Tài liệu Bài giảng bài chu vi hình tròn toán 5 (8)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Toán: Bài cũ: B 10cm 8cm 7cm 6cm 12cm Toán: Bài cũ: Chu vi của một hình là gì? Tổng độ dài các cạnh của một hình (tam giác,tứ giác ..) là chu vi của hình đó. Toán: CHU VI HÌNH TRÒN . 2cm Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó. Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó. A Toán: A CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN CHU VI HÌNH TRÒN A Toán: Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN Toán: CHU VI HÌNH TRÒN B Toán: CHU VI HÌNH TRÒN B Chu vi hình tròn 4 x 3,14 = 12,56 ( cm )
- Xem thêm -