Tài liệu Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị đề tài vai trò của hội lhpn trong công tài liệu text

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 3630 |
  • Lượt tải: 7
thanhhong609253

Tham gia: 07/06/2017

Mô tả:

Tải bản đầy đủ Lý luận chính trị Chủ nghĩa xã hội khoa học Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị- Đề tài Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………… 1 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài …………………………………… 2 3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài …………………………………. 2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài ……………………………………… 2 5. Ý nhĩa của đề tài ……………………………………………………… 3 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận vai trò của phụ nữ và công tác vận động Phụ nữ …………………………… 4 1.1 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữ và công tác vận động Phụ Nữ ………………………. 4 1.2 Quan điểm của Đảng về vai trò của phụ nữ và công tác vận động phụ nữ……………………………………………………………………. 7 Chương 2: Thực trạng về công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 11 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội …………………………………… 13 2.2 Những kết quả hoạt động trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7……………………………………………13 2.3 Những ưu điểm hạn chế trong công tác vận động phụ nữ …………… 17 2.3.1 Ưu điểm …………………………………………………………… 17 2.3.2 Hạn chế …………………………………………………………… 18 2.4 Những hạn chế trong công tác vận động phụ nữ……………………….19 Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao vai trò của Hội Phụ nữ phường 7 về công tác vận động phụ nữ …………………20 3.1 Nâng cao nhận thức về công tác vận động phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới …………………………………………………………………………20 1 3.2 Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giới, về gia đình trong công tác vận động phụ nữ …………………… 21 3.3 Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ,giáo dục chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hoạt động xã hội ……………………………………………………… 22 3.4 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác hội ………………… 23 3.5 Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống ,bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích của phụ nữ ……………………………………………………………… 24 KẾT LUẬN 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Phụ nữ là lực lượng tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển của đất nước. Với tư cách là một nữa dân số, phụ nữ đã góp phần lớn vào sự nghiệp phát triển chung của nhân loại. Do đó vấn đề phát triển của phụ nữ bao giờ cũng cũng gắn liền với sự phát triển của mỗi quốc gia ,muốn phát triển lực lượng phụ nữ phải vận động tập hợp phụ nữ vào tổ chức tạo thành khối sức mạnh, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn , vùng sâu,vùng dân tộc để họ được học tập nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ và hướng tới sự bình đẳng giới không phải là vấn đề riêng của phụ nữ mà đó là vấn đề của toàn xã hội.Trong sự phát triển xã hội phải đề cập vấn đề bình đẳng nam nữ thông qua sự tham gia của phụ nữ trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. trong đó việc tăng cường vận động phụ nữ tham gia vào hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, một bộ phận phụ nữ đang gặp nhiều khó khăn về định hướng chính trị,nhiều phụ nữ chưa có hoặc đang thiếu việc làm, thu nhập thấp, tình trạng thất học, mù chử vẫn còn, nhất là ở nông thôn,vùng sâu vùng dân tộc, một bộ phận phụ nữ thiếu hiểu biết về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, chạy theo lối sống không lành mạnh,coi thường giá trị nhân phẩm,kỷ cương, đạo lý, mắc nhiều tệ nạn xã hội, tình trạng mê tín vẫn còn trong xã hội hiện nay.Do đóđòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhất là Hội LHPN phải ra sức phát huy vị trí của mình lên ngang tầm với sự đòi hỏi của thòi kỳ mới, đặc biệt quan tâm đến công tác vận động phụ nữ để nâng cao trình độ năng lực của phụ nữ đáp ứng nhu cầu tình hình hiện nay.Đây chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi vậy công tác vận động phụ nữ là những hoạt động của Đảng, của Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, trong đó có Hội phụ nữ các cấp là nồng cốt nhằm 3 tác động đến mọi đối tượng phụ nữ một cách đồng bộ,để bồi dưỡng tổ chức động viên phụ nữ tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển và ống hiến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2/-Mục đích và nhiệm vụ của đề tài: Công tác vận động phụ nữ hết sức quan trọng,vì phụ nữ có tiềm năng to lớn, kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, vào lòng yêu nước có khát vọng đưa đất nước nhanh chống vượt qua nghèo nàn lạc hậu, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ”. Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện uộc vận động “Họ tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở thực trạng công tác vận động phụ nữ trên địa bàn và vận dụng những kiến thức đã học từ lý luận áp dụng vào thực tiễn, phân tích làm rõ thực trạng nội dung đề ra một số giải pháp chủ yếu ,nhằm góp phần vào công tác vận động phụ nữ ngày càng có hiệu quả đáp ứng nhu cầu của xã hội. 3/- Phạm vi và đối tượng nghiên cứu đế tài: Phạm vi nghiên cứu tập trung phân tích tình hình hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn phường 7 nhiệm kỳ ( 2006-2011). Đối tượng nghiên cứu qua tình hình thực tế của công tác hội , vận động tập hợp phụ nữ giúp cho Hội LHPN hiểu rõ vai trò, vị trí và chức năng hoạt động của Hội,từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao vai trò của tổ chức hội trong công tác vận động phụ nữ. 4/-Phương pháp nghiên cứu: Tiểu luận được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh và có sử dụng phương pháp so sánh , chứng minh để làm rõ vấn đề của tiểu luận. 4 Đồng thời thông qua điều tra chọn lọc phân tích, tổng hợp các tài liệu, tư liệu có liên quan. 5/- Ý nghĩa của chủ đề: Qua đề tài giúp chúng ta nắm vững quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác vận động phụ nữ ,nắm vững thực trạng công tác vận động phụ nữ trên địa bàn.Từ đó đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao công tác vận động tập hợp đông đảo quần chúng phụ nữ tham gia vào các tổ chức chính trị ,đồng thời cũng như tổ chức hội LHPH thực hiện phương chăm “Nơi nào có phụ nữ nơi đó có tổ chức Hội” và phong trào của Hội ngày càng phát triển ,tiến bộ, thực hiện công tác vận động phụ nữ đạt hiệu quả cao góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 5 6 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: cơ sở lý luận về vai trò của phụ nữ và công tác vận động phụ nữ: 1.1 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin ,Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữ và công tác vận động phụ nữ: Quan điểm duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác- Lênin đã khẳng định :Địa vị của phụ nữ trong xã hội không phải là một hiện tượng riêng biệt tách rời ngoài xã hội, bất di bất dịch,mà gắng liền với sự biến đổi của xã hội loài người trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội cùng với phương thức sản xuất và những điều kiện kinh tế xã hội nhất định .Trong quá trình phát triển của xã hội loài người ,phụ nữ có vai trò lớn đối với sự phát triển của xã hội C. Mác cũng đã khái quát như sau : “Ai đã biết về lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào thì chắc chắn không làm nổi ,xem tư tưởng và việc làm của đàn bà con gái thì biết xã tiến bộ như thế nào” Nói về con đường giải phóng phụ nữ Chủ nghĩa Mác- Lênin, khẳng định “Sự nghiệp giải phóng phụ nữ là bộ phận khắn khích gắn liền với sự nghiệp giải phóng giai cấp với cuộc đấu tranh cách mạng để xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ” đồng thời V.l.Lênin khi nói về chính quyền xô viết và địa vị của người phụ nữ ông đã khẳng định:không có thể và không bao giờ “tự do” thực sự chừng nào phụ nữ còn chưa giải phóng khỏi độc quyền mà luật pháp giành riêng cho “nam giới”. Bên cạnh đó, vị lảnh tụ Nguyễn Ái Quốc của chúng ta cũng đề cặp không ít vấn đề phụ nữ trước khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Người nói: “Muốn giải phóng phụ nữ thật sự ,muốn mang lại quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ trước hết phải tiến hành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân”Từ đó Người cổ vũ phụ nữ tham gia cách mạng, giành độc lập cho dân tộc , Người phân tích rằng đất nước có được độc lập,nhân dân có được tự do thì phụ nữ mới có cơ hội được giải phóng, được bình đẳng Bác kêu gọi : “Vậy cho nên chị em phụ nữ ta hết 7 lòng giúp với các đồng chí đàn ông làm cách mạng , bao giờ cách mạng thành công rồi sẽ muốn gì thì muốn.” Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi phụ nữ đoàn kết lại với ý nghiã sâu sắc qua câu nói “Can đảm thay, phận thuyền quyên vì nước quên mình” đó chính là hình ảnh Trưng Nữ Vương, tuy chỉ trong 3 năm nhưng cũng đủ làm cho bọn tu mi quân giặc hú vía. Như buổi ấy là buổi phong kiến mà đàn bà con gái còn biết cách mạng ,Huống chi bây giờ hai chữ quyền đã rầm rầm khắp thế giới chị em ta đã gặp cảnh nước suy,nỡ lòng nào ngồi yên được.Chị em ơi mau mau đoàn kết lại . Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Lảnh tụ vĩ đại,Người lảnh đạo cả dân tộc lúc nào cũng tỷ mỉ mọi việc, nhất là quan tâm đến vấn đề giải phóng phụ nữ,Bác đã từng nói “Có người nghĩ rằng Bác không có gia đình, chắc không hiểu gì về vấn đề này. Bác tuy không có gia đình riêng, nhung Bác có một đạigia đình lớn đó, Bác có thể suy đón gia đình nhỏ….Muốn sản xuất nhiều thì phải có nhiều lao động, muốn có nhiều sức lao động thì phải giải phóng sức lao động của phụ nữ, nói phụ nữ là nói phần nữa của xã hội ”.Nếu không giải phóng được phụ nữ thì không giải phóng được một nữa loài người, Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng xã hội chỉ có một nữa” (Hồ Chí Minh năm 1970, vấn đề giải phóng phụ nữ, nhà xuất bản phụ nữ Hà nội). Trong những năm đầu thế kỷ XX, dưới tác độngcủa chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi, đặc biệt là đời sống xã hội của phụ nữ .Đánh giá via trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội cũng như vấn đề quyền lợi phụ nữ và giải phóng phụ nữ đã trở thành vấn đề được xã hội quan tâm .Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho ta thấy rõ quan điểm của Người đối với vấn đề này,đó là:Vạch trần tội ác của chủ nghĩa thực dân đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lao động, khẳng định vai trò của phụ nữ trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như đấu tranh giải phóng giai cấp và đấu tranh giải phóng chính mình. Để nói về vai trò phụ nữ và giải phóng phụ nữ Bác Hồ đã viết rất nhiều bài báo tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân, đồng thời vạch rõ tình cảnh bị áp 8 bức bốc lột và đàn áp thậm tệ của nhân dân các nước thuộc địa, đặc biệt Người đã nhấn mạnh rằng ở các nước thuộc địa phụ nữ chính là những người bị bốc lột tàn bạo, bị áp bức dã man nhất và chiếm số đông nhất .Người đã dựng nên một bức tranh cho người đọc thấy tình cảnh của phụ nữ Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp.Đó là hình ảnh về những người phụ nữ lao động nghèo khổ làm nghề gánh muối có thể bị giết chết, bị đánh đập dã man .Đó là việc những người phụ nữ bất kể bà già, trẻ em phụ nữ có thai hay cho con bú điều có thể bị hãm hiếp hoặc tra tấn một cách man rợ mà không một người có lương tri nào hình dung nổi .Người đã không chỉ nêu lên cho người đọc thấy phụ nữ Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp bị áp bức rất dã man mà còn vạch rõ sự bất công , không có công lý dưới chế độ thuộc địa. Người cũng chỉ ra rằng nếu nước nhà được độc lập thì nhân dân mới được tự do, trong đó có cả phụ nữ “Đàn bà, con gái cũng nằm trong nhân dân,nếu cả dân tộc được tự do,đương nhiên họ cũng được tự do”. Trong lịch sử chiến tranh, người phụ nữ Việt Nam có tấm lòng yêu nước sâu sắc, phụ nữ luôn là chiến sĩ chống giặc ngoại xâm, chống phong kiến.Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước luôn có phụ nữ tham gia. Người phụ nữ Việt Nam gắn bó với vận mệnh của đất nước,của dân tộc từ thời kỳ hai bà Trưng đánh giặc Mông, Hán,bà Triệu chống quân Ngô, hình ảnh bà Yến Phi chống chế độ phong kiến, chị nữ anh hùng vùng đất đỏ Võ Thị Sáu,câu nói bất hữu “đánh giặc còn cái lai quần cũng đánh” của Chị Út Tịch huyện cầu Kè và những chị lảnh đạo tài tình chị Nguyễn Thị Minh Khai , Nguyễn Thị Định , nữ anh hùng Tô Thị Huỳnh, Kiên Thị Nhẫn của quê hương châu thành đã anh dũng hy sinh lúc còn son trẻ trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ .Bên cạnh đó lực lượng phụ nữ còn đóng vai trò rất quan trọng trong tăng gia sản xuất, là hậu phương vững chắc cho tuyền tuyến.Chị em phụ nữ đã góp phần công sức to lớn của mình trong việc nuôi quân và dân “ăn no đánh thắnggiặc” với khẩu hiệu “ba sẳn sàng ,ba đảm đang”.Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân vừa là người thầy người mẹ đầu tiên của con người .Khả năng và điều 9 kiện lao động ,trình độ ,văn hóa,vị trí xã hội, đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này.Vì vậy giải phóng phụ nữ chính là công tác vận động là mục tiêu quan trọng trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội của nước ta là nhiệm vụ của các cấp Đảng ,Chính quyền và đoàn thể trong đó vai trò của Hội LHPN là nồng cốt. Phụ nữ Việt Nam có truyền thống lịch sử vẽ vang có tiềm năng to lớn là lực lượng quan trọng trong công tác đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội .Vì phụ nữ có tiềm năng hùng hậu , kế thừa tin hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng qua các cuộc giao lưu Quốc tế .Ngày nay phụ nữ có những mặc cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước nhanh chống vượt qua nghèo nàn lạc hậu , thực hiện mục tiêu “Dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”Phụ nữ đồng tình ủng hộ tham gia vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, đã và đang xuất hiện nhiều tài năng trẻ, nhiều tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh, trong học tập, hoạt động khoa học kỷ thuật, văn hóa nghệ thuật, trong thể thao và công tác xã hội . Trong gia đình vị trí của phụ nữ tiếp tục được tôn trọng, chị em tham gia nhiều trong việc quản lý,tổ chức, chăm lo cuộc sống gia đình và tham gia trong quyết định các vấn đề quan trọng trong gia đình, phụ nữ còn là thành viên tích cực nồng cốt trong gia đình,tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam, thông qua các phong trào, thực hiện các chương trình mục tiêu, vai trò của phụ nữ đã góp phần rất nhiều trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 1.2 Quan điểm của Đảng về vai trò của phụ nữ và công tác vận dộng phụ nữ: Phát huy vai trò tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội là một trong những mục tiêu quan điểm của cách mạng Việt Nam trong thởi kỳ mới. 10 Ở bất kỳ giai đoạn nào người phụ nữ Việt Nam luôn có tinh thần ham học hỏi, mạnh dạng trong công việc, trong lao động cần cù sáng tạo, trong điều kiện xã hội hiện nay, Đảng và Nhà nước đã tạo mọi diều kiện để phát huy vai trò của người phụ nữ. Có thể khẳng định rằng trong điều kiện hiện nay người phụ nữ Việt Nam đã có sự nổ lực vượt bậc, khắc phục mọi khó khăn để tiếp cận tri thức khoa học và thành tựu của nhân loại họ có mặt trên mọi miền đất nước, phụ nữ không những là người tích cực, mà còn vươn lên nắm bắt những kiến thức khoa học kỷ thuật, máy móc thết bị, công nghệ hiện đại tạo ra năng suất chất lượng ,hiệu quả cao tham gia lảnh đạo, quản lý như được ra ứng cử và bầu cử. Trong tình hình hiện nay phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, các tầng lớp phụ nữ khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, tham gia tích cực đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội, tham gia mọi phong trào thi đua “Phụ Nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,đời sống vật chất của phụ nữ được cải thiện và nâng lên, tạo sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lảnh đạo của Đảng. Nội dung phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, các cấp hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục ,vận động phụ nữ thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi phụ nữ, tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em . Đảng ta luôn coi việc phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ ,thực hiện bình đẳng giới là mục tiêu và động lực của Cách mạng, thể hiện tính ưu việt nhân văn, tiến bộ của xã hội , không thể nói một xã hội tốt đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh mà trong đó quyền và địa vị của phụ nữ không được thực hiện một cách đầy đủ, công tác vận động phụ nữ phải sát hợp với từng đối tượng , phát huy được tinh thần làm chủ, tiềm năng sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của các tầng lớp phụ nữ, góp phần tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước , đồng thời chăm lo cho phụ nữ tiến bộ về mọi mặt, quan tâm đến quyền và hợp pháp chính đáng để phụ nữ có điều kiện thực hiện tốt vai trò của người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. 11 Trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế, thì vai trò của người phụ nữ cần được phát huy, họ có quyền tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, với đức tính cần cù, thông minh và sáng tạo trong lao động, họ đã đóng góp không ít thành quả vào công cuộc thống nhất đất nước. Mặc khác người phụ nữ cũng góp phần tích cực trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mình, nhất là trong việc chăm sóc dạy dỗ con cái, qua những lời ru, tiếng hát câu hò, dạy con biết yêu quí lao động, hiểu biết về lịch sử đấu tranh hào hùng sẳn sàng hy sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhưng trong cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, địa vi vai trò của người phụ nữ cũng còn gặp những bất công mà họ phải gánh chịu.Trước hết là phụ nữ bán qua biên giới với nhiều hình thức như môi giới kết hôn, phụ nữ bị bạo lực gia đình… bởi thế công tác vận động phụ nữ hết sức quan trọng phù hợp với từng đối tượng để đạt được hiệu quả trong công tác. Nguồn phụ nữ là tiềm năng to lớn, là lực lượng quan trọng ,nguồn nhân lực không thể thiếu của đất nước, do đó phải có chủ trương phát huy tiềm năng to lớn này, để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ phải chăm lo cho phụ nữ tiến bộ về mọi mặt từ trong gia đình,cơ quan đơn vị ,cộng đồng, quan tâm đến lợi ích chính đáng của phụ nữ, nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, người lao động….