Tài liệu Hợp đồng thi công xây dựng công trình gói thầu cửa vách nhôm kính mái sảnh lan can kính oceanview

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 387 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Hợp đồng thi công xây dựng công trình gói thầu cửa vách nhôm kính mái sảnh lan can kính oceanview
CQNGHOA XA HQI CHtI NGHIA VIET NAM EQchp - Tq do - Hanhphtic HA N|| ngay1!.thdng.. t{lndm 20 I 2 IIqP DONG TIII CONGXAY DT,I.IGCONGTRiNH 2 36:E ./HDKT/TASECO/OCEAN-201 ^^, -, i ,, co-t I-FIAU : cU A-VACH NHOM KINH, MAI SANH, LAN CAN KINH ^, . T;. / ;i, TvA NIIA OCEANVIEW A}ARTMENT HOTEL & |[1 \P\ \ h lFI CONG TY CP DICH \TJ HANG KIIONG THANG LONG t\.\ \ ' , CONGTYTNHHTMDV& :' SX PHI KIIA MIEN BAC MUCLUC PhdnI PhAn2 Di6u1 Di€u2 tleuJ Di6u4 tjleu ) Di6u6 tleu/ Di€u 8 Di€u 9 Di€u10 Di€u1I Di€u12 Di6u13 Di€u14 t leu l) Di€u16 Di€u17 Di6u18 Di€u19 Di6u20 Di6u21 Didu22 Di6u23' t)lelt 24 Phuluc I Phuluc2 Lrn cu Ky Kernqp oong C d cd i i u k h o a nr a t l i e uk i d nc i a h op. d o n g L ac ornnngnlava qtenglal H6 so hgp ddng vd thf tu rLutien Luat vd ngdn ngii st dung Baodamthuc hi.;nra bdo lAnhIam Lrnghqp dong Nqt qung va KJrorruong cong vlec Y€u cdu vA chAtluqng sanphdm vd nghiQrnthu, bdn giao s6nphdm Hgp d6ngthi cdng xdy dung . .; ,. , ,i t n o tg l a nv a t l e nc q m u cn l e nn o p q o n g Giri Hqp diing, t4m ring vd thanl toiLn ^.1 ,,, 4 tct .,, Lrleu cnlnn gla ngp qong c Quydnvd nghiavu chungcuaChudAutu vuyenva ngnta\'.ucnungcut t\naInau Quydnvd nghiavu cuaNh?itu v:in (gidmsdtthi c6ngxdy dgng) r\ narnaupnll An loAnlaodong.baove mdifuirng vaphdngchongchdl no DiQn,nudcvd an ninh c6ngtrudng l a mn g u n gv ac h e md L nH o l d o n gb o iC h ud d ut u fam ngmg va chdmdLnHqpddngboi Nhi rhdu cft ( G/ 4 7 l8 i htaonlem va nao nann \ 1 Rii ro vdbatkhakhane Jhuonghqpdong.pharvi phamhqpdong KJlreun4rva xu l) cactrannanap OuvdttodnvAthanhlr FIoDddne IIiduluc cia Hoo dong ureuKnoan cnung B6ngy€uciu k! thuAt ura rr1nop oong N^-tt 2 PHAN I - CAC CAN cLI KV KIT HOP DONG ngdy26 thangI 1 ndm2003; CAncf LuatXay dungsd 16/2003/QH11 Cnnct Luat suad6i, b6 sungmQtsti diducuacricLuat licn quand6ndAutu xAydlmgco ngiry19thring6 ndm2009; bans638/2009/QH12 C a nc u N g h id i n h' o - + 82 0 1 0N D - C Pn g i r l0 7 5 2 0 1 0c u aC h t n hp h ur i h o pd o n gt r o n g hoatdOngxay dUng; Crn ct Th6ng tu s5 09/201I/TT-BXDngdy 28 th6ng6 ndm 2011 cua B0 Xdy dlrng hudngdin mAuhqp ddngthi c6ngxdy dlmg; cia Quochoi khoaXl, kj ho.p Cdnct bOludtdAnsu s6 33/2005/QHllnga) 1406/2005 thf 7. criaI{6i dongqurn t{ ngd,v............ Cdncrt Quy6tdidl s6 ......./QE-HDQT/TASECo C6ngty C6 phdnDich vu Hangkh6ngThangLong\ d \ ii'c phd du1dt dcmvi thi c6ngxdy dungHqngmgc "Cria-Vichnh6mkinh, trrii sanh,lan cankinh" Du 6n Tod nh2rcin h0 ApaflmentHotel. khiichs4ncaoc6pOceanview PTL{N2 CAC DIEU KHOAN VA EIEU K]EN CUA FIOPDONG j o ir a II6m nay,ngA,v11.th6ngll ni[r 2012t4i Hd N6i, chringtoi gdm cdcb€nduoi dAy: 1.ChiitIAutu; T€ngiaodich:COngty C6 phdnDlchvg Hirngkh6ngThirg Long Chricvu: T6ng Gi6m d6c Ngudi d4i diQn:OngNguy6nMinh Hii Dia chi: 56 34 Nguy6nKhrinl Toan- Quin CauGi6y- T.P Hd N6i DiQnthoai:04.37615168 Fax:04.37675169 0021101401003 Tdikho6n's6: Tai: NganhdngTMCP QudnDQi Sd giaodichHd NQi M a s dt h u e0: l 0 l o I q 8 7 q 2 . N h itrb i u : T6ngiaodich : Cdngty TNHH Thuong m4i Dlch vg & SAnxu6t phi Kha uidn Bic Dai diQnld: 6ng : Nguy6nPhi Kha Dia chi: Chrlc4r: Ci6m tl6c DudngTS7,KCN TiCnScn,Xa HodnScm,H.Ti€nDu, Tinh Bic Ninh tai Ngdn HAng TMCP Deu Iu \'it Ph6t tri€n Viet Tdi khorin: 2131.0000.1333.69 Nam (BIDV) Chi nhdnhNam Hd N6i MasOthuil:2300333116 D i e nt h o a i : 0 4 . 3 7 8 7 . 1 9 4 8 F a x: 0 , 1 . 3 7 8 7 . 1 9 4 9 Email: Phikhanguyen@phikha.com 'Cta-Vdch Hai B6n cirngth6ngnh6t ky ho.pd6ngthi cOngxay dung g6i thau nh6m kinh, mei sanh,lan can kinh" thu6c du dn "Tda nhi OceanviewApartment Hotel" nlu sau: e u i l\ a Ei6u 1. Cic tllnh nghiavi di6n giii Trongho! ddngnd) cdctu \ d cumrl dLroc hieunhLrsau: .1."Chn tliu tu" lir C6ngty C6 phin Dich vg Iling kh6ng Thing Long. .2. "Nhd thAu" ld cdng ty TNHH TM DV & sx Phi Kha Midn Bic .l. "Dai di6n Chii dAulu" lir nguoidLrgcChLidiu ru neura tronghqpdonghoacduoc . ..; u) quyantheotlrngthor granva dreuhdnhadngviec thaymAtchoChitdAutu. .4. "D4i diQnNhn thiu" ld ngudi duocNhd thdun6ura trong hoo donghoic dugcNha thauu1 qul dn bang\ an benr a tlieuhanhcongr idcthal malNh,rrhdu. .5."Nhi tu v6n gi6msit" ld COngty TNHH APAVE ChauA Thdi Binh Duong .6. "D?i diCnNhd tu v6n" ld ngudi duocNhd tu v6nuj quyAnldm dai diQndi:thuchi6n cricnhiQmvg do Nhdtu vdngiao. .7. "Nhir tu v6n thi6t k6" ld cong ty cp :Iu v6n thi6t k6 vir DAu tlr DTH .8.-Nhn thiu phq" ld nhdrhiu kj hor:ddngroi Nhirrhiu dd LhicongmQrphirncong vi€c criaNhd thdu. nhi OceanviewApartment Hotel". .i -,. .^,:. .10. "Hqp ddng" la roanb0 ho so hoDdong.rheoqu) dinh(aiEieu 2 [Hd so hqpdong vd thrl tUuu tiCnl. .11. "IId so y6u cdu" criaChridiu tu la Ho so 1ducduGoi thdu "Cua-Vrichnh6mkinh, mriisdLnh, lan cankini" vd toanbOtdi liCukdm theo;cricvdnbdn,tdi li€u b6 sungvd ldm rd h6 so y€ucducriaChriddutu. .12."Hd so dd xuit" cua\ha rhriulri loiinbo tai lieudo Nhirthduldp theoyduc6ucua hd soldu cduva cacvanbdn,ririlieuldmrOho sn di rudtcuaNhdthdu. .13."Chi din W tht].At"QhnJ,At minh kt thuqt) ld cdcchi ti€u,ti6u chuanky thuatduqc quy dinh cho congtrinh vir bdt kj, sta d6i hoacb6 sungcho c6c chi ti6u,ti6u chuAnk! thuatd6. .14."Biin vo thi6t k6" ld tdt ca cAcbanvc, bangtinh to6nvd thdhgtin ky thuattuongtu cta c6ngtrinh do Chi ddutu c6p cho Nhd thiu ho{c do Nhd thAuldp il5 duoc Chu diu tu cnaDrnuan. .l5. "Biing ti6n luqng" ld bangk€ chi ti6t kh6i luong vir gid cdc congvi6c tong hqp dOng. .16."BGn" ld ChridAutu hoacNhdthiu tu) theong0 cAnlrlydu cdul diEnd4t. .17."Ngiry kh6i c6ng" ld ngdy duoc th6ngb6o theo kioin 7.1 [Ngdy khdi cdng,thdi glanrnucnrennopoongl. . l 8 . " B i 6 nb a n n g h i f mt h u " l a b i d nb a nd u o cp h a Lh a n ltrh e oD i i u 6 l Y e u c d uv i c h a r luongsanphdmvi nghiQmthu,bin giaosanphdmHqp d6ngthi cdngxdy dgngl. .19."Ngiy" duochi€uld ngiiy duonglich v2rthangdugchiduld thringduonglich. .20."Ngny lim vifc" ld ngayduonglich- bao gom ca ngd) chri nhar.nghi lE nhung k h o n gb a og o mn g d l l e t t h e oq u 5d i n hc u ap h d pl u i t . .21. 'Thi6t bi cria Nhi thiu" ld todn b6 thii:t bi m6y m6c,phuongticn, xe cg va cdc phuongtiqn.thidtbi khdcydu ciu phaic6 ddNhd thAuthi c6ng,hoanthanhc6ngtrinh va sirachirabatcri sais6tndo(nCua6). .22."C6ng trinh chinh" ld phAn" Cria-V6chnh6mkinh, mdi sdnh,lan cankinh" Du rin ApartmentHotel"mirNharhirurhi cdngrheohgpdong. "Tda nbirOceanview chinh. . 2 J .- H 4 n gm g cc d n gl r i n h " l Am o tp h d nc o n gL r i n h .24."Cdng trinh tAm" ld c6c c6ngtrinh phuc vg thi cdngcdngtrinh, hangmuc cdng trinh. .25."COngtrinh" Iir c6ngtrinh chinhvd c6ngtdnh taun. .26."Thii6t bi cia Chii tlAu tu" ld mdy moc. phuongtidn do Chu diu tu quanli ho4c capchoNhd thdusft dungd€thi c6ngc6ngtrinh. .27.-Rii ro vir b6r khirkhdng"dugcdinhnghiatai Diiu lq lRui ro \a bdlknirknr;ngl .28."Luat" ld toan b0 h€ th6ng lu{t ph6pcr.ianucicCQnghod Xa hoi Chn nghiaViQt Nam. I l( P] .29."C6ng trudng" ld dia di6m xiy dlmg Du an "Tira nhir OceanviewApaftment Hotel". . .30."Thay tl6i" ld swthay doi (didochinh)ph4mvi cdngvi€c, chi dank! thuat,banvc thi6tk6, gi6 hep d6ngho{c ti6n.dQthi cdngkhi c6 su xricnhAncuaChridautu. tr Diiiu 2. Hii so hgp tldngyi thli tq ur ti6n :t I ;t l. t.Ho s0 no]] oons .. Hd so hnp d6ngbao g6m c6c cdn cu kj ket hqp dong.cdc diiu Lhodnvd diAuki$n cia hqp d6ngnaryvd c6ctdi liQusau: at VanbdnchaprhudnHo sode xudtcia Chuddutu; lamrd hd so1ducdu: b t Hd sol duciu cuaChudiu tu r a cdc\ anbanbo sLrng. c) Cdcchrd;n kj rhu{r,cdcbanve thie(ke; d) Ho 'o di ruatcuaNharhau\ A cdc\ airbdnbo sung.lamrd ho sodd xudt: d) BienbandAmphdnhoodong.cric.Lradoi.bo sungbdngrdn ban: e) CAcPhuluc hqp ddng; 0 C6ctdi lieu kh6cc6 1i0nquan... 2.2.Thritu rruti6n criac6ctdi 1i0u \hing tai lieucduthiurhnenHqp donglir quanhi rhongnhir gidi rhichruongh6 cho nhau,nhmg n6u c6 di6mndokh6ngrd mng hoackhongthdngnhit thi cricb6n c6 tr6ch ,;, . ,; , i driem trao doi vd thdngnhrit.Truonghqp, cdcb€n kh6ngth6ngnlat duoc thi tht tu uu tien c6ctdi liQuc6uthdnhhqp ddngdd xu ly vin di knongth6ngnnit duqcquy dinhnllu sau: aJHqpdongnay\ i; ciicphulgchgpddngkdrr theo: b t B i e nb a nd a mp h d nh q pd d n gc. a cs u ad o i .b 6s u n gb d n gr a n b a n : , j , ..i ,l ; c ) V r n b a nc h a pl h u q nH o s o d d x u d tc u aC h ud d ut L r : ut' : d1Cricchi din ki thudt.cacbanve thidtkd: ^,,. . ; ^, .) l) Ho so \ eu caucuaL nu oau Lu\ a cac \ an Danoo sung.lam ro no sq yeu cau: g) Hd so dd xuAt cuaNhd thdu vd cricvan bdn bo sung. Lim rd hd s - Xem thêm -