Tài liệu Tiểu luận cuối khóa xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường tiểu học

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1842 |
  • Lượt tải: 8
uploadxemtailieu

Tham gia: 02/01/2016

Mô tả:

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K6A-2015 TIỂU LUẬN TÊN ĐỀ TÀI: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VỀ VẤN ĐỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC B - HUYỆN C – THÀNH PHỐ HÀ NỘI Họ và tên: Bùi Thị Thanh Hải Chức vụ: Phó trưởng phòng Đơn vị công tác: Phòng GD & ĐT huyện Đan phượng, thành phố Hà Nội Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học MỤC LỤC A.MỞ BÀI............................................................................................ Trang 1 B.NỘI DUNG....................................................................................... Trang 5 1.Mô tả tình huống............................................................................ Trang 5 1.1 Hoàn cảnh ra đời tình huống........................................................ Trang 5 1.2 Nội dung tình huống........................................................................ Trang 6 2. Mục tiêu giải quyết tình huống...................................................... Trang 8 3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả................................................ Trang 8 4. Xây dựng các phương án giải quyết và chọn phương án tối ưu Trang 10 4.1 Các văn bản căn cứ.......................................................................... Trang 10 4.2. Xây dựng các phương án giải quyết và chọn phương án tối ưu..... Trang 13 5. Xây dựng kế hoạch thực hiện phương án tối ưu.......................... Trang 16 C. KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN............................................................ Trang 19 1.Kiến nghị.......................................................................................... Trang 19 2. Kết luận....................................................................................... Trang 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................. Trang 21 Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 1 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học A. MỞ BÀI Đảng Nhà nước ta đã khẳng định và chỉ ra rằng: Giáo dục – Đào tạo và Khoa học – Công nghệ là “quốc sách hàng đầu” trong sự nghiệp đổi mới (Văn kiện đại hội VII), “Là khâu đột phá” phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Văn kiện đại hội VIII), là “nền tảng và động lực” cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Văn kiện đại hội IX) để từng bước phát triển kinh tế tri thức. Chỉ thị 40- CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát triển nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng toàn dân, trong đó có cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”. Chỉ thị đã nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001 -2010 và chấn hưng đất nước”. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI nhấn mạnh: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. Phát triển Giáo dục và Đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển” Trong những năn qua, Giáo dục & Đào tạo tiếp tục phát triển và được đầu tư nhiều hơn, cơ sở vật chất được tăng cường, quy mô đào tạo mở rộng. Trình độ dân trí được nâng lên, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 2 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học Tuy nhiên, Giáo dục& Đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Văn kiện Đại hội XI chỉ rõ “Quản lý nhà nước về giáo dục con bất cập. Xu hướng thương mại hóa và sa sút đạo đức trong giáo dục khắc phục còn chậm , hiệu quả thấp, đang trở thành nỗi bức xúc của xã hội”. Về nguyên nhân của tình trạng trên, Đảng cũng chỉ ra rằng “ Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực và một số vấn đề lớn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm ;kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm. Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Văn kiện định hướng: “ Tăng cường công tác thanh tra; kiên quyết khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, đào tạo ” Trong thời gian vừa qua, dư luận và báo chí đã tốn không ít giấy mực để bàn về vấn đề dạy thêm, học thêm. Có ý kiến cho rằng việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu chính đáng của người dân, bao gồm cả người học lẫn người dạy. Song cũng có ý kiến cho rằng việc dạy thêm, học thêm là không cần thiết, vì nó tạo áp lực học hành quá lớn cho học sinh. Bản chất của việc dạy thêm, học thêm không có gì đáng phê phán, nếu như nó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định của ngành Giáo dục & Đào tạo đề ra, và được xuất phát từ nhu cầu hoàn thiện, củng cố, khắc sâu, bổ sung kiến thức của người học, động cơ học và không vụ lợi của dạy. Học thêm tích cực sẽ “ tích cực” góp phần nâng cao mặt bằng kiến thức của người học, đồng thời sẽ là động cơ để giáo viên không ngừng tự học để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Song điều đáng bàn là hoạt động dạy thêm, học thêm ở nhiều nơi hiện nay đang diễn ra tràn lan. Có nhiều lý do dẫn đến hoạt động dạy thêm, học thêm diễn ra tràn lan, khó kiểm soát. Về phía gia đình: Một số Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 3 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học với mong muốn con mình được giỏi giang bằng bạn bằng bè, nhất là phải dành được kết quả cao trong các kì thi, nên khuyến khích con đi học; Một số gia đình thì cho con đi học theo “phong trào’’, người ta cho con đi học thêm thì mình cũng cho con đi học thêm; thậm chí có gia đình vì sợ bị cô giáo trù úm nên đành cho con đi học thêm. Về phía giáo viên, ở đâu đó, vì lợi ích kinh tế đã lôi kéo, thậm chí dùng “tiểu xảo” để ép học sinh học thêm. Bản thân tôi là một cán bộ quản lý trong ngành Giáo dục và Đào tạo ở cấp huyện; trong thời gian qua toàn ngành đang triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lớp"; cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo";… Qua học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước Chương trình chuyên viên khoá K6-2015, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong - Hà Nội, đã giúp tôi tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích cho công tác của mình và mở rộng th êm hiểu biết về công tác quản lý Nhà nước ở các ngành, lĩnh vực khác đồng thời bổ sung hiểu biết về công tác quản lý Nhà nước ở các ngành, lĩnh vực khác một cách toàn diện hơn. Từ một tình huống cụ thể có thật vừa xảy ra ở địa phương, liên quan đến vấn đề dạy thêm học thêm, với trách nhiệm của mình là một cán bộ phụ trách chuyên môn giáo dục của huyện, nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “ Xử lý tinh huống trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở Trường tiểu học B-Huyện C-Thành phố Hà Nội” để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, góp phần vào công tác quản lý giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện nói riêng và thành phố nói chung. Đây là một cơ hội tốt để bản thân vận Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 4 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học dụng những kiến thức đã được học tập, liên hệ với thực tế giúp cho quá trình công tác của bản thân ngày càng tốt hơn. Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 5 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học B. NỘI DUNG 1. Mô tả tình huống: 1.1 Hoàn cảnh ra đời của tình huống: Xã B là một xã thuần nông của huyện C với một vài nghề phụ lúc nông nhàn. Đời sống của nhân dân nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Một vài năm gần đây do tốc độ đô thị hóa các vùng lân cận diễn ra mạnh mẽ, ruộng đất dần dần thu hẹp có ảnh hưởng tới nhận thức của một bộ phận người dân trong việc đầu tư, học tập cho con em. Trường tiểu học B là một ngôi trường đẹp nằm ở trung tâm xã có nhiệm vụ thu nhận tất cả trẻ em trong độ tuổi tiểu học trên địa bàn xã tới trường học tập. Trung bình hằng năm trường có khoảng 800 học sinh với khoảng từ 20 đến 22 lớp. Tuy chưa đạt chuẩn Quốc gia do diện tích khuôn viên không đảm bảo được 10 m2 /học sinh, song về cơ sở vật chất các phòng học, phòng chức năng khá đầy đủ. Trường có đủ phòng dạy học 2 buổi/ ngày cho 100% học sinh từ nhiều năm nay( từ năm 2005). Sân trường rợp bóng cây, khung cảnh sư phạm nhà trường luôn xanh-sạch-đẹp. Đội ngũ giáo viên nhà trường phần lớn là người địa phương có trình độ chuyên môn vững vàng tâm huyết với công việc, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Chất lượng giáo dục của nhà trường khá tốt, nhiều năm liền trường được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc cấp thành phố. Cô giáo Đinh Thị V là một giáo viên nhà trường và là người địa phương. Mẹ cô V cũng là giáo vên của trường B nay đã nghỉ hưu và cùng sinh sống trên địa bàn xã. Cô V sinh năm 1978, cô vào ngành giáo dục năm 2000, trình độ chuyên môn Trung cấp sư phạm chính quy chuyên ngành tiểu học, đã học xong đại học, đào tạo tại chức. Cô V đã từng là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được kết nạp Đảng CSVN năm 2006. Cô còn được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng chỉ định khối trưởng Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 6 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học chuyên môn khối lớp 1 từ nhiều năm nay. Nhiều phụ huynh học sinh muốn con mình được học lớp do cô chủ nhiệm. 1.2 Nội dung tình huống Cuối hè 2014, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện C nhận được đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh trường tiểu học B phản ánh cô V dạy thêm ngoài nhà trường từ nhiều năm nay và hè 2014 cô đã dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi. Đơn của phụ huynh ghi như sau: Hiện nay Bộ GD&ĐT có chủ trương giảm tải, song giáo viên Trường tiểu học B lại tăng tải dạy trước chương trình gây cho học sinh bệnh chủ quan cái gì cũng biết trước. Đã nhiều năm nay cô V, cụ thể năm nay đã dạy từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8, cô dạy 48 buổi thu 2.000.000 đồng/ 1 em. Cô dạy khoảng 60 em. Bộ GD&ĐT cho phép quản học sinh ngoài giờ, theo chúng tôi hiểu, bố mẹ đi làm ca chưa kịp về thì các cô mầm non giữ giúp 12 tiếng. Còn giữ khác với dạy chữ. Lợi dụng vào đấy nên các cô vận động phụ huynh viết đơn yêu cầu dạy thêm. Chúng tôi là những phụ huynh ở các tỉnh về Hà Nội lao động phổ thông phải thuê nhà ở quá khó khăn. Nếu không đi học thêm cô sẽ trù bằng nhiều cách. Giáo viên Trường tiểu học B đang rộ lên việc dạy thêm bởi nhẽ một dịp hè mà cô V thu nhập hơn cả trăm triệu đồng. Vào năm học nhà trường dạy sớm, chiều ( 2 buổi/ ngày), cô chủ nhiệm lại dạy buổi tối. Học sinh quá căng thẳng đầu óc. Hiệu trưởng trường tiểu học ở xa nên cứ đinh ninh là giáo viên không dạy thêm. Trên đây là những tiếng kêu cứu của phụ huynh rất mong lãnh đạo quan tâm đến. Phụ huynh chúng tôi xin kiến nghị hè đến tuyệt đối giáo viên không được dạy thêm, vào trong năm học, nhà trường dạy 2 buổi là đủ rồi. Tôi có con học lớp cô V nên tôi rất tha thiết đề nghị Phòng GD & ĐT sẽ xử lý để làm gương cho những giáo viên khác. Nếu năm học mới không thay đổi buộc chúng tôi viết đơn lên thanh tra Sở GD&ĐT và các báo-đài. Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 7 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học Vì sợ con bị trù nên không dám kí tên mà chỉ bằng đơn nặc danh. Sau khi nhận được đơn, mặc dù là đơn nặc danh, song với nhận định đây là nội dung phản ánh vấn đề có tính nhạy cảm, nếu nội dung phản ánh vấn đề có tính nhạy cảm, nếu nội dung phản ánh có thật mà không được giải quyết sẽ gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tới uy tín của Ngành. Vì vậy, Phòng GD&ĐT đã giao cho Ban Giám Hiệu, Ban chấp hành công đoàn nhà trường xác minh giải quyết càng sớm càng tốt. Nhận nhiệm vụ được giao, ý thức được trách nhiệm với nhà trường, với ngành,Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn trường đã họp bàn và thống nhất: Một mặt xác minh sự việc qua học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương; một mặt yêu cầu cô V tường trình sự việc và nộp cho Ban Giám hiệu. Sau khi nhận được tường trình của cô V sẽ có hướng xử lý tiếp theo. Qua xác minh các đối tượng cho thấy cô V có dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi trong dịp hè, trong năm học có dạy thêm học sinh lớp mình vào buổi chiều tối. Song số lượng học sinh khoảng 30-40 em, không nhiều như đơn nêu. Về phần tường trình của cô V, cô V nhiều lần khất Ban giám hiệu về hạn nộp tường trình. Cuối cùng thì cô V cũng gửi lên Ban giám hiệu nhà trường bản tường trình với nội dung: Mẹ của cô( là giáo viên tiểu học đã về hưu) nhận trông giữ và dạy chữ cho một số cháu là con cháu người nhà và hàng xóm. Một số buổi do mẹ bị mệt cô có đến hỗ trợ dạy giúp mẹ. Kèm theo bản tường trình, còn có giấy xác nhận của một số cha mẹ học sinh có con theo học nhóm này, đặc biệt trong đó có cả một cha mẹ trẻ là cán bộ lãnh đạo xã B xác nhận người tổ chức lớp học là mẹ cô V. Như vậy giữa kết quả điều tra và bản tường trình của cô V có sự khác nhau. Thực tế cô V có dạy trẻ trước chương trình lớp 1 và dạy thêm học sinh ở nhà, song thông tin đó chỉ là những phản ánh, kể cả đơn nêu thì cũng chỉ là Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 8 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học nặc danh. Còn bản tường trình thì việc dạy thêm, dạy trước chương trình của cô V đã được “ chuyển” cho mẹ co mà mẹ cô V thì không thuộc quyền quản lý của nhà trường. 2. Mục tiêu giải quyết tình huống: Đứng trước tình huống như vậy rõ ràng nhà trường phải có biện pháp giải quyết, xử lý với mục tiêu: - Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm tràn lan của giáo viên nhà trường trên địa bàn xã, tham mưu tư vấn cho lãnh đạo xã trong việc quản lý các đối tượng như giáo viên đã nghỉ hưu tổ chức dạy thêm trái quy định. - Góp phần tích cực đưa trẻ trong độ tuổi mầm non tới trường mầm non, đặc biệt là trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập 1 năm chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong khi xã B là xã còn lại duy nhất của huyện chưa đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi. - Xử lý vi phạm để làm gương cho giáo viên nhà trường trong việc tổ chức dạy sai quy định. - Đảm bảo quyền trẻ em, ổn định dư luận phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương. Tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong ngành giáo dục, làm lành mạnh hóa môi trường giáo dục, lấy lại lòng tin của nhân dân đối với các thầy cô giáo, giữ được hình ảnh trân trọng trong xã hội đối với người thầy. - Nâng chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục của các lớp trong nhà trường - Tăng cường, chú trọng công tác phối hợp giữa nhà trường và phụ hunh, cộng đồng 3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả: 3.1 Nguyên nhân chủ quan: Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 9 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học - Bản thân cô V không ý thức được hậu quả của mình làm, làm trái với quy định của ngành, làm mất uy tín của Nhà trường, làm xấu đi hình ảnh người thầy trong mắt nhân dân và phụ huynh học sinh. - Cô V không nắm được đặc điểm phát triển của trẻ, bắt trẻ học trước chương trình là phản khoa học, để lại hậu quả chủ quan cái gì cũng biết trước cho trẻ- trong khi phụ huynh học sinh là người dân lại nhận thức được điều đó. - Do thấy lợi ích kinh tế thu nhập lớn nên