Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5 (11)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Toán 5 THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH Trường TH NGUYỄN AN NINH GV: Nguyễn Thị Hương Thảo Thứ ngày tháng năm 2011 Toán a) Ví dụ 1: Thể tích của một hình Hãy quan sát , nhận xét các mô hình sau: Nhận xét về độ lớn của hai hình trên b) Ví dụ 2: 4 hình lập phương bằng nhau + Hình C gồm … 4 hình lập phương bằng nhau + Hình D gồm … + Thể tích hình C .................. bằng thể tích hình D Hai hình có thể tích bằng nhau có thể có hình dạng khác nhau. c) Ví dụ 3: - Hình P gồm …. 6 hình lập phương như nhau 4 hình lập phương như nhau - Hình M gồm …. - Hình N gồm …. 2 hình lập phương như nhau 1 2 3 4 5 6 c) Ví dụ 3: - Hình P gồm …. 6 hình lập phương như nhau 4 hình lập phương như nhau - Hình M gồm …. - Hình N gồm …. 2 hình lập phương như nhau c) Ví dụ 3: Thể tích hình P của bằng Nêu nhận xét về thể tích hình P và thể tích của hai hình M và N ? tổng thể tích của hai hình M và N Thể tíchcủa một hình có thể bằng tổng thể tích của nhiều hình khác nhau Bài 1: (Nhóm đôi) Hãy quan sát hình ảnh ở màn hình (hoặc SGK) - Hình P gồm …. hình lập phương nhỏ - Hình M gồm …. hình lập phương nhỏ - Hình …… có thể tích lớn hơn. Bài 1: (Nhóm đôi) Hãy quan sát hình ảnh ở màn hình (hoặc SGK) 16 hình lập phương nhỏ - Hình A gồm …. - Hình B gồm …. 18 hình lập phương nhỏ B có thể tích lớn hơn. - Hình … Có nhiều cách đếm, cần chọn cách mà em cho là thuận tiện nhất Bài 2: + Hình A gồm … hình lập phương bằng nhau? + Hình B gồm … hình lập phương bằng nhau? + Thể tích hình B .................. thể tích hình A Bài 2: + Hình A gồm … 45 hình lập phương bằng nhau + Hình B gồm … 26 hình lập phương bằng nhau + Thể tích hình B .................. lớn hơn thể tích hình A Bài 3: Hãy xếp 6 hình lập phương thành một hình hộp chữ nhật bằng các cách khác nhau ! 1 2 4 3 5 6 Bài 3: 1 2 3 4 5 6 6 5 4 5 6 4 1 2 3 3 2 1 1 4 2 5 3 6 6 5 3 4 1 2 Hai hình có thể tích bằng nhau có thể có hình dạng khác nhau. Thể tích của một hình có thể bằng tổng thể tích của nhiều hình khác nhau Bài chuẩnbị: Xăng-ti-mét khối –Đề-xi- mét khối
- Xem thêm -