Tài liệu Giáo án âm nhạc 7 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Gi¸o ¸n ©m nh¹c 7- n¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: /8/2013 Ngµy d¹y: 8/2013 TiÕt 1: Häc bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu Bµi ®äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi §×nh Th¶o vµ bµi h¸t §i häc i. Môc tiªu: - HS biÕt bµi "M¸i trêng mÕn yªu" (Nh¹c vµ lêi: Lª Qu«c Th¾ng). - ThÓ hiÖn ®óng g® vµ lêi ca bµi h¸t - Th«ng qua bµi h¸t gi¸o dôc cho HS thªm yªu quý m¸i trêng, thÇy c« gi¸o ii. ChuÈn bÞ : 1.GV: T×m hiÓu s¬ qua vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng: -TËp ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. 2.HS:thanh ph¸ch ,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KiÓm tra: 2p GV kiÓm tra §DHT cña HS 3.Bµi míi: H«m nay c« trß chóng ta sÏ lµm quen vãi g® bµi h¸t : H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS : GV ghi b¶ng. ND1: Häc bµi h¸t:M¸i trêng mÕn yªu.30p - HS ghi bµi. Giíi thiÖu bµi - Nh¹c vµ lêi: Lª Quèc Th¾ngH×nh ¶nh m¸i trêng tuæi th¬ vµ thÇy c« lu«n ®Ó l¹i cho ta nh÷ng t×nh c¶m trong s¸ng vµ ch©n thµnh.Khi h¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ m¸i tr- - HS nghe. - GV thuyÕt tr×nh. êng, thÇy, c« lu«n nh¾c nhë chóng ta h·y biÕt yªu quý nh÷ng ngµy cßn ®i häc vµ biÕt tr©n träng c«ng søc cña thÇy c«.N¾m b¾t ®îc ®iÒu ®ã, nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng ®· s¸ng t¸c nªn bµi h¸t M¸i trêng mÕn yªu ®Ó h«m nay chóng ta ®îc häc bµi h¸t nµy. GV hái ? Em h·y cho biÕt vÒ nh¹c sÜ Lª Quèc Th¾ng? - HS tr¶ lêi. - ¤ng hiÖn ®ang sèng vµ c«ng t¸c t¹i TP - HS nghe vµ nhËn GV tãm t¾t. HCM, «ng cßn lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t "Phè xa" biÕt ®îc ®«ng ®¶o giíi trÎ yªu thÝch - GV ghi b¶ng vµ Häc bµi h¸t: - HS tr¶ lêi. treo b¶ng phô. - GV më b¨ng cho HS nghe h¸t mÉu: (2 lÇn). - HS quan s¸t. - GV hái. - GV híng dÉn. - HS luyÖn thanh. ? Néi dung bµi h¸t míi nãi lªn ®iÒu g×?. - Chia ®o¹n: 3 ®o¹n theo cÊu tróc: a-a'-b, mçi - GV ®µn. ®o¹n cã 4 c©u, mçi c©u gåm 2 « nhÞp. - HS nghe, c¶m - LuyÖn thanh: 1-2'. - GV híng dÉn. nhËn vµ h¸t l¹i. - TËp h¸t tõng c©u: - GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u, h¸t mÉu 2 lÇn - HS h¸t. - GV ®µn. yªu cÇu Hs nghe vµ h¸t nhÈm theo. - GV ®µn vµ b¾t nhÞp cho HS cïng h¸t víi ®µn (3 lÇn)- GV söa l¹i nh÷ng ©m HS h¸t cha - HS thùc hiÖn. - GV híng dÉn. ®óng. - TËp t¬ng tù nh vËy ®Õn hÕt ®o¹n a theo lèi - HS thùc hiÖn. - GV ®µn. cuèn chiÕu. - HS h¸t nhÈm. - HS h¸t c¶ ®o¹n, GV nhËn xÐt. 1 GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - Gv ®µn giai ®iÖu - H¸t theo d·y bµn: 2 lÇn. ®o¹n a'. - HS nghe h¸t nhÈm theo c¶ ®o¹n a': (2 lÇn) - GV ®µn. - GV h¸t mÉu: 2 lÇn. - GV ®µn. - HS h¸t c¶ ®o¹n: 2 lÇn. - GV h¸t mÉu vµ ®µn giai ®iÖu tõng c©u, HS - GV ®µn c¶ ®o¹n h¸t theo ®µn ë ®o¹n b. b. - HS h¸t theo ®µn c¶ ®o¹n sau ®ã GV nhËn xÐt vµ söa l¹i c¸ch lÊy h¬i, ph¸t ©m vµ söa c¸c ©m h¸t sai ( nÕu cã). - GV ®µn c¶ bµi. - HS tr×nh bµy c¶ bµi hoµn chØnh khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. GV nhËn xÐt vµ söa sai. -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiªn bµi h¸t Chia nhãm ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND2 : Bµi ®äc thªm : Nh¹c sÜ Bïi §×nh GV ghi b¶ng Th¶o vµ bµi h¸t §i häc.7p - Giíi thiÖu : ¤ng ( 1939-1997) quª ë thÞ trÊn §ång V¨n ,huyÖn Duy Tiªn TØnh Hµ Nam.Suèt cuéc ®êi «ng g¾n bã víi sù nghiÖp GV thuyÕt tr×nh v¨n ho¸ v¨n nghÖ.Giai ®iªu trong c¸c bµi h¸t cña «ng dung dÞ ®Çm Êm mÒm m¹i mang ©m hëng d©n gian. + Mét häc sinh ®äc bµi(SGK) + Nghe bµi h¸t trªn b¨ng 4.Cñng cè, dÆn dß: 6p -Sau khi nghe bµi h¸t em cã c¶m nhËn g×? -VN häc thuéc bµi h¸t ®óng g® lêi ca ,tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SBT - ChuÈn bÞ bµi sauT§N soooos1. - Hs nghe. c¶m nhËn vµ h¸t. - HS thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. Thùc hiÖn nhãm HS ghi bµi Häc sinh ®äc nghe HS nghe vµ c¶m nhËn Ngµy so¹n: 31/9/2013 Ngµy d¹y : /9/2013 TiÕt 2: ¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1. Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu. i. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca bµi h¸t M¸I trêng mÕn yªu, BiÕt tr×nh bµy ®¬n ca, song ca, tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm - HS biÕt bµi T§N sè 1 Ca ngîi Tæ quèc lµ ST cña nh¹c sÜ Hoµng V©n, viÕt ë nhÞp 2/4 §äc ®óng cao ®é trêng ®é nèt nh¹c, ghÐp lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm ii. ChuÈn bÞ : 1. GV: B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 1. -Nh¹c cô 2.HS:thanh ph¸ch ,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV ktra sÜ sè líp 2.KTBC:3’ Nhãm 2 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t M¸I trêng mÕn yªu(GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: ë giê tríc c¸c em ®· ®îc häc bµi h¸t, h«m nay chóng ta «n l¹i bµi h¸t nµy. H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng. - HS ghi bµi. 1. ¤n tËp bµi h¸t:12' 2 GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 M¸i trêng mÕn yªu Nh¹c vµ lêi:Lª Quèc Th¾ng. - GV ®µn. - GV ®µn vµ yªu cÇu HS h¸t c¶ bµi, h¸t ®óng t©m tr¹ng vµ h¸t diÔn c¶m. - GV nhËn xÐt. - Yªu cÇu HS h¸t söa l¹i nh÷ng c©u h¸t cha ®óng. - GV híng dÉn. - HS h¸t vµ nhón theo mét vµi ®éng t¸c phô häa VD: nhón ch©n tõ ®Çu bµi h¸t ®Õn "nh - GV më tiÕt tÊu dßng s«ng..." th× ®a tay ph¶i ra phÝa tríc,... - HS h¸t theo sù híng dÉn cña GV: 2 lÇn. ®µn. GV nhËn xÐt vµ sña sai. - GV kiÓm tra. - H¸t ®¬n ca: 2 em.( GV nx vµ cho ®iÓm) - GV ghi b¶ng. ND2. TËp ®äc nh¹c: 22' T§N sè 1 Ca ngîi Tæ quèc ( TrÝch) ? Bµi viÕt ë nh÷ng nhÞp g×? Em h·y t×m ©m - GV treo b¶ng thÊp nhÊt , cao nhÊt cña bµi? ( NhÞp 2/4 ©m §å phô vµ hái. vµ ©m §«) ? Em h·y t×m tªn c¸c kÝ hiÖu h×nh nèt cã trong bµi? ( ) GV h×nh thµnh thang ©m vµ ®µn cho HS 2-4 - GV híng dÉn. lÇn. §«,Rª,Mi,Sol,Fa - GV ®µn. - GV ®µn cho HS nghe giai ®iÖu c¶ bµi sau ®ã h¸t lêi ca: 2 lÇn. - GV ®µn tõng - GV chia c©u : 4 c©u. c©u. - GV ®µn tõng c©u nh¹c, mçi c©u ®µn cho HS nghe 3 lÇn sau ®ã híng dÉn cho HS h¸t: 3 lÇn. - GV h¸t mÉu. - TËp theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi. - GV ®µn. - HS ®äc nh¹c mét lÇn c¶ bµi.GV nghe vµ nhËn xÐt sña sai. - GV híng dÉn - HS h¸t lêi ca: 2 lÇn.GV söa sai - HS ®äc nh¹c sau ®ã h¸t lêi: 2 lÇn. - D·y bµn ®äc nh¹c, d·y bµn h¸t lêi ( 2 lÇn) sau ®ã ®æi bªn. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ND3.Bµi ®äc thªm: C©y ®µn bÇu5p - Giíi thiÖu bµi - GV yªu cÇu - Mét häc sinh ®äc(SGK) giíi thiÖu - Quan s¸t c©y ®µn bÇu Cho HS nghe trÝch ®o¹n ®éc tÊu hoÆc hoµ tÊu ®µn bÇu - HS h¸t. - HS thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS ®äc - HS nghe vµ c¶m nhËn - HS thùc hiÖn. - HS nghe.thùc hiÖn. HS nghe vµ quan s¸t . 4.Cñng cè, dÆn dß: 3p -VN häc thuéc bµi h¸t, ®äc kÜ bµi T§N kÕt hîp gâ ph¸ch vµ chuÈn bÞ bµi cho giê sau häc - Nh÷ng néi dung cÇn ghi nhí h«m nay lµ g×? - C¶ líp «n l¹i bµi T§N 1lÇn kªt hîp gâ ph¸ch - Lµm BTVN trong VBT vµ t×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. 3 GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: 10/9/13 Ngµy d¹y : 13/9/13 TiÕt 3:¤n tËp bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu ¤n tËp T§N: T§N sè 1. ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c rõng. I. Môc tiªu: - HS h¸t thuéc bµi M¸i trêng mÕn yªu, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, t×nh c¶m ë 2 ®o¹n HS T§N, h¸t lêi ca, kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu cña bµi - HS n¾m ®îc s¬ qua vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ nghe bµi h¸t Nh¹c rõng. II. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn, B¶ng phô ¶nh nh¹c sÜ Hoµng ViÖt, b¨ng nh¹c bµi h¸t Nh¹c rõng.. 2. HS: ph¸ch, SGK, vë III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:3p-Nhãm 2 HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t M¸I trêng mÕn yªu (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc bµi h¸t míi h«m nay c« trß ta cïng nhau «n l¹i bµi h¸t nµy. H§ cña GV Néi dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng - HS ghi bµi ND1. ¤n tËp bµi h¸t: 10' M¸i trêng mÕn yªu HS luyÖn thanh GV ®µn -LuyÖn thanh 1-2p - HS h¸t toµn bé bµi h¸t: 1 lÇn- GV nhËn xÐt vµ - HS h¸t theo - GV híng dÉn. ®µn. söa l¹i cho HS nh÷ng c©u h¸t cha ®óng. - H¸t thÓ hiÖn 1 sè ®éng t¸c tay nh: H¸t ®Õn c©u " Khi giät s¬ng...", " Nh dßng s«ng..." th× ®a tay - GV më tiÕt tÊu. - HS ®øng h¸t ph¶i lªn cao. - GV chØ ®Þnh. - HS h¸t tõ ®Çu bµi h¸t, kÕt hîp ®éng t¸c tay - GV ghi b¶ng vµ theo híng dÉn: 2 lÇn.GV theo dâi vµ söa sai - HS h¸t thÓ hiÖn. - H¸t song ca: 2 tèp.( GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) treo b¶ng phô. ND2. ¤n tËp ®äc nh¹c: 12' GV ghi b¶ng HS ghi bµi - HS h¸t. Ca ngîi tæ quèc ( trÝch) - GV ®µn. híng - HS nghe GV ®µn giai ®iÖu c¶ bµi 1 lÇn sau ®ã dÉn. - HS ghi bµi. ®äc nh¹c vµ h¸t lêi theo ®µn. - HS ®äc nh¹c vµ vç tay theo tiÕt tÊu tõng c©u -Chia nhãm sau ®ã ®äc c¶ bµi.h¸t lêi ca 1lÇn. -LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ - HS thùc hiÖn. - GV chØ ®Þnh. h¸t lêi ca GV nhËn xet söa sai 4 GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV ghi b¶ng vµ - §äc nh¹c c¸ nh©n: 2-3 em (GV nx cho ®iÓm) giíi thiÖu ¶nh. ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 15'. Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt vµ bµi h¸t Nh¹c Rõng. GV chØ ®Þnh a.Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt (1928-1967): - HS ®äc SGK - GV hái. ? Qua viÖc nghiªn cøu bµi, em h·y nªu nh÷ng nhËn biÕt cña em vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt? (Gv tãm t¾t qua SGK). - GV ghi b¶ng vµ - GV tr×nh bµy mét sè trÝch ®o¹n næi tiÕng : L¸ giíi thiÖu ¶nh. xanh , T×nh ca ,.. b. Bµi h¸t: Nh¹c Rõng. ? §©y lµ bøc tranh m« t¶ khu rõng MiÒn §«ng GV ®iÒu khiÓn Nam Bé ®· thÓ hiÖn phÇn nµo n«i dung bµi h¸t, em h·y nªu néi dung bµi h¸t "Nh¹c rõng"? (Gv tãm t¾t qua SGK). GV më b¨ng nh¹c hoÆc tù tr×nh bµy cho HS nghe t¸c phÈm ?Em cã c¶m nhËn g× sau khi nghe bµi h¸t -Nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí h«m nay vµ «n l¹i mçi bµi 1lÇn. -Thùc hiÖn nhãm - HS thùc hiÖn. . - HS ghi bµi vµ quan s¸t. HS ®äc - HS tr¶ lêi. - HS ghi bµi vµ quan s¸t. Hs nghe vµ c¶m nhËn . 4.Cñng cè, dÆn dß:5p -VN «n tËp l¹i bµi h¸t vµ T§N, lµm BTVN trong VBT - Su tÇm mét sè bµi d©n ca Quan hä BN. Ngµy so¹n: 17/9/13 Ngµy d¹y: 20/9/13 TiÕt 4: Häc bµi h¸t: LÝ c©y ®a Bµi ®äc thªm: Héi lim. i. Môc tiªu: - HS biÕt bµi LÝ c©y ®a lµ bµi D©n ca QH BN - HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu vµ thÓ hiÖn ®óng chç luyÕn - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ. 5 GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : §µn - ®µi - b¨ng nh¹c bµi LÝ c©y ®a. B¶ng phô chÐp bµi h¸t. §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. 2. HS : thanh ph¸ch, SGK,Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc:(1p) GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC:(3p) 3 em ®äc bµi T§N sè 1 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: -H«m nay chóng ta sÏ lµm quen víi g® bµi h¸t míi mang b¶n s¾c d©n ca H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng. HS ghi bµi ND1. Häc h¸t: 32p LÝ c©y ®a. D©n ca quan hä B¾c Ninh. - HS ghi bµi. - GV giíi thiÖu a. Giíi thiÖu bµi: - GV giíi thiÖu vÞ trÝ tØnh B¾c Ninh trªn b¶n tranh, b¶n ®å. ®å (quª h¬ng d©n ca quan hä) vµ giíi thiÖu néi dung bµi h¸t qua SGK. - HS nghe vµ c¶m ? Em h·y h¸t 1 bµi h¸t d©n ca quan hä B¾c Ninh mµ em biÕt? (Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm). nhËn. - HS thÓ hiÖn. - Mét sè bµi d©n ca quan hä B¾c Ninh quen - GV hái. thuéc: C©y tróc xinh, bÌo d¹t m©y tr«i, Hoa th¬m bím lîn... - GV giíi thiÖu. - HS nhËn biÕt b. D¹y h¸t: - HS ghi bµi. - HS nghe b¨ng nh¹c: 2 lÇn ? Néi dung bµi h¸t gîi cho em h×nh ¶nh g×? - GV ghi b¶ng vµ - HS tr¶ lêi. (kh«ng khÝ cña ngµy héi quan hä). më b¨ng. ? TÝnh chÊt ©m nh¹c cña bµi h¸t nãi lªn ®iÒu - GV hái. g×? (vui t¬i, dÝ dám, mÒm m¹i...). - HS quan s¸t. - Bµi h¸t chia lµm 2 c©u: C©u 1: Tõ ®Çu ®Õn "C©y ®a". C©u 2: PhÇn cßn l¹i - GV ph©n c©u. - HS luyÖn thanh. - LuyÖn thanh: - GV ®µn - HS tËp h¸t. - TËp tõng c©u: - GV ®µn vµ híng - Mçi c©u GV ®µn 2 lÇn cho HS nghe vµ c¶m dÉn. nhËn sau ®ã h¸t mÉu cho HS nghe ®Ó h¸t l¹i. - Chó ý c¸c ©m luyÕn: - HS tËp theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn hÕt bµi. - HS h¸t c¶ bµi: 1 lÇn GV nghe nhËn xÐt - GV ®µn. - HS thùc hiÖn. - HS h¸t theo d·y bµn: 2 lÇn- gv nhËn xÐt vµ söa l¹i c¸c ©m HS h¸t sai. - GV híng dÉn. - LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch . GV nghe söa sai - Chia nhãm - Chia líp lµm hai nhãm : Mét nöa h¸t c©u 1 , mét nöa h¸t c©u 2 , GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - GV ghi b¶ng. - HS ghi bµi. ND2. Bµi ®äc thªm:7' Héi lim - GV ph©n tÝch. - HS nghe. - GV ph©n tÝch qua SGK. ThuyÕt tr×nh. - HS ®äc bµi: 2 em ? C¸c em biÕt ®îc Héi Lim thuéc huyÖn nµo ? Thêng ®îc tæ chøc vµo ngµy nµo hµng n¨m ? Trong lÔ héi ngêi ta tæ chøc nh÷ng trß ch¬I g× ? GV gi¶i thÝch thªm vÒ Héi L.im 4.Cñng cè, dÆn dß (2p) 6 GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 -HS h¸t c¶ bµi 1 lÇn gv söa ©m cßn sai. -VN häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi gi¬ sau häc - Su tÇm mét sè bµi h¸t Quan hä. Ngµy soan: 23/9/13 Ngµy d¹y: 26/9/13 TiÕt 5:¤n bµi h¸t: LÝ c©y ®a. Nh¹c lÝ: NhÞp 4/4. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. i. Môc tiªu: - HS «n l¹i ®Ó h¸t thuéc bµi h¸t "LÝ c©y ®a", thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i, nhÑ nhµng. BiÕt tr×nh bµy ®¬n, song, t«p ca. - BiÕt thªm vÒ KN nhÞp 4/4 vµ c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4 - BiÕt bµi T§N sè 2- ¸nh tr¨ng viÕt ë nhÞp 4/4. §äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca, kÕt hîp ®¸nh nhÞp 4/4 ii.ChuÈn bÞ : 1.GV:Nh¹c cô-. B¶ng phô chÐp T§N sè 2. 