Tài liệu Bài giảng bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung hình học 9 (9)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn Toán 9 KIỂM TRA BÀI CŨ Trên các hìnhvẽ sau, cho biết tên gọi của COD, BAC và mối liên hệ của các góc đó với cung bị chắn. A O O C D COD : Góc ở tâm COD  sdCD B C BAC : Gãc néi tiÕp 1 BAC  sd BC 2 B O x A y BAx và BAy là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Tìm các góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong các hình vẽ sau: H1 H4 H2 H5 H3 H6 B O x A y C TH 1: Tâm O nằm trên một cạnh của góc. O CAx  90 0 y sđ AC  180 1 Vậy CAx  sd AC 2 0 A x C * TH 2: Tâm O nằm bên ngoài BAx KÎ ®êng kÝnh AC Vì O nằm ngoài BAx nên O tia AB nằm giữa tia AC và Ax  BAx  CAx  CAB y A 1 Mà: CAx  sd AC (theo TH 1) B x 2 1 CAB  sd CB (Góc nội tiếp) 2 1 1 1  BAx  sd AC  sd CB  ( sd AC  sdCB) 2 2 2 1 1  sd AB (Vì B nằm trên AC ).Vậy BAx  sd AB 2 2 TH 3: Tâm O nằm bên ngoài một cạnh của góc. C B BAC  CAx  BAx 1 BAx  sd AB 2 O A x * HỆ QUẢ: Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. B O C A x 1 1 ABC  CAx  AOC  sd AC 2 2 Chân thành cảm ơn
- Xem thêm -