Tài liệu Giáo án âm nhạc 7 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……….. TRƯỜNG THCS ……….. GIAÙO AÙN Giaùo vieân: Naêm hoïc 2013 - 2014 BỘ GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 MỚI (GIẢI NÉN ) GIÁO ÁN CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 2013 ĐÃ GIẢM TẢI CÓ ĐẦY ĐỦ NỐT NHẠC ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC 2013-2014 ĐÃ GIẢM TẢI (GIẢI NÉN ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP 7 Học kì I: 19 tuần = 18 tiết Học kì II: 18 tuần = 17 tiết Cả năm: 37 tuần = 35 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: - Học hát: Bài Mái trường mến yêu - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học Tiết 2: - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Bài đọc thêm: Cây đàn bầu Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng Tiết 4: - Học hát: Bài Lí cây đa - Bài đọc thêm: Hội Lim Tiết 5: - Ôn tập bài hát: Lí cây đa - Nhạc lí: Nhịp 4/4 - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Tiết 6: - Nhạc lí: Nhịp lấy đà - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây Tiết 7: Ôn tập Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình Tiết 10: - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình - Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa” Tiết 11: - Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca Tiết 13: - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca - Nhạc lí: Cung và nửa cung - Dấu hóa Tiết 14: - Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca - Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven Tiết 15-16: Ôn tập Tiết 17-18: Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Tiết 19: - Học hát: Bài Đi cắt lúa - Nhạc lí: Sơ lược về quãng Tiết 20: - Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa - Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 21: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 - Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát Tiết 22: - Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa - Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam Tiết 23: - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 Tiết 24: - Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam Tiết 25: Ôn tập Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết Tiết 27: - Học hát: Bài Ca-chiu-sa - Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng Tiết 28: - Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Tiết 29: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 - Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi Tiết 30: - Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè - Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca Tiết 31: - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè - Tập đọc nhạc: TĐN số 9 Tiết 32: - Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9 - Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người Tiết 33-34: Ôn tập Tiết 35: Kiểm tra học kì II Tuaàn 1 Tieát 1 Ngaøy soan: Ngaøy daïy:…………….. Hoïc haùt: MAÙ I TRÖÔØ N G MEÁ N YEÂ U I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï -Baêng nhaïc baøi haùt : “Maùi tröôøng meán yeâu” 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1 phuùt ) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt ) T Hoaït ñoäng cuûa GV g 3 Hoaït ñoäng 1 2’ - Gv: Vieát leân baûng - Gv:Treo baûng phuï -GV ñieàu khieån môû baêng nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt - GV :Hoûi : Baøi haùt vieát ôû nhòp maáy ? Hoûi : (caâu hoûi cho hoïc sinh kh,G) Sau khi nghe baøi haùt naøy em naøo coù cho lôùp bieát baøi haùt naøy goàn maáy ñoaïn ? -Gv: hoûi tieáp – em coù theå cho bieát giôùi haïn cuûa moãi ñoaïn ñöôïc khoâng ? Hoaït ñoäng cuûa HS - Hs : Vieát baøi - Hs :Quan saùt - Hs :nghe vaø caûm nhaän -HS: traû lôøi nhip 4/4 -HS: traû lôøi ñöôïc goàm 2 ñoaïn -HS: traû lôøi ñöôïc: + Ñoaïn 1 :Töø ñaàu ñeán … dòu eâm. + Ñoaïn 2: Phaàn coøn laïi -HS: theo doõi vaø -GV höôùng daãn: chia thöïc hieän. caâu , chia ñoaïn - baøi haùt goàm coù 2 ñoaïn. + Ñoaïn 1:goàm 2 caâu. Töø ñaàu ñeán … dòu eâm. Noäi dung kieán thöùc Hoïc baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng + Ñoaïn 2: goàm 2 caâu -Phaàn coøn laïi -HS: thöïc hieän - Gv: Goïi Hs ñoïc lôøi ca -HS: luyeän thanh -Gv:ñaøn höôùng daãn theo maãu aâm: Noà….oâ…oâ…Naø…a….a -GV taäp haùt töøng caâu: - Gv: Haùt maãu caâu 1 -Hs : laéng nghe giai ñieäu caâu 1 -Hs : Nghe vaø haùt - Gv: Ñaøn giai ñieäu theo tieáng ñaøn, haùt caâu moät 3 laàn. hoaø gioïng -Gv: taäp töông töï vôùi -Hs : thöïc hieän theo caùc caâu tieáp theo baèng yeâu caàu cuûa GV phöông phaùp moùc xích. Sau khi taäp xong yeâu caàu