Tài liệu Dung may tinh casio giai tinh gt bieu thúc có quy luat

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 324 |
  • Lượt tải: 0
tailieu

Tham gia: 27/02/2016

Mô tả:

Dung may tinh casio giai tinh gt bieu thúc có quy luat
I. MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG TÍCH 1. Một số bài toán liên quan đến tính tổng Ví dụ: Cho Sn = 13+23+33+…+n3 Tính S30? Thuật toán: Cách 1: Bấm quy trình sau (fx 570ES): |shift| |log□| |ALPHA| |X| |Replay| |→| |1| |Replay| |→| |30| |=| Đọc kết quả S30. Cách 2: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES): X=X+1:A=A+X3 Bấm CALC máy hỏi X? Bấm 0= A? Bấm 0= ===…… Trong đó X là tổng thứ X; A là giá trị của tổng thứ X. 2. Một số dạng toán tính tích Ví dụ: Cho Vn=12.32.52….n2 Tính V15 ? (n là số lẻ). Thuật toán: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES): X=X+1:A=AX^2 Bấm CALC máy hỏi X? Bấm 0= A? Bấm 1= === …….. Trong đó X là tích thứ X; A là giá trị của tích thứ X. 3. Tìm điều kiện của x để tổng tích thỏa mãn điều kiện đề cho Ví dụ: Tìm giá trị gần đúng của x để: . Thuật toán: Cách 1: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570ES): Bấm CALC máy hỏi X? Bấm 0= Bấm = = = … nhiều lần đến khi nào kết quả gần là 1234 thì dừng. Cách 2: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES): X=X+1:B=B+ Bấm CALC máy hỏi X? Bấm 0= B? Bấm 0= Bấm = = = … nhiều lần cho đến khi nào kết quả gần là 1234 thì dừng. 4. Bài tập 4 4 4 1) Cho Sn= 1 +2 +3 +...+n4 Tính S29? 2) Cho Sn= Tính S39? 3) Cho Sn = Tính S99? 4) Cho Vn = Tính V33? 5) Tìm giá trị gần đúng của x để: a) b) c) Nguyễn Đức Tuấn – Lớp 12T – THPT TP Cao Lãnh. Bài 3. Tính tổng: T 1 1 1 1    ...  1 2 2 3 3 4 2007  2008 Câu 10(5đ) Nêu quy trình bấm phím tính S = 1� � 1� � 1 1� � 1 1 1�� 1 1 1 1 � 1  � 1   � ... � 1     ...  �chính xác đến 4 chữ số � � � 10 � � 2� � 2 3� � 2 3 4�� 2 3 4 thập phân.
- Xem thêm -