Tài liệu Từ vựng tiếng anh về các loài bò sát

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 204 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Từ vựng Tiếng Anh về các loài bò sát A Alligator: cá sấu Mỹ Anaconda: trăn Nam Mỹ Asp: rắn mào Anaconda B Basilisk: giông túi Bearded dragon: rồng Úc Black caiman: cá sấu đen Black racer: rắn lải đen Blue-tongued skink: thằn lằn lưỡi xanh Boa constrictor: trăn Mỹ nhiệt đới Bull snake: rắn trâu Bearded dragon C Chameleon: tắc kè hoa Cobra: rắn mang bành Copperhead: rắn hổ mang Coral snake: rắn san hô Corn snake: rắn ngô Cottonmouth: rắn hổ mang nước Crocodile: cá sấu Crocodile D Desert tortoise: rùa sa mạc Diamondback rattlesnake: rắn chuông vảy kim cương Desert tortoise E Emerald tree boa: trăn cây ngọc lục bảo F Frilled lizard: thằn lằn cổ diềm G Galapagos tortoise: rùa Galapagos Garter snake: rắn nịt tất Gavial: cá sấu Ấn Độ Gecko: tắc kè Gila monster: thằn lằn quái vật Gila Glass lizard: thằn lằn Green iguana: cự đà xanh Ground skink: rắn mối Galapagos tortoise H Horned lizard: thằn lằn có sừng I Iguana: cự đà Indigo snake: rắn chàm Iguana K King cobra: rắn hổ mang chúa Kingsnake: rắn vua Komodo dragon: rồng Komodo King cobra L Leatherback turtle: rùa da Lizard: thằn lằn Loggerhead turtle: rùa Quản Đồng Leatherback turtle M Mamba: rắn độc châu Phi Mountain viper: rắn núi Mud snake: rắn bùn Mud turtle: rùa bùn Musk turtle: rùa xạ Mud turtle N Nile crocodile: cá sấu sông Nile P Painted turtle: rùa vẽ Ploughshare tortoise: rùa lưỡi cày Python: trăn nhiệt đới Python R Rattlesnake: rắn chuông Reptile: động vật bò sát Ringneck snake: rắn vòng cổ Rattlesnake S Skink: thằn lằn bóng chân ngắn Slow worm: rắn thủy tinh Snake: rắn Snapping turtle: rùa cá sấu Softshell turtle: rùa mai mềm Spiny lizard: thằn lăn gai Spiny lizard T Timber rattler: răn chuông gỗ Tortoise: rùa Turtle: rùa biển Turtle V Veiled chameleon: tắc kè hoa đeo mạng Viper: rắn độc Veiled chameleon W Water moccasin: rắn nước Water turtle: rùa nước Whipsnake: rắn roi Whiptail lizard: thằn lằn đuôi dài Whiptail lizard Y Yellow-foot tortoise: rùa chân vàng
- Xem thêm -