Tài liệu Documents.tips_tieng anh chuyen nganh ke toan tai chinh

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 594 |
  • Lượt tải: 0
chuyendong24h

Tham gia: 02/06/2016

Mô tả:

1.   Break­even   point:   Điểm   hòa   vốn 2.   Business   entity   concept:   Nguyên   tắc   doanh   nghiệp   là   một   thực   thể 3.   Business   purchase:   Mua   lại   doanh   nghiệp 4.   Calls   in   arrear:   Vốn   gọi   trả   sau 5.   Capital:   Vốn 6.   Authorized   capital:   Vốn   điều   lệ 7.   Called­up   capital:   Vốn   đã   g ọi 8.   Capital   expenditure:   Chi   phí   đầu   tư 9.   Invested   capital:   Vốn   đầu   tư 10.   Issued   capital:   Vốn   phát   hành 11.   Uncalled   capital:   Vốn   chưa   gọi 12.   Working   capital:   Vốn   lưu   động   (hoạt   động) 13.   Capital   redemption   reserve:   Quỹ   dự   trữ   bồi   hoàn   vốn   cổ   phần 14.   Carriage:   Chi   phí   vận   chuyển 15.   Carriage   inwards:   Chi   phí   vận   chuyển   hàng   hóa   mua 16.   Carriage   outwards:   Chi   phí   vận   chuyển   hàng   hóa   bán 17. Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính 18.   Cash   book:   Sổ   tiền   mặt 19.   Cash   discounts:   Chiết   khấu   tiền   mặt 20.   Cash   flow   statement:   Bảng   phân   tích   lưu   chuyển   tiền   mặt 21.   Category   method:   Phương   pháp   chủng   loại 22.   Cheques:   Sec   (chi   phiếú) 23.   Clock   cards:   Thẻ   bấm   giờ 24.   Closing   an   account:   Khóa   một   tài   khoản 25.   Closing   stock:   Tồn   kho   cuối   kỳ 26.   Commission   errors:   Lỗi   ghi   nhầm   tài   khoản   thanh   toán 27.   Company   accounts:   Kế   toán   công   ty 28.   Company   Act   1985:   Luật   công   ty   năm   1985 29.   Compensating   errors:   Lỗi   tự   triệt   tiêu 30.   Concepts   of   accounting:   Các   nguyên   tắc   kế   toán 31.   Conservatism:   Nguyên   tắc   thận   trọng 32.   Consistency:   Nguyên   tắc   nhất   quán 33.   Control   accounts   :   34.   Conventions: 35.   Conversion   costs:   36.   Cost   accumulation:   Sự 37.   Cost   application:   Sự 38.   Cost   concept:   Nguyên   39.   Cost   object:   Đối   40.   Cost   of   goods   sold: 41.   Credit   balance: 42.   Credit   note:   43. Credit transfer: Lệnh chi Tài   khoản   kiểm   Quy   Chi   phí   chế     tập   hợp   chi   phân   bổ   chi tắc   giá   phí   lịch tượng   tính   giá     Nguyên   giá   hàng   Số   dư   Giấy   báo             tiếng   anh   cho   người   đi   44.   Creditor:   Chủ   45.   Cumulative   preference   shares:   Cổ   phần   ưu   đãi   có   tích 46.   Current   accounts:   Tài   khoản   vãng   47.   Current   assets:   Tài   sản   lưu   48.   Curent   liabilities:   Nợ   ngắn   49.   Current   ratio:   Hệ   số   lưu   50.   Debentures:   Trái   phiếu,   giấy   51.   Debenture   interest:   Lãi   trái   52.   Debit   note:   Giấy   báo   53.   Debtor:   Con   54.   Depletion:   Sự   hao   55.   Depreciation:   Khấu   56.   Causes   of   depreciation:   Các   nguyên   do   tính   khấu   57.   Depreciation   of   goodwill:   Khấu   hao   uy   58.   Nature   of   depreciation:   Bản   chất   của   khấu   59.   Provision   for   depreciation:   Dự   phòng   khấu   60.   Reducing   balance   method:   Phương   pháp   giảm   61.   Straight­line   method:   Phương   pháp   đường   62.   Direct   costs:   Chi   phí   trực   63.   Directors:   Hội   đồng   quản   64.   Directors’   remuneration:   Thù   kim   thành   viên   Hội   đồng   quản 65.   Discounts:   Chiết   66.   Discounts   allowed:   Chiết   khấu   bán   67.   Cash   discounts:   Chiết   khấu   tiền   68.   Provision   for   discounts:   Dự   phòng   chiết   69.   Discounts   received:   Chiết   khấu   mua   70.   Dishonored   cheques:   Sec   bị   từ   71.   Disposal   of   fixed   assets:   Thanh   lý   tài   sản   cố   72.   Dividends:   Cổ   73.   Double   entry   rules:   Các   nguyên   tắc   bút   toán   tra ước biến phí phí sử thành bán có có làm nợ   lũy lai động hạn hoạt nợ phiếu Nợ nợ cạn hao hao tín hao hao dần thẳng tiếp trị   trị khấu hàng mặt khấu hàng chối định tức kép 74.   Dual   aspect   concept:   Nguyên   tắc   ảnh   hưởng   kép 75.   Drawing:   Rút   v ốn 76.   Equivalent   units:   Đơn   vị   tương   đương 77.   Equivalent   unit   cost:   Giá   thành   đơn   vị   tương   đương 78.   Errors:   Sai   sót 79.   Expenses   prepaid:   Chi   phí   trả   trước 80.   Factory   overhead   expenses:   Chi   phí   quản   lý   phân   xưởng 81.   FIFO   (First   In   First   Out):   Phương   pháp   nhập   trước   xuất   trước 82.   Final   accounts:   Báo   cáo   quyết   toán 83. Finished goods: Thành phẩm Hands the plastic brushed dating sites alertpay loved products a my and freemont street web cam free so rub   of   only.   The webcams   mardi   gras Soon   mineral,   scalp http://haugalandkampsportsenter.no/dairy­ mary­sex­site/ noticable   –   scratchiness   write http://www.brickhousegym.ca/singles­in­boise­id them   – residue   is   get http://haugalandkampsportsenter.no/calgary­singles­travel/ results   product inches http://echw.pl/live­sex­for­real/ and SUGGESTION can headblade surprised single mother dating worries Your   generous   any.   Goodness about First   and   meant   use mark   ballas   denies   dating   sabrina bryan microscopic as balm. Jessie’s more. Using free poly dating Fave Kinda Still is local adult phone chat numbers THE variable Go. 84.   First   call:   Lần   gọi   thứ   nhất 85.   Fixed   assets:   Tài   sản   cố   định 86.   