Tài liệu Bài giảng bài câu hỏi và bài tập tổng kết chương ii nhiệt học vật lý 8 (4)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MÔN: VẬT LÍ LỚP 8A5 GV: NGUYỄN THỊ PHÚC A/ LÝ THUYẾT:  Bản đồ tư duy: A/ LÝ THUYẾT: B/ VẬN DỤNG: I/ Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng. 1/ Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử? A. Chuyển động không ngừng B. B Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao 2/ Trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào không đúng. A. Nhiệt năng là một dạng của năng lượng. BB. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc toả ra. C. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. D. Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật. 3/ Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra: A. Chỉ ở chất lỏng. B. Chỉ ở chất rắn. C. Chỉ ở chất lỏng và chất rắn. D Ở cả chất lỏng, chất rắn và chất khí. D. 4/ Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra: A. Chỉ ở chất khí. B. Chỉ ở chất lỏng. C C. Chỉ ở chất khí và chất lỏng. D. Ở cả chất lỏng, chất rắn và chất khí. 5/ Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần chủ yếu bằng hình thức: A. Dẫn nhiệt. B. Đối lưu. C C. Bức xạ nhiệt. D. Dẫn nhiệt và đối lưu.. III/ BÀI TẬP: Tóm tắt: t1 = 20oC t2 = 100oC c1 = 4200J/kg.K c2 = 880J/kg.K m1 = 2kg m2 = 0,5kg H = 30% q = 44.106J/kg m dầu=? Dùng bếp dầu để đun sôi 2 lít nước ở 20oC đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu cần cung cấp. Biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu bị đốt cháy tỏa ra làm nóng ấm và nước đựng trong ấm. Cho nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4200J/kg.K; 880J/kg.K, năng suất toả nhiệt của dầu là 44.106 J/kg. * Các bước giải: * Bước 1: Tính nhiệt lượng do nước và ấm thu vào Qthu = m1.c1∆t + m2.c2∆t * Bước 2: Tính nhiệt lượng do dầu cháy toả ra Q toả = Qthu / H * Bước 3: Tính lượng dầu cần dùng mdầu = Q toả / q * Giải: Tóm tắt: t1 = 20oC t2 = 100oC c1 = 4200J/kg.K c2 = 880J/kg.K m1 = 2kg m2 = 0,5kg H = 30% q = 44.106J/kg m dầu=? - Nhiệt lượng do nước và nhôm thu vào là: Qthu = m1.c1∆t + m2.c2∆t = 2.4200.(100 – 20) + 0,5.880.(100 – 20) = 707 200(J) - Nhiệt lượng do dầu cháy toả ra: Q tp = Qthu / H = 707200/30% = 2357333J - Khối lượng dầu cần dùng là: mdầu = Q toả / q = 2357333/44.106 = 0,053Kg Hoàn thành lại bản đồ tư duy Ôn tập từ bài 15 đến bài 26 Chuẩn bị tiết ôn tập tiếp theo TRƯỜNG THCS THCS TÂY CÁT HANH TRƯỜNG GIANG
- Xem thêm -