Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tròn toán 5

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN ( Tiết 97 ) Toán : KIỂM TRA BÀI CŨ Tính bán kính hình tròn có chu vi bằng 18,84dm Bài làm Bán kính hình tròn đã cho là: 18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm) Đáp số: 3 dm Toán : Hãy cắt mảnh bìa hình tròn thành 16 mảnh nhỏ, lấy 1 mảnh cắt làm đôi rồi ghép lại ta được một hình gần với hình chữ nhật. Thảo luận nhóm 4 thực hiện các yêu cầu sau: 1.Thực hiện yêu cầu bài toán 2.Dựa vào hình vừa cắt ghép được, tính diện tích hình tròn. 3.Ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm. Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN 1. Cắt hình tròn thành 16 mảnh bằng nhau. 2. Lấy một mảnh cắt thành hai mảnh nhỏ bằng nhau. 3. Ghép lại ta được một hình gần với hình chữ nhật. Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Nếu tiếp tục cắt và ghép như vậy ta sẽ được 1 hình gần giống hình chữ nhật hơn. ( Nếu tiếp tục cắt và ghép như thế mãi ta sẽ được 1 hình chữ nhật.) Hình chữ nhật này có chiều dài, chiều rộng tương ứng với cái gì của hình tròn ? ?r r x? 3,14 ( nửa chu vi ) Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Diện tích hình chữ nhật là: S = r x r x 3,14 Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình tròn. Vậy diện tích hình tròn là: S = r x r x 3,14 r r x 3,14 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Quy tắc : Hãy nêu cách tính hình tròn Muốn tính diện tích hìnhdiện tròntích ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. Công thức : S = r x r x 3,14 (S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn) Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Ví dụ : Tính diện tích hình tròn có bán kính bằng 3 cm Bài làm Diện tích hình tròn đã cho là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 ) Đáp số : 28,26 cm2 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN THỰC HÀNH: Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r : a) r = 5cm b) r = 0,4dm 15,7 cm2 1,256 dm2 31,4 cm2 0,5024 dm2 78,5 cm2 2,512 dm2 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 1: c) r  3 m 5 ( Gợi ý : Đổi ra số thập phân ) 3 m  0, 6m Đổi : 5 S = 0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 ( m2 ) ( Cả lớp làm bảng con ; 1 em làm trên bảng ) Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính : 4 a/ d = 12cm ; b/ d = 7,2dm ; c/ d = 5 m Đề toán biết đường kính hình Nêu lại cho quy tắc tính diện tích hình tròn? Đề toán cho biết gì? Yêu cầu tìmtròn gì ? ; Yêu cầu tính diện tích . Vậy để tìm diện tích trước tiên ta làm gì? ( Tìm r ) Bằng cách nào? ( Lấy đường kính chia cho 2 ) Cả lớp làm PBT, 3 em lên bảng Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính : a/ d = 12cm ; b/ d = 7,2dm ; c/ 4 d= 5 Kết quả: a/ r = 12 : 2 = 6 (cm) S = 6 x 6 x 3,14 = 113,04 ( cm2 ) b/ r = 7,2 : 2 = 3,6 (dm ) S = 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 ( dm2 ) 4 4 c/ r = 5 : 2 = 10 = 0,4 ( m ) S = 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 ( m2 ) m Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Bài 3 : Tính diện tích mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm . - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? : Giải - Muốn tínhDiện diện tích hình tròntròn: ta làm thế nào? tíchmặt mặtbàn bàn hình ( Lớp làm trên vở, 1 em lên bảng ) 2 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 ( cm ) ĐS : 6358,5 cm2 Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Trò chơi : * Nhẩm tính rồi ghi kết quả vào bảng con. 1/ Diện tích hình tròn có r = 1 cm . S = 3,14 cm2 S = 12,56 cm2 2/ Diện tích hình tròn có r = 2 cm . 3/ Khi bán kính hình tròn tăng lên 2 lần thì diện tích hình tròn tăng lên bao nhiêu lần ? S tăng 4 lần 4/ Khi bán kính hình tròn tăng lên 2 lần thì diện tích hình tròn tăng lên bao nhiêu phần trăm ? S tăng 300 % Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Ta có thể tính như sau : Cách 1 : : Diện Cách 1 : Lấy 12,56 3,14 =tích 4 (tăng lần )thêm là : 12,56 - 3,14 = 9,42 ( cm2 ) Cách 2 : Coi bán kính lúc đầu là r, thì bán kính mới là r x 2 Diện tích tăng thêm số phần trăm là : Diện tích hình tròn ban đầu là : r x r x 3,14 9,42 3,14là=: 3(r = 300 Diện tích hình tròn: mới x 2) x (r%x 2) x 3,14 = (r x r x 3,14) x 4 Cách 2 : Diện tích= tăng thêm là : S (ban đầu) x 4 (r x r x 3,14) x 4 - r x r x 3,14 = (r x r x 3,14) x 3 Dễ tăng thấy thêm diện tích tăng trăm 4 lầnlà) : Diện (tích số phần ((r x r x 3,14) x 3) : (r x r x 3,14) = 3 = 300 % Toán : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Muốn tính diện tích hình tròn biết r ta làm thế nào ? Muốn tính diện tích hình tròn biết d ta làm thế nào ? * Các em cần nắm vững quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn . * Chuẩn bị bài sau: Luyện tập . * Nhận xét giờ học .
- Xem thêm -