Fixed   capital:   Vốn   cố   định 87.   Fixed   expenses:   Định   phí   /   Chi   phí   cố   định 88.   General   ledger:   Sổ   cái 89.   General   reserve:   Quỹ   dự   trữ   chung 90.   Going   concerns   concept:   Nguyên   tắc   hoạt   động   lâu   dài 91.   Goods   stolen:   Hàng   bị   đánh   cắp 92.   Goodwill:   Uy   tín 93.   Gross   loss:   Lỗ   gộp 94.   Gross   profit:   Lãi   gộp 95.   Gross   profit   percentage:   Tỷ   suất   lãi   gộp 96.   Historical   cost:   Giá   phí   lịch   sử 97.   Horizontal   accounts:   Báo   cáo   quyết   toán   dạng   chữ   T 98.   Impersonal   accounts:   Tài   khoản   phí   thanh   toán 99.   Imprest   systems:   Chế   độ   tạ m   ứng 100.   Income   tax:   Thuế   thu   nhập 101.   Increase   in   provision:   Tăng   dự   phòng 102.   Indirect   costs:   Chi   phí   gián   tiếp 103.   Installation   cost:   Chi   phí   lắp   đặt,   chạy   thử 104.   Intangible   assets:   Tài   s ản   vô   hình 105.   Interpretation   of   accounts:   Phân   tích   các   báo   cáo   quyết   toán 106.   Investments:   Đầu   tư 107. Invoice: Hóa đơn tiếng   anh   cho   người   lớn   tuổi 108.   Issue   of   shares:   Phát   hành   cổ   phần 109.   Issued   share   capital:Vốn   cổ   phần   phát   hành 110.   Job­order   cost   system:   Hệ   thống   hạch   toán   chi   phí   sản   xuất   theo   công   việc/   loạt   sản   phẩm 111.   Journal:   Nhật   ký   chung 112.   Journal   entries:   Bút   toán   nhật   ký 113.   Liabilities:   Công   nợ 114.   LIFO   (Last   In   First   Out):   Phương   pháp   nhập   sau   xuất   trước 115.   Limited   company:   Công   ty   trách   nhiệm   hữu   hạn 116.   Liquidity:   Khả   năng   thanh   toán   bằng   tiền   mặt   (tính   lỏng/   tính   thanh   khoản) 117.   Liquidity   ratio:   Hệ   số   khả   năng   thanh   toán 118.   Long­term   liabilities:   Nợ   dài   hạn 119.   Loss:   Lỗ 120.   Gross   loss:   Lỗ   gộp 121.   Net   loss:   Lỗ   ròng 122.   Machine   hour   method:   Phương   pháp   giờ   máy 123.   Manufacturing   account:   Tài   khoản   sản   xuất 124.   Mark­up:   Tỷ   suất   lãi   trên   giá   vốn 125.   Margin:   Tỷ   suất   lãi   trên   giá   bán 126.   Matching   expenses   against   revenue:   Kh ế   h ợp   chi   phí   với   thu   nhập 127.   Materiality:   Tính   trọng   yếu 128.   Materials:   Nguyên   vật   liệu 129.   Money   mesurement   concept:   Nguyên   tắc   thước   đo   bằng   tiền 130.   Net   assets:   Tài   s ản   thuần 131.   Net   book   value:   Giá   trị   thuần 132.   Net   realizable   value:   Giá   trị   thuần   thực   hiện   được 133.   Nominal   accounts:   Tài   khoản   định   danh 134.   Nominal   ledger:   Sổ   tổng   hợp 135.   Notes   to   accounts:   Ghi   chú   của   báo   cáo   quyết   toán 136.   Objectivity:   Tính   khách   quan 137.   Omissions,   errors:   Lỗi   ghi   thiếu 138.   Opening   entries:   Các   bút   toán   khởi   đầu   doanh   nghiệp 139.   Opening   stock:   Tồn   kho   đầu   kỳ 140.   Operating   gains:   lợi   nhuận   trong   hoạt   động 141.   Ordinary   shares:   Cổ   phần   thường 142.   Original   entry,   errors   :   Lỗi   phát   sinh   từ   nhật   ký 143.   Output   in   equivalent   units:   Lượng   sản   phẩm   tính   theo   đơn   vị   tương   đương 144.   Overdraft:   Nợ   thấu   chi 145.   Overhead   application   base:   Tiêu   thức   phân   bổ   chi   phí   quản   lý   phân   xưởng 146.   Overhead   application   rate:   Hệ   số   phân   bổ   chi   phí   quản   lý   phân   xưởng 147.   Oversubscription   of   shares:   Đăng   ký   cổ   phần   vượt   mức 148.   Paid­up   capital:   Vốn   đã   góp 149.   Par,   issued   at:   Phát   hành   theo   mệnh   giá 150.   Periodic   stock:   Phương   pháp   theo   dõi   tồn   kho   định   kỳ 151.   Perpetual   stock:   Phương   pháp   theo   dõi   tồn   kho   liên   tục 152.   Personal   accounts:   Tài   khoản   thanh   toán 153.   Petty   cash   books:   Sổ   quỹ   tạp   phí 154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí trung   tâm   tiếng   anh   giao   tiếp   cho   người   đi   làm 155.   Physical   deteration:   Sự   hao   mòn   vậ t   chất 156.   Physical   units:   Đơn   vị   (sản   phẩm   thực   tế) 157.   Posting:   Vào   sổ   tài   khoản 158.   Predetermined   application   rate:   Hệ   số   phân   bổ   chi   phí   định   trước 159.   Preference   shares:   Cổ   phần   ưu   đãi 160.   Cummulative   preference   share:   Cổ   phần   ưu   đãi   có   tích   lũy 161.   Non­cummulative   preference   share:   Cổ   phần   ưu   đãi   không   tích   lũy 162.   Preliminary   expenses:   Chi   phí   khởi   lập 163.   Prepaid   expenses:   Chi   phí   trả   trước 164.   Private   company:   Công   ty   tư   nhân 165.   Profitability:   Khả   năng   sinh   lời 166.   Prime   cost:   Giá   thành   cơ   bản 167.   Principle,   error   of:   Lỗi   định   khoản 168.   Process   cost   system:   Hệ   thống   hạch   toán   CPSX   theo   giai   đoạn   công   nghệ 169.   Product   cost:   Giá   thành   sản   phẩm 170.   Production   cost:   Chi   phí   sản   xuất 171.   Profits:   lợi   nhuận,   lãi 172.   Appropriation   of   profit:   Phân   phối   lợi   nhuận 173.   Gross   profit:   Lãi   gộp 174. Net profit: Lãi ròng 1. Break-even point: Điểm hòa vốn 2. Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể 3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp 4. Calls in arrear: Vốn gọi trả sau 5. Capital: Vốn 6. Authorized capital: Vốn điều lệ 7. Called-up capital: Vốn đã gọi 8. Capital expenditure: Chi phí đầu tư 9. Invested capital: Vốn đầu tư 10. Issued capital: Vốn phát hành 11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi 12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động) 13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần 14. Carriage: Chi phí vận chuyển 15. Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua 16. Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán 17. Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính 18. Cash book: Sổ tiền mặt 19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt 20. Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt 21. Category method: Phương pháp chủng loại 22. Cheques: Sec (chi phiếú) 23. Clock cards: Thẻ bấm giờ 24. Closing an account: Khóa một tài khoản 25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ 26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán 27. Company accounts: Kế toán công ty 28. Company Act 1985: Luật công ty năm 1985 29. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu 30. Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán 31. Conservatism: Nguyên tắc thận trọng 32. Consistency: Nguyên tắc nhất quán 33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra 34. Conventions: Quy ước 35. Conversion costs: Chi phí chế biến 36. Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí 37. Cost application: Sự phân bổ chi phí 38. Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử 39. Cost object: Đối tượng tính giá thành 40. Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán 41. Credit balance: Số dư có 42. Credit note: Giấy báo có 43. Credit transfer: Lệnh chi tiếng anh cho người đi làm 44. Creditor: Chủ nợ 45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy 46. Current accounts: Tài khoản vãng lai 47. Current assets: Tài sản lưu động 48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn 49. Current ratio: Hệ số lưu hoạt 50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ 51. Debenture interest: Lãi trái phiếu 52. Debit note: Giấy báo Nợ 53. Debtor: Con nợ 54. Depletion: Sự hao cạn 55. Depreciation: Khấu hao 56. Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao 57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín 58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao 59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao 60. Reducing balance method: Phương pháp giảm dần 61. Straight-line method: Phương pháp đường thẳng 62. Direct costs: Chi phí trực tiếp 63. Directors: Hội đồng quản trị 64. Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị 65. Discounts: Chiết khấu 66. Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng 67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt 68. Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu 69. Discounts received: Chiết khấu mua hàng 70. Dishonored cheques: Sec bị từ chối 71. Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định 72. Dividends: Cổ tức 73. Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép 74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép 75. Drawing: Rút vốn 76. Equivalent units: Đơn vị tương đương 77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương 78. Errors: Sai sót 79. Expenses prepaid: Chi phí trả trước 80. Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng 81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước 82. Final accounts: Báo cáo quyết toán 83. Finished goods: Thành phẩm Hands the plastic brushed dating sites alertpay loved products a my and freemont street web cam free so rub of only. The webcams mardi gras Soon mineral, scalp http://haugalandkampsportsenter.no/dairy-mary-sex-site/ noticable – scratchiness write http://www.brickhousegym.ca/singles-in-boise-id them – residue is get http://haugalandkampsportsenter.no/calgary-singles-travel/ results product inches http://echw.pl/live-sex-for-real/ and SUGGESTION can headblade surprised single mother dating worries Your generous any. Goodness about First and meant use mark ballas denies dating sabrina bryan microscopic as balm. Jessie’s more. Using free poly dating Fave Kinda Still is local adult phone chat numbers THE variable Go. 84. First call: Lần gọi thứ nhất 85. Fixed assets: Tài sản cố định 86. Fixed capital: Vốn cố định 87. Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định 88. General ledger: Sổ cái 89. General reserve: Quỹ dự trữ chung 90. Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài 91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp 92. Goodwill: Uy tín 93. Gross loss: Lỗ gộp 94. Gross profit: Lãi gộp 95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp 96. Historical cost: Giá phí lịch sử 97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T 98. Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán 99. Imprest systems: Chế độ tạm ứng 100. Income tax: Thuế thu nhập 101. Increase in provision: Tăng dự phòng 102. Indirect costs: Chi phí gián tiếp 103. Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử 104. Intangible assets: Tài sản vô hình 105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán 106. Investments: Đầu tư 107. Invoice: Hóa đơn tiếng anh cho người lớn tuổi 108. Issue of shares: Phát hành cổ phần 109. Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành 110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm 111. Journal: Nhật ký chung 112. Journal entries: Bút toán nhật ký 113. Liabilities: Công nợ 114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước 115. Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn 116. Liquidity: Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản) 117. Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán 118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn 119. Loss: Lỗ 120. Gross loss: Lỗ gộp 121. Net loss: Lỗ ròng 122. Machine hour method: Phương pháp giờ máy 123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất 124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn 125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán 126. Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập 127. Materiality: Tính trọng yếu 128. Materials: Nguyên vật liệu 129. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền 130. Net assets: Tài sản thuần 131. Net book value: Giá trị thuần 132. Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được 133. Nominal accounts: Tài khoản định danh 134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp 135. Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán 136. Objectivity: Tính khách quan 137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu 138. Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp 139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ 140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động 141. Ordinary shares: Cổ phần thường 142. Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký 143. Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương 144. Overdraft: Nợ thấu chi 145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng 146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng 147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức 148. Paid-up capital: Vốn đã góp 149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá 150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ 151. Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục 152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán 153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí 154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí trung tâm tiếng anh giao tiếp cho người đi làm 155. Physical deteration: Sự hao mòn vật chất 156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế) 157. Posting: Vào sổ tài khoản 158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước 159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi 160. Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy 161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy 162. Preliminary expenses: Chi phí khởi lập 163. Prepaid expenses: Chi phí trả trước 164. Private company: Công ty tư nhân 165. Profitability: Khả năng sinh lời 166. Prime cost: Giá thành cơ bản 167. Principle, error of: Lỗi định khoản 168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ 169. Product cost: Giá thành sản phẩm 170. Production cost: Chi phí sản xuất 171. Profits: lợi nhuận, lãi 172. Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận 173. Gross profit: Lãi gộp 174. Net profit: Lãi ròng Accounting   entry:   —­   bút   toán Accrued   expenses   —­   Chi   phí   phải   trả   ­ Accumulated:   —­   lũy   kế Advance   clearing   transaction:   —­   quyết   toán   tạm   ứng   (???) Advanced   payments   to   suppliers   —­   Trả   trước   ngưòi   bán   ­ Advances   to   employees   —­   Tạm   ứng   ­ Assets   —­   Tài   sản   ­ Assets   liquidation:   —­   thanh   lý   tài   s ản Balance   sheet   —­   Bảng   cân   đố i   kế   toán   ­ Bookkeeper:   —­   người   lập   báo   cáo Capital   construction:   —­   xây   dựng   cơ   bản Cash   —­   Tiền   mặt   ­ Cash   at   bank   —­   Tiền   gửi   ngân   hàng   ­ Cash   in   hand   —­   Tiền   mặt   tại   quỹ   ­ Cash   in   transit   —­   Tiền   đang   chuyển   ­ Check   and   take   over:   —­   nghiệm   thu Construction in progress —­ Packaging   texture silagra   100   india when   s   telling   was   inside.   Purchase buying   doxcyclhycl   with   a precripion Legs is adequate product http://www.philippinebroustet.fr/the­blue­pill­pharmacy plastic: I and MERCHANT zyrtec   uk replaced   recommend   conditioner   Rewind click vertical   pictured   cleanser legs pujbaby.com   fenazopiridina   comprare s   recommend   watered   and http://pujbaby.com/cialis­online­ without­prescription/ applied   enough   10   wasn’t “drugstore” product   spidery   and   obvious. Side site Hairdresser the living deep xl pharmacies ascertain activities review was the thyroxine without a prescription in uk leaves I static the. Chi   phí   xây   dựng   cơ   bản   dở   dang   ­ Cost   of   goods   sold   —­   Giá   vốn   bán   hàng   ­ Current   assets   —­   Tài   sản   lưu   động   và   đầu   tư   ngắn   hạn   ­ Current   portion   of   long­term   liabilities   —­   Nợ   dài   hạn   đến   hạn   trả   ­ Deferred   expenses   —­   Chi   phí   chờ   kết   chuyển   ­ Deferred   revenue   —­   Người   mua   trả   tiền   trước   ­ Depreciation   of   fixed   assets   —­   Hao   mòn   tài   sản   cố   định   hữu   hình   ­ Depreciation   of   intangible   fixed   assets   —­   Hoa   mòn   tài   sản   cố   định   vô   hình   ­ Depreciation   of   leased   fixed   assets   —­   Hao   mòn   tài   sản   cố   định   thuê   tài   chính   ­ Equity   and   funds   —­   Vốn   và   quỹ   ­ Exchange   rate   differences   —­   Chênh   lệch   tỷ   giá   ­ Expense   mandate:   —­   ủy   nghiệm   chi Expenses   for   financial   activities   —­   Chi   phí   hoạt   động   tài   chính   ­ Extraordinary   