Tài liệu TRẮC NGHIỆM market leader 3 intermediate

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4718 |
  • Lượt tải: 0
phuonglethi

Tham gia: 23/07/2016

Mô tả:

vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com 1. Using an existing name on another type of product. (A, p.7) A. Awareness B. Image C. Stretching D. range 2. How familiar people are with a brand. A. Awareness. (A, p.7) B. Image C. loyalty D. range 3. Consumer who always buy Levi’s when they need a new pair of Jeans are showing …….. (B, p.7) 01692 49 49 45 A. Product range B. Product lifecycle C. Product launch D. Product placement 7. Not enough people recognize our logo; we need to spend a lot more on raising brand ……… (B, p.7) A. brand awareness B. brand loyalty C. brand stretching D. brand name 8. The ideas and beliefs people have about a brand. (A, p.7) A. Awareness A. brand awareness B. Image. B. brand loyalty C. Stretching C. brand stretching D. Range D. brand name 9. A product ……… consists of introduction, growth, maturity and decline. (B, p. 7) 4. Not enough people recognize our logo; we need to spend a lot more on raising brand ……… (B, p.7) A. brand awareness B. brand loyalty C. brand stretching D. brand name A. range B. lifecycle C. launch D. placement 10. When products are used in films or TV programmes. (A, p.7) 5. The creation of Virgin Cola, Virgin Air, Virgin Rail and Virgin Bride is an example of ………. (B, p.7) A. Product range A. brand awareness C. Product launch B. brand loyalty D. Product placement C. brand stretching 11. The set of products made by company. (A, p. 7) D. brand name 6. The introduction of a product to the market. (B, p.7) B. Product lifecycle A. Product range B. Product lifecycle 1 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com C. Product launch D. Product placement 12.The length of time people continue to buy a product. (A, p.7) 17.A good product is one that can ………. most, or all, of the customer’s expectation. (A, p.4) A. help B. meet A. Product range C. supply B. Product lifecycle D. serve C. Product launch D. Product placement 13.Coach, like many other companies, is ……… its products to reduce costs.(C, p. 8) 18.A market ……… is a group of customers of a similar age, income level and social class. A. share B. follower A. outsourcing C. leader B. produced D. segment C. sourced D. producing 14The name given to a product by the company that makes it.(A, p. 87 19.When we arrived the ………… was closed and there were no cabs at all. (B, p.15) A. freeway B. motorway A. Brand loyalty C. elevator B. Brand name D. subway C. Brand image D. Brand awareness 15.This year we ……….. to develop a brand with personalty. A. try B. tried C. are trying D. are tried 16.When a company has a new product, it gives it a catchy ……….. (A, p.4)hấp dẫn A. brand B. name C. awareness D. symbol 01692 49 49 45 20.There are some signs, at the US at least, that the airlines are at last attempting to respond to customer……….. A. dissatisfaction. B. satisfaction C. demand D. misbehaviour 21.Many analysts ……. alcohol for the phenomenon called “air rage” (A, p.8) A. concern B. blame C. harm D. criticise 22.At our hotel, we give our ……… more than a high –quality experience, we get them to enjoy the Korona way of life. 2 http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com vovanny A. customers C. traffic B. guests D. street 27.There are signs that airlines are trying to respond to customer …… C. tourists D. shoppers 23.Cabin and flight crews often have to deal with …… and dangerous in-flight behaviour. (A, p8) B. misbehaviour B. blame C. disruption C. harm D. disruptive gây rối 24.Cases of passenger …… are unfortunately all too common on long distance flights. (A, p9) Trường hợp khách hàng đối xử tệ là điều không may mắn cho tất cả các chuyến bay dài A. concern 28.The ……. are responsible and service-oriented, they obviously enjoy their jobs and want to help the clients. Những nhân viên đang đáp ứng dịch vụ phương đông, họ thích công việc họ rõ ràng và muốn giúp khách hàng. B. assistants C. harm D. misbehaviour 25.There is increasing …… that airlines are trying to save money at the expense of customer satisfaction. (A, p9) Sự tăng thêm quan ngại về hãng máy bay cố gắng tiết kiệm tiền phí tổn thỏa mãn khách hàng. quan ngại B. blame C. harm D. dissatisfaction 26.The busy executives can not afford to waste time in ….. Jams as they try to reach city center venue. (B, p.8)) Bộ phận hành chính không thể bỏ phí thời gian trong khi kẹt xe vì thế họ cố gắng để đưa trụ sở đến gần trung tâm thành phố. B. road D. concern A. crew B. blame A. transport Có một vài sự thiết kế của hãng máy bay đang cố gắng đáp ứng lại sự không hài lòng của khách hàng. A. dissatisfaction A. concern A. concern 01692 49 49 45 C. salesmen D. staff 29.In addition, the …….. of the hotel is ideal: a three-minute drive from the international airport. (B, p.8) Ngoài ra, địa điểm của khách sạn thật lý tưởng, 3 phút lái xe từ sân bay quốc tế A. place B. situation C. venue D. location ( địa điểm) 30.Lots of companies talk about responsibility and authority. (p.24) ……… Nhiều công ty nói về việc phân quyền trách nhiệm và quyền lực A. decentralising B. conservative 3 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com C. bureaucratising D. dynamizing 31.Which of the following doesn’t go with the noun “business”? (D, p.26) A. B. C. D. virus cards plan method 32.Laptops and cell-phone are standard ……. for all supervisors at SOL. (R. p.24) Laptop và điện thoại di động là trang thiết bị tiêu chuẩn cho tất cả người giám sát tại SOL A. machines 01692 49 49 45 35.The government should commission a special ……… to assess the risks posed by GM foods.