Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5 (7)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TRUNG LỚP: 5C NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐOÀN THỊ LÂN Kiểm tra bài cũ Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chũ nhật có: a. Chiều dài 2,5m chiều rộng 1,1m chiều cao 0,5m. b. Chiều dài 5dm, chiều rộng 3,5m, chiều cao 28dm. Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. HìnhC gồm 4 hình lập phương như nhau và hìnhD cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hìnhC bằng thể tích hình D . C D P M N Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình M và hình N :hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N . Trong hai hình dưới đây: 1cm 1cm A B Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ? Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ? Hình nào có thể tích lớn hơn? Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ? Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ? So sánh thể tích của hình A và hình B. Trò chơi Ai giỏi nhất Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau? • Củng cố, dăn dò: • Chuẩn bị bài sau: Xăng-ti- mét khối. Đề-xi-mét khối.
- Xem thêm -