Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (8)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 54 GV: LÊ VĂN CẦN bichthuan_longan Bài 54 BÀI 22 – TIẾT 28: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT: 1. Thí nghiệm: Các em quan sát thí nghiệm Hình 22.1 các đinh a, b, c, d, e được gắn bằng sáp vào thanh đồng AB. Dùng đèn cồn đun nóng đầu A của thanh đồng. Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra. DẪN NHIỆT Bài 54 22 22 TiếtBài 28-Bài a b c d e Chó ý : -Trong qu¸ tr×nh lµm thÝ nghiÖm ph¶i cÈn thËn, nhÑ nhµng . - §Æt ®Ìn cån ph¶i chó ý sao cho ngän löa híng tùc tiÕp vµo thanh ( Chó ý chiÒu giã ) - Sau khi lµm thÝ nghiÖm xong lÊy kh¨n ít ®¾p lªn thanh ®ång, tr¸nh báng; T¾t ®Ìn cån ®óng kÜ thuËt Bài 54 BÀI 22 – TIẾT 28: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT: Trả lời câu hỏi : C1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? 2. Kết luận: Sự truyền * Trả lời : Nhiệt đã truyền đến sáp nhiệt năng từ phần làm cho sáp nóng lên và chảy ra. 1. Thí nghiệm: này sang phần C2: Các đinh rơi xuống trước, sau khác của một vật theo thứ tự nào ? gọi là sự dẫn nhiệt. * Trả lời : Theo thứ tự từ a đến b II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT : rồi c, d, e. C3:Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB. * Trả lời : Nhiệt được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. Bài 54 BÀI 22 – TIẾT 28: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT: - Hãy dựa vào thí nghiệm sau đây để rút ra nhận xét về tính dẫn nhiệt 1. Thí nghiệm: của các chất rắn, lỏng, khí . 2. Kết luận: Sự truyền * Thí nghiệm 1 : Dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng, nhiệt năng từ phần nhôm, thủy tinh có đinh gắn bằng này sang phần sáp ở đầu. (Hình 22.2) khác của một vật gọi là sự dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT : * Thí nghiệm 1 : Bài 54 22 22 TiếtBài 28-Bài DẪN NHIỆT Bài 54 BÀI 22 – TIẾT 28: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT: Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống 1. Thí nghiệm: đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì? 2. Kết luận: Sự truyền nhiệt năng từ phần * Trả lời: Các đinh gắn ở đầu thanh không này sang phần khác rơi xuống cùng 1 lúc. Hiện tượng này của một vật gọi là sự chứng tỏ các chất rắn khác nhau dẫn nhiệt dẫn nhiệt. khác nhau. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT : Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh. * Thí nghiệm 1 : Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất, chất nào dẫn - Các chất rắn khác nhiệt kém nhất? Từ đó có thể rút ra kết luận nhau dẫn nhiệt khác nhau. gì? Chất rắn dẫn nhiệt * Trả lời: Trong 3 chất này thì đồng dẫn tốt, kim loại dẫn nhiệt nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém tốt nhất. nhất. * Thí nghiệm 2: - 22 22 TiếtBài 28-Bài * Thí nghiệm 2 : Chúng ta cùng nghiên cứu tính dẫn nhiệt của chất lỏng Dùng đèn cồn đun nóng miệng một ống nghiệm trong có đựng nước, dưới đáy có một cục sáp . (Hình 22.3) 22 22 TiếtBài 28-Bài C6 Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không ? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng ? * Trả lời : Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm không bị nóng chảy . * Nhận xét : Chất lỏng dẫn nhiệt kém . Bài 54 BÀI 22 – TIẾT 28: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT: 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật gọi là sự dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT : * Thí nghiệm 1 : - Các chất rắn khác nhau dẫn nhiệt khác nhau. - Chất rắn dẫn nhiệt tốt, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. * Thí nghiệm 2: - Chất lỏng dẫn nhiệt kém. * Thí Nghiệm 3: 22 22 TiếtBài 27-Bài *Thí nghiệm 3 : Ngoài chất rắn và chất lỏng, chất khí dẫn nhiệt như thế nào? Dùng đèn cồn đun nóng đáy một ống nghiệm trong có không khí, ở nút có gắn một cục sáp . (Hình 22.4) 22 22 TiếtBài 27-Bài Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy không ? Từ thí nghiệm này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt của chất khí ? C7 * Trả lời : Khi đáy ống nghiệm nóng thì miếng sáp ở nút ống nghiệm không bị nóng chảy . * Nhận xét : Chất khí dẫn nhiệt kém . Bài 54 BÀI 22 – TIẾT 28: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT: 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: Sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật gọi là sự dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT : * Thí nghiệm 1 : Các chất rắn khác nhau dẫn nhiệt khác nhau. - Chất rắn dẫn nhiệt tốt, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. * Thí nghiệm 2: - - Chất lỏng dẫn nhiệt kém. * Thí Nghiệm 3: - Chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất lỏng. DẪN NHIỆT Bài 54 22 22 TiếtBài 28-Bài I . Sù dÉn nhiÖt - NÕu coi kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt cña kh«ng khÝ lµ 1 th× kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt cña mét sè chÊt cã gi¸ trÞ nh sau: 1. ThÝ nghiÖm 2. Tr¶ lêi c©u hái II. TÝnh dN cña c¸c chÊt 1. ThÝ nghiÖm 1. 2. ThÝ nghiÖm 2. 3. ThÝ nghiÖm 3. ChÊt Kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt ChÊt Kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt Len 2 Níc ®¸ 88 Gç 7 ThÐp 2 860 Níc 25 Nh«m 8 770 Thuû tinh 44 §ång 17 370 §Êt 65 B¹c 17 720 - KÕt luËn : Nãi chung kh¶ n¨ng dÉn nhiÖt cña chÊt r¾n tèt h¬n cña chÊt láng, cña chÊt láng tèt h¬n cña chÊt khÝ. Bµi tËp1: DÉn nhiÖt lµ h×nh thøc truyÒn nhiÖt chñ yÕu cña chÊt nµo? Chän ®¸p ¸n ®óng: A. ChÊt khÝ B. ChÊt láng C. ChÊt r¾n C. D. Ch©n kh«ng Bài 54 BÀI 22 – TIẾT 28: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT: Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: Sự truyền nhiệt năng từ phần này +Đối với bài học ở tiết học này: sang phần khác của một vật gọi là sự dẫn - Các em học thuộc phần ghi nhiệt. nhớ. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT : - Đọc phần có thể em chưa biết * Thí nghiệm 1 : - Làm bài tập 22.1 đến 22.6. Hướng dẫn BT 22.5 xem câu - Các chất rắn khác nhau dẫn nhiệt khác C12 để trả lời nhau. - Chất rắn dẫn nhiệt tốt, kim loại dẫn nhiệt + Đối với bài học ở tiết học tiếp tốt nhất. theo: * Thí nghiệm 2: - Chuẩn bị bài 23 : ĐỐI LƯU – - Chất lỏng dẫn nhiệt kém. BỨC XẠ NHIỆT - Xem trước các nội dung thí * Thí Nghiệm 3: nghiệm và đọc các câu hỏi để tiết sau trả lời. - Chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất - Nhớ lại kiến thức ở lớp 6. “ Sữ lỏng. nở vì nhiệt của các chất” 22 22 TiếtBài 28-Bài III. VẬN DỤNG : C8 Tìm 3 thí dụ về hiện tượng dẫn nhiệt ? *Trả lời : - Đun nóng đầu thanh kim loại, lát sau đầu kia cũng nóng lên . - Rót nước sôi vào ly, lát sau ly cũng nóng lên . - Đun nóng phía dưới ấm chứa nước, lát sau nước trong ấm cũng nóng lên. Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ ? C9 * Trả lời : Vì kim loại dẫn nhiệt tốt còn sứ dẫn nhiệt kém C10 Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn một áo dày? * Trả lời : Vì không khí ở giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém . 22 22 TiếtBài 28-Bài III. VẬN DỤNG : C11 Về mùa nào chim hay đứng xù lông ? Tại sao ? * Trả lời : Mùa đông . Để tạo ra các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim . C12 Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng ? * Trả lời : Vì kim loại dẫn nhiệt tốt . Những ngày rét, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt từ cơ thể truyền vào kim loại và phân tán trong kim loại nhanh nên ta cảm thấy lạnh, ngược lại những ngày nóng nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể nên nhiệt từ kim loại truyền vào cơ thể nhanh và ta có cảm giác nóng . 22 22 TiếtBài 28-Bài  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt .  Chất rắn dẫn nhiệt tốt . Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất  Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém . Bài 22 Câu 1 : Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây cách nào là đúng ? a) Đồng, nước, thủy ngân, không khí b) Đồng, thủy ngân, nước, không khí c) Thủy ngân, đồng, nước, không khí d) Không khí, nước, thủy ngân, đồng Câu 2 : Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào ? Hãy chọn câu trả lời đúng . a) Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn b) Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn c) Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn d) Cả 3 câu trả lời trên đều đúng Bài 22
- Xem thêm -