Tài liệu Bài giảng bài sự tạo ảnh trong máy ảnh vật lý 9 (10)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ: Đáp án đúng: C Trước một thấu kính hội tụ ta đặt một vật AB vuông góc với trục chính sao cho AB nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. •• ẢNH A’B’ CỦA AB QUA THẤU KÍNH CÓ TÍNH CHẤT GÌ. CHON CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT TRONG CÁC CÂU SAU: A, Là ảnh thật cùng chiều. B, Là ảnh ảo, ngược chiều. C, Là ảnh thật, ngược chiều. D, Là ảnh ảo, cùng chiều. I/CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH Có 2 bộ phận chính: -Vật kính - Buồng tối. : Cho biết bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì . Vật kính là loại thấu kính nào. Tại sao là loại thấu kính đó? =>ThÊu kÝnh héi tô ®Ó thu ®îc ¶nh thËt trªn phim. Cho biết tác dụng của buồng tối. =>Không cho ánh sáng ở ngoài lọt vào, chỉ cho ánh sáng của vật sáng truyền vào tác động lên phim. ẢNH THU ĐƯỢC TRÊN PHIM LÀ ẢNH Có 2 bộ phận chính: THẬT HAY ẢO. CÙNG - Vật kính CHIỀU HAY NGƯỢC =>ảnh thật, - Buồng tối. CHIỀU? TOngược HAY chiều, NHỎ? nhỏ hơn vật. II/ảnh của một vật trên phim. Hiện tượng nào quan sát được chứng tỏ vật kính 1, Trả lời câu hỏi: C1: ảnh thật, ngược của máy ảnh là thấu kính chiều, nhỏ hơn vật. hội tụ. C2: HiÖn tîng thu ®îc ¶nh =>Hiện tượng thu được thËt (¶nh trªn phim) cña vËt ảnh thật của vật thật chứng thËt chøng tá vËt kÝnh cña m¸y tỏ vật kính của máy ảnh là ¶nh lµ TKHT TKHT. I/Cấu tạo của máy ảnh: Nêu cách vẽ ảnh A’B’ I/Cấu tạo của máy ảnh: của AB. Có 2 bộ phận chính: + Kẻ tia sáng từ B qua - Vật kính quang tâm 0 truyền thẳng - Buồng tối. tới cắt phim PQ tại B’. Đó II/ ảnh của một vật trên phim. 1, Trả lời câu hỏi: là ảnh của B. + Từ B kẻ tia tới // trục 2,VÏ ¶nh cña mét vËt ®Æt chính, cho tia ló B’I cắt tríc m¸y ¶nh. trục chính tại 1 điểm. Điểm B đó là tiêu điểm F. A’ + Từ B’ kẻ đường vuông F 0 A góc vói trục chính, cắt trục B’ chính tại A’. A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính. I/CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH: CÓ 2 BỘ PHẬN CHÍNH: - VẬT KÍNH - BUỒNG TỐI. II/ ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM. 1, TRẢ LỜI CÂU HỎI: 2,VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT ĐẶT TRƯỚC MÁY ẢNH. B F A A’ 0 B’ 3, Kết luận: Dựa vào hình vẽ hãy tính tỷ số chiều cao của ảnh và chiều cao của vật. Biết 0A=2m=200cm; 0A’ = 5cm. Cách giải: Xét 2 tam giác đồng dạng AB0 và A’B’0 => Tỷ số AB A0   40 A ' B ' A '0 ẢNH CỦA VẬT ĐẶT TRƯỚC MÁY ẢNH CÓ ĐẶC =>ảnhĐIỂM thật GÌ. ngược chiều và nhỏ hơn vật. I/CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH: CÓ 2 BỘ CHÍNH: - VẬT KÍNH - BUỒNG TỐI. PHẬN II/ ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM. 1, TRẢ LỜI CÂU HỎI: 2,VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT ĐẶT TRƯỚC MÁY III/ VẬN DỤNG: C5, C6 ẢNH. C6:Tóm tắt: h =1,6 m =160cm d= 3m = 300 cm;d’ = 6 cm A’B’ = h’ = ? B Vẽ hình: F A A’ 0 B’ Tính h’ ? Xét 2 tam giác đồng dạng AB0 và A’B’0 .Từ đó có tỷ số: AB A0 h.d '   A' B'   3,2cm A' B' A'0 d KIẾN THỨC CẦN NHỚ: * Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim. * Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. * ảnh trên phim trong máy ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật. *Về nhà làm bài tập 43-SBT Đọc có thể em chưa biết B43. * Ôn tập các bài đã học. Hướng dẫn bài 47.4 - tr54 - SBT Tóm tắt: f = 5cm ; d = 0A = 3m = 300cm a, Vẽ hình: B F’ A’ A a, Vẽ ảnh ? F O K B’ b, Xác định b, Tính d’ : d’ = 0A’ =? từ hình vẽ. + Xét 2 tam giác đồng dạng: ABF và OKF tìm được mối liên hệ giữa ảnh và vật. + Dựa vào 2 tam giác đồng dạng AB0 và A’B’0 ta lập tỷ số và tìm được A’0 = d’ = 5,08 cm.
- Xem thêm -