Tài liệu Hợp đồng mua bán chuyển nhược quyền sử dụng đất

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 421 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC BIÊN BẢN THỎA THUẬN MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT Thủ Dầu Một, ngày….....tháng….....năm 2011 I. ĐẠI DIỆN BÊN A (BÊN BÁN) : Ông : …………………………..……….……..………………………..……………………….. Sinh ngày :………………………………….… ……..……………………………………..…... CMND số:……………………... Ngày cấp:……………. ….Tại ................................. …..…... Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………... …………………………………………………………….. …………..…………………….. …. II. ĐẠI DIỆN BÊN B (BÊN MUA) : Bà : …………………………..………………………….…. ………………………………….. Sinh ngày :……………………………….………… …………..………………………….…... CMND số:…………….…. …... Ngày cấp:….. ……………..Tại ……………………........ …. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………….… Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký biên bản này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở với những điều khoản sau: ĐIỀU 1 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG 1. Đất sẽ được chuyển nhượng là thửa đất phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương, đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bà Phạm Thị Thắm ( Sinh năm 1961, CMND số 285320153 do CA tỉnh Bình Dương cấp ngày 17/03/2009) như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……..…….., hồ sơ gốc số ……………… do UBND thị xã Thủ Dầu Một cấp ngày 16/10/2009. 2. Tổng diện tích đất theo sổ là 100 m2( đất thổ cư: 80m2, đất trồng cây lâu năm: 20m2). 3. Bằng biên bản này, Bên bán đồng ý bán đất hết diên tích nói trên cho Bên mua thủ theo các yêu cầu / quy định hiện hành về chuyển nhượng Đất ở của Nhà nước và Pháp luật. ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN 1. Giá mua bán diện tích đất nói trên được hai bên thoả thuận là: Tổng số tiền là: 310.000.000 đồng ( Bằng chữ: Ba trăm mười triệu đồng ) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì. 2. Phương thức thanh toán: Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán đất theo 03 đợt, cụ thể như sau: - Đợt 1: …………………………….50.000.000 đồng (đặt cọc)……………………………. Bằng chữ:………………………….Năm mươi triệu đồng chẵn…………………………..… - Đợt 2: Sau khi hòan tất việc ký hợp đồng này: 130.000.000 đồng ………………………… Bằng chữ:……………………….Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn.……………………… - Đợt 3: Phần còn lại thanh toán ngay sau khi bên mua nhận GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở và biên lai đóng thuế trước bạ mang tên bên mua thì bên mua chuyển đủ tiền cho bên bán trong vòng 20 ngày. * Mỗi đợt trả tiền sẽ ghi biên nhận do các bên cùng ký xác nhận. ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN: 1. Trách nhiệm Bên bán: a/ Khi mua bán theo biên bản này thì diện tích đất nói trên: * Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán; * Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; * Không bị ràng buộc dưới bất kỳ hình thức nào: thế chấp, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp; * Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu, sử dụng nhà đất. * Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đó bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp. Trong trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua. Trường hợp bên bán không bảo vệ được quyền lợi cho bên mua thì bên bán phải bồi thường gấp đôi số tiền mà bên mua đã giao cho bên bán. b/ Hòan thành tất cả các khoản phí liên quan đến mảnh đất cần bán. Không còn được giữ bất kỳ loại giấy tờ nào về quyền sở hữu và sử dụng đất nói trên; c/ Bên bán phải giao đúng diện tích đất như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu và sử dụng của diện tích đất này cho Bên mua. d/ Trong thời gian làm thủ tục chuyển quyền sở hữu – sử dụng cho bên B thì bên A tự làm các thủ tục chuyển nhượng, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên B không quá 40 ngày ( kể tù ngày ký hợp đồng này ). e/ Tại thời điểm bán đất thì tình trạng sức khoẻ và thần kinh của các thành viên bên A là hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường. 2. Trách nhiệm Bên mua: a/ Hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương thức đã đạt được thoả thuận nhất trí của cả hai bên. b/ Bên mua đất được nhận đất theo đúng tình trạng đã thỏa thuận; được yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán đất trong thời hạn đã thỏa thuận; được yêu cầu bên bán giao đất đúng thời hạn; nếu không giao hoặc chậm giao đất thì phải bồi thường thiệt hại…) c/ Trong trường hợp nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ biên bản thỏa thuận và yêu cầu bên bán bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã giao cho bên A. ĐIỀU 4: KÝ KẾT 1. Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn biên bản này, đều hiểu, chấp nhận toàn bộ các điều khoản của biên bản và cam kết thực hiện. 2. Nếu có tranh chấp trước tiên sẽ hoà giải thương lượng, nếu không tự giải quyết được sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 3. Nếu một trong hai bên không thực hiện đúng các điều khỏan của biên bản này với bất kỳ lý do gì thì sẽ phải thực hiện bồi thường, phạt cọc cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành. 4. Biên bản này này gồm 02 tờ, 04 trang được lập 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Các bên đồng ý ký tên và lăn tay . ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (Ký ghi rõ họ tên và lăn tay) ĐẠI DIỆN BÊN MUA (Ký ghi rõ họ tên và lăn tay) Phạm Thị Thắm NGƯỜI LÀM CHỨNG BIÊN NHẬN NỘI DUNG: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (Ký ghi rõ họ tên và lăn tay) ĐẠI DIỆN BÊN MUA (Ký ghi rõ họ tên và lăn tay) Phạm Thị Thắm BIÊN NHẬN NỘI DUNG: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (Ký ghi rõ họ tên và lăn tay) ĐẠI DIỆN BÊN MUA (Ký ghi rõ họ tên và lăn tay) Phạm Thị Thắm BIÊN NHẬN NỘI DUNG: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐẠI DIỆN BÊN BÁN (Ký ghi rõ họ tên và lăn tay) Phạm Thị Thắm ĐẠI DIỆN BÊN MUA (Ký ghi rõ họ tên và lăn tay)
- Xem thêm -