đã bất chấp quy định của ngành, của chính quyền các cấp. 3.2. Nguyên nhân khách quan: Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa hiểu được tác hại của việc cho con học trước tuổi, cho rằng học trước, biết trước sẽ giỏi hơn- đó là nhận thức sai lầm về sự phát triển của trẻ. - Cơ chế thị trường đã tác động đến nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức trong đó có cả nhà giáo – làm xấu đi hình ảnh của chính mình. - Việc quản lý, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện, của Ban giám hiệu nhà trường chưa sâu sát, việc tuyên truyền giáo dục về đạo đức nhà giáo cho cán bộ giáo viên còn chưa thường xuyên, liên tục. - Việc thanh tra, kiểm tra của các nghành, các cấp mà trực tiếp là Phòng GD&ĐT, UBND xã, Ban giám hiệu nhà trường nặng về hình thức, qua loa, chưa sâu sát, còn nể nang, ngần ngại trong việc kiểm tra hoạt động dạy thêm của giáo viên ngoài nhà trường. - Tinh thần đấu tranh của cán bộ, giáo viên, đặc biệt là cán bộ , giáo viên người địa phương chưa cao, chưa được phát huy, thái độ bàng quang. 3.3. Hậu quả: - Về sự phát triển của trẻ: trước khi vào lớp 1, hoạt động chủ đạo của trẻ là vui chơi. Việc tổ chức dạy trước cho trẻ từ tháng 5 ảnh hưởng tới sự phát Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 10 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học triển bình thường chủa trẻ là vui chơi, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo thì đã sớm bị chuyển sang hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo, áp lực học tập sẽ đè nặng lên trẻ. Mặt khác khi vào năm học, trẻ đã biết trước một số nội dung sẽ gây tâm lý chủ quan không cần nghe cô giáo giảng bài trên lớp. Tâm lý chủ quan đó sẽ kéo sang cả những nội dunh mới chưa học, điều đó rất có hại cho trẻ. - Về kinh tế: Một bộ phận phụ huynh học sinh có hoàn cảnh phải cho con theo cho bằng bạn bằng bè hoặc làm vừa long cô giáo sẽ gặp khó khăn về kinh tế - Về mặt xã hội: Việc làm không đúng quy định của cô V gây ảnh hưởng xấu về mặt xã hội, làm mất uy tín của nhà trường, của nghành, của nhà giáo;tạo sự chênh lệch khá lớn về thu nhập lao động xã hội giữa nhân dân lao động với giáo viên; gây bất bình trong cả nội bộ giáo viên, giữa giáo viên dạy khối 1 với các khối lớp khác, giữa giáo viên người địa phương có điều kiện dạy thêm với giáo viên người nơi khác không có điều kiện dạy thêm. - Nếu sự việc không được giải quyết dứt điểm, thông tin lan rộng, sẽ tạo dư luận lớn trong nhân dân, làm mất trật tự kỉ cương của ngành. 4. Xây dựng các phương án giải quyết và chọn phương án tối ưu: 4.1 Các văn bản căn cứ: 4.1.1. Luật Giáo dục năm 2005 Điều 72. Nhiệm vụ của nhà giáo. Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây: 1. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; 2. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 11 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học 3. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học; Điều 75. Các hành vi nhà giáo không được làm Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: 1. Ép buộc học sinh học thêm để thu thêm tiền. 2. Điều lệ trường tiểu học: Điều 34. Nhiệm vụ của giáo viên 1 . Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh sự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu đối sử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp. 2 . Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương. 3 . Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật của nghành,các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục. 4. Thông tư 17/2012/TT-BGD ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm Điều 4. Các trường không được dạy thêm 1.Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày. 2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. 3. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm trong nhà trường; Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 12 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa cho được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó. 4. Quyết định số 14/2011/QĐ- UBND, ngày 08 tháng 4 năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều 3. Các trường hợp không dạy thêm học thêm 1.Đối với các trường dạy học 2 buổi trong một ngày, nhà trường và giáo viên không thực hiện hoạt động dạy thêm học thêm cho học sinh; việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ thuwch hiện trong các buổi học tại trường. 2. Không dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho những học sinh yếu, kém; bồi dường nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh đã được cơ qua có thẩm quyền cấp phép. Điều 23. Xư lý vi phạm 1.Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Thông tư số 03/2006/TTBNV ngày 8/2/2006 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP. 3. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định dạy thêm, học thêm có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định dẫn tới vi phạm các quy định về trật tự an toàn xã hội được xử lý theo các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 13 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học 4. Công văn số 5379/BGD ĐT-GDTH, ngày 20 tháng 08 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục tiểu học - Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo co hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. - Không tổ chức dạy học trước và không thi tuyển học sinh vào lớp 1. 5. Công văn số 8355/SGD&ĐT-TH, ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Sơ GD&ĐT hà Nội về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp tiểu học - Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh cảu lớp mình phụ trách( kể cả các ngày nghỉ ). Các trường ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển cần tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ... Được tổ chức linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của học sinh. ( Không tổ chức các câu lạc bộ để ôn, luyện các bộ môn văn hóa: Tiếng Việt, Toán). 4.2 Xây dựng các phương án giải quyết và chọn phương án tối ưu: * Phương án 1: Dạy thêm trái quy định là vi phạm luật giáo dục, hơn nữa cô V còn dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ trong độ tuổi mầm non; Dạy thêm cho đối tượng là học sinh do lớp mình phụ trách ( mình làm chủ nhiệm). Như vậy cô V đã vi phạm Luật, vi phạm các quy định, hướng dẫn của Ngành. Vì vậy cần thành lập Hội đồng kỉ luật, tiến hành kiểm điểm, kỉ luật cô V – Hình thức kỉ luật có thể là khiển trách – sau đó đưa ra khỏi lớp làm giáo viên dự trữ, không để cô V làm giáo viên chủ nhiệm. Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 14 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học Phương án này có những ưu nhược điểm sau: - Ưu điểm: Xử lý dứt điểm vi phạm của cô V, ổn định được dư luận và làm dịu sự bất bình của nhân dân; Làm bài học đắt giá cho các giáo viên khác đã, đang hoặc sắp có ý định dạy thêm sai quy định. - Nhược điểm: Trước mắt nhà trường sẽ thiếu 1 giáo viên chủ nhiệm, trong khi giáo viên chủ nhiệm chỉ đúng bằng số lớp học sinh, nhà trường hiện không còn giáo viên dự trữ. Tiếp theo việc thành lập hội đồng kỉ luật và tiến hành các thủ tục kỉ luật cô V có thể sẽ gặp phản ứng từ phía cô V vì cô cho rằng đơn kiến nghị cũng chỉ là đơn nặc danh và việc dạy thêm của cô V không ai bắt được quả tang, không có biên bản nào được lập. Dó đó phương án này không khả thi. * Phương án 2: Căn cứ vào tường trình của cô V không thừa nhận tổ chức dạy thêm, không dạy trước chương trình cho trẻ 5 tuổi, cô chỉ thừa nhận dạy giúp mẹ cô một số buổi. Do đó, tiếp tục để cô V dạy lớp 1 bình thường. Nhắc nhở cô V, yêu cầu cô cam kết không được dạy giúp mẹ, đồng thời yêu cầu cô V với trách nhiệm là một đảng viên, một giáo viên cốt cán của nhà trường tuyên