Tài liệu Marketing thương mai

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 366 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

marketing thương mai
MARKETING THƯƠ TH ƯƠNG NG MẠI PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Hươ Hương ng GVC.. Tr GVC Trư ường ĐH Kinh tế Quốc dân CÁC ANH CÁC CHỊ HIỂU THẾ NÀO VỀ KINH DOANH VÀ MARKETING? 2 KINH DOANH Kinh doanh là việc thực hiện một,, một số hoặc tất cả các một công đoạn của quá trình đầu t ư, từ SX đến tiêu thụ sp hoặc thực hiện dịch vụ trên thị tr trư ường nhằm mục đích sinh lợi 3 Mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp Lợi nhuận An toàn Vị thế CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU GIÚP DN THU LỢI NHUẬN VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN THỊ TRƯỜNG 1 • X¸c ®Þnh ®óng tt kinh doanh 2 • X¸c ®Þnh ®óng t­ t­ëng kinh doanh 3 • Lµm tèt ho¹t ®éng nghiÖp vô 4 • Qu¶n lý kinh doanh tèt 5 Marketing sÏ gióp b¹n ®¹t ®­îc môc tiªu trªn 7 KHÁI NIỆM MARKETING • Marketing là tất cả các hoạt động nhằm dự báo và điều chuyển dòng hàng hóa, dịch vụ từ nơI sx đến nơI tiêu dùng, qua đó thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhà thương mại 8 KHÁI NIỆM MARKETING • Marketing là quá trình thực hiện các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của một tổ chức thông qua việc đoán trước các nhu cầu của khách hàng hoặc người tiêu thụ trên thị trường điều khiển dòng hàng hoá và dịch vụ thoả mãn các nhu cầu của người tiêu dùng, nhà sx và nhà thương mại 9 BA BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA MARKETING Mục tiêu (Thoả mãn tốt nhất nhất nhu cầu của khách hàng ) Dự (Nhu cầu và xu hướng vận động nhu đoán cầu của khách hàng) Biện pháp điều khiển (Bao vây lôi kéo và thúc đẩy khách hàng mua hàng bằng Marketing hỗn hợp) 10 BẢN CHẤT CỦA MAR HIỆN ĐẠI VÞ trÝ cña kh¸ch hµng trong kinh doanh • Kh¸ch hµng gi÷ vÞ trÝ träng t©m, gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh C¸ch tiÕp cËn kh¸ch hµng • Tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng • Kinh doanh theo ®Þnh h­íng chiÕn l­îc • §¶m b¶o tÝnh hÖ thèng trong kinh doanh CÁCH TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM MARKETING HIỆN ĐẠI Tư tưởng cơ bản của marketing Kh¸ch hµng gi÷ vai trß träng t©m “T×m ®­îc viÖc lµm cã Ých” Lîi nhuËn kh«ng chØ lµ b¸n hµng mµ lµ môc tiªu cÇn t×m kiÕm Giải lao 14 LỢI ÍCH CỦA MARKETING Giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu trên cơ sở đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng 15 NỘI DUNG HĐ MAR CỦA DN 1 • Nghiªn cøu thÞ tr­êng 2 • X¸c ®Þnh c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp 3 4 • X¸c ®Þnh thÞ tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp X¸c ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c c¸ch thøc khai th¸c thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp QUI TRÌNH MARKETING TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Các nhiệm vụ của doanh nghiệp Các mục tiêu của doanh nghiệp Phân tích thị trường Phân tích các nguồn lực thương mại Phát hiện các cơ hội kinh doanh Xác định thị trường mục tiêu Lựa chọn chiến lược marketing Chương trình hoá marketing- mix Tổ chức thực hiện Hệ thống kiểm tra marketing và quyết định phản hồi 17 NẾU CÓ TIỀN, CÁC ANH CÁC CHỊ ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU? 18 DOANH NGHIỆP CỦA CÁC ANH CÁC CHỊ XÁC ĐỊNH THỊ TRƯ TRƯỜNG NHƯ NH Ư THẾ NÀO? NÀO? 19 ĐỂ XÁC ĐỊNH THỊ TRƯ TRƯỜNG, TRƯ TR ƯỚC HẾT PHẢI XÁC ĐỊNH NHU CẦU THỊ TRƯ TR ƯỜNG VÀ ĐẶC TÍNH NHU CẦU! 20
- Xem thêm -