Tài liệu Bài giảng bài khúc xạ ánh sáng vật lý 11 (20)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Phù Đổng Tổ: Lý – Hóa -Sinh BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1 M M b) Hình.40.1 2 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I Hiên tượng khúc xạ ánhsáng 1. Quan sát: Quan sát H.4.2 (SGK) đồng thời xem trên màn hình và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng: a) Từ S đến I (trong không khí). b) Từ I đến K ( trong nước). c) Từ S đến mặt phân cách rồi đến K. 3 N S Mặt phđn câch P Nêu kết luận về đường truyền của tia sáng từ không khí vào nước Q I N’ K 4 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I Hiên tượng khúc xạ ánhsáng 1. Quan sát: 2.Kết luận: Tia sâng truyền từ không khí sang nước( tức lă truyền từ môi trường trong suốt năy sang môi trường trong suốt khâc) thì bị gêy khúc tại mặt phđn câch giữa hai môi trường. Hiện tượng đó gọi lă hiện tượng khúc xạ ânh sâng 3. Một số khái niệm 5 - I : Điểm tới, SI : Tia tới - IK là tia khúc xạ - NN’ : Pháp tuyến - Góc SIN : Góc tới S N - Góc KIN’ : Góc khúc xạ - Mặt phảng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN’ là mặt phảng tới P I N ’ Mặt phđn câch Q K 6 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I Hiên tượng khúc xạ ánhsáng 1. Quan sát: 2.Kết luận: 3. Một số khái niệm 4. Thí nghiệm: 7 C1: Tia Khúc xạ có nằm trong mặt phảng tới không? - Góc khúc xạ như thế nào với góc tới N S Mặt phđn câch P Q I N’ K 8 C2:Hãy đề xuất phương án làm thí nghiệm để kiểm tra xem nhận xét trên còn đúng hay không? N S N P I Q K N’ 9 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I Hiên tượng khúc xạ ánhsáng 1. Quan sát: 2.Kết luận: 3. Một số khái niệm 4. Thí nghiệm: 5. Kết luận: Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì: -Tia khúc xạ nằm trong mặt phảng tới - Góc khúc xạ ngỏ hơn góc tới II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí 10 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiên tượng khúc xạ ánhsáng 1. Quan sát: 2.Kết luận: 3. Một số khái niệm 4. Thí nghiệm: 5. Kết luận: II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí 1. Dự đoán: 11 C4: Kết luận trên còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không ? Đề xuất phương án thí nghiệm kiểm tra dự đoán đó. 12 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiên tượng khúc xạ ánhsáng 1. Quan sát: 2.Kết luận: 3. Một số khái niệm 4. Thí nghiệm: 5. Kết luận: II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí 1. Dự đoán: 2. Thí nghiệm kiểm tra 13 Có thể dùng phương pháp che khuất sau đây để vẽ đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí C5: Chứng minh rằng đường nối các vị trí của ba đinh ghim A,B,C là đường truyền của tia sáng từ đinh ghjim A tois mắt C B A 14 . C Nhận xét đường truyền của tia sáng và chỉ ra điểm tới, tia tới , tia khúc xạ , vẽ pháp tuyến tại điểm tới. So sánh góc khúc xạ và góc tới. . B A 15 N . C Tia khỳc xạ Phép tuyến Điểm tới B Tia tới Gúc N B C > Gúc ABN’ N’ . A 16 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I. Hiên tượng khúc xạ ánhsáng 1. Quan sát: 2.Kết luận: 3. Một số khái niệm 4. Thí nghiệm: 5. Kết luận: II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí 1. Dự đoán: 2. Thí nghiệm kiểm tra 3. Kết luận: Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì : -Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. - Góc khúc xạ lớn hơn góc tới III. Vận dụng: 17 C7: Phân biệt hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng C8.Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài 18 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 19
- Xem thêm -