhau Baïn thaân yeâu ta coøn ôû ñaâu Tìm ñeán ñaây ta caàm tay Muùa vui naøo. -HS haùt vaø muùa -GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi 2 roài haùt laïi lôøi 1. -GV daïy haùt töøng caâu cuûa lôøi 2 vaø noái caùc caâu haùt nhö -HS bieåu dieãn tröôùc lôùp caùch daïy lôøi 1. -Haùt luaân phieân caùc nhoùm cho ñeán khi thuoäc lôøi 2. -Taäp theå lôùp haùt caû baøi ca. c)Hoaït ñoäng2: 18’ Haùt vaø phuï hoïa -GV daïy hoïc sinh vöøa haùt vöøa keát hôïp vaän ñoäng phuï -HS haùt vaø muùa phuï hoïa -HS haùt vaø voã tay hoïa. + Nhuùn chaân theo phaùch: Moãi phaùch coù 1 laàn nhuùn chaân, -HS taäp haùt theo phaùch maïnh nhuùn chaân traùi, phaùch nheï nhuùn chaân phaûi.Ñoäng taùc ñöôïc thöïc hieän suoát baøi ca, phoái hôïp vôùi -HS haùt vaø nhuùn chaân tay vaø thaân mình… Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi -HS laéng nghe. Naøo ai yeâu nhöõng ngöôøi baïn thaân. -GV haùt maãu laïi laàn nöõa hoaëc cho HS nghe baêng caùt-Hs haùt caù nhaân xeùt. . c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. -Chuaån bò baøi: Lí caây xanh. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù ba ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2010 Tuaàn 8 : Moân : Nhaïc Tieát : 4 Baøi : Hoïc baøi haùt: LÍ CAÂY XANH. I/Muïc tieâu: -Bieát ñaây laø moät baøi daân ca. -Bieát haùt theo giai ñieäu vôùi lôøi ca . -Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. -Bieát goõ ñeäm theotieát taáu lôøi ca . II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. -HS ñoïc trôn teân baøi . b) Hoaït ñoäng 1: 15’ Daïy baøi haùt”Lí caây xanh “ -HS laéng nghe -GV giôùi thieäu baøi haùt: Baøi lí caây xanh –daân ca Nam boä. -HS laéng nghe -GV haùt maãu : Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh chim hoùt líu lo. - Ñoïc ñoàng thanh lôøi ca töøng caâu ngaén cho HS ñoïc theo , ñoïc -HS ñoïc theo -HS haùt theo tôùi heát baøi. -Haùt maãu töøng caâu roài baét gioïng cho HS haùt theo vaøi ba löôït. -HS haùt vaø voã tay -Noái caùc caâu haùt trong quaù trình daïy theo loái moùc xích. -HS taäp haùt theo -Chia thaønh töøng nhoùm ,haùt cho ñeán khi thuoäc baøi. GV löu yù nhöõng tieán coù luyeán 2 noát nhaïc nhö: “ñaäu”, “ treân “, -HS haùt vaø nhuùn chaân “líu” vaø nhaéc HS phaùt aâm roõ raøng, goïn tieáng. c)Hoaït ñoäng2: 15’ Haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa. -Sau khi daïy haùt caû baøi, GV cho caùc em vöøa haùt vöøa keát hôïp voã phaùch ñeäm. Goõ phaùch phaûi thaät ñeàu ñaën ,nhòp nhaøng, -Hs haùt caù nhaân khoâng nhanh ,khoâng chaäm. -GV höôùng daãn hoïc sinh haùt vaø goõ theo tieát taáu lôøi ca. Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh. -HS haùt caù nhaân x x x x x x x x -Caùc em ñöùng haùt vaø keát hôïp vaän ñoäng.(nhuùn chaân theo nhòp) c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. -Chuaån bò baøi: oân taäp Lí caây xanh. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù ba ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2010 Tuaàn 9 : Moân : Nhaïc Baøi : OÂn baøi: LÍ CAÂY XANH. I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. -Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. -Taäp noùi thô theo tieát taáu cuûa baøi haùt Lí caây xanh. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. -HS ñoïc trôn teân baøi . b) Hoaït ñoäng 1: 12’OÂn baøi haùt”Lí caây xanh”. -GV oân luyeän baøi haùt -GV cho HS haùt keát hôïp vôùi vaän ñoäng phuï hoïa(Voã tay -HS haùt vaø muùa ,chuyeãn dòch chaân theo nhip) -GV höôùng daãn cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp (ñôn ca, toáp -HS bieåu dieãn tröôùc lôùp ca) c)Hoaït ñoäng2: 18’ Haùt vaø phuï hoïa -HS haùt vaø voã tay -GV daïy hoïc sinh vöøa haùt vöøa voã tay theo tieát taáu lôøi ca Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh… Hoaëc vöøa ñi vöøa nhaûy laø anh saùo xinh… -HS ñoïc ñoàng thanh ñoaïn thô treân,sau ñoù ñoïc thô keát hôïp -HS taäp ñoïc thô goõ theo aâm hình tieát taáu.Cuoái cuøng ñoïc thô vaø goõ ñeäm theo -HS ñoïc thô vaø haùt nhòp 2. vöøa ñi vöøa nhaûy laø anh saùo xinh x x x x Töø caùch ñoïc theo tieát taáu ñaõ bieát ,GV cho caùc em vaän duïng -HS ñoïc thô vaø haùt ñeå ñoïc caùc caâu thô khaùc.Ví duï: chuù beù loaét choaét,caùi xaéc xinh xinh… -HS laéng nghe -GV haùt maãu laïi laàn nöõa hoaëc cho HS nghe baêng caùt- xeùt. -Hs haùt caù nhaân c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -HS laéng nghe. -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. -Chuaån bò baøi:oân 2 baøi haùt. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù ba ngaøy 2 thaùng 11 naêm 2010 Tuaàn 10 : Moân : Nhaïc Tieát : 4 Baøi : OÂn 2 baøi haùt: Tìm baïn thaân. Lí caây xanh. I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 2 baøi haùt. -Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. -Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. b) Hoaït ñoäng 1: 15’ oân baøi haùt”Tìm baïn thaân “ -caû lôùp oân taäp baøi haùt -Taäp voã tay ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca. -taäp haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. -GV cho töøng nhoùm bieåu dieãn tröôùc lôùp. -HS haùt : Naøo ai ngoan ai xinh ai töôi. Naøo ai yeâu nhöõng ngöôøi baïn thaân… Tìm ñeán ñaây ta caàm tay Muùa vui naøo c)Hoaït ñoäng2: 15’ oân baøi haùt”Lí caây xanh “ -caû lôùp oân taäp baøi haùt -Taäp voã tay ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca. -taäp haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. -GV cho töøng nhoùm bieåu dieãn tröôùc lôùp. -HS haùt Caùi caây xanh xanh thì laù cuõng xanh Chim ñaäu treân caønh chim hoùt líu lo… .c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. -Chuaån bò baøi: oân taäp tìm baïn thaân. Hoaït ñoäng cuûa troø -HS ñoïc trôn teân baøi . -HS laéng nghe -HS laéng nghe -HS ñoïc theo -HS haùt theo -HS haùt vaø voã tay -HS taäp haùt theo -HS haùt vaø nhuùn chaân -Hs haùt caù nhaân -HS haùt caù nhaân 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù ba ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2010 Tuaàn 11 : Moân : Nhaïc Baøi : Hoïc baøi haùt: ÑAØN GAØ CON. I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vôùi ø lôøi 1 cuûa baøi . -Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. -Bieát goõ ñeäm theo phaùch. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø -HS ñoïc trôn teân baøi . a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. b) Hoaït ñoäng 1: 15’ Daïy baøi haùt” Ñaøn gaø con “ -GV giôùi thieäu baøi haùt. -HS laéng nghe -GV haùt maãu : Troâng kia ñaøn gaø con loâng vaøng Ñi theo meï tìm aên trong vöôøn - Ñoïc ñoàng thanh lôøi ca töøng caâu ngaén cho HS ñoïc theo , ñoïc -HS laéng nghe tôùi heát baøi. -HS ñoïc theo -Haùt maãu töøng caâu roài baét gioïng cho HS haùt theo vaøi ba löôït. -HS haùt theo -Noái caùc caâu haùt trong quaù trình daïy theo loái moùc xích. -Chia thaønh töøng nhoùm ,haùt cho ñeán khi thuoäc baøi. c)Hoaït ñoäng2: 15’ Voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch. -HS haùt vaø voã tay -Voã tay ñeäm theo phaùch: GV laøm maãu,HS voã ñeäm theo -HS taäp haùt theo Troâng kia ñaøn gaø con loâng vaøng x x x x Ñi theo meï tìm aên trong vöôøn x x x x -Goõ ñeäm theo phaùch baèng nhaïc cuï goõ: cuõng nhö voã tay ñeäm -HS haùt vaø nhuùn chaân theo phaùch .GV laøm maãu, HS goõ ñeäm theo. -GV haùt laïi moät laàn, vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch.Caû lôùp thöïc haønh theo maãu cuûa GV. c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -Hs haùt caù nhaân -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. -Chuaån bò baøi: oân taäp Ñaøn gaø con.Caùc em ñoïc tröôùc lôøi 2 cuûa -HS haùt caù nhaân baøi haùt. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù ba ngaøy 16 thaùng 11 naêm 2010 Tuaàn 12 : Moân : Nhaïc Tieát : 4 Baøi : OÂn baøi haùt: ÑAØN GAØ CON. I/Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vôùi lôøi 1, lôøi 2 cuûa baøi. -Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. .-Bieát haùt ñuùng 2 lôøi cuûa baøi haùt. II/Chuaån bò : -GV:Haùt chuaån baøi haùt .Tranh aûnh. -HS:Saùch giaùo khoa. III/Caùc hoaït ñoäng daïy 1.Oån ñònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS haùt laïi baøi haùt tieát tröôùc. 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø a)GT baøi: 1’ GV ghi teân baøi leân baûng lôùp. -HS ñoïc trôn teân baøi . b) Hoaït ñoäng 1: 12’Hoïc baøi haùt”Ñaøn gaø con”.lôøi 2. -GV haùt maãu : Thoùc vaõi roài nhaët aên cho nhieàu Uoáng nöôùc vaøo laø no caêng dieàu Roài cuøng nhau ta ñi chôi Ñaøn gaø con xinh kia ôi. -HS haùt vaø muùa -GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi 2 roài haùt laïi lôøi 1. -GV daïy haùt töøng caâu cuûa lôøi 2 vaø noái caùc caâu haùt nhö caùch -HS bieåu dieãn tröôùc lôùp daïy lôøi 1. -Haùt luaân phieân caùc nhoùm cho ñeán khi thuoäc lôøi 2. -Taäp theå lôùp haùt caû baøi ca. c)Hoaït ñoäng2: 18’ Haùt vaø phuï hoïa -HS haùt vaø muùa phuï hoïa -GV daïy hoïc sinh vöøa haùt vöøa keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. + Nhuùn chaân theo phaùch: Moãi phaùch coù 1 laàn nhuùn chaân, -HS haùt vaø voã tay phaùch maïnh nhuùn chaân traùi, phaùch nheï nhuùn chaân phaûi.Ñoäng taùc ñöôïc thöïc hieän suoát baøi ca, phoái hôïp vôùi tay vaø thaân -HS taäp haùt theo mình… -HS haùt vaø nhuùn chaân Thoùc vaõi roài nhaët aên cho nhieàu Uoáng nöôùc vaøo laø no caêng dieàu… -GV haùt maãu laïi laàn nöõa hoaëc cho HS nghe baêng caùt- xeùt. -HS laéng nghe. c)Cuûng coá- daën doø: 5’ -GV goïi moät soá HS haùt laïi baøi haùt. -Hs haùt caù nhaân -Veà nhaø luyeän haùt nhieàu hôn. -Chuaån bò baøi:Saép ñeán Teát roàiDDocj tröôùc nhöõng tieáng ñaõ ñoïc . ñöôïc. 5.RKN tieát daïy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyeãn Thò Hoà Huyeàn Thöù ba ngaøy 23 thaùng 11 naêm 2010 Tuaàn 13 : Moân : Nhaïc
- Xem thêm -