Tài liệu Qđ cong nhan cong tac vien dan so

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 466 |
  • Lượt tải: 0
binguyen830183

Tham gia: 17/10/2017

Mô tả:

tai lieu ba hem
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG TÂM Số: /QĐ-CT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Đồng tâm, ngày tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Cộng tác viên Dân số - KHHGĐ năm 2018 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 09/1/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Dân số; Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT- BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương; Căn cứ danh sách đề nghị kiện toàn cộng tác viên dân số của tổ dân phố Đông Hưng; Xét đề nghị của Cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ phường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận bà: Đặng Thị Vui, năm sinh 1960 là Cộng tác viên Dân số -KHHGĐ tại tổ dân phố Đông Hưng phường Đồng Tâm. Điều 2. Cộng tác viên Dân số có nhiệm vụ: - Xây dựng chương trình công tác tháng, tuần về Dân số-KHHGĐ; phối hợp với các tổ chức trên địa bàn triển khai các hoạt động quản lý và vận động tới từng hộ gia đình. - Trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về Dân số-KHHGĐ và cung cấp các phương tiện tránh thai đến từng hộ gia đình. - Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo tháng về Dân số-KHHGĐ; lập sơ đồ, quản lý sổ hộ gia đình tại địa bàn quản lý. - Phát hiện và đề xuất với cán bộ chuyên trách Dân số-KHHGĐ phường các vấn đề cần thực hiện về Dân số-KHHGĐ tại địa bàn quản lý. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cán bộ chuyên trách Dân số-KHHGĐ phường và các bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Phòng y tế t.p (b/c); - Như Điều 3 (t/h); - Lưu: VP UBND phường; Nguyễn Văn Bính 1 2
- Xem thêm -