đặc biệt là quan tâm đến việc làm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, tạo việc làm và cải thiện cuộc sống, nhất là đối với phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc tôn giáo. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ tương ứng với vai trò của phụ nữ trong tình hình hiện nay, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ nữ của Đảng. Từ thực tế phụ nữ là lưc lượng chiếm hơn một nữa dân số chung, là lưc lượng lao động quan trọng góp phần phát triển đời sống, kinh tế, xã hội, sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng phát triển đòi hỏi cán bộ nữ phải đầy đủ, kiến thức, trình độ và năng lực về mọi mặt để đáp ứng nhu cầu của xã hội. 12 Công tác vận động phụ nữ là trách nhiệm của hệ thống chính trị của toàn xã hội, và từng gia đình. Trong đó hạt nhân lảnh đạo là cấp ủy Đảng, trách nhiệm trực tiếp quản lý Nhà nước các cấp, vai trò nồng cốt là các cấp hội LHPN Việt Nam. Quan điểm này được xác định rõ: công tác vận động phụ nữ là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ các hoạt động của Đảng, chính quyền, Hội LHPN Việt Nam các cấp là nồng cốt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức động viên tập hợp các tầng lớp phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước đối với phụ nữ và những vấn đề có liên quan đến phụ nữ góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chú nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh có quan niệm về vấn đề giải phóng phụ nữ rất sâu sắc, thể hiện lòng yêu thương con người nói chung và quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ nói riêng. Vấn đề phụ nữ trong gia luôn được Người coi trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người phụ nữ “Về phần mình chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra Chỉ thị cho mình , mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh ” Bác Hồ đã khái quát những hình ảnh tốt đẹp của người phụ nữ việt nam qua tám chử vãng “Anh hùng, Bất khuất, trung hậu, đảm đang” những phẩm chất đó được thể hiện ở sự đảm đang, cần cù chịu khó, hết lòng vì chồng con, vì gia đình và xã hội, trong từng giai đoạn lịch sử, phẩm chất đảm đang của người phụ nữ Việt Nam càng được phát huy mạnh mẽ. Mục tiêu giải phóng phụ nữ là hết sức thiết thực cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao vị trí xã hội của phụ nữ, thực hiện tốt nam ,nữ bình đẳng tiến bộ hạnh phúc. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có tri thức, năng động sáng tạo,biết làm giàu chính đáng, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.công tác vận động phụ nữ là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Chương 2: Thực trạng về công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7. 2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội: 13 Phường 7 là một trong mười phường ,xã của Thành phố Trà Vinh tiếp giáp các phường xã như sau : Phía Đông giáp : Phường 2, Phường 6 thành phố Trà vinh. Phía Tây giáp : Xã Nguyệt Hóa – Huyện Châu Thành- Tỉnh Trà Vinh. Phía Nam giáp : Phường 8, Phường 9 thành phố Trà Vinh. Phía Bắc giáp :Xã Long Đức – Phướng 1 thành phố Trà Vinh. Phường 7 thành phố Trà vinh có quốc lộ 53 xuyên qua , đi vào trung tâm thành phố Tình lỵ Là địa bàn rộng,dân số đông,tổng diện tích tự nhiên 587 ha, phường có 10 khóm, với 3.467 hộ, dân số chung 15.985 người , dân tộc Khmer 537 với 2.535 nhân khẩu chiếm 15,48 %, dân tộc Hoa 81 hộ với 286 nhân khẩu chiếm 8.24%, trong đó phụ nữ chung 7.232 người chiểm tỷ lệ 42.24 %.Nhân dân trong phường nói chung , phụ nữ nói riêng vốn có truyền thống cách mạng , đoàn kết xây dựng tình làng nghĩa xóm .Đặc biệt trong công cuộc đổi mới , phụ nữ có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, Tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự xã hội và tệ nạn xã hội từng bước có giảm, bộ mặt đô thị có bước thay đổi đáng kể. Từ đó thúc đẩy sự bình đẳng giới tiến bộ của phụ nữ , góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ phường đề ra. Phường 7 có 7 cơ sở thờ tự, 18 cơ quan ngành Tỉnh đóng trên địa bàn phường, hiện nay phường có 10/10 khóm văn hóa, 17/18 cơ quan văn minh, 6/7 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng văn minh. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước, sự nổ lực của địa phương và nhân dân đã tập trung nâng cấp, xây dựng cơ sở hạng tầng , phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước có chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ luôn được mỡ rộng , nhìn chung kinh tế phát triển đạt kết quả khả quan, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2011 là 25 triệu đồng/ người / năm,cơ sở hạ tầng, thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn luôn được quan tâm đầu tư và phát triển, các chính sách ưu đãi , chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng bộ quan tâm lảnh chỉ đạo các ngành các cấp 14 tổ chức thực hiện có hiệu quả, các mục tiêu phát triển kinh tế luôn được phát huy. Bên cạnh đó đối với Hội LHPN phường cũng được Đảng ủy,Chính quyền địa phương và Hội cấp trên quan tâm lảnh chỉ đạo tạo điều kiện cho hội thực hiện tốt phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đem lại hiệu quả thiết thực, thông qua các hoạt động thực tế làm cho nhân dân trong phường nói chung và phụ nữ nói riêng thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước, tinh