(B. p.13) Chính phủ có thể lệnh một nghiên cứu dự án định giá sự rủi ro được làm bởi thức ăn GM A. research project (nghiên cứu dự án) B. labor force C. Information technology D. trade fair ( hội chợ thương mại) 36.Companies today are faced with the stark choice: ……. or go under (A, p.12) Những công ty ngày nay đang đối mặt với sự chọn lựa quả quyết: thích nghi hoặc suy giảm B. facilities A. adopt (kế tục) C. equipment B. market D. lines 33.Many organisations have adopted a less ……, more flexible business culture.(A. p.12) Nhiều tổ chức đã thực hiện ít quan lưu, văn hóa kinh doanh năng động hơn. C. adapt (thích nghi) D. research 37.A second difficult choice for a company concerns the extend to which it should go global or remain ………. ((A, p.12) A. bureaucratic B. caring C. decentralised ( phân quyền) D. Market-driven 34..They use several regional production and ….. “hub” where neighbouring markets are serviced from one single location .(A. p.12) Chúng tôi sử dụng một vài sản phẩm và phân phối trung tâm nơi mà thị trường bên cạnh đang phục vụ từ một địa điểm cụ thể. A. manufacturing B. selection C. distribution (phân phối) D. advertising Sự lựa chọn khác nhau thứ hai của một công ty liên quan việc mở rộng cái mà nó có thể đi đến toàn cầu hoặc là địa điểm cụ thể. A. Professional ( chuyên nghiệp) B. static (tĩnh, không chuyển động) C. local D. impersonal ( không liên quan đến ai, không nói về ai) 38.The company has recently had to …….. its workforce. Reducing the number of employees is the best way to stay profitable in the current economic climate. (B, p.33) Công ty gần đây đã sa thải lực lượng lao động của chúng. Giảm số nhân viên là cách tốt nhất để có được lợi nhuận trong môi trường kinh doanh hiện tại. A. upgrade ( nâng cấp) 4 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com B. downsize ( sa thải) C. locate ( xác định vị trí) D. structure ( cấu trúc) 39.It is now so expensive to rent offices in the city centre that many companies are …… to the suburbs. (B, p.33) Bây giờ quá đắt để thuê văn phòng trong trung tâm thành phố vì thế nhiều công ty đang di dời ra ngoại ô. A. relocating (di dời) B. restructuring ( cấu trúc lại) C. redeveloping ( quy hoạch) D. reorganising ( tổ chức lại) 40.Company choice (A, p.12) Until quite recently, companies typically tended to be ….they were built on a model which achived a high degree of control. Cho đến thời điểm này,nhiều công ty đang thực hiện để có được cấp bậc họ đã xây dựng trên mô hình cái mà đạt được mức độ điều chỉnh cao. A. economical B. hierachical ( Adj) C. welcoming ( hoanh nghênh) D. democratic ( dân chủ) 41.The most successful change in our company was the decision to ……. the company hierarchy. Now there is more opportunity for promotion. (B, p.33) A. relocate B. restructure C. redevelop D. reorganise 42.The company has noticed that two many decisions are made at H/O. It is …… the decisionmaking process so that branch managers are more involved at an earlier stage. (B, p.33) 01692 49 49 45 Công ty đã thông báo rằng hai hay nhiều quyết định được thực hiện tai H/O. Nó đang phân quyền quyết định quá trình vì thế quản lý chi nhánh có nhiều rắt rối hơn tại một giai đoạn sớm hơn. A. decentralizing ( phân quyền) B. deregulating ( bãi bỏ quy định) C. centralizing ( tập trung) D. regulating ( luật lệ) 43.Our product hasn’t been selling well recently. The marketing team has decided …… the product with a more up-to-date image. (B, p.33) Sản phẩm của chúng tôi không bán tốt hiện tại. Đội nhóm Marketing đã quyết định tung lại sản phẩm với hình ảnh nhiều ngày hơn. A. re-launching B. to launch C. To re-launch D. launch 44.Going to an international ……. ……. is often an excellent opportunity for networking. (B, p.13) Đi đến hội chợ thương mại quốc tế thường có cơ hội tuyệt vời cho mạng lưới. A. trade fair B. Information technology C. research project D. TV commercials ( buôn bán TiVi) 45.Our company is about to ……… its head office to Malta. Công ty của chúng tôi di dời trụ sở chính của nó đến Malta. A. upgrade B. relocate C. downsize D. deregulate ( bãi bỏ quy định) 5 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com 46.Change is a natural part of human condition. However, we often perceive it as a ……. to our stability, our self-esteem and our values. Thay đổi là điều kiện tự nhiên của phần nhân lực. Tuy nhiên, chúng tôi thường hiểu nó như một đe dọa sự ổn định của chúng tôi, quý trọng việc bán hàng, giá trị của chúng tôi. A. signal B. failure C. stimulus D. threat 47.Different between the selling price of a product and the cost of producing it. A. gross margin B. debt C. turnover D. investment 48.Equal parts into which the capital or ownership of a company is divided A. gross margin B. investment C. shares D. debt 49.A part of profits of a company paid to the owners of shares. A. A forecast B. A dividend C. Earnings per share D. Pre-tax profits 50.We plan to issue new…… in order