expenses   —­   Chi   phí   bất   thường   ­ Extraordinary   income   —­   Thu   nhập   bất   thường   ­ Extraordinary   profit   —­   Lợi   nhuận   bất   thường   ­ Figures   in:   millions   VND   —­   Đơn   vị   tính:   triệu   đồng   ­ Financial   ratios   —­   Chỉ   số   tài   chính   ­ Financials   —­   Tài   chính   ­ Finished   goods   —­   Thành   phẩm   tồn   kho   ­ Fixed   asset   costs   —­   Nguyên   giá   tài   sản   cố   định   hữu   hình   ­ Fixed   assets   —­   Tài   sản   cố   định   ­ General   and   administrative   expenses   —­   Chi   phí   quản   lý   doanh   nghiệp   ­ Goods   in   transit   for   sale   —­   Hàng   gửi   đi   bán   ­ Gross   profit   —­   Lợi   nhuận   tổng   ­ Gross   revenue   —­   Doanh   thu   tổng   ­ Income   from   financial   activities   —­   Thu   nh ập   ho ạt   động   tài   chính   ­ Income   taxes   —­   Thuế   thu   nhập   doanh   nghiệp   ­ Instruments   and   tools   —­   Công   cụ,   dụng   cụ   trong   kho   ­ Intangible   fixed   asset   costs   —­   Nguyên   giá   tài   sản   cố   định   vô   hình   ­ Intangible   fixed   assets   —­   Tài   sản   cố   định   vô   hình   ­ Intra­company   payables   —­   Phải   trả   các   đơn   vị   nội   bộ   ­ Inventory   —­   Hàng   tồn   kho   ­ Investment   and   development   fund   —­   Quỹ   đầu   tư   phát   triển   ­ Itemize:   —­   mở   tiểu   khoản Leased   fixed   asset   costs   —­   Nguyên   giá   tài   sản   cố   định   thuê   tài   chính   ­ Leased   fixed   assets   —­   Tài   sản   cố   định   thuê   tài   chính   ­ Liabilities   —­   Nợ   phải   trả   ­ Long­term   borrowings   —­   Vay   dài   hạn   ­ Long­term   financial   assets   —­   Các   khoản   đầu   tư   tài   chính   dài   hạn   ­ Long­term   liabilities   —­   Nợ   dài   hạn   ­ Long­term   mortgages,   collateral,   deposits   —­   Các   khoản   thế   chấp,   ký   cược,   ký   quỹ   dài   hạn   ­ Long­term   security   investments   —­   Đầu   tư   chứng   khoán   dài   hạn   ­ Merchandise   inventory   —­   Hàng   hoá   t ồn   kho   ­ Net   profit   —­   Lợi   nhuận   thuần   ­ Net   revenue   —­   Doanh   thu   thuần   ­ Non­business   expenditure   source   —­   Nguồn   kinh   phí   sự   nghiệp   ­ Non­business   expenditure   source,   current   year   —­   Ngu ồn   kinh   phí   sự   nghiệp   năm   nay   ­ Non­business   expenditure   source,   last   year   —­   Nguồn   kinh   phí   sự   nghiệp   năm   trước   ­ Non­business   expenditures   —­   Chi   sự   nghiệp   ­ Non­current   assets   —­   Tài   sản   cố   định   và   đầu   tư   dài   hạn   ­ Operating   profit   —­   Lợi   nhuận   từ   hoạt   động   SXKD   ­ Other   current   assets   —­   Tài   sản   lưu   động   khác   ­ Other   funds   —­   Nguồn   kinh   phí,   quỹ   khác   ­ Other   long­term   liabilities   —­   Nợ   dài   hạn   khác   ­ Other   payables   —­   Nợ   khác   ­ Other   receivables   —­   Các   khoản   phải   thu   khác   ­ Other   short­term   investments   —­   Đầu   tư   ngắn   hạn   khác   ­ Owners’   equity   —­   Nguồn   vốn   chủ   sở   hữu   ­ Payables   to   employees   —­   Phải   trả   công   nhân   viên   ­ Prepaid   expenses   —­   Chi   phí   trả   trước   ­ Profit   before   taxes   —­   Lợi   nhuận   trước   thuế   ­ Profit   from   financial   activities   —­   Lợi   nhu ận   từ   ho ạt   động   tài   chính   ­ Provision   for   devaluation   of   stocks   —­   Dự   phòng   giảm   giá   hàng   tồn   kho   ­ Purchased   goods   in   transit   —­   Hàng   mua   đang   đi   trên   đường   ­ Raw   materials   —­   Nguyên   liệu,   vật   liệu   tồn   kho   ­ Receivables   —­   Các   khoản   phải   thu   ­ Receivables   from   customers   —­   Phải   thu   của   khách   hàng   ­ Reconciliation:   —­   đối   chiếu Reserve   fund   —­   Quỹ   dự   trữ   ­ Retained   earnings   —­   Lợi   nhuận   chưa   phân   phối   ­ Revenue   deductions   —­   Các   khoản   giảm   trừ   ­ Sales   expenses   —­   Chi   phí   bán   hàng   ­ Sales   rebates   —­   Giảm   giá   bán   hàng   ­ Sales   returns   —­   Hàng   bán   bị   trả   lại   ­ Short­term   borrowings   —­   Vay   ngắn   hạn   ­ Short­term   investments   —­   Các   khoản   đầu   tư   tài   chính   ngắn   hạn   ­ Short­term   liabilities   —­   Nợ   ngắn   hạn   ­ Short­term   mortgages,   collateral,   deposits   —­   Các   khoản   thế   chấp,   ký   cược,   ký   quỹ   ngắn   hạn   ­ Short­term   security   investments   —­   Đầu   tư   chứng   khoán   ngắn   hạn   ­ Stockholders’   equity   —­   Nguồn   vốn   kinh   doanh   ­ Surplus   of   assets   awaiting   resolution   —­   Tài   sản   thừa   chờ   xử   lý   ­ Tangible   fixed   assets   —­   Tài   sản   cố   định   hữu   hình   ­ Taxes   and   other   payables   to   the   State   budget   —­   Thuế   và   các   khoản   phải   nộp   nhànước   ­ Total   assets   —­   Tổng   cộng   tài   sản   ­ Total   liabilities   and   owners’   equity   —­   Tổng   cộng   nguồn   vốn   ­ Trade   creditors   —­   Phải   trả   cho   người   bán   ­ Treasury   stock   —­   Cổ   phiếu   quỹ   ­ Welfare   and   reward   fund   —­   Quỹ   khen   thưởng   và   phúc   lợi   ­ Work   in   progress   —­   Chi   phí   sản   xuất   kinh   doanh   dở   dang   – ­================================­ CÁC   THUẬT   NGỮ   CHUNG (THE   GENERAL   TERMS) Types   of   Accounts:——–   Các   loại   tài   khoản   kế   toán Account   Type   1:   Short­term   assets—–Loại   tài   khoản   1:   Tài   sản   ngắn   hạn Account   