tưởng vào chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà Nước, ngày càng tích cực tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Hội phụ nữ luôn tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đạt được nhiều kết quả cao trong lao động sản xuất,kinh doanh, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ hội, Hội viên và quần chúng phụ nữ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân , có tổ chức kỷ luật trong lao động sản xuất, tích cực học tập nâng cao nhận thức, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, từ đó đời sống của chị em phụ nữ được cải thiện . Trong thời kỳ xây dựng đất nước và nhất là trong giai đoạn đổi mới hiện nay Hội LHPN phướng 7 vận động tập hợp quần chúng phụ nữ ra sức thi đua thực hành tiết kiệm, lao động sản xuất đạt năng suất cao và tham gia các phong trào yêu nước, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” phong trào “Giỏi việc nước,đảm việc nhà”, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, tổ phụ nữ “Tiết kiệm tín dụng”, Câu lạc bộ “gia đình không có tệ nạn xã hội”, câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”…. Tuy nhiên trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đã gặp nhiều khó khăn như bị sâu rầy, dịch bệnh trên cây trồng, cũng như trên gia súc, gia cầm , giá cả thị trường tăng vọt nhất là phân bón , thuốc trừ sâu và các mặt hàng khác cũng tăng cao ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân, trong sản xuất gặp lỗ, nên trong đời sống kinh tế gia đình gặp khó khăn. 15 2.2 Những kết quả hoạt động trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường : Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, Hội tham gia tích cực trong các hoạt động vì hòa bình, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và tiện bộ xã hội trên toàn thế giới. Hoạt động với mục đích vì sự bình đẳng , phát triển của phụ nữ ,chăm lo bảo vệ, quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ . Hội là đại diện bảo vệ quyền bình đẳng,dân chủ,tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà Nước, đoàn kết , tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động , tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà Nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . Hội LHPN đã có nhiều đóng góp quý báo cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp phát triển kinh tế , tham gia trên mọi lĩnh vực văn hóa , xã hội. Bộ máy hoạt động của Hội LHPN phường gồm 02 cán bộ chuyên trách: 01 Chủ tịch, và 01 phó chủ tịch, có 15 ủy viên BCH của Hội , trong đó có 05 ủy viên BTV.Toàn phường có 14 chi hội Hội LHPN phường còn đi sâu vào cộng tác chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của chị em phụ nữ, hội tham gia xây dựng giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà Nước như chính sách hỗ trợ chuyển đồi nghề và giải quyết việc làm theo QĐ 74/CP, Chính sách cấp cho người cao tuổi, trẻ em ,tàn tật, ….theo Nghị định 67, 13 của Chính phủ, Chính sách ưu đãi vay vốn cho học sinh, sinh viên….và nhiều chính sách an sinh XH khác. Đồng thời tham gia giải quyết các đơn khiếu nại của công dân đúng pháp luật , luôn quan tâm chăm sóc các chế độ có liên quan đối với phụ nữ, trẻ em, người già neo đơn không nơi nương tựa.Song song đó hội cũng có trách nhiệm về công tác Xây dựng Đảng , bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ hội, giới thiệu hội viên ưu tú để kết nạp vào tổ chức Đảng, ích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đời sống văn hóa, chính trị xã hội. 16 Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập trung đổi mới phương pháp qua các hình thức như: Hội thi, hội thảo, họp tổ, nhóm, câu lạc bộ, tổ chức giao lưu văn nghệ, vận động chị em tích cực đọc báo xem đài, triển khai Nghị quyết Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp,các chủ trương của Đảng Chính sách Pháp Luật của Nhà Nước,các nội dung hoạt động hội ; triển khai quán triệt Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, chỉ thị của Bộ chính trị về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,Luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nghị Quyết 32/CP “Về kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”, nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, mại dâm,ma túy, HIV/AIDS; các kiến thức phòng chống buôn lậu phụ nữ và trẻ em các nội dung phòng chống và ngăn ngừa dịch cúm gia cầm…được 1798 cuộc có 98.870 lượt chị tham dự trong đó 100% cán bộ và 86 % hội viên .Hội xây dựng 1 tủ sách pháp luật đã phục vụ trên 250 lượt chị mượn đọc. Nhân kỷ niệm các ngày lể lớn, nhất là ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ngày thành lập Hội LHPN Viêt nam hàng năm hội đã tổ chức tuyên truyền họp mặt 130 cuộc có 6.850 chị tham dự .Đồng thời Hội phụ nữ phường kết hợp với công đoàn cơ sở tổ chức cho chị em tham quan các khu di tích lịch sử (Dinh độc lập) và tặng quà cho cán bộ hội viên số tiền 20 triệu đồng, Hội vận động cán bộ hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng quỷ tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử ,văn hóa danh nhân Việt Nam và tượng đài Bà Triệu được 2.2 triệu đồng đạt 100%. Ngoài ra hội còn tham gia tốt chương trình “Tiếp sức đến trường” phối hợp với Hội khuyến học xét cấp học bổng cho 494 lượt học sinh nghèo tổng số tiền 81 triệu 500 , hỗ trợ quần áo và 3.940 quyển tập trị gia thành tiền 14 triệu đồng ,đồng thời phối hợp tổ chức vận động 16 em học sinh bỏ học trở lại trường, vận động xây dựng quỹ học bổng “Nguyễn Thị Út” số tiền 2.5 triệu đồng đạt 100% Nghị Quyết đề ra,nhận đỡ đầu 02 em học sinh của hội viên nghèo học hết cấp mỗi em 250.000đồng / năm tạo điều kiện giúp các em vượt qua hoàn cảnh 17 khó khăn ,từ đó thu hút đông đảo phụ nữ tham gia học tập các Chỉ thị , Nghị quyết của Đảng , Chính sách pháp Luật của Nhà Nước , giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ năng lực ,giáo dục sâu sắc truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam . Thực hiện vai trò bình đẳng , dân chủ và lợi ích hợp pháp,chính đáng của phụ nữ,Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, dự thảo Nghị quyết của Đảng , Chương trình kế hoạch phát triển kinh tế , xã hội, Hội còn tham gia công tác bồi dưỡng ,đào tạo quy hoạch bố trí cán bộ , hiện nay phường có 19 cán bộ nữ công chức, chiếm 46.34 % so với tổng số cán bộ công chức trong phường,cán bộ nữ được trẻ hóa, đảm bảo trình độ về mọi mặt.Tham mưu đề xuất cho 23 cán bộ nữ được đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trong đó đa số cán bộ nữ điều có bằng trung cấp, đại học, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng kết nạp 20 chị đạt 100% Nghị Quyết, hiện nay tổng số toàn phường có 116 Đảng viên nữ chiếm 34.73% , tham gia giới thiệu nữ vào các vị trí lảnh đạo, quản lý , hiện nay lảnh đạo trưởng phó ban ngành có 13 nữ; tham gia HĐND nhiệm kỳ 2004-2011 có 03 chị /21 đại biểu chiếm 14,28%, Cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 20112015 có 10 chị/21 đồng chí đạt 47,61 % có 15 nữ tham gia chi ủy chi bộ các khóm và có 05 chi hội trưởng là Đảng viên. Hàng năm phối hợp với ban vì tiến bộ phụ nữ xây dựng kế hoạch hoạt động và phối hợp tổ chức triển khai Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo luật gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em được 226 cuộc có 7.368 lượt phụ nữ tham dự .Hội còn phối hợp tham gia hòa giải ,giải quyế đơn khiếu nại của công dân ,nhất là những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Quan tâm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ có vốn làm kinh tế bằng cách tranh thủ với Ngân hàng, Hội cấp trên đầu tư các nguồn vốn vay 641 hộ vay bằng tiền 6tỷ321 triệu đáp ứng nhu cầu cho các chị em phụ nữ tăng gia sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo. Hội sâu sát với cơ sở thường xuyen dự hợp lệ của các tổ để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc từ đó kịp thời tháo gở và khắc phục, không ngừng 18 nhân rộng các mô hình tổ TDTK, tổ hùn vốn , cũng cố kiểm tra nâng chất lượng hoạt động đến nay có 27 tổ góp vốn xoay vòng với 420 chị tham gia với tổng số tiền 1tỷ900 triệu đã giúp cho 1.215 chị mượn không tính lãi, mô hình phụ nữ tiết kiệm tín dụng được chỉ đạo phát triển rộng khắp 10/10 khóm, hiện toàn phường có 30 tổ có 435 chị gởi số vốn 133 triệu 600,giúp cho 1.053 lượt chị vay ,đồng thời kết hợp ban ngành mở lớp chuyển giao KHKT cho 440 chị tham gia tập huấn nâng cao kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt. Thực hiện xây dựng mo hình dân vận khéo, Hội đã tổ chức vận động tập hợp 14 CLB “gia đình hạnh phúc” có 255 thành viên, 01 CLB chăm sóc, sức khỏe sinh sản có 30 thành viên,02 CLB “An toàn giao thông” có 95 chị tham gia,03 CLB “chăm sóc cây xanh, làm đẹp đường phố” có 75 thành viên, 01CLB “sạch nhà đẹp phố” có 29 thành viên, 03 CLB “Gia đình không bạo lực” có 86 thành viên,02 CLB “5 không 3 sạch” có 67 thành viên , 07 nhóm thực hiện KHHGĐ có 125 chị, 09 tổ phụ nữ không sinh con thứ 3 có 155 chị , 22 tổ giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc vào các tệ nạn xã hội có 365 chị tham dự. Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tác động tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp Luật của Nhà Nước đã được triển khai quán triệt trong hội và quần chúng phụ nữ được 548 cuộc có 14.893 lượt chị tham dự, Qua đó đó vận động xây dựng các mô hình, phong trào phụ nữ tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày mổi chị từ 2.000-5.000đ,sau 15 ngày sẽ giúp cho 1 lượt chị được từ 1,5-3 triệu đồng mỗi lần ,đến nay đã giúp cho 568 chị với số tiền 687 triệu 900. 2.3 Những ưu điểm và hạn chế trong công tác vận động phụ nữ: 2.3.1 Ưu điểm : Trong năm Hội LHPN phường tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các mặt công tác trọng tâm của hội , tuyên truyền triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của 19 Đảng, Nghị quyết của hội cấp trên, Chính sách pháp luật của Nhà Nước lồng ghép các nội dung phong phú phù hợp với từng đối tượng phụ nữ giúp chị em nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, Chương trình phát triển mục tiêu kinh tế xã hội của đại phương, các hoạt động của hội và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã đem lại thiết thực cho phụ nữ , nâng cao vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội ,từ đó chị em tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng của địa phương và tinh tưởng vào sự lảnh đạo của Đảng. Phối hợp lồng ghép tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng cống các tệ nạn xã hội, ứng dụng khoa học kỷ thuật trong sản xuất nâng cao năng suất, tăng thu nhập kinh tế gia đình thực hiện quyền bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động; trong chỉ đạo có sáng tạo các mô hình tập hợp quần chúng phù hợp, đa dạng thu hút được nhiều đối tượng tham gia, tổ chức nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, gắn với tổ chức xây dựng hội vững mạnh , tập trung phát triển hội viên mới đi đôi với kiện toàn bộ máy tổ chức nâng cao chất lượng hội viên , chất lượng sinh hoạt hội; thường xuyên thực hiện công tác, giới thiệu điển hình và biểu dương khen thưởng kịp thời động viên và nhân rộng phong trào. Các chủ trương Chính sách, pháp luật củ Nhà Nước được ban hành kịp thời đáp ứng nguyện vọng của phụ nữ.Nghị quyết của hội cấp trên và Nghị quyết của Đảng bộ phường được cụ thể hóa gắn với đời sống thiết thực của phụ nữ, đặc biệt trong hoạt động của hội, nhờ sự quan tâm lảnh đạo của hội cấp trên ,của Đảng ủy-UBND phường và các ban ngành tạo điều kiện cho hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ Hội luôn nhiệt tình ,có tinh thần trách nhiệm với phong trào và có tinh thần quyết tâm cao, chịu khó trong công việc, sâu sát với quần chúng và phong trào của hội , trong hoạt động có phân công cụ thể , chọn điểm 20 chỉ đạo, tăng cường hỗ trợ chi hội tổ chức sinh hoạt, thực hiện tốt công tác