truyền vận động mẹ minh không dạy trước chương trình tiểu học cho trẻ chưa đến tuổi, tuyên truyền vận động nhân dân không cho trẻ học trước tuổi. Phương án này có những ưu nhược điểm sau: - Ưu điểm: Không tốn kém về mặt thời gian, không gây xáo trộn về mặt nhân sự. - Nhược điểm: Dư luận cho rằng cô V vi phạm quy định dạy thêm mà vẫn không bị hình thức xử lý nào, từ đó tiếp tục đơn thư đi các cấp; mặt khác cô V là một cốt cán của nhà trường đã không vượt qua được lợi ích thu được từ dạy thêm nên không thể tin tưởng tuyệt đối rằng cô V lần này sẽ thực hiện cam kết một cách nghiêm túc. Phương án này thiếu tính khả thi. * Phương án 3: Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 15 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học - Căn cứ vào nội dung bản tường trình của cô V (không tổ chức lớp học, chi tham gia giúp mẹ kèm cặp học sinh) không có lý dô để xem xét kỷ luật. - Căn cứ vào tình hình thực tế: Cô V là người trực tiếp tổ chức lớp học xong vì chốn tránh trách nhiệm đã đẩy trách nhiệm sang cho mẹ mình, gây khó khăn cho công tác quản lý. Việc làm đó thể hiện tính chất ngoan cố, Thiếu nghiêm túc trong đấu tranh phê và tự phê, điều đó khó tránh khỏi sự việc tiếp tục tái diễn và sẽ ở mức độ tinh vi hơn. - Nghiên cứu nguyên nhân sự việc: do cô V đã có thời gian dài dạy lớp 1, là người địa phương. Cô là giáo viên có kinh nghiệm nên cũng tạo được chút uy tín đối vơi học sinh và cho mẹ học sinh. Vì vậy hàng năm, trước khi vào năm học mới, có rất nhiều cha mẹ trẻ đến xin cô V cho học trước và đồng thời khi nhà trường tuyển sinh thì xin học lớp cô V. Nếu cô V tiếp tục dạy lớp 1 thì sự việc trên sẽ không thể chấm dứt. Với những lý do trẻn, phương án giải quyết là: không kỷ luật cô V, thực hiện đổi giáo viên chủ nhiệm giữa cô V và một giáo viên ở khối lớp khác. Mục đích là chuyển cô V không chủ nhiệm lóp 1 nữa. Một khi cô V không còn dạy lớp 1 sẽ không còn phụ huynh nào gửi con cho cô dạy thêm nữa, và cô cũng không còn cha mẹ cháu nào gửi con nhờ cô dạy trước chương trình khi con còn đang độ tuổi mầm non nữa. Đó là cơ sở cho tính khả thi của phương án này. Phương án này có những ưu nhược điểm sau: Ưu điểm: Phương án này có những ưu điểm nổi trội là: + Phù hợp với cơ cấu giáo viên của trường hiện có. + Cô V chuyển khỏi khối 1 đồng nghĩa với việc cô không còn làm khối trưởng nữa Mặc dù không kỳ luật nhưng thực tế đã có một hình thức kỷ luật vô hình được thực hiện, chắc chắn sẽ khiến cô phải ân hận về khuyết điểm do mình đã gây ra. Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 16 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học + Dư luận nhân dân nhận thấy nhà trường đã có động thái có thể chấp nhận được, chứng tỏ nhà trường đã quan tâm tới ý kiến phụ huynh. + Bản thân cô V không có lý do để từ chối thực hiện quyết định này. Hiệu trưởng nhà trường với trách nhiệm, quyền hạn được ghi rõ trong điều lệ trường tiểu học, vì uy tín của giáo viên, vì danh dự của nhà trường không để sự việc có cơ hội tái diên. Vì vậy, quyết định điều chuyển cô V dạy lớp khác lớp 1 là cần thiết. -Nhược điểm: Sự thay đổi giáo viên chủ nhiệm với học sinh tiểu học giữa năm học, đặc biệt là học sinh lớp 1 là một điều không nên thực hiện vì tâm lý trẻ không như người lớn dễ thích nghi với sự thay đổi. Phương án này có thể sẽ gặp một số ý kiến đề nghị không nên thay đổi giáo viên từ phía phụ huynh học sinh trong lớp. Mặt khác động viên một giáo viên khác đổi chỗ cho cô V cũng là một việc khó vì tâm lý ngại thay đổi của mỗi người. Với sự phân tích những ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương án ở trên, tôi lựa chọn phương án 3 để giải quyết, xử lý tình huống này vì phương án này bên cạnh một số nhược điểm, hạn chế thì còn nhiều ưu điểm hơn. Với cách giải quyết này chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, giáo viên trong nhà trường cũng như ổn định được