Tài liệu Topic 2 - ke toan va bctc - sv

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Tham gia: 07/12/2015

Mô tả:

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011 Nội dung Kế toán Báo cáo tài chính Chủ đề 2 Kế toán là gì ? Chức năng của kế toán Đối tượng sử dụng TTKT Thông tin kế toán Báo cáo tài chính GV PHAN THỊ THÚY QUỲNH Kế toán là gì ? Kế toán là một hệ thống Kế toán là gì ? “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động” Thu thập Xử lý Tổng hợp Cung cấp Thông tin kinh tế tài chính Nội dung Đối tượng sử dụng (Theo Luật kế toán Việt Nam - 2003) Chức năng của kế toán Thông tin (phản ảnh) Kế toán là gì ? Chức năng của kế toán Cơ sở PHAN THỊ THÚY QUỲNH Hỗ trợ Kiểm tra (giám đốc) 1 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011 Nội dung Đối tượng sử dụng t.tin kế toán Lợi ích trực tiếp Kế toán là gì ? Chủ nợ Chức năng của kế toán Chủ sở hữu Nhà quản lý Nhà p.tích, tư vấn Nhà c.cấp Đối tượng sử dụng TTKT CQ thuế Thị trường CK Khách hàng Đối thủ cạnh tranh Đối tượng sử dụng t.tin kế toán  Bên trong doanh nghiệp CQ quản lý nhà nước Ai sử dụng thông tin kế toán ? Hiệp hội kinh doanh Công chúng Lợi ích gián tiếp Nội dung  Bên ngoài doanh nghiệp  Nhà quản lý Cổ đông / Chủ nợ Nhà cung cấp / Khách hàng Cơ quan quản lý nhà nước Hiệp hội kinh doanh Nhà đầu tư Nhà phân tích, tư vấn Công chúng …        Kế toán là gì ? Chức năng của kế toán Đối tượng sử dụng TTKT Thông tin kế toán Thông tin kinh tế - tài chính  Ra quyết định KẾ TOÁN QUẢN TRỊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Thông tin kế toán Nội dung Kế toán là gì ? Tình hình tài chính Chức năng của kế toán Kết quả hoạt động SXKD Kế toán Thông tin kinh tế Kết quả của dòng tiền Giải thích PHAN THỊ THÚY QUỲNH tài chính Thông tin kế toán Đối tượng sử dụng TTKT Báo cáo tài chính 2 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011 Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) Báo cáo tài chính (BCTC) Bảng cân đối kế toán là BCTC tổng hợp, Tình hình tài chính phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản Kết quả Hđ SXKD Dòng tiền Giải thích hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định Kết cấu: Bảng  Kết cấu ngang cân đối (TS bên trái, NV bên phải) kế toán  Kết cấu dọc (TS bên trên, NV bên dưới) Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Hình thái tiền tệ Ngày 31/12/20XX Tại 1 thời điểm nhất định Nghiệp vụ kinh tế phát sinh TS  TS  Đơn vị tính: … đồng TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN A – TÀI SẢN NGẮN HẠN A – NỢ PHẢI TRẢ … … B – TÀI SẢN DÀI HẠN B – VỐN CHỦ SỞ HỮU … … TỔNG CỘNG TỔNG CỘNG Báo cáo tài chính (BCTC) TS  NV  NV  NV  Bảng cân đối KT TS  NV  Báo cáo kết quả hđ kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là BCTC Tình hình tài chính Kết quả Hđ SXKD Bảng Báo cáo cân đối kết quả kế toán HĐKD PHAN THỊ THÚY QUỲNH Dòng tiền Giải thích tổng hợp, phản ánh tình hình và kết quả của hoạt động SXKD trong một kỳ kế toán. 3 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011 Báo cáo kết quả hđ kinh doanh Báo cáo kết quả hđ kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 20XX Trong 1 kỳ Doanh thu Chi phí (thu nhập) Lợi nhuận Đơn vị tính: … đồng CHỈ TIÊU SỐ TIỀN Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Hình thái tiền tệ (-) Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần - D.thu bán hàng - Giá vốn hàng bán - LN > 0  Lãi - D.thu c.cấp d.vụ - Chi phí bán hàng - LN < 0  Lỗ - D.thu tài chính - Chi phí quản lý DN … - Thu nhập khác - Chi phí tài chính (-) Chi phí bán hàng (-) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp (-) Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khác Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh … Báo cáo kết quả hđ kinh doanh DT  TS  Nghiệp vụ kinh tế phát sinh DT  NPT  CP  TS  Báo cáo tài chính (BCTC) Tình hình tài chính Kết quả Hđ SXKD Bảng Báo cáo cân đối kết quả kế toán HĐKD Giải thích Dòng tiền BCKQHĐKD CP  NPT  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là BCTC tổng hợp, phản ánh việc hình thành và sử dụng tiền phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Trong 1 kỳ Năm 20XX Đơn vị tính: … đồng CHỈ TIÊU SỐ TIỀN I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu khác 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ Trong 3 hoạt động:  Kinh doanh  Đầu tư  Tài chính 3. Tiền chi trả cho người lao động Hình thái tiền tệ 4. Tiền chi trả lãi vay 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ……… PHAN THỊ THÚY QUỲNH 4 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 04/01/2011 Thuyết minh báo cáo tài chính Báo cáo tài chính (BCTC) Tình hình tài chính Kết quả Hđ SXKD Bảng Báo cáo cân đối kết quả kế toán HĐKD Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận không thể tách rời của BCTC. Dòng tiền Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Giải thích Thuyết minh Cung cấp (mô tả / phân tích) những thông tin chi tiết trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác. BCTC Bài tập: 4, 7, 8, 9, 12 PHAN THỊ THÚY QUỲNH 5
- Xem thêm -