haùt ñaày ñuû caû baøi -GV ñaùnh ñaøn giai -HS :nhaåm theo ñieäu baøi haùt -GV ñeäm ñaøn – höôùng -Hs :Chia töøng daõy daãn haùt toaøn baøi -HS: thöïc hieän GV ñeäm ñaøn – höôùng -Ñoaïn 1 daõy daãn beân traùi -Ñoaïn 2 daõy beân phaûi haùt ñoái ñaùp sau ñoù ñoåi laïi 1 -GV chuù yù khi taäp haùt -HS: thöïc hieän 0’ höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa -Hs : 2 HS moãi em lónh xöôùng hai caâu Hoaït ñoäng 2 - Cuûng coá cuûa ñoaïn 1, caû lôùp - Gv: chæ ñònh vaø cuøng haùt hoaø gioïng höôùng daãn ñoaïn 2… -HS: ruùt kinh - Gv: Nhaän xeùt- ñaùnh nghieäm giaù 4.Daën doø (2 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 7 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : ............................................................................................................................ .. ........................................................................................................................... ............................................................................................................................ .... ........................................................................................................................... ...... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ........................................ ATuaàn Tieát 2 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy :…………. baøi haùt: MAÙ I TRÖÔØ N G MEÁ N YEÂ U Taäp ñoïc nhaïc soá 1 Baøi ñoïc theâm : caây ñaøn baàu I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø taäp theå hieän tính chaát meám maïi cuûa giai ñieäu baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ Quoác Taéng. -Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi TÑN soá 1. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca... -Hoïc sinh nhìn vaø ñoïc ñuùng vò trí noát nhaïc treân khuoâng nhaïc 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp - Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 2. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) - 2 HS leân treân theå hieän baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” - GV : Ñaùnh giaù – nhaän xeùt . 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) Hoaït ñoäng cuûa GV T L 12 Hoaït ñoäng 1 ’ - Gv: Vieát leân baûng - Ñaøn vaø höôùng daãn -Gv: Môû laïi baøi nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt - Gv: Duøng boä nhôù cuûa ñaøn coù giai ñieâïu vaø phaàn ñeäm cho HS haùt theo, GV chæ huy -Gv: Chia töøng daõy baøn, nhoùm laàn löôït Hoaït ñoäng cuûa HS - Hs : Vieát baøi luyeän thanh theo höôùng daãn cuûa GV - Hs : Laéng nghe, caûm thuï vaø nhôù laïi baøi haùt -Hs :oân luyeän theo töøng daõy baøn, nhoùm baèng nhöõng loái haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp hoaëc coù lónh xöôùng - Hs : Haùt caù nhaân Noäi dung kieán thöùc I.OÂân baøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” Nhaïc vaø lôøi Leâ quoác Thaéng Ôi haøng caây xanh thaém döôùi mai tröôøng meán yeâu, coù loaøi chim ……… .Cho töøng aùnh maét treû thô cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm . Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo thaùng naêm .Nhö doøng soâng gôïn ñeàu theo côn gioù.Mang tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi chuùng em .Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi. II. Taäp ñoïc nhaïc soá 1: oân luyeän baøi haùt - chuù yù khi taäp haùt höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi 20 laàn haùt ñeå HS kòp ’ thôøi söûa chöõa -Kieåm tra caù nhaân moät vaøi em, nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. *Hoaït ñoäng 2: - Gv: Vieát leân baûng - Gv: treo baûng phuï Hoûi : Baøi TÑN vieát ôû nhòp maáy ? vaø theå hieän baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV, phaùt aâm roõ raøng, haùt vôùi tình caûm nheï nhaøng khoâng gaøo theùt. Ca Ngôïi Toå Quoác Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Vaân - Hs :Trình baøy caù nhaân - Hs :Cheùp baøi - Hs : Quan saùt - Hs :Traû lôøi : Nhòp 2/4 Hoûi : Tröôøng ñoä cuûa baøi goàm nhöõng -Hs :Coù caùc hình noát: ñen, ñôn, noát hình noát naøo ? traéng. - Gv: höôùng daãn luyeän ñoïc gam Ñoâ - Ñoïc gam tröôûng. - Gv: Cho hs thöïc - HS:Thöïc hieän taáu theo hieän tieát taáu baøi tieát höôùng daãn GV TÑN - Gv:Ñaøn giai ñieäu -HS: Nghe giai ñieäu ñoïc nhaåm baøi TÑN 3 laàn GV höôùng daãn: chia theo -HS: theo doõi vaø caâu – 2 caâu - Gv: Ñaøn moãi caâu thöïc hieän. -HS: Nghe giai ba laàn 12 ñieäu ñoïc nhaåm III / Baøi ñoïc theâm ’ - Gv:Ñaøn laïi caâu theo Caây ñaøn baàu -HS: caû lôùp cuøng nhaïc vaø baét nhòp -Gv:Töông töï vôùi ñoïc caâu sau -Gv:Sau khi ñoïc -HS: thöïc hieän 4’ hoaøn chænh cho HS - Ñoïc vaø gheùp lôøi gheùp lôøi ca ca - Gv:chæ ñònh vaø HS: thöïc hieän höôùng daãn töøng nhoùm *Hoaït ñoäng : - Gv: Vieát leân baûng - Hs : Vieát baøi - Hs : ñoïc baøi - Gv:chæ ñònh troâng sgk - Gv: giaûi thích – -HS: theo doõi giôùi thieäu caây ñaøn baàu Cuûng coá : Kieåm tra HS: thöïc hieän vieäc trình baøy baøi TÑN vaø haùt lôøi cuûa töøng toå. Vôùi caù nhaân, neáu em naøo xung phong vaø trình baøy ñaït yeâu caàu, coù theå cho caùc em ñieåm toát. 