Tài liệu Bài giảng bài tứ giác nội tiếp hình học 9 (2)

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn Toán 9 1. Hãy cho biết quỹ tích các điểm M thỏa mãn , AMB =  ,với đoạn thẳng AB và và góc  ( 00 <  <1800) cho trước? 2. Cho biết quỹ tích các điểm nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông? Quỹ tích các điểm M thỏa mãn , AMB =  ,với đoạn thẳng AB và góc  ( 00 <  <1800) cho trước là hai cung chứa góc ,dựng trên đoạn AB M’ M O A B O’ Quỹ tích các điểm nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính AB M’ M A B O A m Phát biểu định lí góc nội tiếp? Tính BAC biết BmC = 2400 ? B C n Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó? O O B O C A D Định nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn ( gọi tắt tứ giác nội tiếp) B O C A D Định nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn ( gọi tắt tứ giác nội tiếp) Các tứ giác nội tiếp: ABCD, EACD,EABD A B E O M C D Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một tứ giác có ba đỉnh nằm trên đường tròn đó, còn đỉnh thứ tư thì không? I I N P I M Q I I N’ P’ I’ M’ Q’ N’ N I P P’ I’ M M’ Q Q’
- Xem thêm -