Tài liệu Bài giảng bài ánh sáng trắng và ánh sáng màu vật lý 9 (5)

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GD & ĐT THANH SƠN Trƣờng THCS Địch Quả Giáo viên : Nguyễn Xuân Đồng. GIỚITHIỆU KÍ HIỆU TRONG BÀI VÀ PHÂN NHÓM LỚP Quan sát Ghi vở Thảo luận TIẾT 59. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I.Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. Các nguồn phát ra ánh sáng: Mặt trời, ngôi sao, đèn giao thông, đèn pin, bóng đèn tròn, đèn LED, đèn ống thông thƣờng, đèn ống dùng trong quảng cáo, đèn nháy, đèn từ bút laze. Hãy cho biết nguồn nào phát ra ánh sáng trắng, nguồn nào phát ra ánh sáng màu? TIẾT 59. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I.Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. Các nguồn ánh sáng trắng Các nguồn ánh sáng màu Mặt trời. Ngôi sao. Đèn pin. Bóng đèn tròn. Đèn ống thông thƣờng. Bút laze. Đèn giao thông. Đèn LED. Đèn nháy. Đèn ống dùng trong quảng cáo. TIẾT 59. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I.Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. 1. Các nguồn phát ánh sáng trắng: - Mặt trời - Các đèn có dây tóc nóng cháy, phát sáng như: Đèn pha xe ôtô, xe máy… 2. Các nguồn phát ánh sáng màu. - Đèn LED, bút laze, đèn ống dùng trong quảng cáo.. . TIẾT 59. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I.Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. + Bố trí thí nghiệm như hình vẽ II.Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: + Cho dòng điện chạy qua đèn (với nguồn điện 12V xoay chiều) + Quan sát ánh sáng thu được trên màn chắn. THÍ NGHIỆM ẢO THÍ NGHIỆM ẢO Nhóm 1 và 3. Tấm lọc màu đỏ Chùm sáng trắng Tấm lọc màu xanh Chùm sáng đỏ Tấm lọc màu đỏ Chùm sáng đỏ THÍ NGHIỆM Nhóm 2 và 4. Tấm lọc màu xanh Chùm sáng trắng Tấm lọc màu xanh Chùm sáng xanh Tấm lọc màu đỏ Chùm sáng xanh Nhóm 1 và 3. KQ THÍ NGHIỆM Tấm lọc màu đỏ Nhóm 2 và 4. Tấm lọc màu xanh Chùm sáng trắng Chùm sáng đỏ Chùm sáng trắng Chùm sáng xanh Tấm lọc màu xanh Chùm sáng đỏ Thấy tối Tấm lọc màu đỏ Chùm sáng đỏ Chùm sáng đỏ Tấm lọc màu xanh Chùm sáng xanh Chùm sáng xanh Tấm lọc màu đỏ Chùm sáng xanh Thấy tối Nếu chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu xanh rồi tiếp tục qua tấm lọc màu đỏ ta thu được kết quả ntn? Tấm lọc màu xanh Tấm lọc màu đỏ Bìa Thấy tối Chùm sáng trắng Chùm sáng xanh Hoàn thành bảng sau: Chiếu Chùm sáng Qua Tấm lọc màu Đƣợc Chùm sáng Trắng Đỏ Trắng Xanh Xanh Trắng Tím Tím Đỏ Đỏ Đỏ Đỏ Xanh Thấy tối Vàng Vàng Vàng Vàng Đỏ Thấy tối Đỏ Đỏ  Xanh Thấy tối Trắng Đỏ  Xanh Thấy tối Đỏ TIẾT 59. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: - Chiếu ánh sáng trắng qua các tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc. - Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó. TIẾT 59. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU Vận dụng kết luận vừa rỳt ra thảo luận nhúm (1,5’) theo nội dung sau: 1- Tại sao ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta thu được ánh sáng màu đỏ? Vì trong chùm ánh sáng trắng có ánh sáng màu đỏ. Tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ đi qua còn các màu khác thì bị hấp thụ. 2- Tại sao ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ ta thu được màu đỏ, còn ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh ta lại không thu được ánh sáng đỏ (thấy tối)? Vì tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ, nên chùm sáng đỏ đi qua tấm lọc màu đỏ, còn tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải là màu xanh, nên ánh sáng đỏ khó có thể qua được tấm lọc màu xanh và ta thấy tối. TIẾT 59. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. 1. Các nguồn phát ánh sáng trắng: 2. Các nguồn phát ánh sáng màu: ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào? II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: Trả lời: 2. Kết luận: ( SGK/ 138) III. Vận dụng. C3: - ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy tạo ra bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay vàng. - Các vỏ nhựa đóng vai trò như tấm lọc màu. TIẾT 59. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và Một bể nước nhỏ (như bể cá nguồn phát ánh sáng màu. cảnh) có các thành bên trong suốt 1. Các nguồn phát ánh sáng trắng: đựng nước pha mực đỏ có thể dùng 2. Các nguồn phát ánh sáng màu. như dụng cụ nào ở trên? II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu. 1. Thí nghiệm: 2. Kết luận: ( SGK/ 138) III. Vận dụng. C3: C4: Trả lời: Bể nhỏ có thành trong suốt đựng nước màu có thể coi là 1 tấm kính lọc màu. Tích hợp giáo dục môi trƣờng - Con ngƣời làm việc có hiệu quả và thích hợp nhất đối với ánh sáng trắng ( án sáng mặt trời). Việc sử dụng ánh sáng mặt trời trong sinh hoạt hàng ngày góp phần tiết kiệm năng lƣợng, bảo vệ mắt và giúp cơ thể tổng hợp Vitamin D - Không nên sử dụng ánh sáng màu trong học tập và lao động vì chúng có hại cho mắt. T H Ấ U K Í N H 1-8 6. 3. 2.5. 4. Đây Đây Đây là làlàbộ 8. 7. Đây là 1. 2 -3 dụng một máy tên nơichương mà bệnh sinh cụ khi một bệnh về MẮT M một trong vật làm dùng về học III ta mắt của có bước đểbộ khiến cấu mắt mà những bằng nhựa K Í N H L Ú P 3-7 quan người tạo vào, giống sát bệnh ảnh người bệnh Vật Lí 9 phận thuỷ quan hoặc những máy của ảnh ta phân vật bị chỉ nhìn Q UA NG HỌ Ọ C 4-8 không trọng của tinh trong nhỏ biệt nhưng biến được dạng tinh thấy rõ mắt suốt NH Ă À C Ƣ Ờ I 5-7 màu vi quahơn các sắcvật rất loại những ở 6-5 nhiều kính. gần. MÙMÀU T H Ể T H Ủ Y TT I N H 7-11 C Ậ N T H Ị 8-6 C TẤ MLỌCM ÀU TIẾT 59. ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu: II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu: III. Vận dụng: - ÁNH SÁNG DO MẶT TRỜI VÀ CÁC ĐÈN CÓ DÂY TÓC NÓNG SÁNG PHÁT RA LÀ ÁNH SÁNG TRẮNG. - CÓ MỘT SỐ NGUỒN PHÁT RA TRỰC TIẾP ÁNH SÁNG MÀU. - CÓ THỂ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG CÁCH CHIẾU ÁNH SÁNG TRẮNG QUA TẤM LỌC MÀU.
- Xem thêm -