Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5 (9)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

• Kiểm tra bài cũ: +Thế nào là biểu đồ hình quạt? +Lớp 5A có 25 học sinh. Kết quả học tập trong học kỳ I vừa qua được biểu thị như trên biểu đồ hình quạt dưới đây. Hỏi số học sinh của mỗi loại là bao nhiêu? HS khá 32% HS giỏi 16% HS trung bình 52% Bài giải: Số học sinh giỏi của lớp 5A trong học kì I là: 25 x 16% = 4 (học sinh) Số học sinh khá lớp 5A trong học kì I là: 25 x 32% = 8 (học sinh) Số học sinh trung bình của lớp 5A trong học kì I là: 25 – (4+8) = 13 (học sinh) Đáp số: HS giỏi : 4 học sinh HS khá: 8 học sinh HS trung bình: 13 học sinh Toán: Luyện tập về tính diện tích • Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ sau: 20m 20m 40,1m 25m 25m 20m 20m Luyện tập về tính diện tích • Ta có thể chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK,MNPQ. E 20m G 20m A B K H 40,1m D 25m M N 25m 20m Q 20m P C Luyện tập về tính diện tích Bài giải: Độ dài cạnh DC là: 25 + 20 + 25 = 70 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 70 x 40,1 = 2807 (m2) Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là: 20 x 20 x 2 =800 (m 2) Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m2 ) Đáp số: 3607 m2 Lưu ý: Khi gặp phải các hình phức tạp mà không thể dùng các qui tắc,công thức đã học để tính diện tích trực tiếp, ta phải thực hiện các bước sau: +Chia hình đã cho thành các hình (hoặc tạo thành hình mới) quen thuộc có thể tính được diện tích. +Xác định kích thước các hình mới tạo thành. +Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích cần tìm. Luyện tập về tính diện tích • Bài tập 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ sau: 3,5m 3,5m 3,5m 6,5m 4,2m Bài giải 1: Ta chia mảnh đất thành hai hình vuông bằng nhau(1 và 2) và một hình chữ nhật (3) • 1 3,5m 2 3 3,5m 6,5m 4,2m 3,5m Diện tích hình vuông 1 và 2 là: 3,5 x 3,5 x 2 = 24,5 (m2) Chiều dài hình chữ nhật 3 là: 6,5 + 3,5 = 10(m) Diện tích hình chữ nhật 3 là: 10 x 4,2 = 42 (m2) Diện tích của mảnh đất là: 24,5 + 42 = 66,5 ( m2) Đáp số: 66,5 m2 Luyện tập về tính diện tích • Bài giải 2: Ta chia mảnh đất thành hai hình chữ nhật 1 và 2 như hình vẽ: 3,5m 1 3,5m 3,5m 2 4,2m 6,5m Diện tích hình chữ nhật 2 là: 6,5 x 4,2 = 27,3(m2) Chiều dài hình chữ nhật 1 là: 3,5 + 4,2 +3,5 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật 1 là: 11,2 x 3,5 = 39,2(m2) Diện tích mảnh đất là: 27,3 + 39,2 = 66,5(m2) Đáp số: 66,5m2 Luyện tập về tính diện tích • Bài giải 3: Ta mở rộng mảnh đất thành hình chữ nhật như hình vẽ: 3,5m Chiều dài mảnh đất sau khi mở rộng là: 3,5 + 4,2 +3,5 = 11,2 (m) Chiều rộng mảnhđất sau khi mở rộng là: 3,5m 3,5m 6,5 + 3,5 = 10 (m) Diện tích mảnh đất sau khi mở rộng là: 6,5m 2 1 4,2m 11,2 x 10 = 112(m2) Diện tích hai hình chữ nhật 1 và 2 là: 6,5 x 3,5 x 2 = 4 5,5(m2) Diện tích mảnh đất lúc đầu là: 112 – 45,5 = 66,5(m2) Đáp số: 66,5m2 Luyện tập về tính diện tích • Bài tập 2: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó. 50m 40,5m 40,5m 50m 30m 100,5m Luyện tập về tính diện tích • Bài giải 1: Ta chia khu đất thành 3 hình chữ nhật, trong đó hình 1 và hình 3 bằng nhau như hình vẽ. Diện tích hình1 và hình 3 là: 100,5 x 30 x2 = 6030 (m2) 1 40,5m 50m 2 40,5m 50m 3 100,5m 30m Chiều dài hình 2 là: 100,5 – 40,5 = 60(m) Chiều rộng hình 2 là: 50 – 30 = 20(m) Diện tích hình 2 là: 60 x 20 = 1200 (m2) Diện tích khu đất là: 6030 + 1200 = 7230(m2) Đáp số: 7230m2 Luyện tập về tính diện tích • Bài giải 2: Ta chia khu đất thành 3 hình chữ nhật, trong đó hình 1 và hình 3 bằng nhau như hình vẽ. Diện tích hình 1 và hình 3 là: 40,5 x 30 x2 =2430 (m2) 1 2 Chiều dài hình 2 là: 50+ 30 = 80(m) 40,5m 50m Chiều rộng hình 2 là: 100,5 – 40,5 = 60(m) 50m 40,5m Diện tích hình 2 là: 80 x 60 = 4800 (m2) 3 30m Diện tích khu đất là: 4800 + 2430 = 7230(m2) 100,5m Đáp số: 7230m2 Luyện tập về tính diện tích • Bài giải 3: Ta mở rộng khu đất như hình vẽ,trong đó phần mở rộng là hình 1và hình 2 có diện tích bằng nhau Chiều dài khu đất đã mở rộng là 100,5 + 40,5 = 141 (m) 2 Chiều rộng khu đất đã mở rộng là 50m 50 +30 = 80(m) 40,5m Diện tích khu đất đã mở rộng là 141 x 80 = 11280 (m2) 50m 40,5m Diện tích hình 1 và 2 là: 50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2) 1 30m Diện tích khu đất ban đầu là: 11280 - 4050 = 7230(m2) 100,5m Đáp số: 7230m2 Luyện tập về tính diện tích
- Xem thêm -