to finance expansion in Asia. Chúng tôi lên kế hoạch phát hành cổ phiếu mới để mở rộng tài chính ở châu Á. A. dividend B. shares 01692 49 49 45 C. gross margins D. earnings per share 51.Money which people or organisations put into a business in order to make profit. (A, p.20) A. investment B. revenues C. dividend D. gross margin 52.Which of the following doesn’t go with the noun “recession” (suy thoái)? (B, p.21) A. To come out of B. To pull something out of C. To plunge (nhận chìm) something into D. To decrease 53.Which of the following doesn’t go with the noun “debt” ? (B. p21) A. To repay B. To invoice ( hóa đơn) C. To write off D. To run up (chất đống) 54.A company’s ……. is the profit it makes before tax is taken away. (A, p.20) Lợi nhuận trước thuế là một phần lợi nhuận nó làm ra trước khi thuế được trừ. A. B. C. D. pre-tax profit dividend earning per share gross margin 55.Which verb does not normally go with: a profit? ( B, p.21) A. B. C. D. to generate to make to do to earn 56.Which verb does not normally go with: recession? ( B, p.21) 6 vovanny A. B. C. D. http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com A. B. C. D. to come out of to pull something out of to decrease to plunge something into ( chìm vào) 57.The ……. is the part of profits of a company that is paid to shareholders for each share that they own. ( A, p.20) A. B. C. D. stock dividend earning revenue ( doanh thu) thu nhập 58.A …… market is a place where a company’s shares are bought and sold. ( A, p.20) A. B. C. D. stock share investment local stock dividend earning Revenue 60.Money that a company, organisation government receives from people. ( A, p.20) A. B. C. D. 63.Celebrity ……. is a technique that is very popular in advertising at the moment. (C, p.47) Xác nhận danh tiến là một kỹ xảo cái mà rất phổ biến trong quảng cáo tại mọi thời điểm. A. B. C. D. exhibition ( cuộc triển lãm) research endorsement advertisement ( sự quảng cáo) 64.If you have something to sell, you can ….. an advert in the local newspaper. (C, p.47) A. B. C. D. target place launch put 65.Nike has created some of the world’s most attention-…… advertising. (B, p.48) or profit dividend earning revenue 61.Advertising companies spend a lot of money on creating clever ……. that are short and memorable such as the message for the credit card. Access:”Your flexible friend”. (C, p.47) Nhiều công ty quảng cáo chi nhiều tiền vào việc tạo ra slogans khéo léo cái mà ngắn và đáng nhớ cũng như là thông điệp cho cái thẻ tín dụng. Vượt qua:” người bạn dễ sai khiến của bạn” A. B. C. D. billboards public transport television hoarding (pano quảng cáo) Nếu bạn có một vài thứ để bán, bạn có thể có nơi quảng cáo trong địa điểm báo. 59.The ……. per share are a company’s profits divided by the number of its shares ( A, p.20) A. B. C. D. 01692 49 49 45 slogans directories mailshots sentences 62.Viacom Outdoor is an advertising company that specialises in placing adverts on …… such as bus. Nike đã tạo một vài thu hút sự chú ý quảng cáo của thế giới A. B. C. D. attracting thu hút grabbing ( thu hút) seizing (sự buột) taking 66.He has built Nike’s ……… into sport after sport from its athletics roots on the back of sporting masters . (B, p.48) A. B. C. D. enlargement expansion development extension 67.Advertising done at the place where a product is sold is called “…… advertising”. ( A, p.24) Quảng cáo làm tại địa điểm nơi mà sản phẩm được bán được gọi là điểm quảng cáo bán hàng A. public B. point-of- sale C. eye-catching 7 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com D. attractive 68.If a celebrity ……. a product, they say how good it is in advertisement. ( A, p.24) Nếu một chứng thực nổi tiếng một sản phẩm, chúng nói nó tốt như thế nào trong quảng cáo A. B. C. D. persuades ( làm tin) launches ( tung ) endorses (Chứng thực) attracts ( ảnh hưởng) 69.Billboards, those large signs used for advertising, are often called “……..” in Britain. ( A, p.24) A. B. C. D. leaflets ( truyền đơn) slogans hoardings mailshots ( quảng cáo bằng mail) 70.Outdoor advertising is growing rapidly because the cost of TV ….. has risen dramatically . ( A, p.24) Quảng cáo ngoài trời đang phát triển nhanh chóng bởi vì chi phí phát thanh quảng cáo trên TV đã tăng lên đột ngột. A. B. C. D. commercials publicity research advertisement 71.I’d just told my hosts I hated fish when it turned out they’d spent the whole day making fish soup, their national dish, especially for me. I had really …… my foot in it. ( A, p.28) Tôi chỉ nói với chủ nhà của tôi, tôi ghét cá khi nó bật ra họ sẽ dành cả ngày làm súp cá, món ăn dân tộc của họ, đặc biệt là đối với tôi.Tôi đã thực sự đặt chân của tôi trong nó A. B. C. D. shared put taken had 58.In many countries, people make a comment about the weather to ….. the ice and start conversation. ( A, p.28) Ở nhiều nước, người ta thực hiện một lời bình luận về thời tiết để phá vỡ lớp băng và bắt đầu cuộc hội thoại. A. B. C. D. 01692 49 49 45 break catch keep erase 72.I didn’t know exactly how long I had for my presentation, and I knew nothing about the audience. The organisers had really ……. me in at the deep end ( A, p.28) Tôi không biết chính xác bao lâu tôi đã cho trình bày của tôi, và tôi không biết gì về đối tượng.Các nhà tổ chức đã thực sự đã ném tôi vào cuối sâu