Tài liệu Bài giảng bài câu hỏi và bài tập tổng kết chương cơ học vật lý 8 (6)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Giáo viên : Đào Văn Trường Trường THCS Phương Liễu – Quế Võ THCS PHƯONG LIỄU – QUẾ VÕ – BẮC NINH Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Phần 231 Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Hành khách ngồi trên ô tô chuyển động với vận tốc 60km/h. Thì hành khách và ô tô : a. Cùng chuyển động so với mặt đường. b. Cùng chuyển động so với nhau. c. Đang đứng yên so với nhau. d. C©u a vµ c ®ĩng. Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động ? a. §Ỉc trng vỊ qu·ng ®êng vËt chuyĨn ®éng ®ỵc b. §Ỉc trng cho tÝnh chÊt nhanh hay chËm cđa vËt chuyĨn ®éng. c. §Ỉc trng cho tÝnh t¬ng ®èi cđa chuyĨn ®éng. d. TÊt c¶ c¸c ý trªn ®ĩng Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Tác dụng của lực là: a. b. c. d. Lµm cho vËt thay ®ỉi chuyĨn ®éng. Lµm cho vËt bÞ biÕn d¹ng. Cả hai ý trên đúng. C¶ ba ý trªn sai. Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Hai lùc c©n b»ng lµ hai lùc : a. T¸c dơng vµo 1 v©t, cïng ph¬ng, cïng chiỊu, cïng ®é lín. b. T¸c dơng vµo 1 vËt, cïng ph¬ng, ngỵc chiỊu, cïng ®é lín c. T¸c dơng vµo 2 vËt, cïng ph¬ng, ngỵc chiỊu, cïng ®é lín. d. Lµ hai lùc gièng y nh nhau. Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học T¸c dơng cđa ¸p suÊt phơ thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? a. Phơ thuéc vµo khèi lỵng cđa vËt. b. §éc lín cđa ¸p lùc vµ diƯn tÝch mỈt bÞ Ðp c. Ph¬ng cđa lùc t¸c dơng. d. Thêi gian t¸c dơng cđa ¸p lùc. Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Để nối các đoạn dây dẫn nước lại với nhau, người ta thường dùng dây cao su để buộc chặt chỗ nối. Việc làm đó để: a. T¨ng ma s¸t l¨n. b. T¨ng ma s¸t trỵt. c. Tăng ma sát nghỉ. d. C¶ 3 ý trªn ®ĩng. Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học §iỊu kiƯn ®Ĩ cã c«ng c¬ häc lµ: a. Ph¶i cã lùc t¸c dơng vµo vËt b. Cã lùc t¸c dơng vµo vËt, lµm vËt thay ®ỉi vËn tèc c. Lùc t¸c dơng ph¶i vu«ng gãc víi ph¬ng chuyĨn ®éng d. TÊt c¶ c¸c ý trªn ®Ịu ®ĩng Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Tìm từ thích hợp điền vào ô trống sao cho đúng §Þnh luËt vỊ c«ng: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi (1) Về(2) lực Về công …………..Được lợi bao nhiêu lần………….thì (3) lần về bấy nhiêu thiệt ……………………… đường đi và ngược lại. Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Tìm từ thích hợp điền vào ô trống sao cho đúng Định luật bảo toàn cơ năng (1) năng động Trong quá trình cơ học,………………. (2) thế năng và……………..có thể chuyển hóa lẫn nhau, (3) Cơ năng nhưng………………..được bảo toàn. Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Điền các điều kiện vào ô trống để nói về một vật khi được nhúng vào trong chất lỏng. T×nh tr¹ng vËt nhóng trong chÊt láng VËt ch×m So s¸nh lùc ®Èy Acsimet víi träng lîng cña vËt So s¸nh vÒ träng lîng riªng FA < P dl < dV VËt næi FA > P dl >dV VËt l¬ löng FA = P d l = dV Tiết 22:Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Phần 2 Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Bài tâp 1 : Một người đi xe đạp xuống một con dốc dài 100m hết 25s. Sau đó xe còn lăn được 35m nữa trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của xe: a. Khi xuống dốc b. Trên cả đoạn đường Tóm tắt s1 = 100m s2 = 35m t1 = 25s t2 = 20s Tìm : vtb Bài giải vtb  ÁP DỤNG CÔNG THỨC s t Vận tốc trung bình khi xuống dốc là: vtb = 100: 25 = 4 (m/s) Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là : v’tb = (100+35): (25+20) = 3 (m/s) ĐS: vtb = 4m/s; v’tb=3m/s Tiết 22: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương: Cơ học Bµi tËp 2: Ngêi dïng m« t¬ ®iƯn ®Ĩ kÐo mét thïng hµng nỈng 500kg lªn cao 20m mÊt 4s. TÝnh c«ng suÊt cđa m« t¬ Tóm tắt M = 500kg => P = 5000N s = 20m t = 4s Tìm : P Bài giải A P.s ÁP DỤNG CÔNG THỨC P = t t Công suất của mô tơ khi kéo vật là: P = (5000.20):4 = 25000 (W) = 25 (kW) ĐS : P = 25 kW Phần 3 2) VËn tècmột cđa vËt ®ang chuyĨn ®éng mµ chÞu sù… t¸c 6) Tªn mét lo¹i vị khÝ cỉ cã sư dơng sù chuyĨn hãa tõ 1) Tªn nhµ b¸c häc ®· ph¸t hiƯn ra lùc ®Èy cđa níc. 7) 8) Tªn Trong chØ tr¹ng suèt qu¸ th¸i b×nh tr×nh thêng c¬ häc, cđa c¬ níc n¨ng cđa vËt ®ỵc Trong Tên của vật lý học, đại lượng đại lượng vật lý này trong dùng chương để so sánh trình 3) 4) 5) ¸p ChuyĨn Tªn suÊt gäi chÊt cđa ®éng tØ láng hay sè gi÷a ë ®øng cïng c«ng mét yªn cã cã ®é Ých tÝnh s©u vµ chÊt……….? th× c«ng Đại lượng này có đơn vị là W dơng cđasang hai lùc c©nn¨ng. b»ng sÏ nh thÕ nµo ? thÕ n¨ng ®éng …?phÇn. khả vật năng lý 8. thực hiện công của các loại máy móc toµn 1 2 3 4 5 6 7 8 ? H T A cC s i m e t ¤ n G ® æ I k h « B » NN G N H A U ¬ N GG ® è I I Ö U SS U Ê T C UU N G C H Ê T L á N G B ¶ O TT O µ N Ôn tập lại kiến thức ở bài ôn tập, hoàn thành bài tập trong vở bài tập. Xem trước bài “ các chất được cấu tạo như thể nào ” Các nội dung ở chương này các em sẽ được tiếp tục học trong chương trình vật lý lớp 10. Chân thành cám ơn quý thầy cô và các em học sinh ! Về dự giờ giảng
- Xem thêm -