Tài liệu đề thi môn thương mại điện tử 1

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 352 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Sè ®Ò thi: 001 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG BỘ MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ -----o0o----Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2005 ®Ò thi - m«n th¬ng m¹i ®iÖn tö Hä tªn: ........................................... líp: ............ sbd: .............. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Thêi gian lµm bµi: 50 phót (kh«ng kÓ thêi gian ph¸t vµ kiÓm tra ®Ò) ViÕt c©u tr¶ lêi vµo PhiÕu tr¶ lêi Chó ý: GHI ®Çy ®ñ Hä Tªn , Líp, SBD vµ Sè ®Ò thi vµo PhiÕu tr¶ lêi vµ §Ò thi §Ò thi gåm 48 c©u PH¶I nép l¹i §Ò thi kÌm theo PhiÕu tr¶ lêi Bµi thi nµo bÞ Gi¸m thÞ ®¸nh dÊu do Sinh viªn trao ®æi trong khi lµm bµi sÏ ®îc KH¤NG ®iÓm t×m 1 c©u tr¶ lêi ®óng trong 4 lùa chän C©u 1. “Th¬ng m¹i ®iÖn tö lµ viÖc øng dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin nh»m tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh vµ c¸c nghiÖp vô kinh doanh”. §©y lµ Th¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é: a. TruyÒn th«ng b. Kinh doanh c. DÞch vô d. M¹ng Internet C©u 2. Theo c¸ch hiÓu chung hiÖn nay, Th¬ng m¹i ®iÖn tö lµ viÖc sö dông ............. ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i. a. Internet b. C¸c m¹ng c. C¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö d. C¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö vµ m¹ng Internet C©u 3. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lµ lîi Ých cña Th¬ng m¹i ®iÖn tö a. Gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn b. DÞch vô kh¸ch hµng tèt h¬n c. Giao dÞch an toµn h¬n d. T¨ng thªm c¬ héi kinh doanh C©u 4. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lµ h¹n chÕ cña Th¬ng m¹i ®iÖn tö a. VÊn ®Ò an toµn trong c¸c giao dÞch b. Sù thèng nhÊt vÒ phÇn cøng, phÇn mÒm c. Kh¸c biÖt vÒ v¨n ho¸ cña nh÷ng ngêi sö dông Internet d. Thay ®æi thãi quen mua s¾m truyÒn thèng C©u 5. YÕu tè nµo t¸c ®éng trùc tiÕp nhÊt ®Õn sù ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ®iÖn tö a. NhËn thøc cña ngêi d©n b. M«i trêng ph¸p lý c. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn Th¬ng m¹i ®iÖn tö d. C¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ Th¬ng m¹i ®iÖn tö C©u 6. ChØ ra thµnh phÇn cña AIDA (trong Marketing ®iÖn tö) ®îc gi¶i thÝch KH¤NG ®óng a. "A" - Website ph¶i thu hót sù chó ý cña ngêi xem b. "I" - Website ®îc thiÕt kÕ tèt, dÔ t×m kiÕm, dÔ xem, nhanh chãng, th«ng tin phong phó… c. "D" - Cã c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó t¹o mong muèn mua hµng : gi¶m