A. B. C. D. put thrown throw sent 73.I’d just told my hosts I hated fish when it turned out they’d spent the whole day making fish soup, their national dish, especially for me. I had really ….. my food in it. ( A, p.28) Tôi chỉ nói với chủ nhà của tôi, tôi ghét cá khi nó bật ra họ sẽ dành cả ngày làm súp cá, món ăn dân tộc của họ, đặc biệt là đối với tôi.Tôi đã thực sự đặt chân của tôi trong nó A. B. C. D. put thrown throw sent 74.Mr Brown’s been to Nigeria many many times. He knows the culture inside ……. ( B, p.28) Ông Brown của Nigeria rất nhiều lần.Ngài biết các nền văn hóa bên trong ra ngoài A. B. C. D. over out up with 75.We’ve told you everything about this job opportunity in Uzbekistan. Now you tell us what you think. The ball is ……. your court. ( B, p.28) Chúng tôi đã nói với bạn tất cả mọi thứ về cơ hội việc làm tại Uzbekistan. Bây giờ bạn cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ.Quả bóng là tại tòa án của bạn A. in B. out 8 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com C. up D. with 76.I had all sorts of problems with my new colleagues, but now I’ve had it ……. with her, and we work really well together. ( B, p.28) Tôi đã có tất cả các loại của các vấn đề với các đồng nghiệp mới của tôi, nhưng bây giờ tôi đã có nó ra với cô ấy, và chúng tôi làm việc thực sự tốt với nhau A. B. C. D. over out up in 77.With this conference next month, we’re all …… to our eyes in work at the office.( B, p.28) Với hội thảo này vào tháng tới, chúng tôi tất cả trong mắt của chúng tôi trong công việc tại văn phòng A. B. C. D. over out up in 78.In Britain, you …… pay tax on the internet that your money earn. ( C, p.29) In Anh, bạn phải trả tiền thuế trên internet rằng tiền của bạn kiếm được A. B. C. D. must mustn’t have to don’t have to 79.In some countries, staff ….. clock in and out. Apparently, this encourages puntuality. ( C, p.29) Ở một số nước, nhân viên phải đồng hồ trong và ngoài.Rõ ràng, điều này khuyến khích đúng giờ A. B. C. D. must mustn’t have to don’t have to 80.If others arrived before you, your hosts will often tell you the subject of the previous …………. and invite you to contribution. ( D, p.57) 01692 49 49 45 Nếu những người khác đến trước khi bạn, chủ nhà của bạn thường sẽ cho bạn biết chủ đề của cuộc hội thoại trước đó và mời bạn đóng góp A. B. C. D. discussion argument agreement conversation 81.It is best to ……. criticising Italian culture, even if your Italian counterpart are doing so ( D, p.57) Tốt nhất để tránh chỉ trích nền văn hóa Ý, ngay cả khi đối tác Ý của bạn đang làm như vậy A. B. C. D. give show avoid (chỉ trích) make 82.Locals often ……. at home but they will accept a foreigner’s invitation to a hotel or restaurant. ( D, p.57) Người dân địa phương thường giải trí ở nhà nhưng họ sẽ chấp nhận lời mời của một người nước ngoài đến một khách sạn hoặc nhà hàng. A. B. C. D. invite entertain eat cook 83.There are local customs to be aware of, for example, it is considered bad ………to either eat or offer something with the left hand.( D, p.57) Có khách hàng địa phương phải nhận thức được, ví dụ, nó được coi là cách xấu hoặc là ăn hoặc cung cấp một cái gì đó với bàn tay trái A. B. C. D. attitude (thái độ) manner action gesture (động tác) 84.Hospitality plays a key role in Italian business ……..( D, p.57) Lòng mến khách đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa kinh doanh Ý A. B. C. D. activity target process culture 9 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com 85.Giving gifts in the UAE is more complex than in other countries. This is partly because of …….. of nationalities. (D, p.57) Tặng quà tại UAE là phức tạp hơn so với ở các nước khác.Điều này một phần là do hỗn hợp của các dân tộc A. B. C. D. mixture mixing mix combination 86.You ……… make a lot of small talk. Americans like to get down to business quickly. ( B, p.58) A. B. C. D. must mustn’t have to don’t have to 87.Something you surprise or did not know before. (D, p.56) A. B. C. D. To see eye to eye To get into hot water A real eye opener To like a fish out of water 88.Given a difficult job to do without preparation. (D, p.56) A. B. C. D. To see eye to eye To get into hot water To throw in at the deep end To like a fish out of water 89.Make someone you have just met less nervous and more willing to talk. (D, p.56) Trò chuyện với một vài người bạn có khi gặp là ít tỏ thái độ mạnh mẽ và nói chuyện nhiều hơn để phá vỡ tản băng A. B. C. D. To see eye to eye To break the ice To throw in at the deep end To like a fish out of water 90.Feel uncomfortable in an unfamiliar situation. (D, p.56) A. B. C. D. To see eye to eye To get on like a house on fire To throw in at the deep end To like a fish out of water 01692 49 49 45 91.The starting salary of the successful ……. will be decided on the basis of qualifications and experience. (A, p.32) A. B. C. D. employee staff applicant interviewee 92.Our company has a …… for a graduate in economics. (A, p.32) A. B. C. D. position ( vị trí) vacancy (tình trạng trống rỗng) job opportunity 93.The interview panel will draw up(cố gắng) a …….. of only five candidates(người ứng cử). (A, p.32) Nhóm phỏng vấn sẽ loại bỏ một số danh sách sơ tuyển chỉ để lại năm người ứng cử A. B. C. D. shortlist ( danh sách sơ tuyển) data file record 93.It is usual to ask your previous employer