Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tròn, hình quạt tròn hình học 9 (8)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 9 CHƯƠNG 3 – BÀI 10 1. Viết công thức tính độ dài đường tròn? ¸p dông: Tính độ dài đường tròn bán kính 3cm? 2. Viết công thức tính độ dài cung tròn? ¸p dông: Tính độ dài cung 60º bán kính 3cm? R O Khi bán kính tăng gấp đôi thì diện tích hình tròn có tăng gấp đôi hay không? 2R O Hình này có tên gọi là gì? và có diện tích bao nhiêu? R O §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. Ví dụ: Tính diện tích hình tròn bán kính 3 cm? Giải Diện tích hình tròn có bán kính 3cm là: R S =  R2 = .32 = 9  9. 3,14  28,26 (cm) O Diện tích hình tròn có bán kính R là : S R 2 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. R O S R Nếu d = 2R thì: S  Bài tập 77: Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông cạnh 4cm. 2 A  .d 4 2 4 cm d O B Giải Vì S   R 2 mà: d d2 R   S  . C 2 4 D Mặt khác hình tròn tâm O nội tiếp trong hình vuông ABCD => d = AB = 4cm d2 42   .  4 (cm2 ) => S   . 4 4 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. R O S R 2 Ta có: C = 2R C => R = 2 Mà: S   R2 C  S R     2  2 Nếu d = 2R thì: S   .d 2 4 C2 Nếu C= 2R thì: S  4 C2 C2  . 2  4 4 C2 => S  4 2 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. R O S R Nếu d = 2R thì: S  Bài tập 78: Chân một đống cát đổ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi 12m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông? 2  .d 2 GT C =12m KL 4 S=? 12m C2 Nếu C= 2R thì: S  4 Giải Ta có: C 2 122 36 2 S   (cm ) 4 4  §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. R O S   R2  d 4 2  A 2 C 4 nº R O 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. - Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. + Chú ý: Một hình quạt tròn được xác định bởi bán kính R và số đo cung nº của nó. 2 bán kính B Cung tròn Hình quạt tròn OABHình bán quạt kính R, trònn0 cung §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. ? Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau: R O d2 C2 S R   4 4 2 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. A - Hình quạt tròn: là một phần nº Hình quạt tròn tâm R quạtcung tròn hình tròn giới hạnHình bởi một O,OAB, bán kính R, cung bánhai kính tròn và hai bán kính đi qua nºR, cócung diện nº. tích: mút O của cung đó. 2 tròn được + Chú ý: Một hìnhquạt R n lR B hay S  S kính R và số đo xác định bởi bán 2 360 cung nº của nó. (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600)có diện tích là … Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 10 có diện tích là … Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích S = … §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. d2 C2 S R   4 4 2 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. A - Hình quạt tròn: là một phần nº Hình quạt tròn tâm R quạtcung tròn hình tròn giới hạnHình bởi một O,OAB, bán kính R, cung bánhai kính tròn và hai bán kính đi qua nºR, cócung diện nº. tích: mút O của cung đó. + Chú ý: Một hình quạt tròn đượclR B haysốSđo  xác định bởi bán kính R và 2 cung nº của nó. (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có diện tích là R …2 Vậy hình quạt tròn bán kính R, R 2 0 cung 1 có diện tích là … 360 Hình quạt tròn bán kính R, cung R n n0 có diện tích S = … 360 2 Mà S   R2n 360   Rn R ... 180  2... l ... R ... 2 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn. 2 2  d C S   R2   4 4 R O 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. A R O B Hình quạt tròn tâm nº O, bán kính R, cung nº có diện tích: S R n lR hay S  2 360 2 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) R 60º R O O  R 2 .60  R 2 S  360 6  R 2 .90  R 2 S  360 4 180º R O 30º R O  R 2 .330 11 R 2  R2 .180  R2 S  S  360 12 360 2 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn.  d 2 C2 S R   4 4 R So sánh diện tích hai hình tròn sau: 2 O 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. A R O Hình quạt tròn tâm nº O, bán kính R, cung nº có diện tích: B  R2n lR hay S  S 2 360 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) O’ O R 2R S1 4S1 Giải Vì R2 = 2R1 => S2 = R22 = (2R1)2 = 4R12 = 4 S1 §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 1. Công thức tính diện tích hình tròn.  d 2 C2 S R   4 4 R 2 O 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn. A R O Hình quạt tròn tâm nº O, bán kính R, cung nº có diện tích: B  R2n lR hay S  S 2 360 (l là độ dài cung nº của hình quạt tròn) - Học thuộc công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn. - Làm bài tập79; 80 SGK CHÂN THÀNH CẢM ƠN
- Xem thêm -