Tài liệu Bt deadlock

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 432 |
  • Lượt tải: 0
daiduongtran

Tham gia: 11/03/2018

Mô tả:

BÀI TẬP DEADLOCK 1)Cho trạng thái hiện hành của hệ thống như sau: P1 P2 P3 P4 MAX(tối đa) R1 R2 R3 3 2 2 6 1 2 3 1 4 4 2 2 ALLOCATION(đang có) R1 R2 R3 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 2 AVAILABLE(dự trữ) R1 R2 R3 4 1 2 Nếu tiến trình P2 yêu cầu 4 cho R1, 1 cho R3. Hãy cho biết yêu cầu này có thể đáp ứng mà vẫn bảo đảm không xảy ra tình trạng deadlock hay không? Giải Vì AVAILABLE[1]=4, AVAILABLE[3]=2 thỏa mãn yêu cầu P2, ta có : P1 P2 P3 P4 MAX R1 3 6 3 4 P1 P2 P3 P4 MAX R1 3 0 3 4 P1 P2 P3 P4 MAX R1 3 0 3 4 R2 2 1 1 2 R2 2 0 1 2 R2 2 0 1 2 R3 2 3 4 2 ALLOCATION R1 R2 1 0 6 1 2 1 0 0 R3 2 0 4 2 ALLOCATION R1 R2 1 2 0 0 2 1 0 0 R3 2 0 4 2 ALLOCATION R1 R2 3 2 0 0 2 1 0 0 R3 0 3 1 2 R3 0 0 1 2 R3 2 0 1 2 AVAILABLE R1 R2 0 1 R3 0 AVAILABLE R1 R2 6 2 R3 3 AVAILABLE R1 R2 4 0 R3 1 P1 P2 P3 P4 MAX R1 0 0 3 4 R2 0 0 1 2 R3 0 0 4 2 ALLOCATION R1 R2 0 0 0 0 2 1 0 0 R3 0 0 1 2 P1 P2 P3 P4 MAX R1 0 0 3 0 R2 0 0 1 0 R3 0 0 4 0 ALLOCATION R1 R2 0 0 0 0 2 1 0 0 R3 0 0 1 0 P1 P2 P3 P4 MAX R1 0 0 3 0 R3 0 0 4 0 ALLOCATION R1 R2 0 0 0 0 2 1 0 0 R2 0 0 1 0 R3 0 0 1 0 AVAILABLE R1 R2 6 2 R3 3 AVAILABLE R1 R2 2 0 R3 3 AVAILABLE R1 R2 6 2 R3 3
- Xem thêm -