for a ………(A, p.32) Thông thường mời (yêu cầu) chủ của bạn trước cho một hội nghị A. B. C. D. reference ( hội nghị) interview covering letter record (hồ sơ) 95.For high performers, a good financial …… is not all that matters. They need a challenge as well. (A, p.32) Người biểu diển giọng cao, một kiện hàng mà tài chính tốt A. B. C. D. support package packet record 96.Which verb does not normally go with: an interview? ( B, p.32) A. to apply 10 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com B. to carry out C. to hold D. to call for 97.Which verb does not normally go with: applicants? ( B, p.32) người xin việc A. B. C. D. to interview to reject to advertise to shortlist 98.Which verb does not normally go with: a post? ( B, p.32) A. B. C. D. to appoint somebody to to take up to advertise to shortlist 99.Which verb does not normally go with: a contract? ( B, p.32) hợp đồng A. B. C. D. to sign to terminate (hoàn thành) to enter to (chấp nhận) to work 100.Which verb does not normally go with: one’s CV? ( B, p.32) A. B. C. D. to fill up to update to send to submit 101.Which verb does not normally go with: a salary? ( B, p.32) A. B. C. D. to earn to pay to receive to submit ( đệ trình) 102.Sometimes candidates will take a/an ……. before the interview to assess their mental ability and reasoning skills? ( C, p.69) Thỉnh thoảng người ứng cử sẽ làm bài kiểm tra trước khi người phỏng vấn định mức năng lực và kĩ năng A. B. C. D. probationary period covering letter application form psychometric test 01692 49 49 45 103.These days it is normal for successful candidates to have to work a/ an ……….. in a company.( C, p.69) Có một vài ngày cho người ứng cử thành công là phải làm việc trong thời kỳ thử thách trong một công ty A. probationary period ( thời kỳ thử thách) B. curriculum vitae (chương trình giảng dạy) C. interview panel D. psychometric test 104.The problem is that people of this quality are very attractive to rival companies and are likely to be ……….( R, p.70) Vấn đề là cái mà con người có phẩm chất rất thu hút đối với công ty cạnh tranh và cũng như tìm và tuyển dụng A. B. C. D. headhunter headhunting headhunted (tìm và tuyển nhân viên giỏi) headhunt 105.High performers are very keen to develop their skills and their ……... (R, p.70) Người biểu diễn rất nhạy bén đễ phát triển kỹ năng của họ và chương trình giảng dạy của họ A. B. C. D. jobs curriculum vitae financial packages salaries 106.Offering time for regeneration is another crucial way for organisations to ……. high performers. (R, p.70) A. B. C. D. keep retain hold develop 107.The person in charge of the meeting. (B, p.73) Người có trách nhiệm trong buổi họp A. host B. chairperson ( chủ tọa) C. participant 11 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com D. presenter 108.A lists of topics to be discussed. (B, p.73) A. B. C. D. item agenda (chương trình nghị sự) propose (đề xuất) action points 109.A lists of topics to be discussed. (B, p.73) A. B. C. D. item agenda propose action points 110.Following complaints from customers, we need to discuss ideas for the …… code for all employees, as well as guidelines on personal appearance. (D, p.73) A. B. C. D. job attitude dress performing 111.Staff tend to be young so employee …… is high. (D, p.73) Nhân viên hướng đến là trẻ vì thế doanh thu cao A. B. C. D. salary expense (chi tiêu) bonus turnover 112.Staff receive sales ……. as an end-of –year bonus. (D, p.73) A. B. C. D. commission vouchers ( chứng chỉ) wage (tiền lương) income 113.Globalisation improves international ……… and understanding. (D. p.76) A. B. C. D. communicating communication discussion discussing 114.It’s essential to …….. with all regulations if you want the delivery to go through without problems. (F. p.78) 01692 49 49 45 Điều cần thiết tuân theo với tất cả luật lệ nếu như bạn muốn nhận đi qua mà không có vấn đề gì. A. B. C. D. follow comply (tuân theo) submit (đệ trình) obey (tuân theo) 115.If you would like to place ……………(F. p.78) A. an order, press one now. B. insurance cover the shipment. C. the delivery date, let us know as soon as possible. D. a market survey before you make a major investment 116.Let us know if you want us to arrange ……(F. p.78) Hãy cho phép chúng tôi biết nếu như bạn muốn chúng tôi sắp xếp chuyến hàng. A. all regulation if you want the delivery to go through without problems. B. insurance cover the shipment. C. the delivery date , let us know as soon as possible. D. a market survey before you make a major investment. 117.We are trying to break into the Japanese …….