Tài liệu Mau_dang_ky_tham_gia_thanh_vien

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 382 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MẠNG CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Kính gửi: Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản - Bộ Xây Dựng Tên sàn giao dịch: ............................................................................................... Địa chỉ: ............................................................................................................... Điện thoại: ........................................... Fax: ...................................................... Địa chỉ Website (nếu có): ................................................................................... Thuộc doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ................................................................. Người đại diện: ................................................................................................... Chức vụ: ............................................................................................................. Diện tích Sàn giao dịch : ............ m2; Số nhân viên: ........... người. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ Bất động sản: - Môi giới BĐS ; - Định giá BĐS - Đấu giá BĐS ; - Quảng cáo BĐS ; - Đào tạo ; - Nghiên cứu ; - Tư vấn BĐS ; - Quản lý BĐS ; . Sau khi nghiên cứu quy chế hoạt động của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam, chúng tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện và tự nguyện xin đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. Chúng tôi cam kết tuân thủ Quy chế hoạt động và tích cực tham gia hoạt động của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam./. ............., ngày ......... tháng ..... năm ........ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Ghi chú: * Các đơn vị đăng ký tham gia thành viên Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau: - Đơn đăng ký gia nhập thành viên Mạng các sàn giao dịch BĐS Việt Nam; - Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng); - 01 Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS của Giám đốc sàn (bản sao có công chứng) - 02 Chứng chỉ môi giới (bản sao có công chứng); - 02 Chứng chỉ định giá (bản sao có công chứng - đối với doanh nghiệp tham gia dịch vụ định giá); - Logo của doanh nghiệp (gửi về theo địa chỉ vietrealnet@sanbatdongsan.net.vn) * Các đơn vị khu vực phía Nam có thể gửi đơn đăng ký thành viên về Cơ quan đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Mình, địa chỉ: số 42 Nguyễn An Ninh, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 08.38273081 hoặc anh Dũng 0913914248.
- Xem thêm -