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1æn ®Þnh tc:1p GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:2p*Nhãm 2 HS h¸t bµi LÝ c©y ®a(GV ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi:Bµi h«m nay c¸c em sÏ ®îc lµm quen víi KN nhÞp 4/4 H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng. - HS ghi bµi. ND1. ¤n bµi h¸t: 10' LÝ c©y ®a - GV ®iÒu khiÓn. D©n ca quan hä B¾c Ninh. - HS nghe. -LuyÖn thanh GV ®iÒu khiÓn - GV më tiÕt tÊu ®µn, h¸t bµi h¸t 1 lÇn cho HS nghe, lu ý c¸c ©m luyÕn HS cÇn chó ý. - HS h¸t theo ®µn. - HS h¸t theo híng dÉn cña GV: 1 lÇn. - HS ®øng h¸t vµ thÓ hiÖn mét sè ®éng t¸c tay 7 GV : NguyÔn ThÞ BÝch - GV kiÓm tra. - GV ghi b¶ng. - GV hái. - GV tãm t¾t. - GV ph©n tÝch. - GV vÏ b¶ng GA : ¢m nh¹c 7 ( GV gîi ý). -LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn bµi h¸t khi h¸t vËn ®éng phô ho¹ cho bµi h¸t hoÆc gâ ph¸ch cho bµi h¸t thªm sinh ®éng.Gv nghe vµ nhËn xÐt söa sai. - GV gäi c¸ nh©n lªn h¸t ®¬n ca cã thÓ hiÖn b»ng c¸c ®éng t¸c tay: 2-3 em (Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸). ND2. Nh¹c lÝ:8'-NhÞp 4/4. ? Víi kiÕn thøc vÒ nhÞp em h·y cho biÕt vÒ nhÞp 4/4? - GV ph©n tÝch tõ sè chØ nhÞp 2/4, nhÞp 3/4 sau ®ã t¬ng tù ë nhÞp 4/4. - NhÞp 4/4 cßn gäi lµ nhÞp c, mçi nhÞp cã 4 ph¸ch, mçi ph¸ch b»ng mét nèt ®en. - Ph¸ch thø nhÊt lµ ph¸ch m¹nh, ph¸ch thø 2 lµ ph¸ch nhÑ, ph¸ch thø 3 lµ ph¸ch m¹nh võa, ph¸ch thø 4 lµ ph¸ch nhÑ. - C¸ch ®¸nh nhÞp 4/4: 4 2 - H§ nhãm - HS thÓ hiÖn - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS quan s¸t. - HS ghi bµi. - HS vÏ vµo væ 3 1 - HS quan s¸t GV ®¸nh tay theo nhÞp sau ®ã - GV ph©n tÝch. GV ®Õm sè 1,2,3,4 cho HS ®¸nh nhÞp. - NhÞp 4/4 thêng sö dông ë c¸c bµi h¸t hµnh - GV ph©n tÝch. khóc, c¸c bµi h¸t trang nghiªm hoÆc bµi h¸t tr÷ t×nh. - GV híng dÉn. - HS quan s¸t GV ®¸nh nhÞp bµi "Ca ngîi Hå chñ tÞch" sau ®ã GV h¸t cho HS ®¸nh nhÞp. - GV ghi b¶ng vµ ND3. TËp ®äc nh¹c: 20'T§N sè 2 treo b¶ng phô. ¸nh tr¨ng Nh¹c: Ph¸p - GV hái. ? Bµi viÕt ë nhÞp g×? chia lµm mÊy c©u? (nhÞp c, gåm 4 c©u, GV ph©n tÝch c©u cho HS râ v× cã dÊu). ? Nh÷ng c©u nh¹c nµo cã giai ®iÖu gièng nhau? (c©u 1 vµ c©u 2). - GV ®µn. - LuyÖn thanh: - HS thùc hiÖn. - GV ®µn. LuyÖn thanh - GV lu ý. GV híng dÉn HS gâ tiÕt tÊu c¶ bµi. - GV ®µn vµ h¸t lêi ca: 2 lÇn. 8 - HS nghe. - HS quan s¸t vµ thùc hiÖn. - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS nghe vµ ®äc GV : NguyÔn ThÞ BÝch - GV ®µn. - GV më tiÕt tÊu. - GV ®µn. GA : ¢m nh¹c 7 - GV ®µn tõng tiÕt nh¹c (mçi c©u gåm 2 tiªt nh¹c) sau ®ã ®µn cho HS ®äc. - HS thùc hiÖn theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn hÕt bµi. -C¶ líp ®äc bµi mét lÇn kÕt hîp gâ ph¸ch vµ h¸t lêi ca.GV nhËn xÐt vµ sña. -Nöa líp ®äc nh¹c vµ nöa líp h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch sau ®ã ®æi l¹i -luyÖn tËp theo nhãm bµn thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca.Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸. nh¹c. - HS ®äc cao ®é. - HS ®äc. - HS nghe. 4. Cñng cè, dÆn dß.3p -Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung cÇn ghi nhí h«m nay? - T§N l¹i bµi T§N sè 2 -VN häc kÜ nhÞp 4/4,bµi T§N sè 2 kÕt hîp ®¸nh nhÞp.SutÇm mét sè bµi h¸t viÕt ë nhÞp 4/4 - Lµm BT trong SBT. vµ nghiªn cøu bµi sau. Ngµy so¹n: 30/9/13 Ngµy d¹y: 03/10/13 TiÕt 6: Nh¹c lÝ: NhÞp lÊy ®µ. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3. ¢m nh¹c thêng thøc: S¬ lîc vÒ nh¹c cô ph¬ng T©y. i. Môc tiªu: - HS biÕt ®îc nhÞp lÊy ®µ. T×m®îc mét vµi VD vÒ nhÞp lÊy ®µ trong c¸c bµi ®· häc. - HS ®äc ®îc giai ®iÖu vµ h¸t ®óng lêi bµi T§N sè 3. NhËn biÕt ®îc nhÞp lÊy ®µ trong bµi T§N sè 3 9 GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - HS hiÓu biÕt vÒ mét sè nh¹c cô ph¬ng T©y qua h×nh d¸ng. ii. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn - b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3. -Tranh ¶nh 1 sè nh¹c cô ph¬ng T©y. 2.HS: Thanh ph¸ch,s¸ch vë. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:3p-Nhãm 2HS lªn ®äc bµi T§N sè 2 (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: NhÞp lÊy ®µ lµ g×? bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu H§ cña GV Néi Dung ChØ ®Þnh ND1. Nh¹c lÝ: 8p NhÞp lÊy ®µ. - Th«ng thêng, c¸c nhÞp trong bµi ph¶i cã ®ñ sè ph¸ch theo quy ®Þnh ë sè chØ nhÞp. Tuy nhiªn, riªng nhÞp ®Çu bµi cã thÓ ®ñ hoÆc thiÕu. NÕu nhÞp ®Çu bµi thiÕu th× ®îc gäi lµ nhÞp lÊy ®µ. ? Trong nhÞp ®Çu ë VD1 (SGK) cã sè ph¸ch thiÕu lµ mÊy? (3 ph¸ch). ? VËy nhÞp lÊy ®µ lµ g×?. - Kh¸i niÖm: NhÞp lÊy ®µ lµ « nhÞp ®Çu tiªn cña b¶n nh¹c kh«ng ®ñ sè ph¸ch theo quy ®Þnh cña sè chØ nhÞp. 2. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3.20' §Êt níc t¬i ®Ñp sao ? Bµi viÕt ë nhÞp g×? c¸ch thÓ hiÖn dÊu nh¾c l¹i ra sao?. ? Trong bµi cã nh÷ng lo¹i h×nh nèt g×? - HS ®äc d·y tiÕt tÊu: 3-4 lÇn. ? Trong bµi gåm nh÷ng cao ®é cña ©m g×? (GV h×nh thµnh gam §« dur). §å- Rª- Mi- Fa- Son- La- Si. - LuyÖn thanh: 1-2 phót gam §« trëng. - GV ®µn c¶ bµi 1 lÇn sau ®ã h¸t lêi ca 1 lÇn cho HS nghe. - Bµi chia lµm 4 c©u. - GV ®µn tiÕt 1 (c©u 1) 4 lÇn cho HS nghe sau ®ã híng dÉn cho HS ®äc l¹i ( lu ý ®¶o ph¸ch).tiÕn hµnh tËp tiÕp cho ®Õn hÕt c©u. NÕu phÇn ®¶o ph¸ch HS ®äc khã, cã thÓ t¸ch ra cho HS ®äc sau ®ã ghÐp c©u. - TiÕn hµnh tËp theo lèi mãc xÝch cho ®Õn hÕt bµi.GV nghe vµ söa sai vµ ®äc cho ®óng. - HS ®äc c¶ bµi: 1-2 lÇn.Khi ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch ,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai. -Sau ®ã ®äc l¹i bµi vµ kÕt hîp h¸t lêi ca - Chia líp thµnh 2 d·y bµn, d·y 1 ®äc nh¹c, d·y 2 h¸t lêi sau ®ã ®æi bªn.KÕt hîp gâ ph¸ch.GV söa sai . -KiÓm tra vµi em ®äc nh¹c GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ . GV ghi b¶ng. ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 12' S¬ lîc vÒ mét vµi ©m nh¹cph¬ngT©y. - GV ghi b¶ng. - GV gi¶i thÝch. - GV hái. - GV KL - GV ghi b¶ng. GV ghi b¶ng - GV hái. GV híng ®Én. - GV hái. - GV ®µn. - GV ®µn. - GV ph©n c©u. - GV ®µn. - GV híng dÉn. - GV ®µn. - GV híng dÉn. - Chia nhãm ? Em h·y nªu tªn gäi c¸c nh¹c cô trong tranh 10 H§ cña HS - HS ghi bµi. - HS theo dâi. - HS tr¶ lêi. - HS ghi bµi. - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS ®äc tiÕt tÊu. - HS luyÖn thanh. - HS nghe. - HS quan s¸t. - HS thùc hiÖn. - HS ®äc bµi. - HS thùc hiÖn nhãm C¸ nh©n ®äc - HS ghi bµi. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV giíi thiÖu vÏ? (Piano, vi«l«ng, ghi ta). tranh ¶nh vµ hái. - GV ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i nh¹c cô trªn. - GV diÔn gi¶i. - GV më ®µn oãc gan cho HS nghe ©m s¾c cña tõng lo¹i nh¹c cô vµ kiÓm tra l¹i kh¶ n¨ng nhËn - GV thùc hiÖn. biÕt cña c¸c em. - HS tr¶ lêi. HS nghe vµ nhËn biÕt. 4. Cñng cè, dÆn dß.3p -GV tãm t¾t ND chÝnh h«m nay ®· häc, yªu cÇu HS nh¾c l¹i KN nhÞp lÊy ®µ. -VN häc bµi vµ lµm bµi tËp, xem tríc bµi giê sau häc. Ngµy so¹n: 07/10/13 Ngµy d¹y: 10/10/13 TiÕt 7: ¤n tËp i. Môc tiªu: -HS «n tËp 2 bµi h¸t: M¸i trêng mÕn yªu vµ LÝ c©y ®a.H¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu. BiÕt tr×nh bµy song ca,®¬n ca,tèp ca kÕt hîp gâ ®Öm. -HS ph©n biÖt ®îc nhÞp 2/4,3/4,4/4, c¸ch ®¸nh nhÞp 4/4. NhËn biÕt nhÞp lÊy ®µ. - §äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N sè 1,2,3. BiÕt c¸c h×nh tiÕt tÊu cã trong bµi. ii. ChuÈn bÞ : 1.GV: nh¹c cô 2.HS: thanh ph¸ch. iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: (KT khi «n tËp) 3.Bµi míi -H«m nay chóng ta sÏ ®i «n tËp H§ cña GV Néi Dung ND1. ¤n tËp bµi h¸t: 14' a. Bµi h¸t:- M¸i trêng mÕn yªu - GV ®µn. Nh¹c vµ lêi: Lª Quang Th¾ng. - GV híng dÉn. - HS h¸t tËp thÓ: 1 lÇn. - HS h¸t vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c (®øng h¸t): 2-3 lÇn - GV kiÓm tra. - GV nhËn xÐt.söa sai - Gäi 5-7 HS ®øng h¸t thÓ hiÖn, GV nhËn xÐt vµ - GV ghi b¶ng vµ cho ®iÓm. treo ¶nh b. Bµi h¸t: GV ghi b¶ng. 11 H§ cña HS HS ghi bµi. - HS thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. - HS kiÓm tra. GV : NguyÔn ThÞ BÝch - GV giíi thiÖu. - GV ®µn. - GV chØ huy. - GV ®µn. - GV kiÓm tra. -- GV ghi b¶ng. - GV hái. - GV ph©n tÝch. - GV hái. - GV ghi b¶ng. - GV gâ tiÕt tÊu. - GV ®µn. Chia nhãm - GV ®µn. - GV kiÓm tra. GA : ¢m nh¹c 7 -LÝ c©y ®a- D©n ca quan hä B¾c Ninh. - §©y lµ bøc tranh vÏ c¶nh sinh ho¹t h¸t quan hä. - HS h¸t tËp thÓ: 1 lÇn. - HS h¸t «n l¹i mét vµi ®éng t¸c minh häa: 2-3 lÇn ( GV nhËn xÐt vµ nh¾c l¹i). - HS h¸t thÓ hiÖn: 1 lÇn. - GV gäi nhãm hoÆc c¸ nh©n h¸t cã minh häa ( GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm). ND2. ¤n tËp nh¹c lÝ: 7p' ? Em h·y nªu ý nghÜa vµ tÝnh chÊt cña nhÞp 4/4? - Cã 4 ph¸ch mçi ph¸ch b»ng 1 nèt ®en. - Ph¸ch thø nhÊt m¹nh, ph¸ch thø 2 nhÑ, ph¸ch thø 3 m¹nh võa, ph¸ch thø 4 nhÑ. ? Em h·y nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a nhÞp 2/4, 3/4 vµ 4/4?. ND3. ¤n tËp T§N sè 1,2,3 : 12p - GV cho HS gâ l¹i tiÕt tÊu tõng bµi -§äc l¹i gam: -§äc l¹i mâi bµi 1lÇn khi ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch vµ h¸t lêi ca.GV nghe vµ söa sai vµ ®äc l¹i cho ®óng. -LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca.Gv nhËn xÐt . -KT mét sè c¸ nh©n vµ nhãm ®äc nh¹c (GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸) - HS ghi bµi. - HS quan s¸t. - HS thùc hiÖn. - HS h¸t. - HS ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS quan s¸t vµ ghi bµi. - HS tr¶ lêi. - HS ghi bµi. - HS nghe vµ nhËn biÕt. - HS thùc hiÖn. -H§ nhãm - HS kiÓm tra. GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV hái HS nh¾c l¹i HS ®äc HS tr¶ lêi GV kÕt luËn HS nghe 4.Cñng cè. DÆn dß: 2p - VN chuÈn bÞ mçi b¹n mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N nh ®· «n h«m nay ®Ó giê sau KT cho tèt. - Lµm BTVN 12 GV : NguyÔn ThÞ BÝch Ngµy so¹n: 14/10/13 Ngµy d¹y: 17/10/13 GA : ¢m nh¹c 7 TiÕt 8: KiÓm tra 1 tiÕt I.Môc tiªu: - HS g¾p th¨m vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t vµ mét bµi T§N trong phiÕu ®Ò. - HS biÕt tr×nh baú bµi h¸t thuÇn thôc vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹ hÆc gâ ®Öm cho bµi h¸t, bµi T§N. ii.ChuÈn bÞ 1.GV: -§Ò KT,PhiÕu 2.HS: thuéc bµi ë nhµ. III.TiÕn tr×nh DH: 1.