(F. p.78) Chúng tôi đang cố gắng để xâm nhập vào thị trường Nhật Bản A. B. C. D. loyalty regulation market need 118.All the people who buy a particular product or use a particular service. (C. p.78) Tất cả con người người mà mua một sản phẩm cụ thể hoặc dùng một dịch vụ cụ thể. A. B. C. D. product niche ( thích hợp) commodity thing 119.An official limit on the quantity of goods. (C. p.78) 12 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com Một giới hạn vào số lượng hàng hóa A. B. C. D. tariff quota (hạn ngạch) subsidy ration 120.This market is the one of the most …….. consumer success stories of the past decade, promoted quietly in Britain. (R. p.79) A. B. C. D. amazing incredible notable remarkable 121.It is ironic, though, that fair trade, which was …….to reduce injustices of the world trade system, could itself become a victim of the WTO. (R. p.79) A. B. C. D. built designed planned drew 122.If you ……us a discount of 10%. We’ll place a firm order. (A. p.80) A. B. C. D. give gave had given are giving 123.If we ……. an association of producers, we would get a better price for our coffee. (A. p.80) A. B. C. D. joined connected linked united 124.Money paid by a government or organisation to make a product cheaper to buy or produce. (A. p.36) A. B. C. D. WTO Subsidy Quotas Support 125.To sell product at a very low price in an export market. (A. p.36) A. B. C. D. Dump Subsidy Quotas Support 01692 49 49 45 126.Organisation formed in 1995 to set rules on international trade. (A. p.36) A. B. C. D. Trade Fair Regulations WTO 127.……… trade is a system in which countries agree not to charge import taxes on certain goods they buy from each other. (A. p.36) A. B. C. D. Fair Trade Market Public 128.Open ……. ensure the free flow of goods, labor, etc. between countries. (A. p.36) A. B. C. D. exports borders quotas imports 129.If you impose/ introduce them, you make trade more difficult. If you lift/ remove them, you make it easier. (A. p.36) A. B. C. D. Regulations Tariffs Taxes Restrictions 130.To remove government controls on a particular business activity. (A. p.36) A. B. C. D. E. Deregulate Restriction Fair trade Subsidy tax 131.We have a policy of zero defects so we were surprised when shortly after the launch, we received complaints about the durability and …… of this product. (A. p.85) A. B. C. D. reliability dependability trustworthiness ability 132.As a result, they were able to correct the fault and we ……… the product. (A. p.85) 13 vovanny A. B. C. D. http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com repaired corrected modified relaunched 133.After extensive tests, our engineers ….. a fault(A. p.85) A. B. C. D. recalled corrected modified identified ( nhận ra) 134.Quality control involves checking for …….. before selling goods. (B, p.85) A. B. C. D. faults mistake false defect 135.During the inspection a number of serious production …… were found. (B, p.85) A. B. C. D. faults defects mistakes flaws 136.We provide our customers with a ……… lasting 10 years. (B, p.85) A. B. C. D. guarantee assurance security certification 137.If there is a faulty product, we usually offer customers ……… (B, p.85) A. B. C. D. costs compensation reimbursement return 138.We use a number of ……… to measure quality.(B, p.85) A. B. C. D. costs compensation inspection minimum standard 139.A high price for something special.(F, p.86) (noun, para. 4) A. B. C. D. 01692 49 49 45 premium standard high quality minimum standard 140.The most important company of its type in the world.(F, p.86) (noun, paragraph. 1) A. B. C. D. premium subsidy high quality global leader 141.To sell products more cheaply.(F, p.86) (verb, paragraph. 1) A. B. C. D. move down market subsidy low price global leader 142.Measures of quality by which the processes of producing goods in factories are judged. (F, p.86) (noun, paragraph. 1) A. B. C. D. prices subsidy move down market standards 143.In the developed world, Miele’s strategy for ……… is to break almost all the rules. (F, p.87) A. B. C. D. development developing existence survival 144.The company also believes It can make its German …….. more competitive by changes in working practices. (F, p.87) A. B. C. D. factories plants workshops companies 145.He …… to review our quality procedures. (A, p.88) A. B. C. D. delayed give up avoided wanted 146.I …….. improving reliability. (A, p.88) 14 vovanny A. B. C. D. http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com understook intended attempted recommended 147.He stopped ………. on the project after three months because of ill-health. (C, p.88) A. B. C. D. working to work to involve involving 148.The sales assistant forgot …….. the customer a discount. (C, p.88) A. B. C. D. to give giving given give 149.Many business people agree that a good …….. is just as important as the product itself. (B, p.40) A. B. C. D. after- sales service warranty routine check inspection 150.Rigorous …… means that our standards of service are always extremely high. (B, p.40) A. B. C. D. warranty monitoring routine check inspection 151.We can consistently offer top quality products through continuous ……... (B, p.40) A. B. C. D. warranty monitoring routine checks inspections 152.We have decided to take legal action against CBT Electronics for breach of …….(B, p.40) A. B. C. D. after- self service monitoring warranty inspection 153.If you ……. a problem, you do something to make sure the problem no longer exists. (C, p.40) A. B. C. D. 01692 49 49 45 solve deal with reduce face 154.If you ……. a problem, you realise that it may happen and you are prepared for it. (C, p.40) A. B. C. D. solve anticipate reduce deal with 155.If you ……. a problem, you accept that it exits and that you have to do something about it. (C, p.40) A. B. C. D. solve deal with reduce face 156.If you ……. a problem, you pay no attention to it.. (C, p.40) A. B. C. D. solve deal with reduce ignore 157.If you ……. a problem, you make it less serious. (C, p.40) A. B. C. D. solve reduce deal with ignore 158.If you ……. a problem, you find an answer to it. (C, p.40) A. B. C. D. solve deal with reduce anticipate 159.Many people say they just can’t afford …… low quality products. (A, p.41) A. B. C. D. producing to produce to buy buying 160.If any of the goods are faulty, we promise …… them at no extra cost. (A, p.41) 15 vovanny A. B. C. D. http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com replacing to replace replace to be replaced 161.We can’t launch our new model in September as planned because we forgot ……. before the summer holiday . (B, p.41) A. B. C. D. ordering to order order to be ordered 162.Our company does nothing illegal. We are very …..