sơ tổng kết rút kinh nghiệm, điển hình nhân ra diện rộng. 2.3.2. Hạn chế : Công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương chính sách của Đảng,giáo dục tư tưởng phổ biến pháp luật của Nhà Nước, xây dựng phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong các tầng lớp phụ nữ chưa được sâu rộng, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn , vùng đồng bào dân tộc khmer và tôn giáo. Chất lượng hoạt động và sinh hoạt lệ của các chi, tổ hội còn nhiều hạn chế, chưa đạt chất lượng như mong muốn, mặc dù tỷ lệ sinh hoạt khá đông, nhưng tỷ lệ số hội viên sinh hoạt thường xuyên còn thấp do phần lớn số hội viên đi làm ăn xa, ít tham gia sinh hoạt hội, công tác tập hợp phụ nữ còn hạn chế nhất là các thành phần kinh tế. Công tác đào tạo, quy hoạch bố trí cán bộ chưa theo kịp yêu cầu về nhiệm vụ hiện tại cũng như lâu dài, cán bộ hội thường xuyên luân chuyển biến động , chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ , ảnh hưởng đến công tác. Do trình độ năng lực củ cán bộ hội chưa đáp ứng yêu cầu với đòi hỏi của công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, một phần cũng do cán bộ chi, tổ hội chưa phát huy hết vai trò của mình còn trông chờ cấp trên , trình độ nhân trí không đồng đều, khả năng nhận thức và tính tự giác của hội viên chưa cao, không thấy được quyền lợi và trách nhiệm của bản thân, cụ thể là trình độ tay nghề đối với quần chúng phụ nữ, nên lao động nữ càng gặp khó khăn trong tìm việc làm. Kinh tế của phường tuy có phát triển nhưng thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp,tỷ lệ hộ nghèo còn cao, các tệ nạn xã hội từng bước còn xãy ra làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình mà trực tiếp là phụ nữ.Việc tuyên truyền thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước chưa được phát huy cao, nhận thức của xã hội và của chính phụ nữ về bình đẳng giới còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến việc phụ nữ tham gia tổ chức hội. 2.4 Những hạn chế trong công tác vận động phụ nữ: 21 Cán bộ hội tuy có nhiệt tình nhưng trình độ năng lực và khả năng tuyên truyền vận động chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa được trang bị đầy đủ kỷ năng, năng lực lảnh đạo,một số cán bộ còn e dè, tự ti, thiếu mạnh dạng chủ động trong công tác nên đạt hiệu quả chưa cao, chua thật sự thu hút chị em phụ nữ. Định kiến vẫn còn tồn tại trong gia đình và xã hội ,cấp Ủy và ủy ban chưa quan tâm đến công tác của Hội, chưa nhận thức đầy đủ về công tác cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, chưa thật sự coi trọng , chủ động tạo nguồn trong công tác tạo nguồn cán bộ nữ, đồng thời có những biểu hiện hẹp hòi, thiếu tinh tưởng vào khả năng của cán bộ nữ, như ngại tuyển dụng nữ, đánh giá, sử dụng còn thiếu khách quan. Cơ hội được tham gia đào tạo để nâng cao trình độ, năng lực đối với cán bộ nữ vẵn khó khăn, chính sách còn bất cặp, Cán bộ nữ kế cận trong quy hoạch chưa được tạo điều kiện để học tập, phấn đấu rèn luyện qua thực tiễn, Vì thế nguồn dự bị cán bộ lảnh đạo và quản lý chất lượng chưa cao,cho nên khi cần cán bộ nữ tham gia lảnh đạo, quản lý không đủ tiêu chuẩn qui định. Đời sống kinh tế của hội gặp nhiều khó khăn, kinh phí hoạt động cơ sở hội còn quá ít ảnh hưởng nhiều đến công tác hoạt động của hội và tổ chức hoạt động các phong trào. Bên cạnh đó do có nhiều sự biến đổi về khí hậu, xãy ra nhiều dịch bệnh, giá cả thị trường của nhiều mặt hàng tăng vọt, đời sống chị em phụ nữ gặp nhiều khó khăn phải xa hương cầu thực nên số chị em đi làm ăn xa ngày càng đông,ảnh hưởng rất lớn đến việc vận động tập hợp quần chúng phụ nữ. Chương 3: một số giải pháp để nâng cao vai trò của Hội phụ nữ phường 7 về công tác vận động phụ nữ: 3.1 Nâng cao nhận thức về công tác vận động phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới: Thực hiện công tác vận động phụ nữ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 04 ngày 12/7/1993 của Bộ chính trị về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới đã nêu rõ “Giải phóng phụ nữ là mục tiêu là nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới” Quán triệt chỉ thị số 37 ngày 22 16/5/1994 của Ban Bí Thư “một số vấn đề công tác phụ nữ trong tình hình mới” và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác vận động phụ nữ đã khẳng định vai trò vị trí của phụ nữ. Đoàn kết vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực lao động, học tập sáng tạo,xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy tiềm năng chủ động tham gia phát triển kinh tế, xã hội , nâng cao trình dộ về mọi mặt, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của chị em phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng người phụ nữ yêu nước ,sáng tạo, trung hậu, đảm đang,đi đôi với việc phát triển tổ chức hội vững mạnh. Mục tiêu giải phóng phụ nữ hiện nay là thiết thực cải thiện đời sống tinh thần của chị em, nâng cao vị trí xã hội của người phụ nữ, thực hiện tốt nam nữ bình đẳng, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có kiến thức năng động sáng tạo, biết làm giàu chính đáng, quan tâm đến lợi ích xã hội cộng đồng có lòng nhân hậu, trong chế độ phong kiến phụ nữ là những người phải chịu sự áp bức bốc lột bất công, bất công do xã hội định kiến trọng nam khinh nữ xem phụ nữ như người nô lệ trong nhà “Nhất nam viết hữu,thập nữ viết vô”, “Nữ sanh ngoại tộc ”…Người phụ nữ không có địa vị trong gia đình cũng như ngoài xã hội do phải làm lụng công việc nhà hàng ngày không công phục vụ cho chồng con, không được xã hội công nhận, còn người nam thì dùng quyến gia trưởng và áp bức người phụ nữ, quyết định mọi việc trong nhà , tham gia các hoạt động xã hội bên ngoài còn phụ nữ không có quyền cho ý kiến , người phụ nữ không tham gia các hoạt động xã hội mà chỉ lo chuyễn bếp núc họ quan niệm rằng “Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”. Trong điều kiện hiện nay quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác vận động quần chúng bằng