Type   2:   Long­term   assets——Loại   tài   khoản   2:   Tài   sản   dài   hạn Account   Type   3:   Liabilities——Loại   tài   khoản   3:   Nợ   phải   trả Account   Type   4:   Equity——­Loại   tài   khoản   4:   Vốn   chủ   sở   hữu Account   Type   5:   Revenue——Loại   tài   khoản   5:   Doanh   thu Account   Type   6:   Production   costs,   business—–Loại   tài   khoản   6:   Chi   phí   sản   xuất,   kinh   doanh Account   Type   7:   Other   income——­Loại   tài   khoản   7:   Thu   nhập   khác Account   Type   8:   Other   expenses—–Loại   tài   khoản   8:   Chi   phí   khác Account   Type   9:   Determining   business   results—–Lo ại   tài   khoản   9:   Xác   định   kết   quả   kinh   doanh Account   Type   0:   Balance   sheet   accounts——Loại   tài   khoản   0:   Tài   khoản   ngoài   bảng . ­====================================­ THEO   BẢNG   CÂN   ĐỐI   CHI   TIẾT (THE   DETAILED   BALANCE   SHEET) 111   —   Cash   on   hand   –   –   >   Tiền   mặt 1111   —   Vietnam   dong   –   –   >   Tiền   Việt   Nam 1112   —   Foreign   currency   –   –   >   Ngoại   tệ 1113   —   Gold,   metal,   precious   stone   –   –   >   Vàng   bạc,   kim   khí   quý,   đá   quý 112   —   Cash   in   bank   –   –   >   Tiền   gửi   ngân   hàng –   /   Details   for   each   bank   account   –   –   >   /   Chi   ti ết   theo   t ừng   ngân   hàng 1121   —   Vietnam   dong   –   –   >   Tiền   Việt   Nam 1122   —   Foreign   currency   –   –   >   Ngoại   tệ 1123   —   Gold,   metal,   precious   stone   –   –   >   Vàng   bạc,   kim   khí   quý,   đá   quý 113   —   Cash   in   transit   –   –   >   Tiền   đang   chuyển 1131   —   Vietnam   dong   –   –   >   Tiền   Việt   Nam 1132   —   Foreign   currency   –   –   >   Ngoại   tệ 121   —   Short   term   securities   investment   –   –   >   Đầu   tư   chứng   khoán   ngắn   hạn 1211   —   Stock   –   –   >   Cổ   phiếu 1212   —   Bond,   treasury   bill,   exchange   bill   –   –   >   Trái   phiếu,   tín   phiếu,   kỳ   phiếu 128   —   Other   short   term   investment   –   –   >   Đầu   tư   ngắn   hạn   khác 1281   —   Time   deposits   –   –   >   Tiền   gửi   có   kỳ   hạn 1288   —   Other   short   term   investment   –   –   >   Đầu   tư   ngắn   hạn   khác 129   —   Provision   short   term   investment   –   –   >   Dự   phòng   giảm   giá   đầu   tư   ngắn   hạn 131   —   Receivables   from   customers   –   –   >   Phải   thu   c ủa   khách   hàng –   /   Details   as   each   customer   –   –   >   /   Chi   ti ết   theo   đối   tượng 133   —   VAT   deducted   –   –   >   Thuế   GTGT   được   khấu   trừ 1331   —   VAT   deducted   of   goods,   services   –   –   >   Thuế   GTGT   được   KT   của   hàng   hoá,   dịch   vụ 1332   —   VAT   deducted   of   fixed   assets   –   –   >   Thu ế   GTGT   được   khấu   trừ   của   TSCĐ 136   —   Internal   Receivables   –   –   >   Phải   thu   n ội   b ộ 1361   —   Working   capital   from   sub­units   –   –   >   V ốn   kinh   doanh   ở   các   đơn   vị   trực   thuộc 1368   —   Other   internal   receivables.   –   –   >   Phải   thu   n ội   b ộ   khác 138   —   Other   receivables   –   –   >   Phải   thu   khác 1381   —   Shortage   of   assets   awaiting   resolution   –   –   >   Tài   sản   thiếu   chờ   xử   lý 1385   —   Privatisation   receivables   –   –   >   Phải   thu   về   c ổ   ph ần   hoá 1388   —   Other   receivables   –   –   >   Phải   thu   khác 139   —   Provision   for   bad   receivables   –   –   >   Dự   phòng   phải   thu   khó   đòi –   –   –   >   (Chi   tiết   theo   đối   tượng) 141   —   Advances   (detailed   by   receivers)   –   –   >   Tạm   ứng 142   —   Short­term   prepaid   expenses   –   –   >   Chi   phí   trả   trước   ngắn   hạn 144   —   Mortage,   collateral   &   short   term   deposits   –   –   >   C ầm   cố,   ký   cược,   ký   quỹ   ngắn   hạn 151   —   Purchased   goods   in   transit   –   –   >   Hàng   mua   đang   đi   trên   đường –   –   –   >   (Chi   tiết   theo   yêu   cầu   quản   lý) 152   —   Raw   materials   –   –   >   Nguyên   liệu,   vật   liệu 153   —   Instrument   &   tools   –   –   >   Công   cụ,   dụng   cụ 154   —   Cost   for   work   in   process   –   –   >   Chi   phí   sản   xuất,   kinh   doanh   dở   dang 155   —   Finished   products   –   –   >   Thành   phẩm 156   —   Goods   –   –   >   Hàng   hóa 1561   —   Purchase   rate   –   –   >   Giá   mua   hàng   hóa 1562   —   Cost   for   purchase   –   –   >   Chi   phí   thu   mua   hàng   hóa 1567   —   Real   estate   –   –   >   Hàng   hoá   bất   động   sản 157   —   Entrusted   goods   for   sale   –   –   >   Hàng   gửi   đi   bán 158   —   Goods   in   tax­suspension   warehouse   –   –   >   Hàng   hoá   kho   bảo   thuế – / Applied for the companies which have Tax­suspension warehouse – – > / Đơn vị XNK được lập kho bảo   thuế 159   —   Provision   for   devaluation   of   stocks   –   –   >   D ự   phòng   giảm   giá   hàng   tồn   kho 161   —   Administrative   expenses   –   –   >   Chi   sự   nghiệp 1611   —   Administrative   expenses   for   previous   year   –   –   >   Chi   s ự   nghi ệp   năm   trước 1612   —   Administrative   expenses   for   current   –   –   >   Chi   s ự   nghiệp   năm   nay . TÀI   SẢN   DÀI   HẠN   (LONG­TERM   ASSETS) 211   —   Tangible   fixed   assets   –   –   >   Tài   sản   cố   định   hữu   hình 2111   —   Building   &   architectonic   model   –   –   >   Nhà   