Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (6)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THCS T¢N LÃNG Giáo viên: Nguyễn Sỹ Đông Kiểm tra bài cũ: Câu 1. Nêu điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng. ĐÁP ÁN Câu 1. Một vật nhúng trong chất lỏng sẽ : - Nổi dần lên khi: P < FA - Chìm dần xuống khi: P > FA - Lơ lửng trong chất lỏng khi: P = FA Kiểm tra bài cũ: Câu 2. Một vật có khối lượng 500g thì trọng lượng của vật đó là bao nhiêu? ĐÁP ÁN Câu 2. m = 500g = 0,5kg Mà P = 10m  P = 10m = 10.0,5 = 5 N 1- Con ngựa đang kéo một chiếc xe đi trên đường. Trong trường hợp này, người ta nói lực kéo của con ngựa thực hiện một công cơ học. 2- Người lực sĩ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng. Mặc dù rất mệt nhọc, tốn nhiều sức lực, nhưng trong trường hợp này người ta nói lực sĩ không thực hiện một công cơ học nào. C3. Trong nh÷ng trêng hîp sau trêng hîp nµo cã c«ng c¬ häc a Người CN đang đẩy xe goòng a. b b. Máy xúc đất đang làm việc c. Học sinh đang học bài d d. Lực sĩ đang nâng tạ lên C4 C4 c) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao. a) Đầu tàu hỏa kéo các toa tàu chuyển động.  Lực kéo của  Lực kéo của đầu tàu hỏa. người công nhân. b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống. A  Trọng lực của quả Bưởi làm quả Bưởi rơi. F A A=F.s B A : công của lực F. (J) F : lực tác dụng vào vật. (N) s : quãng đường vật dịch chuyển. (m) Chú ý: Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng 0. A : công của lực F. F : lực tác dụng vào vật. s : quãng đường vật dịch chuyển. A=F.s Khi F = 1N và s = 1m thì A = 1N.1m = 1Nm. Đơn vị công là Jun. Kí hiệuαlà JF(  1JA=P 1Nm = 0 ). 1KJ = 1000J F P C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu. F F = 5000N s =1000m A = ? (J) Công của lực kéo của đầu tàu : Ta có : A = F. s = 5000N . 1000m = 5000000 (J) = 5000 (KJ) C6 Một quả bưởi có khối lượng 1kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực.  P m = 1kg ; h = s = 6m h = 6m AP = ? (J) Trọng lực tác dụng lên quả bưởi có độ lớn là : P = 10.m = 10 . 1 = 10 (N) Công của trọng lực : Ta có : AP = F.s = P. h = 10N . 6m = 60 (J) C7 Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. F P  Vì trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động ngang của hòn bi, nên không có công cơ học của trọng lực : AP = 0 C«ng cña tr¸i tim Trung b×nh mçi gi©y tr¸i tim ngêi b×nh thêng thùc hiÖn mét c«ng kho¶ng 0,12J ®Ó b¬m kho¶ng 90cm3 m¸u nu«i c¬ thÓ. V× tr¸i tim ph¶i lµm viÖc liªn tôc kh«ng ngõng nªn trong mét ngµy, trung b×nh nã thùc hiÖn mét c«ng lªn tíi 10 368J ®Ó b¬m 7 776 lÝt m¸u nu«i c¬ thÓ . NÕu mét ngêi sèng 70 tuæi th× tr¸i tim ngêi ®ã ®· thùc hiÖn mét c«ng kho¶ng 260 000 000J ®Ó b¬m kho¶ng 200 000 000 lÝt m¸u nu«i c¬ thÓ. Víi c«ng 260 000 000J ngêi ta cã thÓ n©ng mét chiÕc «t« 2,5 tÊn lªn cao 10 000m (10km), th× c¸c em thÊy tr¸i tim cña chóng ta “ vÊt v¶” biÕt chõng nµo. Một vËt có khối lượng 500g rơi từ ®é cao 2m xuèng mặt đất. Tính công của trọng lực. GIẢI TÓM TẮT Trọng lực tác dụng lên vật có độ lớn là : m = 500g = 0,5kg h = s = 2m P = 10m = 10.0,5 = 5 (N) AP = ? (J) Công của trọng lực : Ta có : AP = F.s = P. h = 5N . 2m = 10 (J) HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 1/ BÀI VỪA HỌC + Đọc mục “Có thể em chưa biết” + Học bài và làm bài tập trong sách bài tập trang 18. 2/ BÀI SẮP HỌC Ôn tập nội dung kiến thức từ tiết 1 đến tiết 14 giờ học sau chúng ta sẽ đi ôn tập
- Xem thêm -