hành động thiết thực, vì vậy nhận thức về vai trò trách nhiệm của người phụ nữ chính là thực hiện đổi mới về công tác vận động quần chúng phụ nữ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của Hội LHPN trong toàn bộ đời sống xã hội, trong đấu tranh giành độc lập, cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do đó Đảng ta luôn 23 vận dụng tư tưởng Hồ Chi Minh để xây dựng và phát triển tổ chức hội rộng lớn nhất hiện nay, công tác vận động phụ nữ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, của toàn xã hội và của từng gia đình, Đảng lãnh đạo giải phóng phụ nữ thông qua bộ máy Nhà Nước, các đoàn thể là nơi bồi dưỡng ,đào tạo và phát triển hội viên trong đó có phụ nữ. 3.2 Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giới, về gia đình trong công tác vận động phụ nữ: Tuyên truyền, giáo dục về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, kiến thức về giới. Để đạt được hiệu quả trong phong trào vận động quần chúng phải đa dạng các nội dung , hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu, tăng cường tuyên truyền miệng đến người dân, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trong phụ nữ người dân tộc, tôn giáo. Đồng thời giúp cho mọi người hiểu rõ về quyền lợi chính đáng của bản thân để có đủ khả năng tự bảo vệ mình, qua đó nâng cao nhận thức về giới để chăm sóc bảo vệ bản thân và gia đình, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nâng cao kiến thức kỷ năng cho cán bộ làm công tác tuyên truyền ,báo cáo viên của từng cấp hội nhằm để cung cấp thông tin kiến thức, kỷ năng sống cho phụ nữ ,nhất là nữ thanh niên tập trung những vùng trọng điểm có tệ nạn xã hội, bạo lực đối với phụ nữ,kết hôn với người nước ngoài qua môi giới bất hợp pháp. Kết hợp các ngành tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội ,phòng chống HIV, thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, tổ chức ngày gia đình Việt Nam 26/8 bằng nhiều hình thức, giao lưu với những gia đình tiêu biểu ,thực hiện tốt gia đình văn hóa. Nhằm phòng chống những hành vi xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ , trẻ em, bạo lực gia đình, đi đôi với biểu dương, nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. 3.3 Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chăm sóc bảo vệ trẻ em và hoạt động xã hội: Hội LHPN là trung tâm tập hợp đoàn kết giáo dục,rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và Hội viên là chổ dựa tinh thần của chị em phụ nữ, là nhịp cầu 24 nối giữa hội viên với Đảng và Nhà nước, là nơi để tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp Luật của Nhà Nước đến quần chúng phụ nữ, bên cạnh đó hội còn nắm tâm tư nguyện vọng của hội viên và quần chúng để phản ảnh kịp thời lên cấp ủy chính quyền góp phần cho Nhà Nước hoàn thiện hệ thống chính sách,chế độ đối với phụ nữ Giáo dục, chăm sóc con trong gia đình, đặc biệt đối với các cháu có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Hội phụ nữ, vì trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là thế hệ tương lai của đất nước, là người kế tục vào sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ đất nước, là thế hệ lao động sau này, thông qua các hoạt động thiết thực chăm sóc trẻ em đã động viên các bậc phụ huynh yên tâm công tác san sẽ một phần khó khăn trong phụ nữ và nữ công nhân viên chức lao động, động viên khuyến khích chị em phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách” khơi dậy tin thần tương thân tương ái giúp nhau trong khó khăn hoạn nạn,hỗ trợ giúp nhau cùng tiến bộ. Phong trào “giỏi việc nước,đảm việc nhà” trong những năm qua Hội đã xây dựng người phụ nữ có trình độ năng lực và sức khỏe có lòng nhân hậu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, nuôi con tốt dạy con ngoan, học giỏi xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng , tiến bộ và hạnh phúc bền vững, phát huy tiềm năng trí tuệ lao động sáng tạo, nhằm xây dựng chuẩn mực người phụ nữ trong giai đoạn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên phải xây dựng chương trình cụ thể hóa mục tiêu thi đua,tiêu chuẩn bình xét khen thưởng phù hợp kịp thời từng đối tượng,đôn đốc, nuôi dưỡng phong trào ,chăm lo xây dựng các điển hình tiên tiến của cá nhân và tập thể ngay tại đơn vị, địa phương, chú trong việc đăng ký ngay đầu năm,qua phong trao “giỏi việc nước,đảm việc nhà” sẽ xuất hiện những chị em phụ nữ điển hình, do đó cần có kế hoạch bồi dưỡng, đưa đào tạo và huy hoạch nữ kịp thời. 3.4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác hội: Lê Nin đã nói :“trong lịch sử chưa hề có giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ 25 Tài liệu liên quan • Bài soạn tài liệu tốt nghiệp trung cấp chính trị • Tài liệu Đề tài "Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơc" pptx • TIỂU LUẬN - Đề tài: "Vai trò của con người trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay" potx • Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị- Đề tài Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh • LUẬN VĂN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động phụ nữ trên địa bàn xã ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay ppt • Đề tài " Vai trò của khối BRICs trong khủng hoảng tài chính toàn cầu và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam " pptx • Đề tài tốt nghiệp Trung cấp chính trị • Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình di dời hệ thống cấp thoát nước để xây dựng hệ thống thoát nước đoạn Quốc lộ 53 thuộc địa phận phường 5, thành phố Trà Vinh • Đề tài vai trò của ngân sách nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô chứng minh bằng các chính sách thu chi hiện hành luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp • Ứng dụng công nghệ Gis trong xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về (150 KB) - Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị- Đề tài Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh Tải bản đầy đủ ngay ×
- Xem thêm -