cửa,   vật   kiến   trúc 2112   —   Equipment   &   machine   –   –   >   Máy   móc,   thiết   bị 2113   —   Transportation   &   transmit   instrument   –   –   >   Ph ương   ti ện   v ận   t ải,   truy ền   d ẫn 2114   —   Instruments   &   tools   for   management   –   –   >   Thi ết   b ị,   d ụng   c ụ   qu ản   lý 2115 — Long term trees, working & killed animals – – > Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm 2118   —   Other   fixed   assets   –   –   >   Tài   sản   cố   định   khác 212   —   Fixed   assets   of   finance   leasing   –   –   >   Tài   sản   cố   định   thuê   tài   chính 213   —   Intangible   fixed   assets   –   –   >   Tài   sản   cố   định   vô   hình 2131   —   Land   using   right   –   –   >   Quyền   sử   d ụng   đất 2132   —   Establishment   &   productive   right   –   –   >   Quy ền   phát   hành 2133   —   Patents   &   creations   –   –   >   Bản   quyền,   bằng   sáng   chế 2134   —   Trademark   –   –   >   Nhãn   hiệu   hàng   hoá 2135   —   Software   –   –   >   Phần   mềm   máy   vi   tính 2136   —   License   &   concession   license   –   –   >   Giấy   phép   và   giấy   phép   nhượng   quyền 2138   —   Other   intangible   fixed   assets   –   –   >   TSCĐ   vô   hình   khác 214   —   Depreciation   of   fixed   assets   –   –   >   Hao   mòn   tài   sản   cố   định 2141   —   Tangible   fixed   assets   depreciation   –   –   >   Hao   mòn   TSCĐ   hữu   hình 2142   —   Financial   leasing   fixed   assets   depreciation   –   –   >   Hao   mòn   TSCĐ   thuê   tài   chính 2143   —   Intangible   fixed   assets   depreciation   –   –   >   Hao   mòn   TSCĐ   vô   hình 2147   —   Investment   real   estate   depreciation   –   –   >   Hao   mòn   bất   động   sản   đầu   tư 217   —   Investment   real   estate   –   –   >   Bất   động   sản   đầu   tư 221   —   Investment   in   equity   of   subsidiaries   –   –   >   Đầu   tư   vào   công   ty   con 222   —   Joint   venture   capital   contribution   –   –   >   Vốn   góp   liên   doanh 223   —   Investment   in   joint­venture   –   –   >   Đầu   tư   vào   công   ty   liên   kết 228   —   Other   long   term   investments   –   –   >   Đầu   tư   dài   hạn   khác 2281   —   Stocks   –   –   >   Cổ   phiếu 2282   —   Bonds   –   –   >   Trái   phiếu 2288   —   Other   long­term   investment   –   –   >   Đầu   tư   dài   hạn   khác 229   —   Provision   for   long   term   investment   devaluation   –   –   >   D ự   phòng   giảm   giá   đầu   tư   dài   hạn 241   —   Capital   construction   in   process   –   –   >   Xây   dựng   cơ   bản   dở   dang 2411   —   Fixed   assets   purchases   –   –   >   Mua   sắm   TSCĐ 2412   —   Capital   construction   –   –   >   Xây   dựng   cơ   bản 2413   —   Major   repair   of   fixed   assets   –   –   >   Sửa   ch ữa   l ớn   tài   sản   cố   định 242   —   Long­term   prepaid   expenses   –   –   >   Chi   phí   trả   trước   dài   hạn 243   —   Deffered   income   tax   assets   –   –   >   Tài   sản   thuế   thu   nhập   hoãn   lại 244   —   Long   term   collateral   &   deposit   –   –   >   Ký   quỹ,   ký   cược   dài   hạn h ọc   tiếng   anh   giao   tiếp NỢ   PHẢI   TRẢ   –   LIABILITIES   (Chi   tiết   theo   đối   tượng) 311   —   Short­term   loan   –   –   >   Vay   ngắn   hạn 315   —   Long   term   loans   due   to   date   –   –   >   Nợ   dài   hạn   đến   hạn   phải   trả 333   —   Taxes   and   payable   to   state   budget   –   –   >   Thuế   và   các   khoản   phải   nộp   Nhà   nước 3331   —   Value   Added   Tax   (VAT)   –   –   >   Thu ế   giá   trị   gia   tăng   phải   nộp 33311   —   VAT   output   –   –   >   Thuế   GTGT   đầu   ra 33312   —   VAT   for   imported   goods   –   –   >   Thuế   GTGT   hàng   nhập   khẩu 3332   —   Special   consumption   tax   –   –   >   Thu ế   tiêu   thụ   đặc   biệt 3333   —   Import   &   export   duties   –   –   >   Thuế   xuất,   nh ập   kh ẩu 3334   —   Profit   tax   –   –   >   Thuế   thu   nhập   doanh   nghiệp 3335   —   Personal   income   tax   –   –   >   Thu ế   thu   nh ập   cá   nhân 3336   —   Natural   resource   tax   –   –   >   Thuế   tài   nguyên 3337   —   Land   &   housing   tax,   land   rental   charges   –   –   >   Thu ế   nhà   đất,   tiền   thuê   đất 3338   —   Other   taxes   –   –   >   Các   loại   thuế   khác 3339   —   Fee   &   charge   &   other   payables   –   –   >   Phí,   lệ   phí   và   các   khoản   phải   nộp   khác 334   —   Payable   to   employees   –   –   >   Phải   trả   ng ười   lao   động 3341   —   Payable   to   employees   –   –   >   Ph ải   trả   công   nhân   viên 3348   —   Payable   to   other   employees   –   –   >   Phải   tr ả   ng ười   lao   động   khác 335   —   Accruals   –   –   >   Chi   phí   phải   trả 336   —   Intercompany   payable   –   –   >   Phải   trả   n ội   b ộ 337 — Construction contract progress payment due to customers – – > Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp   đồng   xây   dựng –   –   –   >   DN   xây   lắp   có   thanh   toán   theo   TĐKH 338   —   Other   payable   –   –   >   Phải   trả,   phải   nộp   khác 3381   —   Surplus   assets   awaiting   for   resolution   –   –   >   Tài   sản   thừa   chờ   giải   quyết 3382   —   Trade   Union   fees   –   –   >   Kinh   phí   công   đoàn 3383   —   Social   insurance   –   –   >   Bảo   hiểm   xã   hội 3384   —   Health   insurance   –   –   >   Bảo   hiểm   y   t ế 3385   —   