(B, p.93) A. B. C. D. con artist insider trading law-abiding trustworthy 163.He denied accepting ….. when he gave the contract to the most expensive supplier. B, p.93) A. B. C. D. a bribe a bonus a commission a slush fund 164.I admire our chairman. He’s a man of his word and is greatly respected for his …… (B, p.93) A. B. C. D. secrecy integrity honesty trust 165.They fired him because he was …….. , he informed the press that the company was using under-age workers in the factory. (B, p.93) A. B. C. D. a whistleblower a sweetener a fraudster a con artist 166.Their car looked so much like our new model. We suspect ………(B, p.93) A. B. C. D. a confidential agreement a sweetener a fraudster an industrial espionage 01692 49 49 45 167.Mobile phone ………are challenged to protect teenagers from online pornography.(L2-3, Reading, p.94) A. B. C. D. makers producers operators manufacturer 168.A few companies are, however, taking a lead because they believe it will ……… them a competitive edge. (L94, Reading, p.94) A. B. C. D. make supply give support 169.Companies in the oil and mining sector have been taking the issue of corporate ……….(E, p.95) A. B. C. D. duty task responsibility commission 170.Senior managers have been criticised for ……. decisions regarding payment to secure contracts. (E, p.95) A. B. C. D. debated controversial threatened argument 171.The police are investigating our CEO for allegedly receiving …… (A, p.44) A. B. C. D. corruption bribes bonuses commission 172.They operated a multimillion dollar …….. intended to corrupt government officials. (A, p.44) A. B. C. D. compensations slush fund bonuses bribes 173.Corruption so often makes the headlines that you could forget the majority of people are in fact decent …… citizens. (A, p.44) A. integrity 16 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com B. law-abiding C. secrecy D. trustworthy 174.Which verb does not normally go with: bribes? ( B, p.44) A. B. C. D. to accept to offer to borrow to pay 175.Which verb does not normally go with: a cover -up? ( B, p.44) A. B. C. D. to be accused of to be involved in to be implicated in to be employed by 176.Which verb does not normally go with: fraud? ( B, p.44) A. B. C. D. to make to be guilty of to admit to deny 177.Which adjective does not normally go with: integrity? ( B, p.44) A. B. C. D. complete high absolute serious 178.Which noun does not normally go with: ethical? ( B, p.44) A. B. C. D. questions behaviour actions espionage 179.Which verb does not normally go with: illegal? ( B, p.44) A. B. C. D. To become To declare something To make something To change 180.Leadership is not ……. personality – that can just as well be a glib tongue.( C, p.101) A. charismatic 01692 49 49 45 B. decisive C. magnetic D. persuasive 181.Leadership is lifting a person’s vision to higher things, the raising of a person’s ……… to a higher standard. (C, p.101) A. B. C. D. attitude performance position ability 182.But a good leader who talks little when his work is done, his ….. fulfilled, they will say, “we did it ourselves”.(C, p.101) A. B. C. D. purpose target aim responsibility 183.He was rather ……. – not the kind of person who plans what they say or do. (A, p.48) A. B. C. D. thoughtless opportunistic aggressive impulsive 184.His style of leadership was quite ….. . He was also so competitive and so eager to succeed that many of us often found him ruthless. (A, p.48) A. B. C. D. aggressive decisive flexible impulsive 185.If you want to get the top, you have to be ……. I mean be prepared to take risks and to try new ways of doing things. (A, p.48) Nếu bạn muốn để có được những đỉnh cao, bạn phải adventurious tôi có nghĩa là được chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thử những cách mới để làm việc. (A, p.48) A. B. C. D. aggressive decisive flexible adventurous 186.A relaxed and friendly situation without too many rules of correct behaviour. (E, p.109) 17 vovanny A. B. C. D. http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com closeness togetherness casualness informality 187.The lack of system in organisation where a group of people have power or control. (E, p.109) A. B. C. D. powerfulness bureaucracy lack of hierarchy democracy 188.The idea of a lone inventor who makes a ….. or has a sudden clever idea or brainwave is maybe a little out of date today. (A, p.109) A. B. C. D. discovery patent innovation breakthrough 189.Sometimes during testing there is a …… when it becomes clear the design has a fault. (A, p.109) Đôi khi trong quá trình thử nghiệm là một bước lùi khi nó trở nên rõ ràng thiết kế có một lỗi. (A, p.109) A. B. C. D. defect mistake problem setback 190.The company will apply for a …….. for a design so that others can not copy it and steal the idea. (A, p.109) Công ty sẽ áp dụng cho một bằng sáng chế cho một thiết kế để người khác không thể sao chép và ăn cắp ý tưởng. (A, p.109) A. B. C. D. patent innovation revolution prototype (mẫu thử nghiệm) 191.