gi¸, quµ tÆng... d. "A" - Form mÉu ®Ñp, tiÖn lîi, an toµn ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn mua dÔ dµng Bé m«n Th¬ng m¹i ®iÖn tö, Khoa KTNT, §HNT, 1/2005 1 Sè ®Ò thi: 001 C©u 7. Nguyªn t¾c nµo phæ biÕn h¬n c¶ ®Ó h×nh thµnh hîp ®ång ®iÖn tö a. Thêi ®iÓm nhËn ®îc x¸c nhËn " ®· nhËn ®îc chÊp nhËn" b. Thêi ®iÓm chÊp nhËn ®îc göi ®i, dï nhËn ®îc hay kh«ng c. Thêi ®iÓm nhËn ®îc chÊp nhËn hay göi ®i tuú c¸c níc quy ®Þnh d. Thêi ®iÓm göi ®i th«ng b¸o " ®· nhËn ®îc chÊp nhËn" C©u 8. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i ®Æc ®iÓm cña ch÷ ký sè ho¸ a. B»ng chøng ph¸p lý: x¸c minh ngêi lËp chøng tõ ®iÖn tö b. Rµng buéc tr¸ch nhiÖm: ngêi ký cã tr¸ch nhiÖm víi néi dung trong "v¨n b¶n" ®îc ký c. §ång ý: thÓ hiÖn sù t¸n thµnh vµ cam kÕt thùc hiÖn c¸c nghÜa vô trong chøng tõ d. Duy nhÊt: chØ duy nhÊt ngêi ký cã kh¶ n¨ng "ký ®iÖn tö" vµo th«ng ®iÖp d÷ liÖu C©u 9. §Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®iÖn tö (B2B) c¸c bªn cÇn cã b»ng chøng ®¶m b¶o ch÷ ký trong hîp ®ång ®iÖn tö chÝnh lµ cña bªn ®èi t¸c m×nh ®ang tiÕn hµnh giao dÞch. §Ó ®¶m b¶o nh vËy cÇn a. Cã c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ®¶m b¶o b. Cã tæ chøc quèc tÕ cã uy tÝn ®¶m b¶o c. Cã ng©n hµng lín, cã uy tÝn, cã søc m¹nh tµi chÝnh ®¶m b¶o d. Cã tæ chøc trung gian lín, cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o C©u 10. Bíc nµo trong quy tr×nh sö dông vËn ®¬n ®êng biÓn ®iÖn tö sau ®©y lµ KH¤NG ®óng a. Ngêi chuyªn chë sau khi nhËn hµng so¹n th¶o B/L díi d¹ng th«ng ®iÖp ®iÖn tö/d÷ liÖu b. Ngêi chuyªn chë ký b»ng ch÷ ký sè vµ göi cho ngêi göi hµng th«ng qua trung t©m truyÒn d÷ liÖu c. Ngêi göi hµng göi kho¸ bÝ mËt cho ngêi nhËn hµng th«ng qua hÖ thèng truyÒn d÷ liÖu ®· chän d. Ngêi göi hµng göi tiÕp kho¸ bÝ mËt cho ng©n hµng ®Ó ng©n hµng kiÓm so¸t vËn ®¬n C©u 11. HiÖn nay, kho¶ng ..... sè doanh nghiÖp ViÖt nam sö dông Internet ®Ó göi vµ nhËn th ®iÖn tö a. 20% b. 20% - 40% c. 40% - 60% d. Trªn 60% C©u 12. Trung b×nh Sè chuyªn viªn CNTT/Sè doanh nghiÖp kho¶ng (vµo n¨m 2004) a. 30.000 / 100.000 b. 20.000 / 100.000 c. 30.000 / 150.000 d. 20.000 / 80.000 C©u 13. Website mµ t¹i ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i tõ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu hµng ho¸, dÞch vô tíi trao ®æi th«ng tin, ký kÕt hîp ®ång, thanh to¸n... ®îc gäi lµ a. Sµn giao dÞch th¬ng m¹i ®iÖn tö b. Chî ®iÖn tö c. Trung t©m th¬ng m¹i ®iÖn tö d. Sµn giao dÞch th¬ng m¹i ®iÖn tö B2B C©u 14. Trªn sµn giao dÞch B2B hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp CH¦A thÓ lµm g× a. Qu¶ng c¸o b. Giíi thiÖu hµng ho¸, dÞch vô c. T×m kiÕm kh¸ch hµng d. Ký kÕt hîp ®ång C©u 15. Tæ chøc nµo ®· ®a ra c¸c Híng dÉn cô thÓ vÒ øng dông Internet vµo Kinh doanh quèc tÕ (2004) a. WTO b. OECD c. UNCITAD d. APEC Bé m«n Th¬ng m¹i ®iÖn tö, Khoa KTNT, §HNT, 1/2005 2 Sè ®Ò thi: 001 C©u 16. Sö dông Internet vµo Kinh doanh quèc tÕ tu©n theo 5 bíc c¬ b¶n theo thø tù nµo lµ ®óng a. §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; TiÕn hµnh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; Qu¶n trÞ mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng b. Qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch hµng ; §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; TiÕn hµnh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; c. §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; Qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch hµng ; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; TiÕn hµnh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; d. §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; Qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch hµng ; TiÕn hµnh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; C©u 17. §Ó xóc tiÕn xuÊt khÈu thµnh c«ng trong thêi ®¹i hiÖn nay, doanh nghiÖp KH¤NG cÇn yÕu tè nµo a. Trang web riªng cña c«ng ty b. Cã kÕ ho¹ch marketing trùc tiÕp th«ng qua th ®iÖn tö c. Tham gia c¸c sµn giao dÞch th¬ng m¹i ®iÖn tö d. Cã ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ c«ng nghÖ th«ng tin C©u 18. MÖnh ®Ò nµo SAI a. www.superpages.net lµ website cung cÊp th«ng tin thÞ trêng quèc tÕ b. www.jetro.go.jp hç trî c¸c nhµ xuÊt khÈu níc ngoµi t×m nhµ nhËp khÈu NhËt b¶n c. www.worldtariff.com lµ website cña c«ng ty FedEx Trade Network d. www.jurisint.org cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ th¬ng m¹i ngo¹i trõ luËt C©u 19. ChØ ra vÝ dô thµnh c«ng ®iÓn h×nh cña m« h×nh th¬ng m¹i ®iÖn tö e-markespace a. www.amazon.com b. www.hp.com c. www.jetro.go.jp d. www.alibaba.com C©u 20. Website www.tsnn.com lµ website cung cÊp th«ng tin vÒ a. C¸c mÆt hµng cÇn mua vµ doanh nghiÖp nhËp khÈu trªn thÕ giíi b. C¸c m¨t hµng cÇn b¸n vµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu trªn thÕ giíi c. C¸c th«ng tin vÒ triÓn l·m th¬ng m¹i quèc tÕ d. C¸c th«ng tin vÒ ®Êu gi¸ quèc tÕ C©u 21. Website nµo KH¤NG hç trî vÒ b¶o mËt th«ng tin c¸ nh©n a. W3C (P3P) b. BBBOnline c. BetterWeb d. Intracen C©u 22. Quy tr×nh øng dông TM§T nµo lµ ®óng ®èi víi doanh nghiÖp XNK a. X¸c ®Þnh ngµnh hµng KD; X©y dùng Website; Qu¶ng b¸ Website; Hç trî kh¸ch hµng; Thanh to¸n qua m¹ng; §æi míi ph¬ng thøc kinh doanh b. X¸c ®Þnh ngµnh hµng KD; X©y dùng Website; Hç trî kh¸ch hµng; Qu¶ng b¸ website; Thanh to¸n qua m¹ng; §æi míi ph¬ng thøc kinh doanh c. X¸c ®Þnh ngµnh hµng KD; X©y dùng Website; Thanh to¸n qua m¹ng; Qu¶ng b¸ Website; Hç trî kh¸ch hµng; §æi míi ph¬ng thøc kinh doanh d. X¸c ®Þnh ngµnh hµng KD; X©y dùng Website; Qu¶ng b¸ Website; Thanh to¸n qua m¹ng; §æi míi ph¬ng thøc kinh doanh; Hç trî kh¸ch hµng C©u 23. ChØ ra yÕu tè quan träng nhÊt ®èi víi mét website hiÖn nay (2004) a. Mua tªn miÒn vµ dÞch vô hosting b. Tæ chøc c¸c néi dung cña website c. ThiÕt kÕ website vµ cËp nhËt d. Duy tr× vµ ph¸t triÓn C©u 24. C¸c m« h×nh kinh doanh th¬ng m¹i ®iÖn tö thùc chÊt lµ a. C¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng vµ c¸c m« h×nh hoµn toµn míi trªn Internet b. C¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng ®Æt trong m«i trêng th¬ng m¹i ®iÖn tö c. Sù n©ng cÊp c¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng b»ng CNTT d. Sù n©ng cÊp c¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng vµ c¸c m« h×nh kinh doanh hoµn toµn míi C©u 25. ChØ ra m« h×nh kinh doanh B2B trong c¸c m« h×nh sau a. www.amazon.com b. www.eBay.com c. www.ChemUnity.com d. www.goodsonline.com C©u 26. “Hîp ®ång ®iÖn tö lµ hîp ®ång ®îc giao kÕt th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö, trong ®ã hîp ®ång hoÆc mét phÇn cña hîp ®ång ®îc lËp díi d¹ng d÷ liÖu ®iÖn tö”. §©y lµ kh¸i niÖm hîp ®ång ®iÖn tö trong a. Dù th¶o Ph¸p lÖnh Th¬ng m¹i ®iÖn tö cña ViÖt nam b. LuËt mÉu vÒ th¬ng m¹i ®iÖn tö cña UNCITRAL c. Nhãm nghiªn cøu thuéc Uû ban Ch©u ¢u vÒ hîp ®ång trong TM§T d. Mét v¨n b¶n cña OECD C©u 27. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lµ lîi Ých cña Hîp ®ång ®iÖn tö Bé m«n Th¬ng m¹i ®iÖn tö, Khoa KTNT, §HNT, 1/2005 3 Sè ®Ò thi: 001 a. TiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ cho c¸c bªn tham gia b. TiÕn tíi thÕ giíi tù ®éng ho¸ trong kinh doanh c. §¶m b¶o sù an toµn vµ chÝnh x¸c, tr¸nh gi¶ m¹o d. T¨ng thªm thÞ phÇn cho doanh nghiÖp trªn thÞ trêng quèc tÕ C©u 28. C«ng íc "E-TERMS” lµ do tæ chøc nµo ®a ra a. ICC b. UNCITRAL c. ITC d. WTO C©u 29. ChØ ra mÖnh ®Ò SAI a. Website lµ ph¬ng ph¸p kh«ng dÔ dµng ®Ó s¶n phÈm ®îc biÕt ®Õn trªn thÕ giíi b. X©y dùng website dÔ h¬n viÖc cËp nhËt, duy tr× vµ ph¸t triÓn website c. C¸c trung gian th¬ng m¹i sÏ bÞ lo¹i bá khi th¬ng m¹i ®iÖn tö ra ®êi vµ ph¸t triÓn d. C¸c rñi ro trong thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông do ngêi b¸n chÞu C©u 30. VÒ c¬ b¶n, c¸c néi dung trªn chøng thùc ®iÖn tö (hay chøng chØ sè ho¸) ® îc cÊp cho mét tæ chøc gåm cã, ngo¹i trõ a. Tªn ®Çy ®ñ, tªn viÕt t¾t, tªn giao dÞch b. §Þa chØ liªn l¹c c. Thêi h¹n hiÖu lùc, m· sè cña chøng thùc d. M· sè c«ng céng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña tæ chøc C©u 31. Ngêi n¾m gi÷ ............... cña vËn ®¬n ®iÖn tö cã thÓ ra lÖnh giao hµng, chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ cho bªn thø ba, chØ ®Þnh hoÆc thay thÕ ngêi nhËn hµng; nh×n chung cã ®Çy ®ñ c¸c quyÒn mµ ngêi n¾m gi÷ vËn ®¬n giÊy truyÒn thèng cã ®îc. a. Kho¸ c«ng céng b. Kho¸ bÝ mËt c. Ch÷ ký ®iÖn tö d. Chøng thùc do hÖ thèng Bolero cÊp C©u 32. C¸c vÊn ®Ò chÝnh ®îc ®Ò cËp trong c¸c nguån luËt ®iÒu chØnh Th¬ng m¹i ®iÖn tö gåm, ngo¹i trõ a. HiÖu lùc ph¸p lý cña c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu b. Yªu cÇu vÒ “v¨n b¶n” vµ Yªu cÇu vÒ “ch÷ ký” c. Chøng tõ së h÷u vµ kh¶ n¨ng chuyÓn nhîng ®èi víi hµng ho¸ d. VËn ®¬n ®iÖn tö C©u 33. "B»ng v¨n b¶n" theo luËt cña óc, ®îc hiÓu lµ, ngo¹i trõ a. BÊt kú giÊy tê hoÆc chÊt liÖu nµo cã ch÷ trªn ®ã b. BÊt kú giÊy tê hoÆc chÊt liÖu nµo cã c¸c ký hiÖu, h×nh ¶nh... cã ý nghÜa vµ cã thÓ hiÓu ®îc c. BÊt kú ®å vËt hoÆc chÊt liÖu nµo ph¸t ra h×nh ¶nh hoÆc ch÷ viÕt mµ cã thÓ t¸i t¹o l¹i ®îc d. C¸c h×nh thøc kh¸c ch÷ trªn giÊy hoÆc chÊt liÖu t¬ng tù ®Òu kh«ng ®îc chÊp nhËn Bé m«n Th¬ng m¹i ®iÖn tö, Khoa KTNT, §HNT, 1/2005 4 Sè ®Ò thi: 001 C©u 34. ChØ ra ®Þnh nghÜa th¬ng m¹i ®iÖn tö theo chiÒu ngang a. MSDP b. MSPD c. MDSP d. MDPS C©u 35. C«ng ty XYZ cã dÞch vô gióp c¸c c¸ nh©n b¸n hµng cho c¸c c¸ nh©n kh¸c vµ thu mét kho¶n phÝ trªn c¸c giao dÞch ®îc thùc hiÖn. M« h×nh kinh doanh EC nµo ®îc c«ng ty sö dông ? a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P C©u 36. ChØ ra h¹n chÕ cña Th¬ng m¹i ®iÖn tö a. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc 24/7 b. Liªn kÕt víi hÖ thèng th«ng tin cña nhµ cung cÊp, nhµ ph©n phèi c. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng phÇn cøng, phÇn mÒm, nèi m¹ng d. Khã më réng ra thÞ trêng quèc tÕ C©u 37. C«ng ty ABC cã nhiÒu chi nh¸nh ®· thiÕt kÕ ®îc hÖ thèng th«ng tin cña m×nh cho phÐp truy cËp tõ bªn ngoµi th«ng qua Internet. C«ng ty sÏ liªn kÕt c¸c chi nh¸nh nµy víi nhau. M¹ng cña c«ng ty thuéc lo¹i g×? a. Internet b. Intranet c. Extranet d. Virtual private network C©u 38. ChØ ra c¸c bíc trong qu¸ tr×nh mÆc c¶, giao dÞch trªn m¹ng a. T×m kiÕm, lùa chän, th¬ng lîng, hoµn thµnh giao dÞch b. T×m kiÕm, lùa chän, th¬ng lîng, tiÕp tôc lùa chän, th¬ng lîng, hoµn thµnh giao dÞch c. T×m kiÕm, th¬ng lîng, lùa chän, hoµn thµnh giao dÞch d. T×m kiÕm, th¬ng lîng, lùa chän, tiÕp tôc lùa chän vµ th¬ng lîng, hoµn thµnh g.dÞch C©u 39. Jeff muèn mua hµng trªn m¹ng nhng kh«ng tin tëng vµo chÝnh s¸ch b¶o mËt th«ng tin c¸ nh©n. Anh ta cã thÓ sö dông c«ng cô nµo trªn m¹ng ®Ó tham kh¶o? a. Shopbot b. Trust verification site c. Business rating site d. Shopping portals C©u 40. Mét site cung cÊp c¸c néi dung miÔn phÝ, tuy nhiªn trªn c¸c banner cã nh÷ng qu¶ng c¸o. C«ng ty ®ang sö dông m« h×nh kinh doanh nµo? a. Sponsorship-Advertising Model b. Promotion-Transaction Model c. Subscription-Advertisement Model d. Advertising-supported Model C©u 41. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi thÕ cña Internet khi hç trî c¸c giao dÞch vÒ bÊt ®éng s¶n a. Xem s¶n phÈm qua m¹ng, tiÕt kiÖm thêi gian b. S¾p xÕp c¸c s¶n phÈm theo thuéc tÝnh ®Ó ®¸nh gi¸ nhanh h¬n c. Th«ng tin chi tiÕt vÒ s¶n phÈm rót ng¾n thêi gian ra quyÕt ®Þnh mua d. DÞch vô qua m¹ng gi¶m nhu cÇu ®Õn tËn n¬i ®Ó xem C©u 42. Trong c¸c c«ng ty sau, c«ng ty nµo KH¤NG mua b¸n chøng kho¸n qua m¹ng (2004)? a. Priceline.com b. Schwab.com c. E-Trade.com d. Datek.com Bé m«n Th¬ng m¹i ®iÖn tö, Khoa KTNT, §HNT, 1/2005 5 Sè ®Ò thi: 001 C©u 43. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lµ lîi thÕ cña Online Banking a. Thanh to¸n ho¸ ®¬n qua m¹ng b. Truy cËp mäi lóc c. Giao tiÕp trùc tiÕp víi nh©n viªn d. Xem chi tiÕt c¸c giao dÞch ®· thùc hiÖn C©u 44. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i h¹n chÕ cña qu¶ng c¸o trùc tuyÕn a. Cha cã tiªu chuÈn chung ®Ó ®¸nh gi¸ b. Khã ph©n ®o¹n thÞ trêng c. Khã ®o lêng quy m« thÞ trêng d. Khã so s¸nh c¸c c¬ héi qu¶ng c¸o C©u 45. T¹i sao e-mail ®îc sö dông phæ biÕn trong qu¶ng c¸o ®iÖn tö a. Ph¶n håi nhanh tõ phÝa kh¸ch hµng tiÒm n¨ng b. Kh¸ch hµng cã sè lîng message gi¶m dÇn c. Kh«ng cã ph¶n øng d÷ déi tõ phÝa kh¸ch hµng d. Chi phÝ cao khiÕn ngµy cµng Ýt ngêi sö dông ph¬ng thøc nµy C©u 46. C«ng ty ABC göi nh÷ng e-mail ®Õn c¸c kh¸ch hµng trung thµnh cña m×nh. C«ng ty hy väng r»ng nh÷ng kh¸ch hµng nµy sÏ chuyÓn tiÕp nh÷ng th«ng ®iÖp ®Õn b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, ngêi quen cña hä. H×nh thøc marketing nµy ®îc gäi lµ g×? a. Push marketing b. Pull marketing c. Test marketing d. Viral marketing C©u 47. ChØ ra mÖnh ®Ò KH¤NG ®óng a. UNCITRAL - cã vai trß chÝnh trong ph¸t triÓn c¸c luËt mÉu ®iÒu chØnh giao dÞch ®iÖn tö b. OECD - cã vai trß ®iÒu chØnh thuÕ, b¶o vÖ ngêi tiªu dïng, b¶o vÖ sù riªng t trong th¬ng m¹i ®iÖn tö c. WIPO - dÉn ®Çu vÒ b¶n quyÒn (copy right) vµ th¬ng hiÖu (trademark) trong th¬ng m¹i ®iÖn tö d. ASEAN - c¸c vÊn ®Ò vÒ th¬ng m¹i ®iÖn tö quèc tÕ trong khu vùc C©u 48. UNCITRAL ®· ®a ra hai luËt mÉu quan träng vÒ th¬ng m¹i ®iÖn tö a. LuËt mÉu vÒ Th¬ng m¹i ®iÖn tö vµ LuËt mÉu vÒ ch÷ ký ®iÖn tö b. LuËt mÉu vÒ Th¬ng m¹i ®iÖn tö vµ LuËt mÉu vÒ giao dÞch ®iÖn tö c. LuËt mÉu vÒ Hîp ®ång ®iÖn tö vµ LuËt mÉu vÒ ch÷ ký ®iÖn tö d. LuËt mÉu vÒ Hîp ®ång ®iÖn tö vµ LuËt mÉu vÒ giao dÞch ®iÖn tö ------------------ HÕt ---------------------- Bé m«n Th¬ng m¹i ®iÖn tö, Khoa KTNT, §HNT, 1/2005 6
- Xem thêm -