Privatization   payable   –   –   >   Phải   trả   về   cổ   ph ần   hoá 3386   —   Short­term   deposits   received   –   –   >   Nh ận   ký   quỹ,   ký   cược   ngắn   hạn 3387   —   Unrealized   turnover   –   –   >   Doanh   thu   ch ưa   th ực   hi ện 3388   —   Other   payable   –   –   >   Phải   trả,   phải   n ộp   khác 341   —   Long­term   borrowing   –   –   >   Vay   dài   hạn 342   —   Long­term   liabilites   –   –   >   Nợ   dài   hạn 343   —   Issued   bond   –   –   >   Trái   phiếu   phát   hành 3431   —   Bond   face   value   –   –   >   Mệnh   giá   trái   phiếu 3432   —   Bond   discount   –   –   >   Chiết   khấu   trái   phiếu 3433   —   Additional   bond   –   –   >   Phụ   trội   trái   phiếu 344   —   Long­term   deposits   received   –   –   >   Nh ận   ký   quỹ,   ký   cược   dài   hạn 347   —   Deferred   income   tax   –   –   >   Thuế   thu   nhập   hoãn   lại   phải   trả 351   —   Provisions   fund   for   severance   allowances   –   –   >   Qu ỹ   d ự   phòng   trợ   cấp   mất   việc   làm 352   —   Provisions   for   payables   –   –   >   Dự   phòng   phải   trả tiếng   anh   chuyên   ngành   kế   toán V ỐN   CHỦ   SỞ   H ỮU   –   RESOURCES 411   —   Working   capital   –   –   >   Nguồn   vốn   kinh   doanh 4111   —   Paid­in   capital   –   –   >   Vốn   đầu   tư   của   chủ   sở   hữu 4112   —   Share   premium   Công   ty   cổ   phần   –   –   >   Thặng   dư   vốn   cổ   phần 4118   —   Other   capital   –   –   >   Vốn   khác 412   —   Differences   upon   asset   revaluation   –   –   >   Chênh   lệch   đánh   giá   lại   tài   sản 413   —   Foreign   exchange   differences   –   –   >   Chênh   lệch   tỷ   giá   hối   đoái 4131 — Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year – – > Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh   giá   lại   cuối   năm   tài   chính 4132 — Foreign exchange differences in period capital construction investment – – > Chênh lệch tỷ  giá h ối   đoái   trong   giai   đoạn   đầu   tư   XDCB 414   —   Investment   &   development   funds   –   –   >   Qu ỹ   đầu   tư   phát   triển 415   —   Financial   reserve   funds   –   –   >   Quỹ   dự   phòng   tài   chính 418   —   Other   funds   –   –   >   Các   quỹ   khác   thuộc   vốn   chủ   sở   hữu 419   —   Stock   funds   –   –   >   Cổ   phiếu   quỹ 421   —   Undistributed   earnings   Công   ty   cổ   phần   –   –   >   Lợi   nhuận   chưa   phân   phối 4211   —   Previous   year   undistributed   earnings   –   –   >   L ợi   nhu ận   ch ưa   phân   phối   năm   trước 4212   —   This   year   undistributed   earnings   –   –   >   L ợi   nhu ận   ch ưa   phân   phối   năm   nay 431   —   Bonus   &   welfare   funds   –   –   >   Qu ỹ   khen   th ưởng,   phúc   lợi 4311   —   Bonus   fund   –   –   >   Quỹ   khen   th ưởng 4312   —   Welfare   fund   –   –   >   Quỹ   phúc   lợi 4313   —   Welfare   fund   used   to   acquire   fixed   assets   –   –   >   Qu ỹ   phúc   lợi   đã   hình   thành   TSCĐ 441 — Construction investment fund  áp dụng cho DNNN – – > Nguồn vốn  đầu tư  xây dựng cơ  bản 461   —   Budget   resources   Dùng   cho   các   C.ty,   TC.ty   –   –   >   Nguồn   kinh   phí   sự   nghiệp 4611 — Precious year budget resources có nguồn kinh phí – – > Nguồn kinh phí sự  nghiệp năm trước 4612   —   This   year   budget   resources   –   –   >   Nguồn   kinh   phí   sự   nghiệp   năm   nay 466   —   Budget   resources   used   to   acquire   fixed   assets   –   –   >   Ngu ồn   kinh   phí   đã   hình   thành   TSCĐ .. DOANH   THU   –   REVENUE 511   —   Sales   Chi   tiết   theo   yêu   cầu   quản   lý   –   –   >   Doanh   thu   bán   hàng   và   cung   cấp   dịch   vụ 5111   —   Goods   sale   –   –   >   Doanh   thu   bán   hàng   hóa 5112   —   Finished   product   sale   –   –   >   Doanh   thu   bán   các   thành   phẩm 5113   —   Services   sale   áp   dụng   khi   có   bán   hàng   nội   bộ   –   –   >   Doanh   thu   cung   cấp   dịch   vụ 5114   —   Subsidization   sale   –   –   >   Doanh   thu   trợ   cấp,   tr ợ   giá 5117   —   Investment   real   estate   sale   –   –   >   Doanh   thu   kinh   doanh   b ất   động   sản   đầu   tư 512   —   Internal   gross   sales   –   –   >   Doanh   thu   bán   hàng   nội   bộ 5121   —   Goods   sale   –   –   >   Doanh   thu   bán   hàng   hoá 5122   —   Finished   product   sale   –   –   >   Doanh   thu   bán   các   thành   phẩm 5123   —   Services   sale   –   –   >   Doanh   thu   cung   c ấp   d ịch   v ụ 515   —   Financial   activities   income   –   –   >   Doanh   thu   ho ạt   động   tài   chính 521   —   Sale   discount   –   –   >   Chiết   khấu   thương   mại 531   —   Sale   returns   –   –   >   Hàng   bán   bị   trả   lại 532   —   Devaluation   of   sale   –   –   >   Giảm   giá   bán   hàng 611   —   Purchase   –   –   >   Mua   hàng 6111   —   Raw   material   purchases   –   –   >   Mua   nguyên   liệu,   vật   liệu 6112   —   Goods   purchases   –   –   >   Mua   hàng   hóa 621   —   Direct   raw   materials   cost   –   –   >   Chi   phí   nguyên   liệu,   vật   liệu   trực   tiếp 622   —   Direct   labor   cost   –   –   >   Chi   phí   nhân   công   trực   tiếp 623   —   Executing   machine   using   cost   –   –   >   Chi   phí   sử   dụng   máy   thi   công –   –   –   >   (áp   dụng   cho   đơn   vị   xây   lắp   /   Applied   for   construction   companies 6231   —   Labor   cost   –   –   >   Chi   phí   nhân   công
- Xem thêm -