Tài liệu Ky nang giao tiep

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

Kỹ năng Giao tiếp N guyÔ n K im  Liªn  N guyÔ n Thu Trang 1 Tiên học lễ, hậu học văn 2 Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 3 Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 4 Khái niệm giao tiếp  Là một quá trình  Quan trọng với mỗi cá nhân, nhóm, xã hội  Bao gồm tạo ra và hồi đáp lại thông điệp  Thích nghi với con người và môi trường 5 Quá trình giao tiếp Gửi Nhận Giải mã Mã hoá Ý tưởng Hiểu Hồi đáp Người gửi Người nhận 6 Sơ đồ giao tiếp hội thoại Nhiễu Người giao tiếp Hồi đáp Giải mã Thông điệp Giải mã Người giao tiếp Hồi đáp 7 Kỹ năng lắng nghe Hai khía cạnh của giao tiếp Kỹ năng thuyết trình 8 Kỹ năng lắng nghe Hai khía cạnh của giao tiếp Kỹ năng thuyết trình 9 Tại sao học giao tiếp?  Giao tiếp đời thường?  Hiệu quả của công việc?  Học nhiều = Giao tiếp tốt?  Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp? 10 Tự thoại Đại chúng Các cách giao tiếp Hai người   C«ng cộng Nhóm nhỏ 11 Ta không thể không giao tiếp 12 Ôn bài 13 Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 14 G iao tiÕ p kh«ng  hiÖ u qu¶? N guyªn nh© n  kh¸ch quan N guyªn nh© n  chñ quan 15 N guyªn nh© n kh¸ch  quan Thời gian không hợp §Þa ® iÓ m  kh«ng hîp 16 Nhầm lẫn nghĩa của từ Quá tải thông tin T© m  lý N guyªn  nh© n chñ  quan Nhận thức khác nhau Søc khoÎ 17 Đa thư loạn tâm 18 Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình 19 Sức mạnh của thông điệp Ngôn từ hay phi ngôn từ? Ngôn từ Giọng nói Hình ảnh 20
- Xem thêm -