Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (4)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Con bò đang kéo một chiếc xe đi trên đƣờng  con bò đã thực hiện một công cơ học Ngƣời lực sĩ cử tạ đỡ quả tạ ở tƣ thế đứng thẳng  ngƣời lực sĩ không thực hiện một công cơ học F S (quãng đường dịch chuyển) F lực tác dụng vào vật C2 Chỉ có công cơ học khi có ….… chuyển dời và làm cho vật ………….…….… F S (quãng đường chuyển dời) - Công cơ học là công của lực tác dụng . - Công cơ học thường được gọi là công. * Ví dụ : Trường hợp không có công cơ học. - Trường hợp có lực mà không sinh công? Ta dùng tay đẩy một xe ôtô mà ôtô không dịch chuyển; xe tải mắc lầy dù rú ga hết mức, nhưng xe vẫn không ra khỏi vũng bùn... -Trường hợp có chuyển động mà không sinh công? Ta đang đạp xe khi ngừng đạp, xe vẫn chạy theo quán tính; một vật chuyển động đều trên mặt nhẵn bóng không ma sát,; vật chuyển động theo quán tính... 5 C3 Trong những trường hợp dưới đây , trường hợp nào có công cơ học ? a. Người công nhân đang b. Một học sinh đang đẩy xe goòng chuyển động. ngồi học bài c. Máy xúc đất đang làm việc d. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. Ngƣời lực sĩ cử tạ đỡ quả tạ ở tƣ thế đứng thẳng Ngƣời lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. => Không có công cơ học => có công cơ học C4 Lực nào thực hiện công cơ học? a. Đầu tàu hoả đang kéo các toa tàu chuyển động. c. Người công nhân kéo vật nặng lên cao. b. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống. Chú ý: AP = 0 α F AF = 0 F F P s C5. Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo đầu tàu? F Công của lực kéo của đầu tàu : Áp dụng công thức: A = F. s Thay số ta có: A = 5000 . 1000 = 5000 000 (J) = 5000 (KJ) Đáp số : A = 5000 (KJ) C6. Một quả dừa có khối lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực. h=m 6 Cã thÓ em cha biÕt “C«ng cña tr¸i tim” B»ng c¸c phÐp ®o vµ phÐp tÝnh ngêi ta x¸c ®Þnh ®îc c«ng cña tr¸i tim. Trung b×nh mçi gi©y tr¸i tim cña ngêi b×nh thêng thùc hiÖn mét c«ng kho¶ng 0,12J ®Ó b¬m kho¶ng 90 cm3 máu nu«i c¬ thÓ. Giải pháp: Cải thiện chất lượng đường giao thông và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm ách tắc giao thông nhằm bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Ghi nhí: - ThuËt ng÷ c«ng c¬ häc chØ dïng trong trêng hîp cã lùc t¸c dông vµo vËt lµm vËt chuyÓn dêi. - C«ng c¬ häc phô thuéc vµo hai yÕu tè: Lùc t¸c dông vµo vËt vµ qu·ng ®êng vËt dÞch chuyÓn. - Khi lùc F lµm vËt dÞch chuyÓn mét qu·ng ®êng S theo ph¬ng cña lùc: A = F .s - §¬n vÞ c«ng : jun, kÝ hiÖu J: 1J = 1N.m C7. Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang? C7 Phương chuyển động F P s Vì trọng lực có phƣơng thẳng đứng, vuông góc với  phƣơng chuyển P động ngang của hòn bi, nên không có công cơ học của trọng lực : AP = 0 n c c Ô h n Ô g Ọ Ơ c h c Ọ g c 1 3 4 v 5 t r 6 l ù c 7 Q U à N 2 l C H u « ä N t ¸ G Đ j ù U n g c Ƣ u c Y g l d Ờ n ® Ể g ù ô N Ơ c È N ã C n g ®¸p ¸n y D Ờ I c g Khi có lực tác động vào vật thì vật Không có cơ học nếu chỉ có lực mà không Mối quan hệcông giữa phương của lực và phương Lùc nµo ®· thùc hiÖn c«ng khi ngêi C«ng Lùc ®· c¬ häc hiÖn phô thuéc c«ng khi vµo mét qu·ng vËt ®êng r¬i vËt Ьn vÞthùc cña c«ng lµ gì? có tố này ? bằng chuyển dời của vật khi công sẽ như thế nào để có công cơ0? học? tõ dÞch trªn chuyÓn cao xuèng vµ yÕu theo tèyếu nµy? ph¬ng th¼ng ®øng? thî má ®Èy xe goßng than chuyÓn ®éng?
- Xem thêm -