…….. growth – meaning growth from core businesses , excluding gains from acquisitions – is at root of P&G’s transformation. (R, p.110) A. B. C. D. systematic basic principle organic 01692 49 49 45 192.In an attempt to encourage growth, some companies offer fat …… for innovation or hire stars from outside.(R, p.110) A. B. C. D. bonuses salaries earnings wages 193.…….. –breaking research provides important new ideas and influences the way people think about things. (A, p.52) A. B. C. D. energy ground news authority 194.A …….. idea is useful and effective. (A, p.52) A. B. C. D. patent clever new smart 195. A …….. idea is extremely good. (A, p.52) Một ý tưởng tuyệt vời là rất tốt. (A, p.52) A. B. C. D. beneficial clever practical brilliant 196.A …….. idea is extremely is very, very stupid. (A, p.52) Một ý tưởng lố bịch vô cùng là rất, rất ngu ngốc. (A, p.52) A. B. C. D. wasteful annoying ridiculous silly 197.A …….. idea is sensible and likely to be successful in a real situation. (A, p.52) Một ý tưởng thực tế là hợp lý và có khả năng để thành công trong một tình huống thực tế. (A, p.52) A. B. C. D. beneficial clever practical brilliant 18 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com 198.If an invention is ……., it uses too much time, energy or money. (A, p.52) Nếu sáng chế là lãng phí., Nó sử dụng quá nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc. (A, p.52) A. B. C. D. wasteful silly ridiculous pointless 199.An ………. idea, method or product is completely new and involves great changes. (A, p.52) Một ý tưởng mang tính cách mạng, phương pháp hoặc sản phẩm hoàn toàn mới và liên quan đến những thay đổi lớn. (A, p.52) A. B. C. D. life-saving revolutionary ground-breaking life-changing 200.Which verb does not normally go with: ideas? ( B, p.53) A. B. C. D. To generate To share To test To comment 201.Which verb does not normally go with: a breakthrough? ( B, p.53) A. B. C. D. To innovate To achieve To make To represent 202.Which verb does not normally go with: an invention? ( B, p.53) A. B. C. D. To register To complete To patent To come up with 203.Which verb does not normally go with: patent? ( B, p.53) A. B. C. D. To apply for a To get a To issue a To invent 01692 49 49 45 204.Which verb does not normally go with: innovation? ( B, p.53) A. B. C. D. To encourage To stimulate To brainstorm To facilitate 205.The …….. competition in PCs is keeping prices relatively low. (A, p.56) A. B. C. D. tough strong cut-throat intense 206.Sonara reduced their prices so much that they were accused of ……. competition. (A, p.56) A. B. C. D. aggressive tough unfair intense 207.There will be …… competition for the contract as the terms are excellent. (A, p.56) A. B. C. D. strong tough deep intense 208.Everybody knows that competition to win a stake in United telecommunications will be ……(A, p.56) A. B. C. D. strong tough fierce aggressive 209.European mobile phone manufacturers are under …… price competition from Korean companies. (A, p.56) A. B. C. D. strong tough heavy fierce 210.Prices have gone down owing to …… competition. (A, p.56) A. strong B. unfair C. heavy 19 vovanny http://www.phamlocblog.com duandautugroup@hotmail.com D. deep 211.Alfitel and Deltelcom are engaged in a ……. battle for market share. (A, p.56) A. B. C. D. cut-throat strong tough intense 212.Brent & Kay have an …. advantage over their competitors because of their connections with the Board of Trade. (A, p.56) A. B. C. D. aggressive tough unfair intense 213.At this time of the year, all fruits growers are involved in …….. activity. (A, p.56) A. B. C. D. strong tough deep intense 214.Deliveries were delayed owing to …… storms in the north of the country. (A, p.56) A. B. C. D. E. strong tough heavy aggressive fierce 215.A good leaders has to be able to make …… decisions when necessary, and to make them quickly. (A, p.56) A. B. C. D. strong tough heavy fierce 216.The CEO says the …… pound is responsible for the fall in exports. (A, p.56) A. B. C. D. strong unfair heavy deep 01692 49 49 45 217.If you opened a computer retail shop in our city, you would be …... ……. very strong competition. (B, p.56) A. B. C. D. over against up against across to across for 219.Local clothes manufacturers can no longer fight …… the competition from global brands. (B, p.56) A. B. C. D. up over across against 220.Some businesses are finding it difficult to adapt ….. such a volatile market. (B, p.56) A. B. C. D. to over across for 221.If they invest in mobile phone technology, they stand a good chance of catching ….. ……. their competitors. (B, p.56) A. B. C. D. up with up over up against up across 222.Many corner shops were unable to cope ….. the competition from supermarkets and had to close down. (B, p.56) A. B. C. D. to over across with 223.Lowering our prices would be a rather effective way of responding ….. the competition. (B, p.56) A. B. C. D. up over across to 224.As we already represent three major brands, Siemens probably …… offer us exclusive contract. (A, p.57) A. won’t 20
- Xem thêm -