dư luận của nhân dân. Bản thân cô V chắc chắn “tâm phục khẩu phục” và cũng là một dịp để cô V nhận ra khuyết điểm của minh, để cô sửa chữa khuyết điểm, hoàn thiện mình hơn. 5. Xây dựng kế hoạch thực hiện phương án tổi ưu: Khi nhận được đơn thư phản ánh do Phòng GD&ĐT huyện chuyển xuống và nhiệm vụ phòng giao là xác minh làm rõ nội dung đơn nêu, có biện pháp xử lý theo quy định. Với nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học là “quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh” ; nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng tiểu học là “phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, thi hành kỷ luật đổi với giáo viên, nhân viên theo quy định”. Hiệu trưởng nhà trưởng phải lên cùng Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 17 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học BGH, kết hợp với BCH công đoàn lên kế hoạch giải quyết vụ việc theo các bước sau: Bước 1: Báo cáo Đảng ủy, UBND xã về việc nhà trường có đơn nặc danh phản ảnh việc dạy thêm trái quy định của cô V do Phòng GD&ĐT chuyển về và chỉ đạo của phòng là nhà trường phải xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời họp BGH, BCH công đoàn, Ban thanh tra nhân đân. Hiệu trưởng bàn bạc với hội nghị và quyết định thành lập tổ xác minh đơn thư bao gồm các thành phẩn: Đại diện ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, mời một thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia. Tổ xác minh có nhiệm vụ xác minh trong học sinh, phụ huynh học sinh và nơi cư trú của cô V về việc cô V tổ chức dạy thêm không đúng quy định. Bước 2: Tổ xác minh tiến hành xác minh qua các kênh thông tin và làm việc với cô V nghe nội dung phản ánh. Yêu cầu cô V tường trình sự việc một cách trung thực và hẹn ngày nộp bản tường trình. Sau khi xác minh xong và nhận bản tường trình của cô V, tiến hành tổng hợp kết quả xác minh và tường trình, họp và đưa ra kết luận. Kết quả xác minh cho thấy cô V hàng năm có tổ chức dạy trước cho trẻ sắp vào lớp 1, khoảng 4 tháng trước khi khai giảng năm học mới( khoảng từ T5 tới T8) phần lớn số trẻ này sau đó vào chính lớp cô chủ nhiệm. Sau khi khai giảng năm học mới cô V lại tổ chức dạy thêm cho học sinh lớp mình vào buổi chiều tối mỗi tuần 2 buổi gây căng thẳng, mệt mỏi cho học sinh, bất bình cho phụ huynh học sinh. Còn bản tường trình, cô V không thừa nhận mình tổ chức dạy ở nhà, việc dạy là do mẹ tổ chức, cô có hỗ trợ một số buổi khi mẹ cô mệt vì vậy phụ huynh hiểu lầm là do cô Vổ chức và cô có ý kiến mình bị oan. Từ kết quả xác minh và nội dung bản tường trình trái ngược nhau như vậy, trên cơ sở phản ánh là đơn nặc danh. Tổ xác minh báo cáo kết quả và tham mưu tư vấn cho Hiệu trưởng : không xem xét kỷ luật cô V; nhắc nhở cô Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 18 Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học V là giáo viên song không nắn chắc Luật giáo dục và các quy định của nghành, cấp học về dạy thêm, không khuyên ngăn, vận động người thân thực hiện các quy định của nghành, thậm chí còn đồng tình với mẹ, dạy hộ khi mẹ bị mệt; điều chuyển cô V sang dạy khối lớp khác không phân công khối lớp 1. Bước 3: Hiệu trưởng xác định nội dung kết luận, tư vấn Chi bộ, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công Đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Ban đại diện CMHS về phương án xử lý. Họp Hội đòng sư phạm thông báo kết luận và phương án giải quyết. Bước 4: Hoàn thành giải quết sự việc: Thực hiện điều chuyển công tác giảng dạy và chủ nhiệm của cô V với một đồng chí ở khối lớp khác. Tuy nhiên cũng cần lựa chọn thay thế cô V bằng một giáo viên có chuyên môn tốt để ổn định tư tưởng phụ huynh học sinh. Sau khi điều chuyển xong lập báo cáo, báo cáo Phòng GD&ĐT, báo cáo Đảng ủy, UBND xã. Bùi Thị Thanh Hải - Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A - 2015 19
- Xem thêm -