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 8 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : Giáo án âm nhạc6, 7 ,8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Tieát 3 Ngaøy soaïn : On baø i haù t : MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 ·· AÂm nhaïc thöôøng thöùc ……..v…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt .“Maùi tröôøng meán yeâu” - Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN soá1 vaø gheùp lôøi ca thaønh thaïo. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng, haùt ñôn ca... 3 Thaùi ñoä - Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù thaùi thaân thieän vôùi maùi tröôøng vaø bieát kính yeâu thaày coâ giaùo, yeâu queâ höông ñaùt nöôùc , töï haøo veà con ngöôøi Vieät Nam. - Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt “ Nhaïc röøng” caùc em hieåu bieát söï ñoùng goùp cuûa nhaïc só cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam. II/Chuaån bò cuûa g v vaø hs 1/Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Phöông phaùp : Giaûng giaûi ; Thöïc haønh ; Laøm maãu -Nhaïc cuï - Baûng phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuaãn bò cuûa hoïc sinh - Hoïc sinh: SGK + vôû ghi cheùp - Thuoäc lôøi baøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 3. OÅn ñònh toå chöùc: ( 1’) -Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: -ÔÛ tieát naøy GV keát hôïp oân taäp vaø kieåm tra 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi: ( 1’ ) -Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät , tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Maùi tröôøng meán yeâu vaø baøi TÑN soá 1 TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung HS 12’ *Hoaït ñoäng 1: I.OÂn baøi haùt: -GV höôùng daãn HS -HS luyeän thanh luyeän thanh. “Maùi tröôøng meán - Trình baøy laïi baøi haùt - Laéng nghe yeâu” - Cho HS haùt laïi toaøn boä - OÂn luyeän baøi haùt Nhaïc vaø lôøi Leâ baøi haùt coù nhaïc ñeäm. theo phaàn nhaïc quoác Thaéng ñeäm, theå hieän -Trong quaù trình oân caàn ñoäng taùc. naâng cao chaát löôïng - Laøm theo höôùng gioïng haùt nhö höôùng daån cuûa GV daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. - Chæ ñònh . -Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, - Ñaùnh giaù – ghi ñieåm toáp ca. - laéng nghe II. OÂn taäp ñoïc 8’ *Hoaït ñoäng 2: nhaïc: - Ñaøn gam ñoâ tröôûng - Ñaøn laïi baøi TÑN - Ñoïc gam ñoâ TÑN soá 1 : Ca Ngôïi Toå Quoác tröôûng Nhaïc vaø lôøi - Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi - Laéng nghe vaø Hoaøng Vaân TÑN keát hôïp gheùp lôøi nhôù laïi baøi TÑN. ca -HS ñoïc baøi vaø - Söûa sai, neáu em naøo gheùp lôøi ca. ñoïc toát coù theå ghi ñieåm -Hs :Coù theå ñoïc khuyeán khích. caû lôùp, töøng daõy, III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: 17’ caù nhaân. SGK nhaïc 8 *Hoaït ñoäng 3: - Gv: Vieát leân baûng -Gv:giôùi thieäu: trang 10 - Hs : Vieát baøi - Hs : theo dõi 5 - Teân thaät Leâ Chí Tröïc - Sinh naêm 1928 , queâ ôû xaõ An Höïu, huyeän Caùi Beø, tænh Tieàn Giang. -Moät soá taùc phaåm noåi tieáng: Laù xanh, Tình ca.. - Gv: chæ ñònh - Hoûi: haõy neâu vaøi neùt veà nhaïc só Hoaøng Vieät ? - Gv: Môû baêng nhaïc coù moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät + Leân ngaøn, Laù xanh. -Gv:giôùi thieäu baøi haùt “ Nhaïc röøng” - Gv: Môû baêng nhaïc baøi haùt “ Nhaïc röøng” * Cuûng coá - Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn - Hs :Ñoïc baøi giôùi -Baøi haùt “ Nhaïc thieäu veà nhaïc só röøng” Hoaøng Vieät trong - Nhòp 3/4 SGK. -Hs :HS neâu vaøi neùt veà nhaïc só. -Hs :Thöôûng thöùc moät soá taùc phaåm cuûa nhaïc só Hoaøng Vieät - Hs :Laéng nghe -Hs:Laéng nghe vaø - Gv: ñeäm ñaøn vaø höôùng caûm nhaän daãn -Hs: haùt dieãn caûm baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” -Hs: -HS ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1. + Laøm baøi taäp soá 2 trang 12 SGK V/ Ruùt kinh nghieäm- Boå sung : Giáo án âm nhạc 6, 7 ,8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ÂM NHẠC 7 SOẠN THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI ĐẦY ĐỦ THEO SÁCH CHUẨN MỚI NĂM HỌC 2012-2013 ĐÃ GIẢM TẢI (GIẢI NÉN ) ĐT 0168.921.8668
- Xem thêm -