æn ®Þnh tc: 2.KiÓm tra: A,§Ò bµi:Em h·y g¾p th¨m ®Ó tr×nh bµy mét bµi h¸t + mét bµi T§N ®· «n giê tríc. -PhiÕu 1:-M¸i trêng mÕn yªu +T§N sè 1 -PhiÕu 2:-LÝ c©y ®a +T§N sè 2 -PhiÕu 3:-M¸i trêng mÕn yªu +T§N sè 2 -PhiÕu 4:-LÝ c©y ®a +T§N sè 3 B,§¸p ¸n(biÓu ®iÓm) * XÕp lo¹i: § §èi víi häc sinh kh¸: - H¸t: Thuéc lêi ca, ®óng giai ®iÖu vµ tr×nh bµy râ rµng. - §äc nh¹c: ®óng cao ®é trêng ®é, h¸t thuéc lêi ca. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i bµi h¸t vµ bµi T§N kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc ®¸nh nhÞp §èi víi häc sinh TB vµ yÕu: - Tr×nh bµy bµi h¸t vµ bµi T§N cßn sai sãt nhng ë møc ®é thÊp. * XÕp lo¹i: C§ - Kh«ng h¸t, kh«ng T§N. - Kh«ng thuéc bµi h¸t, tr×nh bµy kh«ng ®îc 1/2 phÇn néi dung cña bµi. 3.Cñng cè,DÆn dß: - GV nhËn xÐt giê KT vµ rót kinh nghiÖm nh÷ng giê sau ®îc tèt h¬n. -VN chuÈn bÞ bµi Chóng em cÇn hßa b×nh giê sau häc Ngµy so¹n: 21/10/13 Ngµy d¹y: 24/10/13 TiÕt 9 Häc bµi h¸t :Chóng em cÇn hßa b×nh. Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long-Hoµng L©n i. Môc tiªu: -HS biÕt vµi nÐt vÒ hai t¸c gi¶ Hoµng Long -Hoµng L©n. BiÕt bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh nãi lªn íc väng cña tuæi th¬ mong muèn ®îc sèng trong cuéc sèng yªn vui ®Çy t×nh th©n ¸i. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, h¸t diÔn c¶m vµ thÓ hiÖn ®óng h×nh tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch. 13 GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - Qua bµi h¸t, c¸c em tá lßng biÕt ¬n ®èi víi B¸c Hå kÝnh yªu- Ngêi ®· mang l¹i hãa b×nh, ®éc lËp cho d©n téc. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV: §µn - ®µi vµ b¨ng bµi h¸t. -B¶ng phô chÐp bµi h¸t. 2.HS: thanh ph¸ch: iii. TiÕn tr×nh d¹y HäC 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè. 2.KTBC:3p 2HS lªn b¶ng lµm bµi tËp1, 2.GV ®¸nh gi¸, xªp lo¹i. 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS _ Gv ghi b¶ng - GV ®iÒu khiÓn - GV híng dÉn ND1.Häc h¸t: Chóng em cÇn hßa b×nh:38p - Giíi thiÖu t¸c phÈm: Hai anh em nh¹c sÜ Hoµng Long-Hoµng L©n ®· s¸ng t¸c ca khóc Chóng em cÇn hßa b×nh ®Ó nãi lªn ¬c väng cña tuæi th¬ VN mong muèn cã mét cu«c yªn vui, ®îc c¾p s¸ch tíi trêng trong t×nh th©n ¸i, ®oµn kÕt. - T¸c gi¶: Nhạc sĩ Hoàng Long và nhạc sĩ Hoàng - HS ghi bµi. - HS nghe. C¶m nhËn Lân là anh em sinh đôi, sinh ngày 18/6/1942 tại thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), hai «ng cã nhiÒu ca khóc - GV híng dÉn hay viÕt cho thiÕu nhi nh:Bác Hồ - Người cho em - GV thùc hiÖn tất cả (1975) - Từ rừng xanh cháu về thăm lăng trÝch ®o¹n 1,2 t¸c Bác (1978) - Mèo con đi học (1982) - Thật là hay phÈm (1982) Bµi h¸t Bác Hồ - người cho em tất cả (1975) vµ Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác (1978) lµ hai bµi h¸t hay viÕt vÒ B¸c Hå kÝnh yªu. ? Nghe b¨ng mÉu: - Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t chia lµm 2 ®o¹n (a vµ b). §o¹n b dïng chung cho c¶ 2 lêi ( cßn gäi lµ ®iÖp - GV ®µn. khóc) mçi ®o¹n chia lµm 2 c©u h¸t. - LuyÖn thanh: 2'. - TËp h¸t tõng c©u: TËp gâ ®Æc ®iÓm ®Æc trng cña - GV yªu cÇu ®o¹n a: - GV gâ mÉu, HS nghe vµ gâ l¹i. - GV ®µn vµ híng - GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u, sau ®ã h¸t mÉu cho HS dÉn. nghe vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t l¹i ( b¾t nhÞp 2-1) - TiÕn hµnh t¬ng tù cho ®Õn hÕt lêi 1, lu ý c¸c c©u h¸t cã ®¶o ph¸ch vµ dÊu lÆng ®en. - HS h¸t lêi 1 hoµn chØnh 1lÇn khi h¸t kÕt hîp gâ - GV ®µn ph¸ch ,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai -Thùc hiÖn lêi 2 t¬ng tù lêi 1 chó ý nh÷ng chç ®¶o GV yªu cÇu. ph¸ch cho ®óng. 14 HS ghi s¬ lîc HS luyÖn - HS nghe vµ c¶m nhËn - HS theo dâi - HS thùc hiÖn - HS nghe vµ thùc hiÖn GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 *Thùc hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t khi h¸t kÕt hîp gâ - HS thùc hiÖn GV ®µn vµ chØ thanh ph¸ch ,thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i bµi h¸t, ng©n ®Þnh nghØ cho ®óng. - HS h¸t theo d·y bµn, song ca hoÆc ®¬n ca c¸c b¹n GV hái d·y cßn l¹i nhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm sau ®ã ®æi GV kÕt luËn bªn. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. HS tr¶ lêi -Nªu c¶m nhËn cña em vÒ bµi h¸t? HS l¾ng nghe, Mçi chóng ta, ai còng ph¶i biÕt tr©n träng vµ g×n g÷ c¶m nhËn. hßa b×nh. C¸c em cã ®îc cuéc sèng Êm no nh ngµy h«m nay lµ nhê vµo c«ng lao to lín cña B¸c Hå kÝnh yªu, Ngêi c¶ ®êi hi sinh v× sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, Ngêi lu«n quan t©m vµ dµnh nhiÒu t×nh c¶m cho c¸c em thiÕu niªn nhi ®ång. C¸c em thiÕu niªn nhi ®ång trªn mäi miÒn ®Êt níc lu«n tá lßng kÝnh yªu vµ biÕt ¬n v« h¹n ®èi víi B¸c. B¸c lµ “ ngêi cho em tÊt c¶”. Dï B¸c ®· ®i xa nhng c¸c em lu«n nhí ¬n vµ kÝnh yªu B¸c, rÊt vui khi ®îc vÒ Thñ ®« ®Ó vµo L¨ng th¨m B¸c 4.Cñng cè.DÆn dß:3p*Ai lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t?*VN häc thuéc giai ®iÖu lêi ca. Lµm BTVN, chuÈn bÞ bµi giê sau häc. Ngµy so¹n: 28-10-2013 Ngµy d¹y: 31-10-2013 TiÕt 10 ¤n bµi h¸t : Chóng em cÇn hßa b×nh TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 Bµi ®äc thªm: Héi xu©n s¾c bïa I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. BiÕt lÊy h¬i, h¸t ®óng s¾c th¸i vµ kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp. - HS ®äc ®óng nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 4. II. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn-®µi- b¨ng nh¹c bµi h¸t. -B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 4. 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC: KiÓm tra trong giê 3.Bµi míi: §Ó tr×nh bµy thuÇn thôc bµi h¸t Chóng em cÇn hßa b×nh, chóng ta cïng nhau «n l¹i. H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng. - HS ghi bµi. ND1. ¤n tËp bµi h¸t: 12p Chóng em cÇn hßa b×nh Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long Hoµng L©n - GV ®µn. - LuyÖn thanh: 1-2' - HS luyÖn thanh. - GV ®iÒu khiÓn. - HS nghe. - GV më b¨ng bµi h¸t cho HS nghe: 1 lÇn. - HS tr×nh bµy bµi h¸t hoµn chØnh: 1-2 lÇn. 15 GV : NguyÔn ThÞ BÝch - GV ®µn. G - GV ghi b¶ng. - GV híng dÉn. - GV chØ ®Þnh. - GV ®µn. GA : ¢m nh¹c 7 (Lu ý h¸t ®Õn c©u:" Kh«ng cßn..." h¸t chËm l¹i vµ m¹nh mÏ h¬n)Gv nghe nhËn xÐt söa sai. - H¸t ®èi ®¸p: ®o¹n a, mçi d·y bµn h¸t 1 c©u xen kÏ sang ®o¹n b th× h¸t hßa giäng: 2-3 lÇn.khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. - HS h¸t ®¬n ca: 3-4 em.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. ND2. TËp ®äc nh¹c-T§N sè 4. Mïa xu©n vÒ 23p Nh¹c vµ lêi: Phan TrÇn B¶ng - Chia c©u: bµi chia lµm 5 c©u, mçi c©u 8 ph¸ch, c©u 1 vµ c©u3 cã ©m h×nh tiÕt tÊu gièng nhau, c©u 2,4,5 cã ©m h×nh tiÕt tÊu gièng nhau. - TËp ®äc tªn nèt nh¹c: 1 lÇn - HS ®äc gam §« trëng: 2-4 lÇn - HS nghe GV ®µn tõng c©u, mçi c©u 2 lÇn sau ®ã GV ®äc mÉu cho HS ®äc thùc hiÖn ®Õn hÕt bµi ,GV nghe vµ söa sai vµ ®äc l¹i cho ®óng.®äc ®Õn hÕt bµi. -Gv gäi HS ®äc tèt ®äc 1 c©u gv nh©n xÐt. - GV híng dÉn. -HS ®äc hoµn chØnh T§N c¶ bµi: 1-2 lÇn.kÕt - GV hái. hîp gâ ph¸ch.,GV nhËn xÐt. - §äc theo d·y bµn: 2 lÇn - Gv nhËn xÐt. - Chia líp thµnh 2 d·y bµn, 1 d·y T§N vµ 1 d·y ghÐp lêi ca sau ®ã ®æi bªn cho nhau. - GV ®µn vµ híng - §äc nh¹c:1 sè nam ®äc c©u 1,3, 1sè n÷ ®äc c©u 2,4,5 - phÇn ghÐp lêi ca còng t¬ng tù nh dÉn. vËy. (kh«ng cÇn ®äc mÉu mµ chØ cÇn söa nh÷ng ©m cßn sai). GV chØ ®Þnh - HS ®äc hoµn chØnh T§N c¶ bµi: 1-2 lÇn. - §äc theo d·y bµn_ 2 lÇn - GV nhËn xÐt. - Chia líp thµnh 2 d·y bµn, 1 d·y T§N vµ 1 d·y ghÐp lêi ca sau ®ã ®æi bªn cho nhau.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. Bµi ®äc thªm: Héi xu©n s¾c bïa:5p GV chØ ®Þnh GV thuyÕt tr×nh GV giíi thiÖu s¬ lîc vÒ phêng bïa gåm 12 ngGV giíi thiÖu mét êi. sè h×nh ¶nh HS quan s¸t mét vµi h×nh ¶nh sinh ho¹t cña phêng bïa 4.Cñng cè.DÆn dß:5p -C¶ líp thùc hiÖn bµi h¸t Chóng em cÇn hoµ b×nh. -§äc bµi T§N sè 4 vµ h¸t lêi ca. -VN häc bµi, lµm BTVN sè 1,2 vµ chuÈn bÞ bµi cho tèt giê sau häc. - HS thùc hiÖn - HS tr×nh bµy - HS kiÓm tra. - HS ghi bµi. - HS quan s¸t vµ nh¾c l¹i. - HS ®äc tªn nèt. - HS ®äc gam. - GV hái. 16 - HS tr¶ lêi. - HS gâ tiÕt tÊu. - HS tr¶ lêi. HS nghe, c¶m nhËn vµ ®äc HS thùc hiÖn HS ®äc, theo dâi HS tr×nh bµy HS ®äc. HS theo dâi GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 Ngµy so¹n: 4/11/2012 Ngµy d¹y: 7/11/2012 TiÕt 11: ¤n tËp bµi h¸t : Chóng em cÇn hßa b×nh ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ §ç NhuËn vµ bµi h¸t Hµnh qu©n xa. i. Môc tiªu: -HS h¸t thuéc bµi h¸t "Chóng em cÇn hßa b×nh" vµ «n bµi T§N "Mïa xu©n vÒ" kÕt hîp ®¸nh nhÞp 2/4. -Gióp HS cã thªm hiÓu biÕt vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn qua bµi h¸t bµi h¸t "Hµnh qu©n xa". ii. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn - ®µi vµ b¨ng bµi h¸t.¶nh nh¹c sÜ §ç NhuËn 2.HS:Thanh ph¸ch,s¸ch vë iii. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.æn ®Þnh tc: Gv kiÓm tra sÜ sè líp 2.KTBC:3p Hai HS ®äc bµi T§N sè 4.(GV ®¸nh gi¸) 3.Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng. GV ®µn. Chia nhãm GV ghi b¶ng - GV chØ huy. - GV ®µn. - GV kiÓm tra. - GV ghi b¶ng. - GV treo ¶nh. - GV chØ ®Þnh. - GV më b¨ng. Néi Dung ND1. ¤n tËp bµi h¸t:8p Chóng em cÇn hßa b×nh. - LuyÖn thanh: 1-2'. - Më b¨ng cho HS nghe l¹i b¸i h¸t: 1-2 lÇn. - ¤n tËp: c¶ líp cïng h¸t 1 lÇn - GV lu ý söa l¹i nh÷ng ©m HS h¸t cha chÝnh x¸c: ®¶o ph¸ch, thÓ hiÖn ®óng t/c ®o¹n b. - HS ®øng h¸t, thÓ hiÖn theo c¶m nhËn c¸ nh©n: 2 lÇn.vËn ®éng hoÆc gâ ph¸ch - LuyÖn tËp theo nhãm tæ thùc hiÖn bµi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch,GV nghe nhËn xÐt. -KiÓn tra c¸ nh©n ho¹c nhãm thc hiÖn kÕt hîp vËn ®äng phô ho¹ hoÆc gâ ph¸ch,GV ®¸nh gi¸. ND2. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c:10p Mïa xu©n vÒ. - HS nghe giai ®iÖu bµi T§N: 1 lÇn - HS ®äc c¶ bµi 1 lÇn (GV nh©n xÐt vµ söa lµi c¸c ©m HS ®äc cha ®óng). - 1/2 líp ®äc nh¹c, sè cßn l¹i h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i,®äc kÕt hîp gâ ph¸ch. -LuyÖn ®äc theo nhãm ,d·y bµn vµ h¸t lêi ca,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - C¸ nh©n ®äc bµi ,GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. H§ cña HS - HS ghi bµi. ND3. ¢m nh¹c thêng thøc: 20p a. Nh¹c sÜ §ç NhuËn: Giê häc tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. H«m nay chóng ta sÏ cã thªm hiÓu biÕt vÒ nÒn ©m nh¹c VN qua nh¹c sÜ §ç NhuËn. - Chän 1 HS ®äc to, râ rµng diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu nh¹c sÜ §ç NhuËn. - HS nghe bµi h¸t "ViÖt Nam quª h¬ng t«i" vµ - HS ghi bµi. 17 - HS luyÖn thanh. - HS nghe b¨ng. - HS h¸t. - H § nhãm - HS h¸t - HS ghi bµi. - HS nghe. HS ®äc bµi. - HS thùc hiÖn. - HS ®äc bµi. - HS ®äc bµi. - HS nghe vµ c¶m nhËn. GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 - GV híng dÉn. bµi h¸t "Nhí chiÕn khu". - GV tãm t¾t c¸c ý chÝnh vÒ nh¹c sÜ §ç NhuËn. - HS nghe vµ nh¾c l¹i - GV ghi b¶ng. - GV thùc hiÖn. b. bµi h¸t Hµnh qu©n xa: - GV tr×nh bµy ®o¹n trÝch mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ §ç NhuËn: "ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn", "VN quª h¬ng t«i". - HS ®äc to, râ rµng, diÔn c¶m phÇn giíi thiÖu vÒ bµi h¸t "Hµnh qu©n xa" - Hs nghe bµi h¸t "Hµnh qu©n xa". - HS ghi bµi. - HS nghe vµ c¶m nhËn. - GV chØ ®Þnh. - GV thùc hiÖn. - HS thùc hiÖn. HS nghe vµ nhÈm theo. 4.Cñng cè.DÆn dß:4p HS h¸t l¹i bµi h¸t chóng em cÇn hoµ b×nh vµ bµi T§N 1lÇn. VN lµm BT trong s¸ch vµ häc bµi cho tèt. Ngµy so¹n: 11/11/2013 Ngµy d¹y: 14/11/2013 TiÕt 12 Häc bµi h¸t: Khóc h¸t chim S¬n ca -Nh¹c vµ lêi §ç Hoµ An- I. Môc tiªu -HS biÕt vµi nÐt vÒ nh¹c sÜ §ç Hßa An- T¸c gi¶ cña bµi "Khóc h¸t chim S¬n ca" - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t "Khóc h¸t chim S¬n ca". BiÕt thùc hiÖn nh÷ng chç ®¶o ph¸ch. -Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn thiªn nhiªn vµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc II. ChuÈn bÞ : 1.GV: §µn oãc – b¨ng nh¹c 2.HS: thanh ph¸ch,s¸ch vë III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1.æn ®Þnh tc:GV kiÓm tra sÜ sè líp 18 GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 2.KTBC:4p Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña nh¹c sÜ §ç NhuËn? Nªu vµi nÐt vÒ bµi Hµnh Qu©n xa? 3.Bµi míi: H§ cña GV Néi dung GV ghi b¶ng ND1.Häc bµi h¸t: 37' Khóc h¸t chim S¬n ca Nh¹c vµ lêi : §ç Hoµ An S¬n ca ®îc gäi lµ danh ca cña c¸c loµi chim .Tõ Gv thuyÕt tr×nh tiÕng hãt tuyÖt vêi cña S¬n ca mµ t¸c gi¶ ®· khÐo liªn hÖ ®Õn nh÷ng b¹n nhá cã giäng h¸t hay nh s¬n ca cã thÓ gäi ¸nh tr¨ng vµng ,gäi n¸ng xu©n sang b»ng tiÕng h¸t mª say tuæi th¬ .T¸c gi¶ mong cho tiÕng h¸t cña c¸c em vang kh¾p mäi n¬I ®Ó mîi ngêi cïng chung sèng trong t×nh th©n ¸I doµn kÕt. - GV thùc hiÖn - GV ®µn vµ tr×nh bµy h¸t bµi h¸t hoÆc më ®Üa nh¹ cho HS nghe - GV híng dÉn - Chia ®o¹n: ®o¹n a tõ phÇn ®Çu ®Õn "mª say", ®o¹n b lµ phÇn cßn l¹i (cã thÓ coi lµ ®o¹n ®iÖp khóc cña bµi:. Mçi ®o¹n gåm 4 c©u. - GV ®µn - LuyÖn thanh: 1-2 phót - GV híng dÉn - TËp h¸t tõng c©u vµ ®µn - GV ®µn c©u mét 3-4 lÇn, nh¾c HS nghe giai ®iÖu vµ nhÈm sau ®ã yªu cÇu HS h¸t to. NÕu cã HS h¸t sai th× GV võa ®µn võa h¸t mÉu ®Ó söa cho c¸c em. - GV híng dÉn - Híng dÉn HS h¸t nèt hoa mü c¶ c©u 1 vµ c©u 2 sau ®ã h¸t nèi c¶ 2 c©u. - GV híng dÉn - TiÕn hµnh thùc hiÖn t¬ng tù c¸c c©u cßn l¹i trong bµi,GV nghe vµ nhËn xÐt söa sai. - HS tr×nh bµy ë møc ®é hoµn chØnh –khi h¸t thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt - GV ®iÒu khiÓn - Yªu cÇu HS h¸t thÓ hiÖn ®îc s¾c th¸i hån nhiªn, t×m c¶m nhÝ nh¶nh vµ say sa - GV ®iÒu khiÓn - H¸t lÇn 1: TÊt c¶ cïng h¸t hoµ giäng - H¸t lÇn 2: ®o¹n a chØ ®Þnh HS lÜnh xíng, ®o¹n b h¾t hoµ giäng 4.Cñng cè.DÆn dß.4 p C¶ líp ®øng h¸t, líp phã v¨n nghÖ b¾t nhÞp 19 H§ cña HS - HS ghi bµi HS nghe - HS nghe vµ c¶m nhËn - HS theo dâi vµ nh¾c l¹i - LuyÖn thanh - HS tËp h¸t, nghe giai ®iÖu h¸t nhÈm, sau ®ã h¸t theo. - HS thùc hiÖn - HS thùc hiÖn - HS thùc hiÖn GV : NguyÔn ThÞ BÝch GA : ¢m nh¹c 7 VN häc bµi thuéc lêi ca vµ lµm bµi tËp giê sau KT. 20
- Xem thêm -