Tài liệu Bài giảng bài góc nội tiếp chọn lọc hình học 9 (2)

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn Toán 9- Hình học KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy cho biết tên gọi của góc trong hình vẽ, nêu định lí liên quan? C O A B AOB gọi là góc ở tâm AOB = sđ AB Làm cách nào xác định tâm đường tròn bằng Êke? TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa: (SGK/Trg 72) A A A O O B B B O C C C Góc nội tiếp là góc có: CAB là góc nội tiếp của (O) • Đỉnh nằm trên đường tròn CB là cung bị chắn của CAB • Hai cạnh chứa hai dây cung. TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP ?1 Vì sao các góc trong hình sau không phải là góc nội tiếp? O O b) a) O e) O O c) d) O f) 150 O 35 0 180 30 0 180 10 170 20 160 150 130 50 140 40 100 80 110 70 120 60 A 10 170 20 160 30 40 140 60 120 50 130 70 110 80 90 100 90 k TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 0 O 700 B C TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa: (SGK/Trg 72) 2. Định lý: (SGK/Trg 73) Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. A A B O O CB C Nếu: A, B, C  (O) B 1 Thì: CAB  sđ 2 Trường hợp 1 C TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa: (SGK/Trg 72) 2. Định lý: (SGK/Trg 73) Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. A A C B O B O CB C Nếu: A, B, C  (O) 1 Thì: CAB  sđ 2 Trường hợp 2 D TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa: (SGK/Trg 72) 2. Định lý: (SGK/Trg 73) Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. A A B O B O CB C Nếu: A, B, C  (O) 1 Thì: CAB  sđ 2 Trường hợp 3 C D TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa: (SGK/Trg 72) Trong một đường tròn: 2. Định lý: a) Các góc nội tiếp bằng nhau bằng nhau. chắn các cung … (SGK/Trg 73) A CB O A B B O A’ C Nếu: A, B, C  (O) B’ C’ C C 'B' 1 Thì: CAB  sđ 2 3 ) Hệ quả: Nếu BAC = B’AC’ thì CB  TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa: (SGK/Trg 72) Trong một đường tròn: 2. Định lý: b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau. bằng nhau thì… (SGK/Trg 73) A CB O B A B C C O Nếu: A, B, C  (O) CD 1 Thì: CAB  sđ 2 3 ) Hệ quả: D Nếu AB  thì CAD = CBA = ACB = ADB TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa: (SGK/Trg 72) 2. Định lý: (SGK/Trg 73) A B O Trong một đường tròn: c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90 0 ) có số đo bằng nửa số đo góc…ở tâm cùng chắn một cung. A CB C O C Nếu: A, B, C  (O) Thì: CAB  3 ) Hệ quả: 1 sđ 2 B Nếu CAB và COB cùng chắn cung BC 1 thì CAB = COB 2 TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa: (SGK/Trg 72) 2. Định lý: (SGK/Trg 73) A Trong một đường tròn: d) Góc nội tiếp chắn nửa góc vuông đường tròn là …… B O A B CB C C O Nếu: A, B, C  (O) Thì: CAB  3 ) Hệ quả: 1 sđ 2 Nếu CAB chắn nửa đường tròn thì CAB = 90 0 TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP 1. Định nghĩa: (SGK/Trg 72) 2. Định lý: (SGK/Trg 73) A B O CB C Nếu: A, B, C  (O) Thì: CAB  1 sđ 2 3 ) Hệ quả: (SGK/Trg75) Trong một đường tròn: a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc 0 bằng 90 ) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung. d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP Cách xác định tâm đường tròn bằng Êke M N C B A O D Bài tập áp dụng 1 Một huấn luyện viên tập cho các cầu thủ của mình sút phạt cầu môn. Góc sút của ai thuận lợi hơn? Bài tập áp dụng 2 A B N M C Q P Hình 19 Xem hình 19SGK trang 75 (Hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C). Biết góc bằng MAN  300 tính PCQ . TIẾT 41: § 3 GÓC NỘI TIẾP Biết góc bằng MAN  300, tính PCQ. a) MBN = 2 MAN (góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung MN) A B PCQ = 2 PBQ (góc ở tâm và góc M P C N nội tiếp cùng chắn cung PQ) Q PCQ = 2 PBQ = 4 MAN = 4. 300 = 1200
- Xem thêm -