Tài liệu Bài giảng bài khúc xạ ánh sáng vật lý 11 (9)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

• I. Sự khúc xạ ánh sáng: • 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Khúc xạ là hiện tượng lệch phương(gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. I. Sự khúc xạ ánh sáng: 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: + I: Điểm tới S N P + N’IN: Pháp tuyến với mặt phân cách tại I + SI: Tia tới + IK: Tia khúc xạ I + SIN: góc tới, KIN’: góc khúc xạ + mặt phẳng chứa (SI;IN) gọi là mặt phẳng tới N' K I. Sự khúc xạ ánh sáng: 2. Định luật khúc xạ ánh sáng: + Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới + Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi sin i  sin r Hằng số II. Chiết suất của môi trường 1. Chiết suất tỉ đối. sin i  n21 sin r n21 gọi là chiết suất tỉ đối của môi trường (2) đối với môi trường (1) - Nếu n21 > 1 thì r < i : Môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1 S 1 2 - Nếu n21 < 1 thì r > i : Môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1 n21>1 i I r 1 2 R i I r n21<1 R • II. Chiết suất của môi trường: • 2. Chiết suất tuyệt đối: Chiết suất tuyệt đối (gọi tắt là chiết suất ) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không. Chiết suất của chân không là 1 Chiết suất của không khí là 1,000293 II. Chiết suất của môi trường: 2. Chiết suất tuyệt đối: Hệ thức liên hệ chiết suất tuyệt đối và chiết suất tỉ đối. n2 n 21  n1 n1 : Chiết suất tuyệt đối của môi trường 1 n2 : Chiết suất tuyệt đối của môi trường 2 II. Chiết suất của môi trường: 2. Chiết suất tuyệt đối: Lưu ý 1. Biểu thức khác của định luật khúc xạ. n1sini = n2sinr 2. Trường hợp i và r nhỏ hơn 100 thì: n1 i = n2r 3. Nếu i = 00 Khi đó r = 00: Tia sáng truyền thẳng sin i  i, sin r  r III. Tính thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng. Ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó 1 n 21  n12 S S i 1 i 1 I 2 I 2 r r R Ứng Dụng Cáp quang lõi kẽm Cáp quang đồng Nội soi Cáp Quang dùng dể đo lượng oxi
- Xem thêm -